Zigeuners Katy lane verovert de markt WMZ van jongens in de Onderlinge wedstrijd van de zwemclub „de Gooi je'' Wie op de weg is wordt gezien I Door iedereen ZEEUWSE WANDELINGEN O.L.S. Middel harnis wËnt voor de 5e maai de sctiooiwisselbelier zwemmen Het beiang van een goede iicliaamsbouw tienerjaren ZIERIKZEE HEEFT i@0-JARIGE IVIEDE DELING De N.V> Water maatschappij ZUID-WEST-NEDERLAND (WiVIZ) deelt haar afnemens mee, dat de raad van kommassarissen in zijn vergadering van 19 september 1979 heeft besloten de tarie ven voor waterlevering per 1 januari 1980 te wijzigen. De ta riefsverhoging betlraagt circa 7)4%. De afdeling Prijzen van het Ministerie van Ekonomische Zaken berichtte, op grond van de huidige prijzenbeschikkitig, met de TOorgestelde tariefsverhoging te kimnen instemmen. De voor 1980 voorgenomen tariefswijzigingen liggen ter inzage op de volgende adressen: Goes, Anthony Fokkerstraat 8 Middelharnis, Oosthavendijk 44 Zierikzee, Zandweg 24 VUssingen, Pres. Rooseveltlaan 135 Tholen, Botermarkt 1 Terneuzen, Axelsestraat 79 AUe afnemers zuUen een uittreksel uit de tarieftabel bijgesloten vinden bij de eerste accept^girokaart voor het in 1980 te betalen watergeld. De direkteur van de N.V. Watermaatschappij ZUID-WESTnNEDERLAND (WMZ) nv watermaatschappij zuid-west-nederland (WMZ) a. fokkerstraat 8 postbus 121 - goes - 01100 - 27810 4462 ET 4460 AC Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" Dinsdag 6 november 1979 We moeten niet vergeten, dat niet alle mensen die in -woonwagens ver blijf houden, zigeuners zijn. Van de echte oorspronkelijke zigeuners is nog maar een klein gedeelte over. Dit don kere ras met de vurige ogen heeft zich vermengd met andere zwervelingen en we noemen ze allemaal zigeuners. Oorspronkelijk komen ze vermoede lijk uit India en via Egypte naar onze streken. Vandaar de naam Egypters of Egyptenaars (in 't Engels gipsies). Er wordt ook beweerd dat ze daar vanwe ge hun geloof verdreven zijn; ze zijn in hoofdzaak rooms-katholiek. Ze wor den ook wel heidens genoemd en dat is heel wat anders dan heidenen afgodendienaars). Hun oorsprong ligt dus in een duister verleden. Heel hun manier van leven is trouwens vreemd. Iemand heeft ze eens op de volgende manier getekend: „Hij teert op de wel- dadigheidszin van zijn medemens, hij teert op de gemeenschap. Bedelarij, ver kapt en openlijk, stroperij, landloperij, misbruik van openbare, kerkelijke en particuliere armenzorg. Hij leeft zijn vrij en ongebonden leven. Hij betaalt geen belasting, hij bekommert zich niet om de leerplichtwet, hij aanvaardt geen gemeenschapsplichten. Hij leeft onder en boven de wet." Goed weergegeven, hun levenswijze. Met de dichter Vondel zouden ze dit lied kunnen zingen: „Wij zaaien noch wij maaien niet, Wij teren op de boer, Als 't koren in zijn aren schiet Bestelt al 't land ons voer". Natuurlijk zullen ze dit vers nooit zingen, hoewel ze prachtig kunnen zin gen en muziek maken. Een zwervend leven Vroeger zag je ze, ook in Zeeland, meer dan tegenwoordig. Hun wagen stond meestal aan de buitenkant van de stad of het dorp. Tegenwoordig heb ben ze vaste standplaatsen, een heleboel bij elkaar. Dat is niet altijd naar hun zin. Niet dat ze liever in huizen wonen, helemaal niet, daar kunnen ze niet wennen. Ze moeten buiten zijn en trek ken van de ene plaats naar de andere. Maar de inrichting van zo'n kamp be valt niet altijd: te vochtig, te weinig wasgelegenheid en onvoldoende hygi ënische voorzieningen. In de krant kun je nogal eens lezen, dat ze ontevreden zijn. Zoals ook bij gewone burgers, stel len ze hun eisen hoger dan vroeger, ze zijn modemer geworden en niet zo gauw meer tevreden. Vroeger werd hun wagen getrokken door een paard, de mannen waren dan ook dikwijls paardenkooplui. Nu staat er een auto voor de woonwagen. De mannen verdienen wat als scha- renslijper, stoelenmatter