Onzorgvuldig bij liet bomenkappen 'n paar tientjes de man het fijnste vlees voor uw kerstmaaltijd komt van deTopslager Topsl agenj MEN VAN DER VEER HANS VAN DE BERGHOOGTE ^MA^AAAA^^^a^aaaaaaaaaaaAAAAA groot vlees klein vlees 170 alles voor een feestelijke fondue of gourmet voor uw zelfgemaakte kerstsoep. schenkel specialiteiten feestelijke vleeswaren. TTTTTTTTrrTYT/^^^^^^^^^^ KANTONGERECHT SOMMELSDIJK Abonnementsgeld vastgesteld AAAAAAAA AAAAAAAA^ 9^ kipfilet per 100 gram TOPSLAGER 2^0 DUBBELE BING Z SOMMELSDI^ TELEFOON 01870 Zm achterham 100 gram 2,00 Shell-journaal van Nederlandse bruggen [Uw huls verkopen TAMBOER Kerstzangavond in „Vroonlande**' Sarto te sterk voor Intermezzo-dames PUZZELRIT KERSTZANGAVOND VERVOLGVERHAAL. Bladzij 2 .JEILANDEN-NIEUWS" Dinsdag, 16 december 1980. Van velerlei pluimage waren de ver dachten die j.l. vrijdagmorgen ter zit ting van het kantongerecht verschenen. Soms vulden ze zelfs gevieren de ruim te voor het hekje, zoals die drie werk nemers en de directeur van de fa. D. Ras die zich moesten verantwoorden voor hun portie schuld in wat in ja nuari van dit jaar op de Oudelandse- dijli was gebeurd. Een te kappen boom viel daar de verkeerde kant op, precies op het dak van een naderende Merce des, bestuurd door mevr. van Zielst-van Dijk. De wagen kreeg een enorme deuk en mevr. van Zielst en haar jeugdige passagiers een enorme schrik. Een min der scholtkend effekt had de boete die werd opgelegd, elk van hen een paar tientjes Wat er met die boom nou precies mis was gegaan lion niemand van de ver dachten verklaren; er werden er die dag 14 gezaagd en allemaal op dezelfde manier..., dertien ervan vielen goed, één viel precies de andere kant op, tot ieders absolute verbazing trouwens. Het was overigens niet dat wat de heren ten laste werd gelegd, veel meer geïnteresseerd waren Mr. Scheffers, de Officier en Mr. Schravendijk, de kantonrechter naar de getroffen veiligheidsmaatregelen. Op dit punt meenden zij de werkne mers en directie wel wa't te kunnen ver wijten. Weliswaar had de werkgever een trekker met zwaailicht meegestuurd, maar volgens de getuige had dat licht niet gebrand. Slechts één van de werk nemers had beweerd dat dat wel het geval was geweest en ter waarschu wing van het verkeer van de andere kant had een personenwagen de alarm installatie ingeschakeld. De Off. Mr. Scheffers eiste tegen elk van de werknemers 25,(„een dub beltje kan raar rollen en een boom ken nelijk raar vallen") en tegen de werk gever die hij voor het treffen c.q. uit blijven van veiligheidsmaatregels ver antwoordelijk achtte een geldboete van 50,— De raadsman Mr. A. J. Frankhuijzen trachtte de aangewreven „schuld" wat af te zwakken, zowel van de werkne mers als van de werkgever. ,,Er kon betrekkelijk weinig méér aan beveili ging worden gedaan" veronderstelde de raadsman; ,,een bord met het opschrift werk in uitvoering zou weinig gehol pen hebben". Hij geloofde dat er veel meer sprake is van overmacht dan van nalatigheid van een van de betrokkenen. Twee van de werknemers die niet eens bij het za gen van de boom hadden geholpen acht te de raadsman al helemaal zonder schuld, de man die wel gezaagd had kon zich z.i. beroepen op overmacht en wat de werkgever betrof..., die had zijn instructies meegegeven