Ontwerp Streekplan op secretariën ter inzage Praat ze niet van die eerste schooldag ,,Amicitia" Dirksland had muzikale gasten op bezoek (iïlAS 54e Jaargang DINSDAG 18 AUGUSTUS 1981 No. 5018 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie; Langeweg 13, Sommelsdijl< Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek no. 3420.01.108 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 10.- PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 29 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben in het ontwerp-streek- plan Zuid Holland Zuid hun visie gegeven op de ruimtelijke ontwikkeling voor de periode 1980 -1990 voor de Drechtsteden, de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee. Wonen, werken, verzorging, recreatie, natuur, landschap, milieu, land- en tuinbouw, verkeer, vervoer en nutsvoor zieningen komen daarin aan bod. Uitgangspunten zijn het streven naar behoud van en het inspelen op het eigen karakter van het gebied, en het versterken van de stedelijke functies en bundeling van die functies in stedelijke gebieden, waardoor uitwaaiering van bebouwing over het landelijk gebied beperkt kan worden. Het ontwerp-streekplan Zuid Holland Zuid ligt van 18 augustus tot en met 23 oktober 1981 ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis, Koningskade 1 in Den Haag en op de gemeentesecretarieën in het streekplangebied. In die periode kan ieder schriftelijk bezwaren tegen het plan indienen bij Provinciale Staten van Zuid- Holland. De provincie streeft ernaar het ontwerp-streekplan in de Provinciale-Sta tenvergadering van 22 en 23 april 1982 te behandelen en vast te stellen. Over de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee het volgende: Door het wegtrekken van mensen uit de stedelijke gebieden naar het landelijk ge bied hebben de Hoeksche Waard en Goe ree-Overflakkee de afgelopen tien jaar een onevenwichtige ontwikkeling doorge maakt er is een omvangrijk woonwerk verkeer ontstaan, sommige dorpen zijn te snel gegroeid en de woningmarkt is ver stoord door de grote toevloed van stede lingen naar dit landelijk gebied (subur banisatie). In het ontwerp-streekplan leg gen GS de nadruk op het behoud van het eigen karakter van dit gebied waarin bij voorbeeld geen vliegveld en geen zee havens passen. GS willen dat de woning voorraad per kern wordt afgestemd op huisvesting van de eigen bevolking en sociaal- en econom.isch gebondenen. Voor de Hoeksche Waard en voor Goeree Overflakkee geldt een toename van de woningvoorraad tot 1990 van respectie velijk 4000 en 2000 woningen (exclusief 's-Gravendeel dat bij de Drechtsteden gerekend wordt). Oud Beijerland, 's-Gravendeel, Nu- mansdorp, Middelharnis, Oude Tonge en Ouddorp krijgen een bovenlokale taak op het gebied van huisvesting, werkgelegen heid en voorzieningen. De groei van de werkgelegenheid op de Eilanden is achtergebleven bij die van het aantal stedelingen in het landelijk gebied. Velen pendelen naar hun werk in de Rotterdamse regio. Om overbelasting van de (aanvoerwegen naar de) Heinenoord- tunnel te voorkómen zijn verkeersmaat regelen noodzakelijk. De bus moet een groter aandeel krijgen in het woon-werk- verkeer GS vinden aanleg van de rijksweg A4 (tussen Klaaswaal en Hoogvliet) niet wenselijk en op dit moment niet nodig. Wel laat het plan ruimte voor aanleg na 1990. Diverse omleidingsroutes, rond Oude Tonge, Ouddorp, Middelharnis, Dirksland, Maasdam en Oud Beijerland, zouden volgens GS wel aangelegd of verbeterd moeten worden. Om een zo goed mogelijk evenwicht te krijgen tussen wonen en werken willen GS dat er ruimte komt voor bestaande be drijven en dat vestiging van nieuwe be drijven selectief gestimuleerd wordt; dit laatste vooral op te ontwikkelen regionale bedrijfsterreinen in Oud Beijerland, 's- Gravendeel, Numansdorp en Middelhar nis, en - aanvullend - in Stellendam en Oude Tonge. GS streven naar een toe name tot 1990 van 4600 arbeidsplaatsen waarvan 2000 extra boven de „auto nome" groei (1500 in de Hoeksche Waard en 500 op Goeree Overflakkee). GS willen het unieke karakter