Schotse Kiltrokken Grijp die kans! Orukkerii Gebr. de Waal Drukwerk nodig JOHANNA GROENENDIJK AKIAANTJE CORNELIA BOSLAND ARIAANTJE CORNELIA BOSLAND KLAASJE JELIER a Sommelsdijk kan het n leveren. SchieSaan 2S 3043 HA Rotterdam Yri|willïge verkoping i. De semi-BÖNGALOW 2. De aardappelschuur NU VOLOP Plaatst uw famïlïeberichten in Eilanden-nieuws Dierenbescherming op Beurs Intensieve Veehouderij Goed eten en toch slank blijven VAKANTIEBONNEN LANDBOUW Dames vanaf 59;®5 Meisjes vanaf 29,95 HAAST U Natuurlijk bij ZANDPAD 90 MIDDELHARNIS TEL, 01870 - 2431 Okkers Zakkenhandel Wegens reorganisatie nu 40% KOüTmC op alle HERENKOSTUUMS Uw modehuls DIRKSLAND Adverteert In Eilandennieuws FLAKKEESE DRANKEN SERVICE L. VAN DER VELDE Zandpad 30 Tel. 01870 - 2014 MIDDELHARNIS Extra zachte jonge Graanjenever 13,95 Jonge de Keizer 14,95 Citroen Brandewijn 9,95 Baileys Irish Cream 17,95 Uit ons wijndomein Macon Villages A.C. 1979 per fles 8,95 3 voor25, Lirac A.C. 1978 Rouge per fles 7,95 12 halen 11 betalen Gigondas A.C. 1978 per fles 12,95 Chat Brane CANTENAC 2e Cru Grand Cru Classé van de Medoc per fles23,25 Flakkeese specialiteiten Scheepsbitter 't Kofjekokertje 15,95 Kruukplaetjes Likeur13,95 Affekaot vanaf 6,95 Voor een ORIGINEEL geschenk Goed idee bontmantels De Bontkoning Simca ilOO LX Opel Manta Berlina 2-kamerflat buffetkast eetlioek Jongen zoekt tijdelijk werk JOHANNES orgel „Want de Heere is goed, Zijn goedertierenlieid is tot in eeuwigheid en Zijn trouw tot In vere geslachten". Ps. 100 5 De Schepper en bewaarder van alle leven zegen de ons opnieuw door aan onze zorgen toe te ver trouwen een dochter en zusje ADRIANA DIRKJE (Adri) Hans Versteeg Tya Versteeg-Valkema Klasien 3253 VE Ouddorp, 23 oktober 1980 Molentienden 56 Tijdelijk: ziekenhuis van Weel-Bethesda, Dirksland Heden heeft de Heere, tot onze grote droefheid, na een langdurig smartelijk lijden, zacht en kalm, in het verpleeghuis „de Samaritaan" te Sommels- dijk, van ons weggenomen, onze lieve zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante weduwe van Jacob van der Sluijs in de ouderdom van ruim 85 jaar. Melissant: W. D. Meijer-v. d. Sluijs K. Meijer Rotterdam: A. v. d. Sluijs M. G. V. d. Sluijs-Veerman klein- en achterkleinkinderen Melissant, 22 olctober 1980 Corr. adres: K. Meijer, Bemhardstraat 16, 3248 AD Melissant Gelegenheid tot condoleren: a.s. zaterdag van 19.00 tot 20.30 uur in „de Samaritaan" te Som.- melsdijk, Prinsesselaan 51. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op maandag 27 oktober a.s. om 14.00 uur op de algemene be graafplaats te Melissant. Vertrek vanaf „de Samaritaan" om 13.45 uur. Aanvang rouwdienst 13.00 uur. Woensdagnacht om 1.30 uur nam de Heere, in het ziekenhuis te Dirksland nog onverwacht, tot onze droefheid van onze zijde weg, onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante op de leeftijd van 71 jaar. Zalig zijn die gedurig vrezen. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Ouddorp: C. Westhoeve-Bosland N. Grinwis-Bosland K. Grinwis K. Bosland J. Bosland-Westhoeve J. Bosland A. Bosland-van Vulpen Gouda: K. Groenewegen-Bosland Chr. P. Groenewegen Sprang-CapeUe: J. Pruissers-Bosland A. Prulssers Ouddorp: J. Tanis-Bosland W. Tanis neven en nichten Ouddorp, 22 oktober 1980 Dijkstelweg 6 De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op zaterdag 25 oktober a.s. des nam. 2 uur vanuit het Herv. Jeugdgebouw, Hazersweg 2 op de alg. begraafplaats te Ouddorp. Aanvang rouwdienst nam. 1 uur. DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van deelneming ons be toond na het overlijden van onze geliefde moe der, groot- en overgrootmoeder TEUNTJE VAN VLIET weduwe van C. de Gast betuigen wij een ieder langs deze weg onze har telijke dank. In het bijzonder dr. de Jager en zr. Melissant voor de liefderijke verzorging haar bewezen. Fam. de Gast Nieuwe Tonge, oktober 1980 Tuinstraat 5 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven en deelne ming ons betoond