en kon het zo dacht raadsman niet helpen als het personeel daar kennelijk geen gevolg aan geeft. Overigens drukte raadsman wel zijn spijt uit over het gebeurde waarvan de financiële gevolgen overi gens zonder morren door de verzeke ring waren betaald. De kantonrechter dacht er toch ietwat anders over. Wetend hoeveel waarschu wingstekens te baat hadden kunnen worden genomen snelheidsbeperking, kegels, hekken achtte hij toch wel sprake van nalatigheid te zijn; elk van de werknemers werd met 20,en de baas met 45,beboet. Heel wat bekaaider kwam verd. C. v. d. W. uit Middelharis eraf maar hij had dan ook een totaal andersoortige overtreding begaan. Zo sterk als de ver balisant het had willen doen geloven met 100 over de Eendrachtsdijk bij Stel- lendam had verd. het echter naar zijn smaak niet gemaakt al gaf hij wel toe dat zijn snelheid aanzienlijk boven de 50 km per uur had gelegen. De verbalisant had naar diens verkla ring verd. enige tijd gevolgd en had geconstateerd hoe hij op het moment dat hij twee auto's inhaalde met een snelheid van zo'n 90 km per uur op zo'n 75 cm langs een bejaarde voetgan ger had gesuisd, een weggedrag waar zomin de Off. als de kantonrechter enige bewondering voor hadden. Al tweemaal eerder was verd. wegens snelheidsovertreding beboet en de Off. liet dat in zijn eis tot uitdrukking ko men: een geldboete van 500,10 da gen en een nog voorwaarderlijke ont zegging van de rijbevoegdheid van 4 mnd. met een proeftijd van 2 jaar. „Het is nu driemaal voorgekomen in 1,5 a 2 jaar, wanneer het de 4e keer ge beurt zal U waarschijnlijk heel zeker Uw rijbewijs een poos kwijtraken", voegde de Off. er ter waarschuwing aan toe. De kantonrechter verminderde de geldboete met 50,maar de v.w. ont zegging blesf gehandhaafd. Twee Ouddorpse broeders Santifort C. P. en W. J. moesten voor het hekje verschijnen; de een C. P. omdat hij op een opgevoerde brommer had gereden, de ander, W. J. als eigenaar van het cross brommertje, want alleen daarvoor bleek het vehicel nog te moeten dienen. C. P. was er echter de weg mee opge gaan, maar broeder W. J. wilde daar niet voor verantwoordelijk gesteld zien want broertje had de brommer zonder vragen meegenomen terwijl hij wist dat 'ie niet voor de openbare weg bestemd was. „Toch blijft u verantwoordelijk, want als er zo'n brommer staat kun je er du vel op zeggen dat een broer die ook graag crosst die wel eens even pakt" legde de Off. aan broeder W. J. voor. Tegen hem eiste de Off. omdat hij zich misschien toch niet zó bewust ge weest was een geldboete van 50, plus onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen onderdelen, maar broeder C. P. die gereden had hoorde 100,tegen zich eisen. „'t Ja".,., zei C.P.„als 't hier zo ge legen is heb je niet veel meer te ver tellen". Dacht je dan dat het hier anders ge legen zou hebben", informeerde de kan tonrechter heel belangstellend, altijd open voor goeie raad: „Daar moet ik nog eens over denken" repliceerde C.P.; „een volgende keer let ik wel beter op". „D'r komt geen andere keer!" be loofde broertje W. die kennelijk geen plannen meer heeft met de restanten van de brommer. Uitspraak: resp. 80, en 40,— Wanneer we bij het bepalen van het abonnements-tarief voor vol gend jaar de richtlijnen van de Minister van Economische