EIIIVt1DEn-niEUW5 Het schrijven van Joh. Grinwis hd Visverhuizing MiJS ONROEREND GOED vciAcIcfhcijcIcfi ELEKTRISCHE INSTALLATIES J. HAMEETEMAN s direktie-sekretaresse 7^ Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland Ingezonden: Lezing drs. J. Kattenberg Postzegelbeurs in Dirksland straks anders vissen in liet Voll(erai( en de Krammer WONINGEN: ZOMERWONINGEN: BEDRIJFSPANDEN: Deskundige bemiddeling bij: GEVRAAGD: MUS ONROEREND GOED Schelpenpad 26 Dirksland Telefoon 01877-1236 Uitslagen Spartanen turnproeven Woninginrichting Pakken wat je krijgen kunt 4e blad VRIJDAG 27 NOVEMBER 1981 No. 5047 Dhr. W. J. Hoogenraad schreef n.a.v. de oproep van dhr. Joh. Grinwis te Ouddorp aan de leven van de Woningbouwvereni ging „Beter Wonen" het volgende: Op 14 november heb ik een schrijven ontvangen van de heer Joh. Grinwis, gedateerd 9 november 1981, met een verzoek om een daarvoor bestemd strook je aan hem terug te sturen, als ik akkoord kon gan met dat schrijven. Ik stel er prijs op U te laten weten dat ik niet akkoord ga met dat schrijven, en ik hoop dat meer leden van de vereniging hetzelfde zullen doen. Als reden waarom ik er niet mee akkoord ga, breng ik het volgende onder Uw aandacht. Het voert te ver om aan elke zin van de heer Joh. Grinwis een beschouwing te wijden. Voor mezelf heb ik dat wel ge daan, zodat ik kan vaststellen dat dat schrijven bestaat uit een aaneenschake ling van holle leuzen, onjuistheden, mis leidingen, suggestieve onvolledigheden en halve waarheden. Kortheidshalve noem ik hier slechts een aantal opvallende. Zo schrijft de heer Joh. Grinwis dat woningtoewijzing „dient te gebeuren op een eerlijke en democratische manier". Hij suggereert dat dat tot nu toe niet het geval is geweest. Maar ieder weldenkend mens zal instemmen met zo'n uitspraak én zo zijn eigen gedachten hebben over wat eerlijk en democratisch is. De heer Joh. Grinwis verzuimt te schrijven wat zijn gedachten daarbij zijn. Hij degradeert daarmee zijn eigen uitspraak tot een holle en loze kreet. De heer Joh. Grinwis schrijft verder te betwijfelen of een woningtoewijzing eer lijk en democratisch totstandkomt zodra iemand een huis krijgt die nog niet recht matig aan toewijzing toe is. Dit klinkt wederom zeer aanvaardbaar. Maar ook hier geeft hij niet aan wannéér volgens hem iemand rechtmatig aan een toe wijzing toe is. Hij gebruikt wel een paar andere winderige woorden. Hij schrijft dat iemand niet rechtmatig aan toewijzing toe is, als een woningzoekende voorgetrokken wordt ten koste van iemand die „gewoon eerlijk aan de beurt was". Zijn bedoe lingen blijven duister. De door de heer Joh. Grinwis genoemde woningruil zou ten koste zijn gegaan van een eigen inwoner. Hij verzuimt om aan te geven hoe dat in zijn werk moet zijn gegaan. Hij heeft dat ook niet gekund natuurlijk, want in beginsel vindt een woningruil plaats tussen bewoners van huizen (als we doorstroming buiten be schouwing laten). Er wordt van woning geruild tussen bewoners. En met andere woorden: als er niet geruild wordt, komt er geen woning beschikbaar voor een wo ningzoekende; als er wél geruild wordt, hoeft geen enkele woningzoekende langer op een huis te wachten dan vóór die ruil. In principe kan die woningruil dus niet ten koste van een woningzoekende zijn gegaan. Wel kan het zijn dat een bepaalde woningzoekende de indruk heeft gekregen hoe