Vrz-yrr Delta Expo, de fascinerende tentoonstelling over de Deltawerken is weer geopend 1 Nationale Boomfeestdag t pasfoto's Visser I GarageKNÖP^ BV. I Hisschemöller ^School en Evangelie" Kijk-dag kerk Achthulzeit X Onze SHOWROOM Geslaagde uitvoering van de IVIuziel(scliool Goeree Overflalcicee Natuurvoedingswinkel In Sommelsdijk Luchtballon geland 54e Jaargang VRUDAG 2 APRIL 1982 No. 5080 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS ƒ11 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 31 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. De Unie „School en Evangelie" organi seert op zaterdag 24 april a.s. te Utrecht een manifestatie Ouderparticipatie Chris telijk Voortgezet Onderwijs. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om belangstellenden zoveel mogelijk infor matie te geven over de mogelijkheden tot ouderparticipatie in deze tak van onder wijs. Ter gelegenheid hiervan zal een Unie cahier (nr. 40) worden gepresenteerd, getiteld „Ouders binnen de school", ge schreven door Dr. J. H. Meesters. Ook wordt een speciaal nummer van „Schoolschrift" (het officiële orgaan van de Unie) aan het onderwerp gewijd. Op de bijeenkomst zal een forum over het onderwerp discussiëren. Voorzitter ervan is Drs. Th. D. Jansen, voorzitter van de N.C.R.V. Lid van het forum is o.a. Drs. W. J. Deetman, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Ook zijn stands met informatie aanwezig. De bijeenkomst duurt van 10.30- 13.00 uur. Voor deelname kan men zich opgeven bij hèt Bureau van de Unie, Herengracht 366 te Amsterdam. Tel. 020 - 243798. Stichting Bejaardenwerk Oostflakkee Allemaal hartelijk bedankt Het is ons onmogelijk om ieder per soonlijk te bedanken voor de vele belang stelling, kaarten, bloemen, kado's enz., die wij bij de heropening van ons diensten centrum ontvangen hebben. Daarom wil len wij, langs deze weg, iedereen hartelijk bedanken. Plaatselijke Commissie Bejaardenwerk Achthuizen Bij deze worden alle parochianen, en met name ook onze niet-katholieke weldoe ners, uitgenodigd om de herstelde kerk van Achthuizen te bezichtigen: Zaterdag 3 april, van 10 uur tot 11.30 uur en van 15.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is welkom. C.B.T.B. West-Nederland W. J. Sanderse benoemd tot 1 e Vice-Voorzitter In het bestuur van de C.B.T.B. West- Nederland is de heer W. J. Sanderse benoemd tot 1 e vice-voorzitter. Hij volgt daarmee de heer M. van der Sar op,die in februari j.l. wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd terugtrad uit het bestuur van de organisatie. Vanaf 1977 was de heer Sanderse 2e vice-voorzitter. De heer Willem Jacobus Sanderse, 50 jaar, heeft een akkerbouwbedrijf in Se- rooskerke (Walcheren) en vervult reeds vele jaren diverse bestuursfunkties binnen de C.B.T.B., met name op het gebied van akkerbouw, grondgebruik en planologie. Ook buiten de C.B.T.B. vervult hij een aantal bestuursfunkties. Zo is hij onder meer voorzitter van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap en lid van de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap. Ais 2e vice-voorzitter in het bestuur van de C.B.T.B. West-Nederland is benoemd de heer C. Breugem te BergschenbroeL De heer Breugem, 51 jaar oud, is glas tuinder. Ook de heer Breugem vervult een groot aantal bestuursfunkties, met name op, het geTjied van de tuinbouw. X is ook op vrijdagavond tot 9 uur geopend LANGEWEG113 TEL. 01870-2222 MIDDELHARNIS Was zonder zorgen De tentoonstelling „Delta Expo" is met ingang van 1 april weer