Zaken zouden hebben gevolgd, dan zou den we aanzienlijk hoger uitge komen zijn dan de 40,waarop het jaarabonnement thans kan worden vastgesteld. We meenden aan onze lezers verplicht te zijn om goed op „alle kleintjes" te let ten waardoor een beperking be reikt kon worden. Beleefd vragen we U ons het bedrag bij vooruitbetaling te doen toekom.en op onze Girorekening 16 7 9 3 0 of op onze Bankreke ning 3420.01.108. U zoudt onze ad ministratie bijzonder gerieven wanneer U zoudt willen overgaan tot betaling van het jaarbedrag ineens waardoor onzerzijds met één afboeking volstaan kan wor den maar wanneer dat Uwer zijds bezwaarlijk zou zijn is een kwartaalbetaling a 10,-------- zeker niet minder welkom. Overigens is betaling ineens wel voordeliger voor hen die aan de deur een kwitantie wordt aange boden omdat elke kwitantie belast is met een incassorekening van 30 cent. Terwille van een verdere kostenbeperking zouden we juist deze abonnees willen adviseren betaling van het jaarbedrag in eens te overwegen. Onze hartelijke dank bij voor baat ROSBIEF, LENDE FRIKANDO, VARKENSHAAS rollade naar keuze 500 gram BIEFSTUK, BLINDE VINKEN SCHNITZELS, CORDON BLEU OSSESTAART, SOEPVLEES, POULET VELE SALADES, SAUZEN EN BUITENLANDSE VLEESWAREN. zalmsalade 100 gram PEPER-PATÉ - CHAMPIGNON PATÊ. - 0|^ 100 gram ARDENNER HAM, RAUWE HAM, GEGRILDE ACHTERHAM, GEBR. ROSBIEF, GEBR. ROLLADE, GEBR. FIKANDO. Het stoplicht dat begin dit jaar in Dirksland functioneerde terwijl de weg langs de kaai werd verbreed heeft al heel wat bekeuringen opgeleverd. ,t Moet trouwens een wat merkwaardig licht zijn geweest want vrijwel niemand had de aanwezigheid ervan tijdig in de gaten, ook niet leraar H. v. d. K. uit Middelharnis. Hij was op nummer ver- baliseerd maar verd. vond het toch wel gortig dat'ie 100,'kreeg te betalen. Liever kwam hij dan ook de balie ver tellen dat hij het stoplicht helemaal niet opgemerkt had kennelijk doordat hij in file achter groter gerij had gezeten. „Door rood licht rijden is een ernstige overtreding", vermaande de Officier en verd. was best bereid dat te erkennen; wanneer hij het licht gezien had zou hij het ook nooit hebben gedaan... De officier hield vast aan een eis van 120,door de kantonrechter geredu ceerd tot 90,^en dat vond verdachte nog knap aan de prijs. De Ouddorpse mevr. M-B v. d. O. was daar ook door rood gereden, althans, dat moest maar worden aangenomen, want zelf was ze zich daar allerminst van bewust. „Zolang ik dat licht gezien heb is het groen geweest!" hield ze stel lig vol. Maar omdat verd. ook ver klaarde niet de hele tijd naar boven te hebben zitten kijken en de mogelijk heid dat de voor haar stilstaande wa gens misschien wat langzaam waren op getrokken, gevoegd nog bij de waarne ming van de verbalisant, durfde de Of ficier toch wel aan te nemen dat het licht inderdaad rood was toen de verd. het naderde en passeerde. De eis was 120,—, de uitspraak 75,— Omdat de ingang van zijn garage ge blokkeerd was geweest had verd. P. B. uit Dirksland zijn auto in de Nieuw straat geparkeerd maar daarbij niet de parkeerschijf gebruikt zoals in dat ge bied verplicht. Verd. verklaarde zo'n kaart niet eens te bezitten omdat hij zijn wagen altijd binnen zet en hij zou dat nu ook gedaan hebben als niet een wagen