dan ook dat iemand kon regelen dat hij of zij een zekere woning toege wezen kon krijgen. Deze woningzoekende ervaart die woningruil dan natuurlijk als een benadeUng. Maar deze situatie be hoort niet aan de orde te zijn, want een woningzoekende mag zo'n indruk niet krijgen. Deze woningruil noemt de heer Joh. Grinwis in strijd met een aantal belangen. Dat schrijft hij erg makkelijk, maar hij schrijft niet waarom dat zo is. Hij schrijft daarom ook niet dat er de belangen van drie gezinnen gediend zijn met deze wo ningruil, dat twee van de drie gezinnen eigen inwoners waren en dat deze be langen gediend konden worden door de medewerking van dat gezin uit Rotterdam. Het schrijven van de heer Joh. Grinwis is niet waard gesteund te worden. Mensen die dat wel doen of gedaan hebben, zijn misleid en bedrogen. Argumenten ge bruikt hij nergens. Het zou hem gaan om de invoering van een eerlijk beleid op het gebied van woningtoewijzing, hij gebruikt slechts kreten en holle leuzen. Een za kelijke discussie over woningtoewijzing is met het schrijven van de heer Joh. Grinwis niet mogelijk. Intussen roept het wel wan trouwen op. Wantrouwen tegen al de genen die met die woningruil te maken hebben gehad. Ook wantrouwen tegen het gezin dat nu naaste buur is geworden van de heer Joh. Grinwis. Al dit wantrouwen wordt opgeroepen door de heer Joh. Grinwis die zich als commissaris en als adviescommissielid opwerpt als kampioen van eerlijkheid en democratie, terwijl hij methoden gebruikt die strijdig zijn met algemene begrippen van eerlijkheid en democratie. Hij werpt daarmee een blaam op de woningbouw vereniging die dit niet verdient, en hij geeft te kennen dat hij niet begrijpt waar hij mee bezig is en wat er van hem verwacht wordt. Mijn opvatting is dat de heer Joh. Grin wis dient te zorgen voor rectificatie van zijn ingezonden s|uk in het Eilanden- nieuws van 20 november en het redac tionele stuk in de Zierikzeeuwsche Nieuwsbode van 18 november 1981. Verder is hij niet waardig oralid te zijn van de raad van commissarissen, reden waar om hij eigener beweging ontslag uit die functie dient te nemen. Wegens het ge toonde onbegrip van zaken die de woning toewijzing betreffen, dient hij in de advies commissie toewijzing woonruimte ATW) vervangen te worden door iemand die zorgvuldiger optreedt. Zijn publikaties schaden de belangen van de vereniging in hoge mate, hetgeen naar mijn smaak vol doende is om hem aan de ledenvergade ring voor te dragen voor ontzetting uit zijn lidmaatschap van de vereniging. Ten slotte deel ik U mede dat ik een kopie van deze brief stuur aan de redactie van hetEilandennieuws, burgemeester en wethouders' van Goedereede en de heer INGEZONDEN: Het rondschrijven van Joh. Grinwis aan ieden/huurders van ,,Beter Wonen" Ir. J. W. J. Wolf te Goedereede heeft zich n.a.v. het ook in ons blad op genomen schrijven van Joh. Grinwis aan de leden en het bestuur van de Woning bouwvereniging „Beter Wonen", met het onderstaande schrijven tot het genoemde bestuur gericht. Hij schreef: Geacht bestuur: Als lid niet-huurder voel ik mij genoodzaakt om te reageren op het schrij ven van één van de leden van de ver eniging. Ik ben onbevoegd om te oordelen over de inhoudelijke aspekten van het door dhr. Grinwis aangevoerde (ik heb slechts vermoedens). Wat ik wel meen te kunnen beoordelen is de handelwijze van dhr. Grinwis. Deze