geopend. Deze fascinerende expositie over onze nationale trots, de Deltawerken, is gelegen bij Steliendam, vlakbij de enorme Haringvlietsluizen en maar een halfuurtje rijden van Rotterdam. „Delta Expo" wordt jaarlijks door tienduizenden uit binnen- en buitenland bezocht (in 1981 bedroeg het bezoekersaantal ruim 110.000). Men krijgt er door middel van films, dia's, maquettes en foto's een indrukwekkend beeld van een van de grootste waterbouwkundige werken aller tijden. Verder wordt op een grote wandkaart de waterloop in ons land weergegeven door middel van zo'n 2200 minuscule lampjes, die op ingenieuze wijze aan en uit flitsen. Bij een bezoek aan de tentoonstelling is een rondleiding door het interieur van de Haringvlietsluizen en een kijkje in een van de machinekamers inbegrepen. Delta Expo is actueler dan ooit, want de Deltawerken naderen langzaam maar zeker hun voltooiing én 1982 is uitgeroepen tot het jaar van het water De tentoonstelling ligt verder in de nabijheid van een aantal typisch Zeeuwse stadjes en dorpen, zodat de combinatie tot een aantrekkelijk dagje-uit gemakkelijk te maken is. Bij de expositie is een uitstekend petit-restaurant gesitueerd waar de kwaliteit goed en de prijzen bescheiden zijn. Parkeerruimte is er altijd Ook de toegangs prijzen zijn redelijk gehouden: 2,50 per persoon, kinderen tot 7 jaar hebben gratis toegang. Delta Expo is van 1 april t/m 31 oktober dagelijks van 10.00 -17.00 uur geopend. ^4f^4f4fé^^^^^é^^^^^4^4}'h4féf4f^^^éf^éfé?'h4féféf^^4f^^^ 4« MIDDELHARNIS De op 20 maart 1982 gehouden experimentele uitvoering is een succes gebleken. In totaal hebben ongeveer 600 bezoekers de uitvoering bijgewoond. In tegenstelling tot andere jaren was de uitvoering in drieën verdeeld. 's Middags twee- en 's avonds één uit voering. Dit i.v.m. het grote aantal leer lingen dat de muziekschool telt. Dit jaar stond het programma in het teken van „In HoUarid staat een huis". Dhr. Kastelein zei in 'zijn openingswoord, dat het hek muziekgebeuren niet meer weg te denken valt. Maar dat het spijtig is dat „ONS HUIS" momenteel veel te klein is. Een andere accomodatie zou bijzonder wel kom zijn. Dhr. Jan C. Verdonk heeft op het thema „in Holland staat een huis" een arrange ment geschreven, met voor ieder instru ment een variatie; Ongeveer eenjaar geleden is er met een groep dwarsfluitisten ge§tart Nadat deze groep nog maar zo kort bezig is, kan men spreken van een goed resultaat. Het programma was afwisselend, er tra den blokfluitgroepen van jeugdige en zeer jeugdige leerlingen op. Een gitaar ensem ble vertolkte op een bijzondere mooie wijze het stuk Divertimento van W. A. Mozart Orgel- en pianoleerlingen wis selden elkaar af Accordeon-leerlingen, waaronder één soliste. Dit meisje wist onlangs tweede van Nederland te worden bij het jeugd- concours. Hst jeugdorkest Fiesta o.l.v. Coby Bom bracht de volgende stukken ten gehore: Fiesta Tango-Vögelhandler-Ra taplan. Als verrassing trad een snaar instrumenten groepje op. Deze dames hadden 25 jaar geleden les gekregen van mevr. Coby Born. Het bleek dat ze het spelen niet verleerd waren. Het is de bedoeling dat dit groepje door blijft gaan, hierdoor is de hartewens van Coby Bom in vervulling gegaan. Het orkest Accor- deola o.l.v. dhr. L. Horseling bracht een tanga, foxtrot. Choral and Rock Out van T. Huggens ten gehore. Na iedere uitvoering werd gezamenlijk het stuk „In Holland staat een huis" met de diverse variaties hierop gespeeld. Het ligt in de bedoeling om bij voldoende deelname het volgend