De oogst is weer in volle gang Dagen van houten kleuterschool Goeree-Havenhoofd lijken geteld cTVelde- fndbretMse 6\ ^(^55r Meer armslag voor agrarische bedrijven TIP VAN TOYOTA Toyota Corolla Winkel-warkplaats voor stencilwerk en klelnoffset geopend. jUw huis verkopen TAMBOER 54e Jaargang VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1981 No. 5017 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 10.- PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 29 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. Landbouwschap schrijft formateurs: Produktieve sectoren in ons land zoals de landbouw moeten voldoende armslag krijgen om de huidige economische moei lijkheden aan te kunnen. Daarvoor zal met name een beleid moeten worden gevoerd, dat leidt tot een verlaging van de rente stand. Dit zegt het Landbouwschap in een brief aan de formateurs Kremers en Van Thijn. Het samenwerkingsorgaan voor de land- en tuinbouw verwacht, dat er in de toekomstige regeringsverklaring van het nieuwe kabinet meer aandacht zal worden besteed aan de landbouw dan in het eind verslag van de informateurs is gebeurd. Daarbij dienen onderwerpen, zoals facili teiten op fiscaal terrein, versterking van de exportbevordering en de Nederlandse po sitie in de Europese Gemeenschap duide lijk aan de orde te komen. In de brief legt het landbouwschap voorts de nadruk op de bevordering en het be houd van de werkgelegenheid in de land en tuinbouw en de agrarische industrie. Hiermee zal met name rekening moeten worden gehouden in de discussie over de financiering van het EGrlandbouwbeleid. Een terughoudende Nederlandse opstel ling hierbij zou aan de inkomensvorming van onze land- en tuinbouw schade kun nen toebrengen en daarmee aan de werk gelegenheid. Evenals de informateurs onderstreept het Landbouwschap het belang van de bedrijfsopvolging in de landbouw. Het landbouwschap vraagt om een spoedige uitvoering van eerder gedane voorstellen in samenhang met fiscale maatregelen ter versterking van het bedrijfsvermogen. Op het punt van de werkgelegenheid legt het Landbouwschap verder accenten op een voortzetting van de ondersteuning van de bedrijfsverzorgingsdiensten en verbe tering van de werkomstandigheden op de bedrijven. Mede hierdoor kan in de toe komst bespaard worden op sociale rege lingen, met name de A.A.W. Het Landbouwschap heeft waardering voor de aandacht, die in het eindverslag van de informateurs wordt geschonken aan het energie-besparingsplan voor de glastuinbouw. Helaas wordt geen plan kenbaar gemaakt om het verloop van de gasprijzen voor het bedrijfsleven los te maken van de sterke fluctuaties op de wereldoliemarkt. In verband met de noodzakelijke verla ging van de rentestand merkt het Land bouwschap op, dat uit het onlangs uitge brachte Landbouw Economisch Bericht blijkt, welke nadelige gevolgen de hoge rente voor de inkomensvorming in de land- en tuinbouw heeft. Het nieuwe kabi net zal de grootst mogelijke zekerheid moeten geven, dat een verlaging van de rentestand inderdaad tot stand wordt ge bracht Voor de agrarische bedrijven zijn maat regelen op fiscaal terrein dringend nodig. Het Landbouwschap denkt in de huidige situatie niet aan kostbare overdrachten aan de landbouw soor middel vanfiscale faciliteiten. Het gaat om een rechtvaardi ge toepassing van de bestaande fiscale wetgeving, waarbij rekening moet worden gehouden met de praktijk in de landbouw. Het Landbouwschap dringt er opnieuw op aan, onderscheid te maken tussen de func ties van het inkomen van zelfstandigen (consumeren, reserveren en investeren). In de brief wordt de hoop uitgesproken, dat het nieuwe kabinet de voorstellen van het