moet ik kenschetsen als volkomen onjuist. Als lid van de Raad van Commissarissen én als lid van de A.T.W. is dhr. Grinwis m.i. gebonden aan de maximale bescher ming van de individuele bewoner, c.q. (toekomstig) lid van de vereniging. Door zijn rondschrijven aan alle leden/ huurders van de ver. maakt dhr. Grinwis zich schuldig aan inbreuk op de privacy van mensen, die zich niet kunnen verwe ren; (om niet het woord „stemming makerij" te gebruiken). Ik kan zijn handelwijze niet anders zien dan een poging om de vereniging te scha den, en om tegen bepaalde bewoners gericht wantrouwen op te roepen. Ik verzoek u, als bestuur, dan ook om alles in het werk te stellen dhr. Grinwis tot de orde te roepen en hem in overweging te geven uit eigener beweging zijn plaats in de Raad van Commissarissen ter be schikking te stellen. In afwachting van uw antwoord, Ir. J. W. J. Wolf NIEUWE TONGE Op D.V. dinsdagavond 1 december hoopt drs. J. Kattenberg, op uitnodiging van het Centraal Verband, een lezing te houden over het onderwerp: „Gezag.... wat bedoelt U daarmee?" De avond begint om half acht en wordt gehouden in het Herv. verenigingsgebouw „ELIM", Zuiddijk 19. Iedereen is van harte welkom Op zaterdag 28 november a.s. wordt door de I.V. „PhilateUca" afd. Flakkee weer een postzegelbeurs gehouden tussen half 1 en 4 uur, ditmaal in hotel-café „Het wapen van Dirksland", Voorstraat 39 te Dirksland, bij fam. v. d. Zwan. U kunt zich aldaar ook opgeven als lid van bovengenoemde vereniging en verder is er gelegenheid voor consumptie. Joh. Grinwis; en wens ik U veel sterkte en wijsheid toe bij het behartigen van de belangen van de volkshuisvesting te Goe dereede. Het gaat de binnenvissers in Nederland niet voor de wind. De snoekbaars, een gewilde en gezochte vissoort in deze vis serij tak, naast de aal of paling laat het afweten. En de snoekbaars heeft men ook nog voor een ander doel nodig, namelijk als roofvis. Snoek, snoekbaars en baars zou den er voor kunnen zorgen, dat de witvis als brasem, bliek en diverse voorn soorten komen thans in een zo grote hoeveelheid in onze binnenwateren voor, dat zij voor de beroepsvissers een ware plaag vormen. Niet alleen dat zij geweldige concurrenten zijn op voedselgebied, voor de aal of paling, die te weinig krijgt als de voorn soorten de (voedsel) spoeling dun maken, ook krijgen de beroepsvissers de fuiken vol witvis, waar zij paling verwachten. Een tegenstelling tussen twee miljoen sportvissers en enkele honderden be roepsvissers treedt hier weer aan het licht. De echte sportvisser vist niet om de vis, maar om de sport en gooit de gevangen vis terug, als het tenminste kleinere witvis betreft. Maar een grote snoek of een snoekbaars wordt wel als jachtbuit mee naar huis genomen of komt in de braadpan terecht. Maar de kleinere soorten (vooral omdat er niet voldoende roofvissen zijn gaat dan overheersen) men spreekt daarom al van een „verbraseming" van de birmenwa- teren in het Hollandse polderland. En tevergeefs heeft men al geprobeerd, de vraatzuchtige meerval (zeer zeldzaam in ons land geworden) zijn werk te laten doen, maar dat is niet gelukt. De meer vallen vermeerderden niet, zoals men had gewild. Zo is de „verbraseming" een probleem geworden waarvoor men een oplossing zoekt en die meent men nu gevonden te hebben in een reusachtige visverhuizing in 1986. Als straks de