na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder, zuster, behuwdzuster en tante JOHANNA LOKKER weduwe van Jacob Grinwis betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Inzonderheid onze dank aan dr. Bulthuis, dr. Ie Poole en verplegend personeel van het Van Weel-Bethesda ziekeiJiuis te Dirksland voor de medische behandeling, alsmede ds. Aangeenbrug voor de pastorale begeleiding. TJit aller naam: Fam. Grinwis Goedereede, oktober 1980 Heden is uit onze famihekring weggenomen onze geliefde en zorgzame tante op de leeftijd van 71 jaar. Wim en Aat Lineke en Adrie Corrie en Arie Piet en Teuny Willy en Piet Job en Corrie Aad en Corrie Wim en Greet Addie en Irene Hans en Janneke Liny Ouddorp, oktober 1980 Jochum en Hanny Cobie en Adrie Stien en Anton Atie Riet en Henk Wim en Jannie Trudy en Lieneke Wim en Ria Annie Heden behaagde het de Heere geheel onver wachts uit onze familiekring weg te nemen, mijn geliefde zuster, onze schoonzuster en tante Ps. 103 8 Ber. weduwe van G. Verhey op de leeftijd van ruim 84 jaar. Fam. Jelier Fam. Verheij Neven en nichten Bruinisse, 21 oktober 1980 Bej. Centrum „In 't Opper", Dr. de Kockstraat 13 P. Jeher, Zevenster 1, Correspondentieadres: W. Stad aan 't Haringvliet De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 25 ok tober a.s. om 11.00 uur te Bruinisse, voorafge gaan door een rouwdienst in de aula van „In 't Opper", aanvang 10.30 uur. Diegenen die de overledene de laatste eer willen bewijzen, worden verzocht om 10.00 uur in bo vengenoemde aula aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemde aula. Ingaande 27 oktober 1980 is ons nieuwe adres: ons hart een warme plaats blijven innemen. Al verlaten wij Goeree Overflakkee, U zult in (OVERSCHIE) Wij groeten U allen hartehjk. P. J. E. van der Kooij C. van der Kooij-de Hoog Arianne, Janneke, Gabriëlle en Marienke Notarissen J. W. Hempenius te Middelhamis en Mr. G. E. H. ter Braak te Dirksland zijn voorne mens in het openbaar te verkopen, namens de Stichting Beheer Landbouwgronden S.B.L. te Utrecht en wel bij inzet op 7 november 1980, en bij afslag op 14 november 1980, telkenmale des avonds om 19.30 uur in Café-Restaurant „Belle- vue", Zandpad 60 te Middelharnis van: met aangebouv/de garage, staande en gelegen aan de Prutweg 3 te Sommelsdijk, gemeente Middelhamis, uitmakende een ter plaatse ken nelijk aangegeven gedeelte van het perceel kad. bek. Gem. Sommelsdijk, Sectie D, num mer 965, ter grootte van ongeveer 14.80 Aren, of zoveel meer of minder als na opmeting door de Landmeter vanwege het Kadaster zal blijken en met een nieuw nummer ten name van de verkrijger zal worden gesteld; met erf, staande en gelegen eveneens aan de Prutweg 3 te Sommelsdijk, gemeente Middel hamis, uitmakende een ter plaatse kennelijk aangegeven gedeelte van het perceel kad. bek. Gem. Sommelsdijk, Sectie D, nummer 965, ter grootte van ongeveer 30 aren, of zoveel meer of minder als na opmeting door de Landmeter vanwege het Kadaster zal blij ken en met een nieuw nummer ten name van de verkrijger zal worden gesteld. De percelen zullen zowel afzonderlijk als in com binatie in veiling worden gebracht. De zakelijke lasten komen vanaf 1 januari 1981 voor rekening van de koper. Betaling der kooppenningen en aanvaarding s uiterlijk op 14 december 1980. Gunning wordt voorbehouden gedurende 8 dagen. Bezichtiging: Zaterdag 1 november, en woensdag g 12 november, telkens van 15.00 uur tot 17.00 uur. g Bijzondere voorwaarden: g 1. De gebouwen dienen door de koper aan het s agrarisch gebruik te worden onttrokken. 2. Alle noodzakelijke vergunningen voor vesti- ging verbouwing etc. dienen door de koper te g worden aangevraagd bij het College van B W van de desbetreffende Gemeente. g De mogelijkheden terzake zijn door de S.B.L. s niet onderzocht. 