van het Deltamilieu beschermen door afdoende bestemming, aankoop en beheer van alle natuur- en landschapswaarden, met name van de buitendijkse gebieden, de kop van Goeree en het Oudeland van Strijen. De Eilanden zijn landbouwgebieden bij uitstek. De agrarische functie moet ver sterkt worden. GS willen de voorwaarden voor de landbouw verder verbeteren door de ruilverkavelingen de Stelle, Flakkee en Hoeksche Waard Oost. Voor (her)vesti- ging van glastuinbouwbedrijven uit de Voor veel klein grut dat gisteren de eerste gang naar de schoolbanken maakte was 't best wel even wennen. Vanuit je vertrouwde wereldje thuis wordt je toch maar onherroepelijk naar school verwezen. Soms was het huilen geblazen; niet echter voor hen die zich op hun 4e al enige levenskunst hebben aangeleerd, die zaten te glimmen in hun bankje terwijl de anderen door de juf getroost moesten worden. Het meisje dat we in Herkingen fotografeerden had het er redelijk wel afgebracht, maar als je dan na de spanning van die dag opgelucht naar je moeder holt en je struikelt dan over de eigen beentjes, dan komen alsnog de waterlanders en dan kun je die dag geen school meer zien. Hoeksche Waard moet ongeveer 40 ha worden bestemd in het noorden van de Hoeksche Waard (Oost-Zomerlandsche Polder). De recreatie heeft zich de afgelopen jaren op de Kop van Goeree en op veel plaatsen langs de oevers explosief ont wikkeld. GS benaderen deze ontwikkeling op de Eilanden terughoudend en willen vooral de mogelijkheden voor rustige, op natuur- en landschapsbeleving gerichte, recreatie (fietsen, wandelen, vissen) be vorderen. Daarom willen GS dat tot 1985 volstaan wordt met uitvoering van de nu bestaande plannen. Die houden in: ver spreid over diverse kernen jachthavens ontwikkelen zodat het aantal ligplaatsen met niet meer dan 4000 toeneemt. Voor de verblijfsrecreatie geldt een toename van ten hoogste 2000 onderkomens in nog te ontwikkelen recreatiecomplexen, voor al bij de grotere dorpen en op plaatsen die nu al aantrekkelijk zijn voor de recreatie. Voorzieningen voor dagrecreatie moeten komen bij Numansdorp, de Binnenbe- dijkte Maas en de dammen. Het strand van Goeree moet op meer plaatsen toe gankelijk worden. Op de Eilanden hebben GS geen locaties voor de berging van verontreinigde bag gerspecie meer aangegeven. Uw huis verkopen TAMBOER Ooltgensplaat - Giessenburg Orgelbespeling op het oude Plaatse kerkorgel Bij het aankopsn van een nieuw Leef- lang-Keijzer-orgel door de kerkvoogdij van de hervormde kerkte Ooltgensplaat werd het oude Dekker-orgel in 1973 verkocht aan de heer A. van 't Hof, veehouder te Giessenburg. De heer van 't Hof, organist van de hervormde kerk ter plaatse bouwde dit oude Plaatse orgel in een van zijn schuren op zijn bedrijf aan de Doetseweg 18. Een hob by maar ook een groot gevoel voor (orgel)muziek ging met deze aankoop in vervulling. Hij neemt nogal eens plaats achter zijn klavier en bij een mooie stille zomeravond kan men in wijde omtrek van zijn spel genieten. Concert Eens per jaar wordt er zelfs een concert gegeven en ook dit jaar staan op zaterdag 22 augustus a.s. de deuren van de Boer derij „De Hofstee" weer open om de vele bezoekers te ontvangen. De plaatsen in deze schuur geïmproviseerd zijn dan tot de laatste plaats bezet. De organist is ditmaal de heer Frans van Tilburg, die een programma heeft samen gesteld met werken van Jan Zwart, J. S. Bach, G. F. Handel, C. S. Lang, J. B. Loeillet, Philip Pool, Alb. Renaud en een improvisatie van de organist zelf Ook is er samenzang met enkele Psalmen, n.l. Ps. 75 enPs. 116. In de pauze wordt er zelfs koffie ge schonken en is er gelegenheid om thema's in te leveren voor de improvisatie. De toegans is gratis, alleen is er een koUekte voor de bestrijding van de onkosten. Wie eens iets unieks wil meemaken gaat zaterdagavond (aanvang 20.00 uur) naar het wijde polderland van Giessenburg en wordt daar op „de Hofstee" aan de Doet seweg 18, heel hartelijk ontvangen. Wij hebben het bij ondervinding. Meegegeven costuum met inhoud De medewerkers van het Leger des