Landbouwschap positief zal ontvan gen. In het rijtje prioriteiten voor het beoogde regeerprogram wordt in het eindverslag van de informateurs onder meer gespro ken over „faciliteiten voor midden- en kleinbedrijf enz.". In verband met deze prioriteiten wordt voor de regeerperiode een bedrag genoemd van 2 miljard. Een aparte benadering van het midden- en kleinbedrijf is ook wat de landbouw betreft op zijn plaats, zo meent het Landbouw schap. In de W.I.R. zien land- en tuinbouw een belangrijk instrument voor gerichte inves teringen, het Landbouwschap wil sterk worden betrokken bij de aangekondigde toetsing van dit instrument Bij een even tuele andere wijze van besteding van de hiervoor bestemde gelden zullen ook bin nen het landbouwbeleid mogelijkheden gevonden moeten worden. Het Landbouwschap onderstreept nog maals de betekenis van de agrarische export voor onze economie: een positief saldo op de agrarische handelsbalans van 10,7 miljard 1980). De versterking van de exportbevordering zal zeker vruchten afwerpen voor de nationale economie. Hoewel de Nederlandse industrie in de formatiebesprekingen terecht veel aan dacht heeft gekregen (rapport Wagner), zal de aandacht voor de landbouw niet mogen verslappen, het Landbouwschap pleit voor een goede wisselwerking met het innovatiebeleid, dat nu voor de indu strie wordt ontwikkeld. Voor de landbouw zijn er op het gebied van vernieuwing nog voldoende mogelijkheden, aldus het Landbouwschap. Het Landbouwschap is het er mee eens, dat het wetsontwerp voor de bodembe scherming opnieuw wordt bekeken.» Het pleit ervoor, dat ruimte blijft voor een aparte wet op meststoffen, waarbij het zuiver houden van de bodem - een agra risch belang - een belangrijk beleidsdoel zal zijn. DIERENBESCHERMING: Opgevangen: in het natuurreservaat bij Dirksland een rood/witte, niet gecastreer de kater. InMehssanteenplm. 1 jaar oude, gecastr. rode kater van 3 maanden. Inl. Fam. v. d. Berg, Westdijk 15, Dirks land, tel. 01877 - 1232. SOMMELSDIJK - Verkoping ..Woord en Daad" - De rommelmarkt tb.v. Woord en Daad gehouden door Anneke v. d. Boogert, Comeli en Kasper Nipius, j.I. woensdag op de markt heeft 346,15 opgebracht Dit geld is afgedragen aan C.iN.S. met de bijbel te Sommelsdijk. GOEDEREEDE - Hervatting zangrepetities - D.V. donderdag 20 augustus a.s. hoopt de Chr. gem. zangver. „Goedereede" na een periode van rust weer met haar zang repetities te starten. Zoals u ziet repeteren we niet - zoals voorheen - op vrijdagavond, maar voor taan zal de repetitie op donderdagavond gehouden worden. Misschien een stimulans voor degenen die wel zin hebben om ook op „de zang" te komen, maar vrijdagavond een ongeschik te avond vinden. U hebt dus nu een kans om te komen zingen. Ook heren zijn van harte welkom! Komt U a.s. donderdagavond om half acht eens kijken en luisteren in het zon dagschoolgebouw te Goedereede! Er lukt nauwelijks nog iets in de. weg te staan voor een spoedige bouw van een nieuwe kleuterscliool op Goeree-Havenhoofd ter vervan ging van de houten keet waarin men zich tot dusver heeft beholpen. De gemeenteraad van Goedereede zal in de volgende week donderdag te houden raadsvergadering worden voorgesteld een krediet van bijna een half miljoen beschikbaar te stel len, om precies te zijn 490.798,60. Vorig jaar augustus nam de raad het principebesluit tot medewerking, waarna vorig jaar december door het Ministerie van Onderwijs toestemming werd ver leend voor de bouw van een nieuwe school éénklassig, met een speelbal aan de nieu we bijzondere basisschool verbonden. Het door architect Zeelenburg - ook de basisschool werd door hem ontworpen - ingediende bouwplan heeft inmiddels