3 Inlichtingen ten kantore van notaris Mr. G. E. H. 1 ter Braak, Voorstraat 31 te Dirksland, tel. 01877 - 1 2500. SINT ANNALAND Zangavond Thoolse koren: Op zater dag 25 oktober zal D.V. des avonds om 19.30 uur (half acht) in de Nederlands Hervormde Kerk te Sint Annaland een zangavond gehouden worden van de verenigde koren van het eiland Tholen. Organiste mevrouw J. Fase-Goedege- buure. Opening door ds. M. D. Geuze. OVERLEG OVER ANDERE PRODUKTIE METHODEN NODIG Op de Beurs voor Intensieve Vee houderij van 29 oktober t/m 1 november a.s. in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht zal dit jaar voor het eerst een stand te zien zijn van de Dierenbe scherming. De vereniging richt zich daarm.ee rechtstreeks tot de individuele veehouder. Hij moet meer aandacht krij gen voor een betere behandeling van het dier. Onder het motto „Hun Welzijn, Uw Welzijn" wordt daarom gevraagd om overleg over nieuwe produktie metho den. In dit verzoek klinkt een duidelijke waarschuwing aan het adres van de in tensieve veehouderij door: wie denkt dat de wetgever werkeloos blijft toe zien, pleegt struisvogelpolitiek. Laten we daarom in redelijk en goed overleg zoeken naar de beste oplossingen voor alle betrokken partijen", zo lezen wij in een folder die op de beurs verspreid zal worden onder de deelnemers. De deelname aan de beurs moet ge zien v/orden als eerste stap in een reeks van voorgenomen activiteiten. Direc teur Vuylsteke: „ons geduld is op. De excesssen die in de publiciteit komen, zijn slechts een topje van de ijsberg. We hebben redenen om aan te nemen dat zowel moreel als wettelijk inacceptabe le behandelingsmethoden gangbare praktijk zijn. We kunnen niet langer wachten. Onze vereneniging bestaat uit ter zake kundige en redelijke mensen, die echt wel oog hebben voor de econno- mische belangen van deze bedrijfstak. Er zijn goede oplossingen mogelijk. Maar dan moet er wel nu gepraat wor den!" Bijna iedereen heeft zo nu en dan wel eens een vermageringsdieet gevolgd. Het type van het gevolgde dieet kan verschillen, doch vele van de vermage ringskuren geven slechts een tijdelijk gewichtsverlies en helpen op de lange duur niet. Velen die de zogenaamde mode-di eeten volgden hebben ondervonden dat zij gewoonlijk het oude gewicht weer terugkregen. De Kellogg Nutricion Council geeft te kennen, dat de enige manier voor een blijvend gewichtsver lies wordt bereikt door constant minder caloriën op te nemen en meer caloriën te verbruiken door een regelmatige li chaamsbeweging. Het dik worden is het gevolg van ge durende een lange tijd te veel eten. Bij na niemand wordt opeens dik. Zelfs vetzuchtigen hebben dagelijks een op merkelijk evenwicht tussen opname en verbruik van caloriën. Het is de opza- meling van een lichte gewichtstoename gedurende weken en jaren die de schade berokkent. Het is bekend, dat veel mensen auto matisch eten zonder te beseffen dat zij eten en waarvoor vele redenen kunnen zijn. Iemand die op dieet is moet zich bewust zijn van zijn eetgewoonten en de emoties en situaties onderkennen die dit gedachteloos eten veroorzaakt. Hij kan zijn eetgedrag beter controleren door zijn jarenlange eetgewoonten te veranderen. Men kan bijvoorbeeld be ter kleine maaltijden gedurende de dag gebruiken dan ontbijt of lunch over slaan en een overdadig diner gebrui ken. Dit soort praktijken maken ge wichtsreductie waardeloos. Mode-dieeten, die het gebruik van één soort voedsel propageren, verstoren de balans van de drie belangrijke voe dingscomponenten proteïne, koolhy draten en vet. Men mag dan één van de drie ongelimiteerd gebruiken, terwijl de andere geheel moeten worden verme den. Dit kan gevaarlijk zijn, daar het lichaam dagelijks alle drie de voedings componenten nodig heeft. Het lichaam heeft nl. koolhydraten (brood en graanprodukten) nodig voor energie. Zijn deze niet voorradig, dan worden in de plaats daarvan proteïne en vet verbrand. Een langdurig dieet zon der koolhydraten kan leiden tot zeer gevaarlijke stofwisselingsproblemen, die fataal kunnen zijn. Vetten moeten in een vermagerings kuur ook niet helemaal worden geëlimi neerd. Vetten in een dieet dienen