Heils die 's avonds de op die dag opgehaalde gebruikte kleding sorteren hebben woensdagavond een vondst gedaan in een van de zakken van een heren-costuum. Het bevond zich in een partij kle ding die die dag - woensdag de 12e - in Ouddorp was opgehaald. Het Leger des Heils wil het gevondene graag aan de rechtmatige eigenaar teruggeven, reden waarom de poli tie van de vondst op de hoogte werd gebracht. Nasporingen hebben echter nog niet naar de plaats van herkomst geleid al werd in de zakken van het pak wel een adres gevonden maar daar bleek het niet thuis te hebben gehoord. De politie vraagt of ieder die een costuum heeft meegegeven contact met haar op te nemen. Om geen kwaadwilligen aan te trekken wor den bewust geen verdere details of kleur, maat en waarde van de vondst vermeld. HERKINGEN Oud Papien Morgen, woensdag zal weer oud papier worden opgehaald door en voor de Prins Johan Friso School. De Muziekver. „Amicitia" die dit jaar haar 60 jarig bestaan herdenkt heeft eind vorige week twee muzikale gasten ontvangen, t.w. de eveneens 60 jarige muziekver. „Amicitia" uit Kortenhoef en de Musikver. „Bad Boll" uit het Duitse Bad Boll, met welke Vereniging al enkele Jaren lang een vriend schappelijke verhouding bes taal die jaarlijks ieidttol een bezoek van de ene Vereniging aan de ander. Het was dit jaar de beurt aan „Bad Boll" en de dagen van het verblijf in Dirksland zijn bijzonder plezierig geweest. Vrijdagavond kwamen enkele Delangstellenden naar het gehouden con cert en zaterdagavond verleenden de beide be zoekende korpsen medewerking aan de opluistering van een voetbaltoernooi. Zaterdagmorgen blies „Bad Boll" de stukken eraf op de toen gehouden Parijse dag. Blijkens het fotootje dat we knipten maakte het blazen op de zonovergoten Voorstraat knap dorstig en na de bassen te hebben bespeeld zetten beide Duitse muzikanten met temeer graagte het flesje Heineken aan de mond. OOSTFLAKKEE Kantoor Gemeente-ontvanger dag vroeger open Het kantoor van de gemeente-ontvanger te Oude Tonge is inplaats van vrijdag 21 en 28 augustus van 9.30 tot 11.30 uur geopend op donderdag 20 en 27 augustus op dezelfde tijd. Ooltgensplaat - Langstraat Afscheidsavond fam. van Bennekom De kerkeraad en de kerkvoogdij van de hervormde gemeente hebben besloten, ook mede op verzoek van gemeenteleden, een avond te beleggen om meer intiem van de familie van Bennekom afscheid te nemen. Zoals bekend heeft ds. T. W. van Bennekom een beroep aangenomen naar de gemeente van Scherpenzeel. Deze avond zal gehouden worden heden woensdag 19 augustus des nam. 7.30 uur in „Elthato". Een ieder is daar van harte welkom. De „Zeemanspofbergt weer Duits jacht De reddingsboot „de Zeemanspot" is zaterdagavond weer uitgevaren voor het bergen van eenDuitsjacht, de „Mudy 36" uit München, dat op de Ooster was ge strand. Het karwei leverde geen grote problemen temeer omdat het jacht vrij dicht benaderd kon worden. Na vlot ge trokken te zijn werd het naar Stellendam gesleept waar het beschadigde roer gere pareerd zal worden. Het jacht was op weg van Scheveningen naar Engeland. Sportver. „de Kriekel te Ouddorp Deze week zijn wij weer gestart met onze gymlessen in Ouddorp en Goedereede. Nieuwe leden voor alle groepen zijn van harte welkom. Voor de leeftijden en les uren kunt U onderstaande telefoon nummers bellen: 01878- 1444- 1414- 1516 en 01879- 2701. Gezien de grote belangstelling voor de skigymnastiek het afgelopen seizoen, wordt er ook dit jaar weer ee"n cursus gegeven. Start van deze groep dinsdag 6 oktober 21.00 uur in het gymlokaal aan de Dorpsweg te Ouddorp. Graag tot ziens op onze lessen. Z. C. „de Stelle" wint „eilandbeker" Op zaterdag 15 augustus j.l. is het de zwemclub uit Stellendam gelukt, na zeven jaar, de eilandbeker" te winnen. Sinds 1974 was het steeds Z.C. „de Schotejil" uit Middelharnis en vorig jaar Z.C. „de Gooye" uit Dirksland die de beker van één meter hoog mee naar huis kon nemen. De laatste maal dat Stellen dam de winnaar werd, was in 1973. De strijd ging deze keer tussen zwem- ploegen uit