seizoen met viool les te gaan beginnen. Woensdag 31 maart vond op Flakkee een Boomfeestdag plaats waaraan ook in het kader van het Ruilverkavelingsplan „De Stelle" de schooljeugd van de klassen 5 en 6 van de te Ouddorp gevestigde lagere scholen deelnamen. Er werden ca. 1.000 struiken geplant o.a. meidoorn, Gelderse roos, wilg enz. Op de foto (rechts) mevr. Maan, inspectrice van het lager- en kleuteronderwijs, die een handje helpt. ^if»^i§»if»i§»if»i§»ci,:(^iS>cg,c^i^if»i(^if>iS»i$»i§»i^^^^^^^^iS»^^^^^^^^^ Ouderavond Prins Johan Friso School Op dinsdag 6 april a.s. zal D.V. de jaarlijkse Ouderavond gehouden worden in de gemeenschapsruimte van de school. Aanvang half acht. Naast activiteiten door de leerlingen en de ouders zal op deze avond spreken de heer P. Jongeling uit Amersfoort, vooral ook bekend als schrij ver van jeugdboeken onder de naam van Piet Prins, over „De Geschiedenis van het Kinderboek". Iedereen is van harte welkom. OUDDORP (Z.H.) Tel. (01878) 1612 - 2120 Nu ook voor: Drog. Reform Foto Quelle MIDDELHARNIS Tel. 01870-2441 OOSTERLAND Belangrijke zangavond van „Ooster- lands Mannenkoor" te Nieuwerkerk: Op zaterdagavond 10 april a.s. zal er inde kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Molenstraat in Nieuwerkerk een zangavond plaats hebben waaraan zullen medewerken: ,,Oosterlands Mannen koor" en de Gemengde Zangvereniging „Canticum" uit Middelharnis, beiden on der leiding van de heer J. de Geus. Verder met medewerking van Jan van den Dor pel, orgel. Aanvang van deze zangavond is acht uur. Toegang vrij. HERKINGEN Oud papierOp woensdag? april zal het oud papier voor de Prins Johan Friso school weer worden opgehaald. Wij ver zoeken U het weer s.v.p. goed gebundeld voor 's avonds half zes aan de straat te zetten. Bij voorbaat onze hartelijk dank. Nog eens: Zangkorenmanifestatie in „De Doelen" Het bericht in Eilandennieuws van 26 maart betreffende bovengenoemde mani festatie is niet geheel volledig. De indruk wordt gewekt alsof voor dit evenement alleen kaarten verkrijgbaar zouden zijn bij de koorleden van „Jubilate" en mevr. van Drongelen te Ooltgensplaat, en dat alleen uit die plaats een bus naar Rotterdam zou rijden. Dit is niet juist. Programma's zijn verkrijgbaar bij de secretariaten van al de deelnemende koren, die ook informatie kunnen geven voor het vervoer. Hier volgen namen, adressen en telefoon nummers van de diverse koren: Ouddorp: mej. A. A. van Splunder, Dirkdoensweg 5, tel. 01878 - 1465; Steliendam: mevr. P. van Huizen, W. de Jagerstraat 9, tel. 01879 - 2554; Dirksland: mevr. L. A. G. Grooten- boer, Burg. Zaaijerlaan 22, tel. 01877 - 1796; Herkingen: mevr. L. H. Stoop-de Geus, Fórtstraat 24, tel. 01876 - 439; Middelharnis: G. W. H. Esselink, Chr. de Vrieslaan 17, tel. 01870-3357; Stad aan 't Haringvliet: A. J. D. Arensman, Vrouwtjesweg 45tel. 01871- 1322; Oude Tonge: mevr. E. Huizer, Oude- landsedijk 10, tel. 01874 - 1215; Ooltgensplaat: mevr. J. N. Okker- Mol, Julianastraat 26, tel. 01873 - 1692. A. pekker, kringsecretaris. Wie weet tegenwoordig nog hoe en waar ons dagelijks voedsel verbouwd wordt, wat voor bewerkingen het ondergaan heeft, wat er aan toegevoegd wordt en wat dit alles voor onze gezondheid en het milieu betekent? Om een voorbeeld te noemen: we weten dat gave gebitten zelfs al bij onze kinderen zeldzaam zijn. Al gemeen bekend is dat suiker één van de hoofdoorzaken is. Maar weten we ook dat 94% van de levensmiddelen suiker bevat? En dat het daarom bijna onmogelijk is om in een normale winkel