de goedkeuring van de betrokken Inspecties verkregen. Op Goeree-Havenhoofd, waarplm. dertig kleuters de bijz. kleuterschool bezoeken, wordt met verlangen uitgezien naar de dag waarop de nieuwe kleuterschool in ge bruik genomen zal kunnen worden. De schattingen variëren van eind dit jaar tot een van de eerste maanden van volgend jaar. Ook al zit aan het bestaande houten gebouwtje, gesierd met de naam „Sa muel" de wordingsgeschiedenis van de chr. kleuterschool verbonden, toch zal men die graag ruilen voor een betere accomodatie. Op de plaats waar het oude gebouwtje nu nog staat, het schoolplein van de v.m. lagere school, zullen twee woningen worden gebouwd, ook de oude school zal daartoe worden afgebroken. De nieuwe school, die vorig jaar in gebruik werd genomen floreert uitstekend; de 3 klassige school heeft dringend behoefte aan uitbreiding met een vierde lokaal met de reahsering waarvan de raad zowel als het Ministerie al hebben ingestemd. Geheel rechts is de nieuwe kleuterschool ingetekend. Nu de natuur het sein tot oogsten heeft gegeven werpt de landman zich met grote ijver op het werk dat gedaan moet worden. Grommende, haast angst aanjagende combines vreten hongerig de goudgele korenhalmen in, tractoren rijden af en aan om de geoogste producten af te voeren en slechts hier en daar heerst nog de stilte. Daar zet de landman nog met de riek de geoogste erwten op een hoop. Dat gaat in 't zweet des aanschijns, jawel, maar zie 's mans voldoening als 't werk is gedaan en hij, op weg naar de eerlijke boterham, nog even achterom ziet Vooral als 't dan geklaard is met behulp van twee zonen, dan biedt het leven toch nog dat geluk waarvoor je zo dankbaar kunt zijn Waarom is de de meest verlcocfite auto in de WERELD - zuinig in gebruik - lage onderhoudskosten - hoge restwaarde TEST HEM: hij staat bij: garage V.l Het houten gebouwtje lijkt er heel idyllisch te staan maar de werkelijkheid is minder romantisch. SOMMELSDIJK OOLTGENSPLAAT Enkele jaren geleden nam de heer Arie de Bonte W.zn. het vervaardigen van stencilwerk en de kleinoffsetdrukkerij van dhr. Ph. van der Mast over. In een der kamers van zijn woning Brandewijnstraat 11 werd de benodigde apparatuur en het materiaal opgeslagen en op deze beschei den wijze ging de heer De Bonte van start Deze gang van zaken was evenwel niet zoals het behoorde te zijn; de eigenaar moest zich behelpen met een kleine ruimte Hierin is, er nu sinds enkele dagen een wijziging gekomen. Een garage achter het huis werd verbouwd tot een winkel-werk- plaats waarin de kleinofFsetmachine, de stencilmachine en enkele andere machi nes een plaats kregen. Ook werd er een bergplaats gemaakt voor het benodigde materiaal. De ingang van deze winkel is gelegen aan de Zuid-Achterweg en naast de deur is er een etalage getimmerd, waarin zich nu enkele blikvangers bevin den met betrekking tot het 500-jarig be staan van St Adolfsland. de heer De Bonte maakt n.l. ook alumi- ijiumplaten met o.a. de Ned. Herv. Kerk, het gemeentehuis en enkele oude ansicht kaarten van de Wittebrug, de Kerksingel en de Molendijk van rond 1910. Van deze pentekeningen worden kaarten gedrukt als ansichten, maar ook een groter model geschikt voor het laten inlijsten. De verkoop hiervan is tenbate van het comité 500-jarig Sint Adolfsland. Verder kan men bij dhr. De Bonte kleine vlaggen voor de versiering en meer spullen vinden die men voor het feest maar ook voor het dagelijks gebruik van correspondentie no dig heeft De verbouwde' garage mag er zijn.... MIDDELHARNIS - Aanvang repetities Christelijk Flakkees Mannenkoor. komt vrienden, komt te zaam en voegt u met stem en naam onder de leden van het Mannenkoor