Middelharnis, Dirksland, Ooltgensplaat en Stellendam. Tot de fa- voriten hoorden Middelharnis en Stellen dam. De zwemploeg uit Ooltgensplaat die als laatste eindigde, heeft de moed ge toond, het op te durven nemen tegen ploegen met overdekte zwembaden of openluchtbad met warm water, alwaar de trainingsmogelijkheden veel groter zijn. De zwemclub uit Middelharnis, die al zes maal de beker won, heeft het deze keer niet kunnen redden tegen het zwemgeweld uit Stellendam. Vooral de Stellendamse dames wisten bij het eerste onderdeel, de 100 meter schoolslag zo'n voorsprong op te bouwen, dat het voor de overige ploegen bijna ondoenlijk was dit nog in te halen. De Stellendamse Anne Marie Lokker verraste iedereen met een mooie tijd te zwemmen op de 100 mtr. schoolslag en daarmede op dit onderdeel winnares werd. Dannie van Seters, eveneens uit Stellendam deed daar nog een schepje bovenop door bij de heren de 100 mtr. schoolslag te winnen in een nieuw beker en baanrecord. Dat het dit jaar bijzonder snel ging bleek even later door Arjo Kentin uit Middel harnis, die op de 50 meter borstcrawl het beker en baanrecord verbeterde. Hij won tevens de 50 meter rugcrawl. Bij de dames was verrassend dat Ma rianne Aleman van Z.C. „de Stelle" in een uitstekende tijd de rugcrawl won. Marleen Wijnhoff uit Middelharnis werd winnares bij het onderdeel 50 meter borstcrawl dames. Het slotstuk, de 4 X 50 meter vrijeslag estafette werd bij de dames gewonnen door Z.C. „de Stelle" uit Stellendam en bij de heren door Z.C. „de Schotejil" uit Middelharnis. De prijzen werden uitgereikt door dhr. L. Visser, wethouder - gem. Goedereede en tevens ere-voorzitter van de Stellendamse zwemclub, waarna de aanwezige bad meesters, badjuffrouwen, trainers en ve len die iets met de zwemclubs te maken hadden traditioneel (gekleed) in het water gegooid werden door de feestvierende Stellendamse jeugd. Het zwemfeest werd besloten met een disco in het Haegse Huus te Stellendam. OOLTGENSPLAAT Historische en/of Allegorische optocht „500 jaar St Adolfsland" Alle verenigingen die nog niet gerea geerd hebben op de oproep voor de histo rische en/of allegorische optocht worden s.v.p. vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen bij mevr. L. J. S. van de Ree-Holleman, Voorstraat 5 te Ooltgens plaat, telefoon 01873 - 1511. Mogelijk dat ook de diverse straatcomi- té's zelf aan deze manifestatie willen deelnemen. Dat kan op velerlei manier, n.l. lopend, rijdens, per groep of individueel. Uitzending voor de lierktelefoon De afscheidsavond a.s. woensdag met de familie van Bennekom, zie bericht elders in dit nummer, zal via de kerktelefoon worden uitgezonden. Ook zal donderdagavond om 7.30 uur een n^editatie over Art. 27 van de NGB door de kerktelefoon worden uitgezonden. MIDDELHARNIS Verdacht van steunfraude Door de ambtenaar Bijzondere Controle is mevr. M. E. te Middelharnis gehoord terzake steunfraude. Deze mevrouw heeft een Bijstandsuitkering van de Gemeente en heeft gedurende een zevental maanden inkomsten genoten die zij niet opgaf. Het gaat hier om een benadehng t.o.v. de gemeente van enkele duizenden guldens. De einduitslag: I. Stelllendam, 1535,4 punten. 2. Middel harnis, 1560,0 pnt. 3. Dirksland, 1769,2 pnt. 4. Ooltgensplaat, 2039,6 pnt. De beste persoonlijke prestaties: 100 meter schoolslag dames: 1Anne Marie Lokker, S'dam. 2. Jolijn v. d. Ree, S'dam. 3. Marijke Heerschap, S'dam. 700 mtr. schoolslag heren: 1. Dannie van Seters, S'dam (nieuw record). 2. Arjo Kentin, M'harnis. 3. Roland Bouman, M'hamis. 50 mtr. borstcrawl dames: 1. Marleen Wijnhoff, M'hamis. 2 Teja Akershoek, S'dam en Jolijn v. d. Ree, S'dam; (beide na kampen, gelijk geëindigd). 50 mtr. borstcrawl heren: 1Arjo Ken tin (nieuw record). 2. Dannie van Seters, S'dam. 3. Hans Jelier, D'land. 50 mtr. rugcrawl dames: 1. Marianne Aleman, S'dam. 2. Marleen Wijnhoff, M'harnis. 3. Leone Vroege, M'hamis. 50 mtr. rugcrawl heren: 1Arjo Kentin, M'hamis. 2. Hans Jeher, D'land. 3. Dan nie van Seters, S'dam. 1 SPM ?9

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1981 | | pagina 1