een voedselpakket te kiezen, waar geen suiker in zit. Dit zijn dingen waar Christien en Wim Vijfwiiikel zich al enige tijd mee bezig houden. Dit „bezig zijn met" heeft zich nu ontwikkeld tot de Natuurvoedingswinkel „De Dreef', Oranjestraat 8 in Sommels dijk, in hetzelfde pand als de Wereld winkel. De winkel is voorlopig open op woens dag- en zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur. Voorop staat dat de produkten op mens en milieuvriendelijke wijze geteeld en verwerkt zijn. Met „vriendelijk" bedoelen ze o.a. geen gebmik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen, zo weinig mogelijk geraffineerd, zonder toevoegingen van conserveer-, smaak- en kleurstoffen, emalgatoren enz. Op beide dagen zijn er verse groenten. Verder bevat het assortiment kwark, kaas, karnemelk, joghurt van o.a. de boerderij van Bastiaansen, brood, suikervrije koe ken, granen, vlokken, melen, musli, peul vruchten, broodsmeersels, noten, enz. Ook is er veel informatie over voeding aanwezig, deze kan geleend worden. Ook voor zomaar een praatje is iedereen van harte welkom. GOEDEREEDE Kandidaten P.v.d.A. De kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkie zingen 1982 in de gemeente Goedereede ziet er als volgt uit: 1. Ruud NijdamGoedereede 2. Guus Reus.Ouddorp 3. Ineke Hoogenraad- V. d. MarkOuddorp 4. Chris StigterSteliendam 5. Wout Hoogenraad ----Ouddorp 6. Teun BakelaarOuddorp 7. Tonny TigchelaarGoedereede- Havenhoofd 8. Herman ZandstraSteliendam De huidige fraktievoorzitster. Pie Grin- wis-Blok uit Steliendam heeft zich, na 16 jaar aktieve raadspolitiek, niet meer kan didaat gesteld. De afdeling Goedereede van de Partij van de Arbeid betreurt dat zeer, maar respekteert de door haar genomen be- slissins! Namens het bestuur en de ledenvergadering d.d. 17 maart. Jaap W. J. Wolf SOMMELSDIJK Woensdagavond is in de polder nabij Dirksland een grote luchtballon geland. De ballon was opgestegen in Bilthoven ter gelegenheid van de opening van een nieuw winkelcentrum. Hoewel de mand met in zittenden in de sloot terecht kwam, bleven zij ongedeerd. Het waren leden van de Haagse ballonclub. Het was eerst de bedoeling op Voorne Putten te landen maar door de sterke wind werd het Goeree Overflakkee. Tijdens het wachten op de volgauto's trok het gebeuren veel bekijks. Een toevallig aanwezige postbode kreeg voor verdere verzending de meegevoerde poststukken mee die dan worden voorzien van een speciaal stempel. Tot zijn grote verrassing kreeg hij ook een boekje over de ballonvaart aangeboden, geschreven door J. Boesman en een lepeltje. Mand én ballon werden zorgvuldig ingeladen en weer naar Den Haag gebracht. MIDDELHARNIS Bijeenkomst „de Christenvrouw" De bijeenkomst belegd door „de Chris tenvrouw" op D.V. dinsdag 6 april a.s. in „De Hoeksteen" zal aanvangen om 3.00 uur. Kinderkledingbeurs in Steliendam Op woensdag 21 april houdt peuter speelzaal „Klein Duumpie" een kleding- beurs. Die wordt gehouden in het ver enigingsgebouw „'tHaegse Huus", van 9 tot 12 uur 's morgens. Op donderdag 8 april kan er kleding voor de leeftijd van 0-13 jaar ingeleverd worden tussen 9 en 11.30 uur. Ophalen van niet-verkochte kleding op donderdag 22 april tussen 9 en 11.30 uur. Ook laarsjes, slippers, rolschaatsen en dergelijke kunnen op de beurs verkocht worden. Alles moet wel schoon, kompleet en heel zijn. PEUGEOT TALBOT Autobedrijf Kastanjelaan 41-43 Tel. 01870 - 3094 MIDDELHARNIS I ca ca ca ca ca o ca ca M

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1982 | | pagina 1