want er zijn nog maar 25 personen hoor! De repetities vangen aan - in de Juliana van Stolberglaan - op 18 augustus 1981. Wij - de 25 leden - vinden het prachtig als u via deze nodiging wilt komen op de vereniging. Om 8 uur bent u welkom en heus de dirigent is Jaap de Geus Wij zeggen dus als bestuur Tot ziens op 18 aug. om 8 uur. P.S.: Het koor repeteert in de LHNO- school. MELISSANT - Kerkdienst - Dinsdag 18 augustus 's avonds om half 8 hoopt voor de Ger. Gem. in Ned. voor te gan ds. F. Mallan van Rhenen. - Beroepen - Door de kerkeraad van de Geref Gemeente werd uit het gestelde dubbeltal ds. M. Mondria van Waarden burg en ds. Chr. v. d. Poel van Yerseke, laatstgenoemde predikant beroepen. THOLEN - Wegwijzers voor toeristen - In alle woonkernen van Tholen zijn door de dienst gemeentewerken wegwijzers ge plaatst die de toeristen verwijzen naar instellingen, campings, openbare gebou wen enzovoorts. De aangebrachte borden zijn groen met een witte tekst. THOLEN - Toewijzing woningen. De gemeente Tholen mag tot en met 1983 349 wonin gen bouwen. Dat is 21 minder dan was aangevraagd. Enige tijd geleden is men begonnen met het bouwen van 116 wo ningwetwoningen voor één- en tweeper soonshuishoudens. NOORDERMANNENKOOR IN OÜD-BEIJERUND Op zaterdagavond 26 september zal het Noordermannenkoor uit Rijssen o.l.v. di rigent henny Sletterhaar een concert ge ven in de Nederlandse Herv. Kerk (Dorpskerk) te Oud-Beijerland. Dit koor, dat reeds verschillende l.p.'s heeft gemaakt, zal op deze avond worden begeleid door de bekende organist Klaas Jan Mulder, die tevens enkele orgelsoli zal verzorgen. Nadere informatie over het programma, kaartverkoop enz. volgen binnenkort, maar koor- en orgelliefhebbers adviseren we deze avond beslist vrij te houden, want het belooft een erg mooie avond te worden SINT MAARTENSDIJK - Jubileum gemeentesecretaris - Donderdag 20 augustus viert de heer T. C. Benou, gem. secretaris van Tholen, zijn 25 jarig ambtsjubileum. Op 1 augus tus 1956 werd de heer Benou benoemd tot secretaris van de voormalige gemeente St Maartensdijk, waar hij sedert 16 aug. 1953 werkzaam was als gemeente-ont vanger. Op 1 aug 1971 werd de thans 53 jaar oude heer Benou benoemd tot ge meentesecretaris van de nieuw gevormde gemeente Tholen. THOLEN - Duikverbod Keeten - Naar aanleiding van de vermissing van sportduiker J. D. A. van Asten uit Tilburg heeft burgemeester E. Baerends van Tho len, in overleg met kolonel Van de Maat van de rijkspolitie te water, een duikver bod ingesteld voor het Keeten bij Stave- nisse vanaf ten noorden van het veer tot aan de camping Irenehoeve. Kolonel Van de Maat acht het niet verantwoord daar te gaan duiken gezien de gevaarlijke situatie. Op 40 tot 45 meter diepte komen daar (zelfs bij dood tij) nog gevaarlijke onder stromingen voor, zelfs zware kolkvorming Burgemeester Baerends vond dan ook als ervaren beroepsduikers daar niet willen duiken, dat het dan voor sportduikers zeker verboden moet worden. Sinds za terdagmiddag heeft de rijkspolitie niet meer gedoken naar de sinds donderdag avond vermiste sportduiker Van Asten. Wel wordt er nog gezocht vanaf boten van de brandweerkorpsen Stavenisse en St. Annaland. voor alfa *«Im iIm irf l'OS IBUS 3240 AA MIDDHLHARNIS kcdaclic en adminisiralie: Langeweg 13. Siunmclsdijk iel. (()1<X7()) 2629. N; 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 (iini K)7i;3() B uik: Rabo Middelharnis Rek. no 3420.01 .108 Dorpsweg 28-34 - 120 liter - invriesstand d.m.v. schak. - invriesvak RÜQ ƒ629,- NU U*ISf,~ 3 jaar volledige garantie. Vingeding 3 - Middelharnis Tel 01870-2518

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1981 | | pagina 1