of ketellapper, de vrouwen met het verkopen van kleine artikelen voor het huishouden. Of met waarzeggen en handlezen, uit de lijnen van je hand de toekomst voorspellen. Of met bedelen. Stelen doen zowel de mannen als de vrouwen, ook de kinderen leren het al vroeg. Ik zou van dit jaar nog een paar voorbeelden kunnen noemen, hoe ge- raffinnerd ze hier op Walcheren gouden en zilveren sieraden hebben meegeno men. Een paar vrouwen kwamen met de auto naar een boerderij. Een van hen voelde zich zogenaamd niet goed en stond op het punt om flauw te vallen. De boerin wilde haar graag helpen met een glas water en ondertussen wist een andere vrouw haar slag te slaan. De auto reed weg en kon niet meer achter haald worden. Het is dus niet te verwonderen, dat de meeste burgers liever geen zigeuners als buren hebben, al zijn er natuurlijk ook eerlijke en degelijke mensen onder hen. Maar zo gaat dat: de kwaden be derven het voor de goeden. Het woord zigeuner is een vies woord en heeft een slechte klank. VEKVOLGINGEN. Net als de Joden zijn ze zowat hun he Ie leven vervolgd en vermoord. Voor het eerst horen we er in 1420 van in ons land. Een eeuw later hadden we hier als landsheer de bekende Karel V Hij vaardigde strenge plakkaten uit tegen dit „dievengespuis", dat met afgedankte huursoldaten de landen onveilig maak te. De straffen waren in die tijd niet mals. Herhaaldelijk lezen we van ge selen, brandmerken en verbanning uit stad en land. Bij zware vergrijpen zo als brandstichting en doodslag volgde de gevangenis of de dood aan de galg. Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler ze uit alle onderworpen lan den opgespoord, alleen maar om ze even als de Joden ter dood te brengen. Uit Duitsland zijn er dat 15.000. Men schat dat er ongeveer 200.000 zigeuners de dood gevonden hebben in die jaren. In ons land is men er laat mee begon nen. Op dinsdag 16 mei 1944 werd er 's-morgens om 4 uur een razzia gehou den en werden ze weg gevoerd. De meeste mensen uit de omgeving merk ten er niets van, het was nog vroeg la de morgen en ze sliepen nog. Boven dien liep het niet zo in het oog, het wa ren maar kleine groepen uit de verschil lende plaatsen waar ze werden opge pakt. En het contact met de gewone burgers was toch al niet groot. Met de trein werden ze naar Wester- bork vervoerd, het grote verzamelpunt ook voor de Joden. Vandaar zouden ze op transport naar Duitsland gaan: de mannen gingen er werken, de kinderen mochten naar school en de vrouwen ble ven thuis. Zo werd hun verteld. Maar de werkelijkheid was heel anders. Na 3 dagen kwamen ze terecht in het con centratiekamp Auschwitz. Van de 245 zigeuners uit ons land zijn er maar 20 teruggekomen: 16 vrouwen en 14 man nen. Niet allen hebben in de gaskamers de dood gevonden. Door de slechte voe ding zijn er velen ziek geworden en ge storven. Ook deden de dokters dik wijls onderzoekingen, vooral bij vrou wen en kinderen. Het resultaat was meestal de dood onder ondraaglijke pijn en veel lijden. In 1968 is er weer een nieuwe Woon- wagenwet verschenen (de vorige was van 1918). De gemeenten moeten zor gen voor goede kampen, ze mogen de zigeuners niet meer zoals vroeger nogal eens gebeurde uit de gemeente wegstu ren en er een buurman mee opschepen. In de wet staat: „bevordering van het maatschappelijk welzijn van de woon wagenbevolking". Ook probeert men wel de zigeuners in de gemeenschap op te nemen, ze een huis aan te bieden en werk teverschaf- fen. Soms gelukt dat, maar meestal niet. Het zwerven zit deze mensen nu eenmaal in het bloed. Verander daar maar eens wat aan! Middelburg L. V. Wallenburg THOLEN Herdenkingsdienst. In de Hervorm de kerk -werd woensdagavond een her denkingsdienst gehouden van de kerk hervorming en het feit dat 400 jaar geleden de hervormde predikant te Tholen werd bevestigd. Na het zingen van P's. 32 vers 