voor zijn garagedeuren had ge staan. Over dat blauwe-zone systeem was verd. toch minder goed te spreken: „je krijgt nauwelijks de kans om buiten je auto te wassen". De Off. eiste 35,de kantonrechter maakte er 20,van. Twee verdachten met dezelfde fami- lieneam M, resp. uit Brielle en uit Leusden bleken vader en zoon te zijn. De zoon was op de Zuidzijde haven te Goedereede verbaliseerd omdat hij geen geldig deel III achter zijn voorruit had (wat er zat was van z'n motor geweest) van de wagen van de vader bleek het kenteken niet op naam te zijn gesteld. Zoon M. mieende een acceptabele re den te kunnen opgeven voor zijn ver zuim, maar de Off. geloofde er maar KSV „SCHtJTTEVAER" KREEG GIFT VAN 10.000,— Woensdagmiddag 10 december 1980 heeft Ir. J. A, P. Montijn, president-di recteur van Shell Nederland B.V., de eerste exemplaren van het boekje „Shell- journaal van Nedrlandse bruggen" aan geboden aan mevrouw drs. N. Smit- Kroes, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en aan Mr. J. C. W. van Dam, voorzitter van de Koninklijke Schip- persvereniging „Schuttevaer". Bij deze gelegenheid bood de heer Montijn de vereniging tevens een cheque aan ten bedrage van 10.000, Het Shell-journaal wordt traditioneel opgedragen aan een instelling of vereni ging van algemeen belang. Het is dit jaar geschreven door Jaap Balk en is het twintigste boekje in de reeks die Shell jaarlijks tegen Kerstmis aanbiedt aan haar relaties en medewerkers. De oplage bedraagt 140.000 exemplaren. Het boekje gaat over de rol die de vele bruggen in Nederland in het wegver voer spelen. Het bevat tal van anekdo tes en doet suggesties voor wandelingen door typische „bruggensteden" als Am sterdam, Delft en Edam. Ook de tech niek van het bruggenbouwen, waarin Nederland een wereldreputatie heeft, komt ruimschoots aan bod. HERKINGEN KERSTBIJEENKOMST D.V. woensdag 17 december om 7 uur wordt een kerstbijeenkomst gehouden met de kinderen van de Prins Johan Friso school in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente. half in: ,,Ik zit al wat langer in dit vak en ik geloof bijna niemand meer" moest hij erkennen. Eis en uitspraak: 100, resp. 75,3 dagen. De wagen van de vader bleek een Daf n->et Duits kenteken die hij vanuit Spanje naar Nederland had gebracht en hier had ingevoerd. Verd .verklaarde dat helemaal legaal te hebben gedaan en ook Veendam (waar de kentekenre gistratie zetelt) opgave te hebben ge daan. De bescheiden waren evenwel niet op tijd gekomen waardoor verd. in februari nog zonder reed. „Veendam is hier de schuldige" vond hij dan ook. De Off. eiste 125,— de kantonrechter vonniste tot 100, DIRKSLAND Het ligt in het voornemen om D.V. op maandag 22 december a.s. een Kerst zangavond te houden in de aula van het Verzorgingsflat „Vroonlande", Staakweg 5, Dirksland. De Zangverenigingen „V.Z.O.S." te Oosterland en „Onder Ons", te Dirks land staan onder leiding van dirigent, de heer J. Zuidgeest. Evenals vorige keren wordt een goede opkomst verwacht van de bewoners van de flat. Na afloop wordt aan alle aanwezigen een kop koffie aangeboden in de recrea tiezaal. In een van spanning zinderende wedstrijd hebben de Intermezzodames na een verbeten strijd toch de eer aan Sarto 2 moeten laten. In de eerste twee sets was Sarto dui delijk