Philipsdam gesloten wordt kan het water uit het Zijpe niet meer verder, het Volkerak en de Krammer worden dan zoet. En in dat zoete water wil men de overtollige witvis droppen. Men heeft dan snel een 5000 ha. groot viswater met een aantrekkelijk visbestand voor de sportvissers. Maar dat zal wel de nodige voorbe reiding en organisatie vergen. En het is een ingreep in de natuur, of in het jargon van de biologen een enorme ingreep in de nationale biotoop en het milieu. Welke gevolgen zal dat hebben? Dat wil men nu gaan onderzoeken. De Neder landse Vereniging van Sportvissersfede raties, wil dat onderzoek gaan opzetten en de kosten zouden kunnen worden gedekt, door een extra heffing bovenop de huidige contributie. De Sportvisser krijgt daar dan een nieuw viswater voor, dat versneld in gebruik kan worden genomen. Bovendien wordt verwacht, dat de vis bij een snelle verzoeting van het Volkerak en de Krammer uit andere gebieden als Ha ringvliet en Biesbosch naar het nieuwe gebied westwaarts zal trekken. MIDDELHARNIS: Ring 36 en Frans Halslaan 13 en Hoflaan 61 DIRKSLAND: Staakweg 12, Voorstraat 35, Onwaardsedijk 23, Korteweegje 7 NIEUWE TONGE: Koninginnelaan 2, Westdijk 17, Kerkring 4 STAD AAN 'T HARINGVLIET: OUDE TONGE: HERKINGEN: ACHTHUIZEN: OOLTGENSPLAAT: MELIS SANT: STELLENDAM: SEROOSKERKE: Zeedijk 4 Kolfweg 37 Molendijk 36/38 en Nieuwstraat 24 en 4 Achthuizen 106 en Langstraat 74 Julianastraat 10 en Pr. Bemhardstraat 1 Bernhardstraat 3 Voorstraat 109, boerderijtje Dijkweg 12 OUDE TONGE: Bungalowpark Zuiddijk 28 BROUWERSHAVEN: Noorddijkstraat 33 OUDDORP: Jonkerstee 42, Poldersbos en Oude Nieuwlandseweg 57 DIRKSLAND: Achterdorp 14, Voorstraat 54 Achtefdorp 4-10 en Voorstraat 11 Voorstraat 37, smederij MELISSANT: Aan- en verkoop ONROEREND GOED BELEGGINGEN BEHEER PACHTZAKEN TAXATIES eveneens voor successie PANDEN voor de verkoopbemiddeling Postbus 27 DIRKSLAND Tel. 01877 - 1309 THOLEN Wijziging telefooncentrale: De PTT heeft zaterdag de electro-mechanische telefooncentrale in de Visstraat vervangen dooreen semi-electronisch. Gelijktijdig is dan het tweede netnummer 01661 ge wijzigd in 01660. Aan deze operatie is heel wat werk vooraf gegaan. Door de omschakeling was Tholen per telefoon zo goed als onbereikbaar. 1 en behoeve van het publiek werd er op de Markt een mobiele winkel gestationeerd van waar uit zeer dringende gesprekken konden wor den gevoerd. Voorts waren er aan contre d'Escarpe, het bejaardentehuis „Ten An ker" en bij de RehobothkerkP.T.T. auto's met mobilofoon geplaatst Het geheel ver liep vlot en men kan nu de zaak verder afwerken. Voor aanleg en onderhoud van al uw elektrische installaties Vraag vrijblijvend advies of offerte Afgelopen zaterdag, 21 november, wer den in de sporthal te Oude Tonge voor gymnasten vanaf 12 jaar de K.N.G.V. turnproeven afgenomen. Hiervoor waren de Spartanen in de Ie serie ('s middags) en 2e serie ('s avonds) ingedeeld, en er werd voor de proeven A 4, 5 en 7 eksamen gedaan. Opgegeven waren er 39, opge komen 35 en geslaagd 30 Spartanen. Van de 7 onderdelen met voorgeschreven oefenstof dienden er 6 gekozen te worden, die dan weer „volgens het boekje" voor de jury geturnd moesten worden. Voor Ka rin, Dineke, Marjan en Annemarie was de opsprong bij de balk het struikelblok. Jammer dat ook, na de herkansing, hierbij fouten werden gemaakt. Margreet en Anique