als drager voor in vet oplosbare vitaminen A, D, E en K. Zij zorgen voor het ab sorberen van deze vitaminen, zodat het lichaam ze kan gebruiken. Vet be schermt ook organen, bijvoorbeeld, de nieren, in het lichaam en is een belang rijke bron van energie. De beste manier om te vermageren is het volgen van een uitgebalanceerd dieet, Vvaarbij calorierijk voedsel met weinig voedingswaarde wordt verme den. Regelmatige lichaamsoefeningen tezamen met een uitgebalanceerd dieet worden aangeraden. Om hongervoedsel te voorkomen wordt aanbevolen om lie ver 5 of 6 maal per dag een kleine maal tijd te gebruiken dan 3 maal per dag een grotere maaltijd met dezelfd hoe veelheid calorieën. Sla ook het ontbijt niet over. Een licht, voedzaam ontbijt van kant-en- klare graan produkten (bijvoorbeeld Com Flakes) met melk, vruchtensap en koffie of thee is een verstandig begin van de dag. Vermageren kost veel tijd. Het is dus belangrijk niet ontmoedigd te geraken. De beloning hiervoor is een nieuw, slank en gezond lichaam. OUDDORP De vakantiebonnen voor de landbouw kunnen weer worden ingeleverd op maandag 27 en dinsdag 28 oktober. Bei de dagen 's avonds na 7 uur bij E. Grinwis, Dirkdoensweg 9, Ouddorp. Er kan maximaal tot een bedrag van duizend gulden worden aangeboden. THOLEN TWEE NETNUMMERS VOOR TELEFOON THOLEN STAD Als gevolg van het niet gereed zijn van de uitbreiding van de telefoon centrale aan de Visstraat heeft de PTT een noodkabel gelegd waardoor Tholen tijdelijk twee netnummers krijgt, name lijk het bestaand netnummer 01660 en het noodnummer 01661 voor abonnees die na 22 oktober een aansluiting krij gen. De Tholenaren moeten dus dan in eigen gemeente 01661 draaien voor een nieuwe abonnee met een nummer tus sen 4100 en 4299. Omgekeerd moeten de ze abonnees 01660 draaien voor een nummer tot 4099. Na eind 1981 wordt de situatie weer zodanig, dat dan alle abonnees netnum mer 01660 hebben. Nieuwe abonnees die zich aanmelden worden voor de keus gesteld: oiwel wachten tot eind 1981 voordat men een telefoon krijgt, ofwel tijdelijk tot eind 1981 gebruik maken van een nieuw net nummer (01661). THOLEN Geen verhoging van Onroerend goed belasting: De gemeenteraad van Tholen besloot maandag na urenlange bespre kingen de Onroerendgoedbelasting in 1981 niet te verhogen. Het college van B en W wilde deze belastingen met 3''/o verhogen, maar mede gelet op de gun stige financiële positie van de gemeente wilde de raad hier niet mee accoord gaan. Bouw kleine woningen: De Stichting Beter Wonen heeft het voornemen om één- en tweepersoonswoningen te gaan bouwen en wel 40 in Tholen en 18 in St. Maartensdijk. Bij de hoofding.-directeur van Volks huisvesting in Middelburg zal een aan vraag tot subsidie worden ingediend. De huurprijs van deze woningen zal on geveer 350,gaan bedragen. Naast de genoemde 58 woningen wil de Stichting in alle kernen van de ge meente in totaal nog 133 gewone wo ningwetwoningen bouwen. De huur van deze woningen zal ongeveer 500, worden. ANNETTE Tel. 01873-1692 - 1350 - 1203 Ooltgensplaat voor bont eerst kijken bij de Bontkoning Enorme sortering korte en lange nu nog lage prijzen Met garantie. Desgew. zeer soepele kredietservice. Hoogstraat 97 ROTTERDAM-C tel. 010 - 117117 Bij koop reisgeld binnen geh. Ned. v. 2 pers. terug. Koopavond tot 21 uur geopend. TE KOOP bouwj. 1977 kleur met. beige met bruine streep km. stand. 47.000 Tel. 01870 - 4925 TE KOOP 1977 Tel. 01879 1495 TE HUUR in Serviceflat „VROONLANDE" DIRKSLAND inlichtingen tussen 17.00 - 19.00 uur Tel. 01870 3045 01877 -2001 TE KOOP Z.G.A.N. 1 IJSKAST 1 RV.S. AANRECHT Camping „Oudeiiieuweland" 13 Tel. 078 - 142295 TE KOOP met 6 stoelen BERGMEUBEL I.Z.G.St. Inl.: Tel. 01870 - 5760 17 jaar, i.b.v. H.A.V.O. diploma en type-diploma, van 1 nov. 1980 - 1 apr. 1981 Tel. 01870 - 4219 Wegens omstandigheden TE KOOP zo goed als nieuw Opus 6 (volledig pedaal) Tel. 01873 - 1598

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1980 | | pagina 4