beter, getuige de 7 - 15 en 6 - 15 winst. Toch kwam Intermezzo terug. Met een ongelooflijke inzet wisten de dames via 15 - 12 en 17 - 15 langszij te komen. Lange tijd leek het erop alsof de dames de stunt zouden volbrengen, want half in de vijfde set stond er nog een 9-4 voorsprong op het scorebord. Sarto stelde echter orde op zaken en stond hun gastvrouwen geen punt meer toe. Een moegestreden Intermezzo moest genoegen nemen met een 2-3 neder laag. Ook het tweede damesteam had moei lijkheden met de eerste twee sets tegen het bezoekende Ibis uit Hellevoetsluis. Maar zij volgden het voorbeeld van het hoogste damesteam en trokken de stand alsnog gelijk: 2-2. Voor dames 3 en 4 kwamen de Kan- geroes uit Oostvoome. Vooral dames 3 behaalde in de laatste wedstrijden uit stekende resultaten, maar deze ploeg bleek te sterk. Een 0-3 nederlaag was hun deel. Een zelfde lot was dames 4 beschoren, dat alleen in de tweede set serieuze tegenstand kon bieden. Bij de jeugd speelde Meisjes Al in een bijna anderhalf uur durende wedstrijd gelijk tegen Mevo 2, waardoor zij een goede klassering op de ranglijst behou den. Meisjes BI leed de eerste nederlaag van dit seizoen. Tegenstander Rowido benutte haar lengte en zette dit voordeel om in een 0-3 zege. Meisjes D verloor met 1-2 van Volley Meester, terwijl Meisjes E een ploeg van diezelfde ver eniging versloeg met 3-0. De uitslagen van de Jierenwedstrijden waren: Aanstaande vrijdagavond wordt er een avondpuzzelrit gereden. De route ligt in de gemeente Middelharnis. De start is om 19.15 uur en er kan worden ingeschreven van 18.45 - 19.15 uur. Dit vindt plaats in „Het wapen van Nieuwe Tonge" aan de Zuiddijk in Nieu we Tonge. De inschrijving staat voor iedereen open. OUDDORP UITSLAG VERLOTING V.V. DE PUTTER TE OUDDORP 1ste prijs lot nr. 1121; 2de prijs lot nr. 940; 3de prijs lot nr. 764; 4de prijs lot nr. 1330; 5de prijs lot nr. 925; 6de prijs lot nr. 1941; 7de prijs lot nr. 1774; 8ste prijs lot nr. 539; 9de prijs lot nr. 1969; 10de prijs lot nr. 1731. Prijzen afhalen bij M. Grinwis, Wil helminaweg 34, Ouddorp. DIRKSLAND Vrijdag 19 december D.V. om 8 uur zal er in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Dirksland een kerstzangavond gehouden worden. De koren uit Middelharnis en Dirks land zullen dan zingen en ook is er ge legenheid voor samenzang. Er zal tevens een meditatie gehouden worden. Allen harteUjk welkom. SINT PHILIPSLAND Burgemeester G. van den Berg ver trekt naar Genemuiden: Burgemeester G. van den Berg van St. Philipsland is met ingang van 1 januari 1981 be noemd tot burgemeester van Genemui den. De heer van den Berg behoort tot de SGP partij. In Genemuiden heeft de SGP 4 zetels en is de grootste fractie in de raad. Het inwonertal van Genemui den is tweemaal zo groot als dat van St. Philipsland. STAVENISSE Daders inbraak aangehouden: De ge meentepolitie van Schiedam heeft maan dag twee Schiedamse jongens van 16 en 17 jaar aangehouden. Het tweetal wordt er van verdacht 25 inbraken te hebben gepleegd onder ook de inbraak in de kantine van de voetbalvereniging te Sta- venisse in oktober j.l. Intermezzo 1 - - Spirit 1 - 3 Intermezzo 2 - - Bemisse 2 - - 2 Intermezzo 3 - - Kangeroes 4 3 - - 1 Intermezzo 4 - - Kangeroes 5 3 - 1 Intermezzo 5 - - VC Goeree 2 1 - - 