blesseerden zich bij het springen, waardoor Anique op moest geven. Voor de rest waren de resultaten der Spartanen goed en degenen die zonder zichtbare zenuwen de oefeningen vlekkeloos voor de jury turnden, kregen primapunten. De hoogste cijfers door de Spartanen behaald over de 3 proeven en alle onderdelen zijn: vrije oefening 8,9; ringen 8,6; brug-onge- lijk 8,8; balk 9,6; langemat 9,00; paard- sprong, 9.00; minitramp, 8.5; en totaal 52.8 punten. Dan de uitslag, in dezelfde volgorde als genoemde beste resultaten: A 4: K. Barkel, 7.8, 6.2, 7.0, 8.8, 8.7, 8.0,46.5; K. v. d. Werf, 6.0,6.2,4.9,6.5, 7.9,6.5,38.0; G. v. d. Sluys, 7.9,6.3,7.6, 8.1, 8.2 ,8.5, 56.4; M. vanDijk, 8.8, 6.6, 6.0, 8.0, 5.9, 8.0, 43.3; M. v. d. Boogert, 7.2, 6.7, 7.1, 7.8, 8.0, 7.9, 44.7; K. Stout 7.4, 7.0, 7.9, 7.5, 7.6, 7.9, 45.3; J. v. d. Wijngaard, 7.4, 6.8, 6.4, 8.4, 8.0, 7.8, 44.8; M. Jacobs, 7.0, 7.3, 8.7, 6.9, 7.5, 8.0, 45.4; T. Polder, 7.3, 7.4, 8.8, 7.8, 47.3; M. Buurveld, 7.2, 6.5,5.4, 9.0, 8.0, 8.2, 44.3; D. Jongejan, 7.0, 8.6, 8.0, 7.9, 8.2, 8.0, 47.7; K. Voerman, 6.0, 7.9, 7.7, 7.4, 8.5, 7.8, 45.3; M. Jongejan, 6.3, 7.6, 4.9, 7.8, 5.9, 7.9, 40.4; I. Slooter, 7.0, 7.5, 8.2, 7.0, 7.0,7.8,44.6; N. v. d. Valk, 7.5,7.5„ 7.6, .8.6, 7.4, 8.2,46.8; I. Kom, 7.5, 8.0, 7.1, 7.8, 7.0, 7.9, 45.3; M. Fopma, 6.0, 8.6, 7.8, 8.5, 7.0, 8.0, 45.9; T. Wijnhoff, 7.2, 7.8, 5.1, 8.0, 7.1, 7.5, 42.7; A. Verbiest, 6.2, 7.2, 4.9, 7.8, 7.0, 7.4, 40.5; D. Sprong, 5.9, 7.5, 4.9, 6.5, 7.6, 8.3, 40.7; A. Visser, 6.2, 7.5, 6.0, 6.8, 7.3, 8.2, 42.0; J. v. d. Slik, 7.0, 7.0, 8.0, 7.0, 7.18.0,44.1; C. Albrechts, 7.0, 7.1%.6, 7.2,6.9,8.0,44.8, A. Kroos v.o., 4.0, ringen 5.9, minitramp 7.6, gebles seerd A 5: M. Vroegindewey, 8.5, 7.9, 7.0, 7.6, 8.7, 7.5, 47.2; M. Visser, 8.0, 7.4, 7.0, 8.0, 8.8, 8.0, 47.2; W. laFleur, 8.9, 7.2, 7.1, 7.2, 8.4, 7.9, 46.7; P. Smit, 8.8, 7.3,7.4,7.8,8.0,8.0,47.3; A. Nagtegaal, 7.4, 7.6, 7.2, 8.0, 7.5, 7.2, 44.9; N. Verschure, 7.2, 7.9, 7.5, 7.6, 8.8, 8.2, 47.2, T. Vogelaar, 7.0, 7.5, 7.9, 7.8, 6.9, 7.2, 44.3; A. Jongejan, 7.3, 8.1, 5.9, 8.4, 8.0, 45.8. A 7: P. V. d. Valk, 8.8, 8.3, 9.0, 7.4, 8.4,8.3,50.2; J. van Antwerpen, 8.8,8.5, 9.6, 8.4, 9.0, 8.5, 52.8; I. Taaie, 8.0, 7.2, 8.7, 7.8, 7.5, 7.6, 46.8 punten. Deze week werden op les de diploma's uitgereikt. Sint bezoekt Spartanen Dinsdagmiddag 1 december a.s. brengt Sinterklaas met z'n Pieten weer een be zoek aan de jongste Spartaantjes tot 8 jaar. In de Olympiakantine, van 16.30 - 17.30 uur, wordt het Sinterklaasfeest ge vierd. Op die dinsdag vervallen voor de peuters en kleuters de gymlessen. THOLEN Beroepen: Ds. G. Mouw, predikant der Ger. Gem. te Tholen ontving dezer dagen een beroep naar Katwijk aan Zee. SCHERPENISSE Oranjevereniging: In een ledenver gadering van de Oranjevereniging Prins Willem Alexander zijn vijf nieuwe be stuursleden gekozen. Aftredend en niet herkiesbaar waren A. v. d. Hoek, A. v. d. Werf, W. van Haaften, J. Noom en C. Kloet Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen S. Bliek, A. Slager, L. Slager, A. Deurloo en P. Suurland. Op donderdag 3 december komt het voltallig bestuur bij een om een exacte taakverdeling op te stellen en een voorzitter te kiezen. éb*h''hv*h''if^^^^^^^^^'9f^4p Wilt U uw meubelen vakkundig laten stofferen, ga dan eens langs bij WESTSTRAAT 5 OUDDORP Tel. 01878 - 1288 - 1094 ï^i^i^C^if^i^i^C^C^C^i^i^i^ii^i^i^i^^ INGEZONDEN: Redactie, door afwezigheid is mijn reac tie op een eerder gepubliceerd raadsver- slag van Middelhamis wat laat, maar graag alsnog opname van het onder staande: In 1979 schreef ik aan toen nog Koningin Juliana o.a.: „De wereld, waarin wij momenteel leven met z'n angstaanjagend aantal „schertsfiguren" en „draaitoUen", lieden die het woord integer nooit in hun woor denboek zijn tegen gekomen, of het daar reeds lang geleden uit hebben geschrapt; lieden die het gevoel van eigenwaarde nooit moeten hebben gekend, anders sprongen zij er niet zo lichtzinnig mee om; lieden die met deze negatieve eigenschap-' pen op veel te hoge stoelen zitten, ja die wereld ontneemt je soms de lust er nog deel van uit te maken, hoe een levens- genietster en detailwaameemster je van nature ook bent". Ja, dat schreef ik toen aan Koningin Juliana en waarom zou ik daar nu zo heel sterk aan moeten denken? „Pakken watje krijgen kunt" wat een mentaliteit En ik naïeve „overlander" die dacht toen ze zich hier vijfjaar geleden vestigde, dat op deze eilanden de fatsoens begrippen nog heel wat hoger zouden liggen dan in de Randstad Holland. Hoe naïef kan zo'n „overlander" wel niet zijn? Pakken wat je krijgen kunt" de rechten buiten élke proportie opvoerend .geen rekening houdend met alleen- wonenden, zónder vaatwasmachine, zón der wasmachine, met een winkelierszakje vuilnis, en ga zo maar door. SINT ANNALAND Uienveiling van dinsdag 24 november 1981. Uien, maat veertig opwaarts. Klasse twee N.L. 22,60 Uienprijs per honderd kilogram. Aanvoer twee en zestig ton. Opbrengst oud papieractie: De te Sint Annaland gehouden inzameling van oud papier ten bate van de Zending der Gereformeerde Gemeenten leverde een bedrag op van 375, THOLEN Tanker omhoog gevaren: Maandag avond is de Zwitserse tanker Berietta van 1150 ton in het Thoolse Gat (Schelde- Rijnverbinding) omhoog gevaren. De sleepboten Nieuwland en Coby M van de firma W. Muller uit Temeuzen trokken enkele uren later het schip weer vlot. POORTVLIET Verlichtingscontrole door V.V.N.: De vereniging Veilig Verkeer Nederland controleerde zaterdag in de garage van de heer Niemantsverdriet 37 personenauto' s op verlichting en banden. Slechts 3 wa gens vertoonden GEEN gebreken. SINT MAARTENSDIJK Jubileum De Zwaluw: De vereniging van postduivenkwekers De Zwaluw houdt vrijdag en zaterdag 27 en 28 no vember een jubileum tentoonstelling met 200 duiven. „Pakken wat je krijgen kunt" de uitspraak van de „vroede vaderen" hoe „vroed" kunnen die vaderen wel niet zijn? Als het niet zo'n in-trieste, armzalige vertoning was, dan zou het The biggest laugh on earth kunnen zijn. Mevr. A. 't Hart Op korte termijn vragen wij in ons ziekenhuis een voor 20 uur per week. Wij denken aan iemand met: middelbare schoolopleiding, christelijke levensovertuiging, goede kennis van de Nederlandse taal, typevaardigheid en ervaring in het gebruiken van stenografie. Haar taak zal o.a. zijn: voorbereiden, notuleren en uitwerken van vergaderingen, verwerken van korrespondentie. Minimumleeftijd 25 jaar. Het salaris - volgens NZR-regeling - is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Voor de rechtspositieregeling is de CAO voor het Ziekenhuiswezen van toepassing. Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan de direktie. Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1981 | | pagina 13