3 Intermezzo Al Libanon '50 3 - - 0 Intermezzo A2 VC Krimpen 1 - 3 Intermezzo j ^iS Kangeroes 0 - 3 Intermezzo BI Kangeroes 3 - - 0 Intermezzo Dl Intermezzo D2 2 - 1 Intermezzo El Volley Meester 3 - 0 Intermezzo El Sparta/H 3 - - 0 Intermezzo E2 Volley Meester 3 - - 0 door PAULA Amsterdam - H. A. van Bottenburg N.V. £^£;5;£;:^^^:;5;5ï£n£n5^^J:£\Ê^^^:S:S:£^^v£ï£^^;£^£s£^ 14 En...? Maar neen, daar wilde hij niet aan denken, dat leek maar zo, Maria was niet veranderd, wachtte trouw op Hans. Maar was het laatst niet zó geweest,d at het Olga zelfs opgevallen was? Was die toen ja loers geweest? Ach, Maria kon wel eens van die uitgelaten buien hebben, be doelde daar niets mee, dat had hij toen ook aan Olga gezegd, aangevoerd, dat zij al van heel jong kind bij hen aan huis gekomen was, zich daardoor wat meer vrijheid veroorloofde dan mis schien mocht. Gelukkig had Olga dat dadelijk ge loofd en was er niet meer op terug ge komen. Zij mocht Maria graag. En... stond die ook niet altijd dadelijk klaar om te helpen! En was het niet heel ge woon, dat als zij in Martigny bood schappen gedaan had,, zij meestal even aanwipte of bij hen of bij Otto en Warda? En had zij na de geboorte van Maxje, toen Olga sukkelen bleef, deze niet trouw met alels geholpen? Wat was toen alles vlot gegaan! En later, toen Olga wéér niet goed was, had deze zelf voor gesteld Maria nog eens te vragen. Da delijk bereid, was zij maar weer geko men. En nu ging hij vermoedelijk bin nen afzienbare tijd naar de Pas terug, zou haar dan telkens zien en spreken. Kon dat wel? Maar 't was toch niet om haar, dat hij naar de Pas ging! Om teb eginnen leek het zelfstandig werken op de Pas hem wel en dan had hij aan Olga gedacht of het daar wonen voor haar ook beter zou kunnen zijn. Vanavond moest hij er toch maar eens over beginnen tegen Olga. Er werd op zijn antwoord gewacht. Liefhebbers meer dan genoeg. „Olga!" „Ik kan nu niet komen, je ziet dat ik bezig ben. Maxje is vandaag ook weer zo lastig, ik denk dat hij last van zijn mondje heeft". „Geef hem mij maar een poosje". „Neen, ik breng hem naar zijn bedje". „Kom je dan straks even gezellig bij me zitten?" ,,Daar heb ik nog al tijd voor!" „Laat mij dan iets voor je doen". „Neen, liever niet". „Maar ik moet Je iets vertellen Olga". „Zeg 't dan maar, daarvoor hoef ik toch niet bij je te komen zitten, ik heb wel wat anders te doen". ,,Zeg dan wat er gedaan moet worden, dan doe ik dat voor je", „Neen, als ik klaar ben, kom ik wel". Met een slag viel de kamerdeur dicht en was Max v/eer alleen. Voor een ogen blik, wist hij, natuurlijk zou ze dadelijk weer binnen komen stuiven en niet rus ten voor ze wist wat er was. Daar ging de deur al weer open. Nu net doen of hij niets bemerkte, misschien was het nog beter de kamer uit te gaan. Fluitend stond hij op. „Max". „Ja Olga". „Waar ga je naar toe?" ,,Ik heb iemand van de fabriek be loofd een boek over machinerieën te brengen". Waar haalde hij de leugen zo gauw vandaan. Steimle, een man van de fa briek, had v;el om 't bewuste boek ge vraagd, maar hij had niets beloofd. „Blijf je lang weg?" „Wel neen kind, zo terug". „Kan 't straks niet?" „Is 't niet beter dat ik nu ga, dan ben jij als ik terug kom misschien ook klaar". „Ja goed". In een ogenblik was ze weer in de keuken verdwenen. Verbeeldde hij het zich nu of had ze weer gehuild? Nu maar niets vragen, straks maar eens opletten. Als Max Stettler na een klein uur terug komt, zit Olga op de bank voor het huis. Op 't nieuws te wachten weet hij. „Zo vrouwtje, zit je daar al! Ben ik niet gauw terug?" Ja, nu zag hij duidelijk, dat ze rode ogen had. Zou hij vragen wat er was of doen alsof hij niets merkte? 't Was ook eigenlijk een stakker in haar grote on evenwichtigheid. „Ons jongske slaapt zeker?" „Ja... Zeg Max!" „Ja Olga". „Heb je aan Hans verteld, dat ik weer een kind verwacht?" „Weineen, hoe kom je daar bij?" „Toen Hans laatst hier was had hij het er over, dat ik zo weinig naar boven kwam. Dat 't nu nog zo gemakkelijk kon nu ik Maxje alleen nog maar heb en... ja, toen was het net alsof hij er op doelde". „Hoe kom je daar nu toch bijDat heb je je verbeeld, er is nog niets aan je te zien. En dan, dat is niets voorHans. Maar hij heeft gelijk, je gaat weinig naar boven en er gaan van de fabriek toch vrachtwagens genoeg die je mee willen nemen". „Och Max, je moest eens weten hoe me dat vermoeit, hoe moe ik me soms voel, ik kan het niemand zeggen. Het is niet, dat ik niet naar vader en moeder wil. Je weet, ik houd veel van je moe der". „Ja, dat weet ik. Toch zou het wel goed voor je gestel zijn wat meer naar boven te gaan. Weet je wel, dat de dokter het er laatst nog over had?" „Die zeurt altijd maar". „Toch niet, hij meent het goed met je". „Dat kan wel". „Zeg, Olga". „Ja". „Willen we voorgoed naar boven gaan?" „Voorgoed? Wat bedoel je? En je werk op de fabriek dan?" „Ik kan op de Pas komen, een pracht baan als controleur van de wegen en het electrische net". „Hoe weet je dat?" „Er was een plaats en toen heb ik ge solliciteerd, ook al op vaders aanraden. Je begrijpt, dat ik door vader en groot vader een voorsprong heb. En nu héb ik de benoem.ing, moet alleen nog terug schrijven dat ik het aanneem. Nu vrouwtje, wat zeg je daar van? Is dit geen verrassing?" „Hoe is het huis daar?" ,,Heel goed, iets groter dan hier". „Erg eenzaam hé?" „Daar houd je toch van?" „Ja, maar zó eenzaam!" „Dat valt wel mee, moeder heeft daar toch ook altijd gewoond en nog zoveel anderen met haar". „Dan moet ik naar het ziekenhuis als 't kind geboren wordt". „Ja, dat zou het beste zijn". ,,Heb je al beslist, Max?" O, nu kwam het, nu moest hij op zijn woorden passen. „Ik wilde het eerst met jou bespre ken". „Ooo! Ja!" „'t Geeft meer én vrij wonen". „Ja, dan moeten we het maar doen". „Dat dacht ik ook, wie weet hoe ge zond je daarboven wordt". „Ja... maar, dat verhuizen... en ik ben zo moe en..." Daar kwamen de bezwaren, nu voet bij stuk houden, anders trok ze nog te rug. „Dat is geen bezwaar, alles gaat in een vrachtwagen naar boven en ik zal wel pakken". „Max". „Ja, Olga". „Zou Maria me weer willen helpen? Zou ik het durven vragen?" „Gerust hoor, dat doe ze zéker en als we eenmaal boven zitten, is het voor haar nog gemakkelijker". ,,Ja, dat is waar". „Zijn alle bezwaren nu opgelost voor mijn zwaartillend vrouwtje?" Dankbaar voor zijn behaalde over winning sloeg Max zijn arm om haar heen en kuste haar. Daarna ging hij met verlicht hart het antwoord op zijn be noeming wegbrengen. wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1980 | | pagina 2