1 en 6 opende ds. L. Wüllschleger deze bijeenkomst met ge bed en welkomstwoord. Vervolgens werd gezamenlijk gezongen Ps. 133 1 en 3, waarna ds. G. Mouw, predikant der Geref. Gemeente te Tholen sprak over het thema „Alleen door het Woord". Ds. G. J. van Rookhuijzen, Chr. Geref. predikant te Maassluis sprak daarna over het thema „Alleen door Genade". Ds. L. Wüllschleger, hervormd predi kant te Tholen, sprak over het thema „Alleen door het Geloof". Na samenzang van Ps. 119 vers 45 sloot ds. G. Mouw de bijeenkomst met dankgebed. Medewerking werd verleend door het Christelijk Thools Mannenkoor Reho- both. Zaterdag 3 november j.l. werden in het gemeentelijk zwembad van Middel- hamis de 8e school-zwemwedstrijden verzwommen. Het publiek wat in grote getale was komen kijken 300) kon genieten van de sportieve prestaties van de leerlin gen van de basisscholen van de gemeente Middelharnis. De zwemslagen die verzwommen wer den, waren schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Daarna werd er een estafette gezwommen waaraan vier leerlingen per school deelnamen. Tot slot was er een sprintwedstrijd voor tien leerlingen per school. Vooral dit laatste was een leuk gezicht en veroorzaakte een oorverdo vend lawaai door de toejuichingen en aanmoedigingen van het publiek en zwemmers. De wisselbeker komt nu definitief in het bezit van de o.l.s. aan het Zandpad van Middelharnis. Deze wonnen hem nu vijf maal. De prijzen werden door mej. I. Zonde van, lid van z.c. de Schotejil, uitgereikt. De organisatie van deze wedstrijden was in handen van het personeel van het Instructiebad. Vele tiener-jongens hebben het niet in de hand om rijk of geleerd te zijn als zij ouder worden, maar ieder heeft wel de kans om gezond te blijven. Vol gens de Kellogg Nutrition Council is een goede gezondheid afhankelijk van een combinatie van drie dingen: een verantwoord dieet, voldoende rust en een doelmatige lichaamsbeweging. Voor de doorsnee tiener-jongen is voeding maar een lastige en vervelende zaak. Van zijn standpunt bekeken kent hij echter wel het belang van een goede lichaamsbouw. Zonder goed ontwikkelde spieren heeft hij geen kracht, uithou dingsvermogen, lenigheid, zelfbeheer sing en snelheid. De manier waarop zijn spieren wer ken is slechts één aanwijzing voor de algehele gezond.heid. Een volledig on derzoek bij dokter en tandarts zal hel pen beslissen over zijn conditie. Deze omvat: 1. geestelijke en emotionele gezond heid, die tot uitdrukking komt in zijn aanleg en animo voor werk en spel; 2. normale lichaamsfunkties, blijkend uit een leven zonder pijnen en het vermogen zich vlug te herstellen van grote inspanning na rust en goede voeding; 3. geen gebreken hebben aan ogen, oren, amandelen, hart, longen, huid tanden, etc. Voor ontwikkeling, onderhoud en her stel van het lichaam teneinde een goede conditie te behouden is voeding één van de fundamentele middelen. De ze levert de materialen om nieuwe cel len te vormen, de dagelijkse hoeveelheid versleten cellen te vervangen, de inge wikkelde inwendige processen te rege len en het voorzien van energie de kracht voor leven en activiteit. Het is nodig om bij het begin van elke dag brandstof op te nemen. Een goed ontbijt kan bestaan uit een portie kant- en-klare graanprodukten met melk en suiker, brood met boter en een glas melk. Door dagelijks zo te beginnen en de rest van de dag ook goede, voedzame maaltijden te gebruiken, zullen de tie ners zich beter voelen, er beer uitzien en beter tot hun recht komen in werk en spel. De aangeleerde voedingsge woonten zullen waarschijnlijk het hele leven worden voortgezet en de gezond heid blijvend ten goede komen. Zaterdag jl. streden de leden van de zwemclub „de Gooije" uit Dirksland hun derde onderlinge wedstrijd. Want op vrijdag 16 november worden de win naars officieel gehuldigd in het vereni gingsgebouw „Animo" te Dirksland. Alle leden worden er verwacht om acht uur, waarna er voor de lagere school leeftijden enkele feestelijke ak- tiviteiten volgen. Na tienen komen de ouderen aan bod, ook voor hen heeft men de nodige verrassingen in petto. Voor kinderen die één van de drie wedstrijden door omstandigheden heb ben moeten missen, is er gelegenheid om op zaterdag 10 november hun punten aantal te verhogen. Jammer genoeg was de opkomst van de leden deze zaterdag niet overwel digend, hoewel het aantal belangstel lenden juist meeviel. Hierbij volgen de uitslagen van deze laatste wedstrijd. Schoolst: meisjes geb. '71 en later 25 m Wanda Jongejan 25.0, Mieke Abra- hamse 27.0, Marianne Passenier 34.0 jongeens geb. '71 en later 25 m Mare Nederhof 26.0, Pieter Daan Die penhorst 26.2, Harold Sikken 26.4 meisjes geb. '89/70 50 m Slechts Hellen Soldaat deed mee en maakte een tijd van 50.9 jongens geb. '69/70 50 m Thoe Jan Tanis 48.8, Hans Jongejan 49.5, Arjen v. Driel en Cornells Tanis maakten beiden een tijd van 55.6 meisjes geb. '67/68 50 m Sheila Luynenburg 46.0, Addy de Gast 46.2, Annewien Soldaat 46.4 jongens geb. '67/68 50 m Bastiaan de Man 46.4, Carl Blokland en Kees Blokland maakten beiden een tijd van 49.3, Erik Langbroek 53.5 meisjes geb. '65/68 100 ra Marlies Bestman 1.36.3, Christina Juk- kema 1.50.0, Monica Tanis 1.50.8 jongens geb. '65/68 100 m Johan Langbroek 1.28.9, Anton de Blok 1.41.0, Hans Diepenhorst 1.42.9 meisjes geb. '83/64 100 m Slechts Jannet v. Driel met 1.37.0 en Janny Keur met 2.03.1 deden mee. jongens geb. '63/64 100 m Ook van de jongens kw^amen er slechts drie t.w. Ab v. Driel 1.27.1, Jan Knops 1.40.2, Willem Jan Leeflang 1.43.3 meisjes geb '82 en eerder 100 m Slechts Nelly de Jong kwam en maak te een tijd van 1.19.9 jongens geb. '62 en eerder 100 m Hans Jelier 1.27.0, Henk de Man 1.29.8, Jaap Verolme 1.30.9 BORSTCRAWL: meisjes geb. '71 en later 25 ra Wanda Jongejan 21.8, Mieke Abra- hamse 25.3, Marianne Passenier 30.8 jongens geb. '71 en later 25 m Mare Nederlof en Harold Sikken bei den met 23.1, Jan Vos 25.0, Pieter Daan Diepenhorst 25.6 meisjes geb. '69/70 50 m Slechts Hellen Soldaat deed mee en maakte een tijd van 39.8 jongens geb. '69/70 50 m Hans Jongejan 35.5, Thoe Jan Tanis 35.9, Arjan v. Driel 43.6 meisjes geb. '67/68 50 ra Annewien Soldaat 35.8, Addy de Gast 37.7, Lia de Jong 40.0 jongens geb. '67/68 50 m Bastiaan de Man 32.8, Carl Blokland 39.0, Erik Langbroek 39.7 raeisjes geb. '65/66 100 m Marlies Bestman 1.16.6, Christina Juk- kema 1.27.1, Monica Tanis en Cisca Klijn maakten een tijd van 1.27.4 jongens geb. '65/86 100 m Johan Langbroek 1.04.1, Anton de Blok 1.14.0, Martin Jelier 1.17.8 meisjes geb. '63/64 100 m Slechts Jeanet v. Driel met 1.16.0 en Janny Keur met 1.35.6 deden mee jongens geb. '63/64 100 m Jan Knops 1.04.7, Willem Jan Leef lang 1.05.1, Ab V. Driel 1.15.9 meisjes geb. '62 en eerder 100 m Slechts Nely de Jong deed mee met 1.34.2 jongens geb. '62 en eerder 100 ra Hans Jelier 1.05.3, Henk de Man 1.06.4, Jaap Verolme 1.06.7 RUGCRAWL: meisjes geb. '71 en later 25 ra Wanda Jongejan 23.5, Mieke Abra- hamse 26.6, Joke Stolk 31.3 jongens geb. '71 en later 25 m Pieter Daan Diepenhorst 24.9, Mare Nederlof 26.5 Jan Vos 26.9 meisjes geb. '69/70 50 m Slechts Hellen Soldaat deed mee en maakte een tijd van 49.9 jongens geb. 89/70 50 ra Theo Jan Tanis 41.1, Hans Jongejan 41.6, Arjan v. Driel 52.4 meisjes geb. '67/88 50 m Annewien Soldaat 41.6, Andrea Kar- dux 43.1, Lucienne v. Assendelft 43.2 jongens geb. 67/88 50 m Bastiaan de Man 38.6, Erik Langbroek 43.1, Kees Blokland 43.2 meisjes geb. '65/68 100 m Marlies Bestman 1.27.6, Ciska Klijn 1.35.6, Chritina Jukkema 1.38.5 jongens geb. '85/86 100 m Johan Langbroek 1.15.6, Anton de Blok 1.26.0, Kees Nagtegaal 1,29.2 meisjes geb. '83/64 100 m Slechts Jeanet v. Driel met 1.27.9 en Janny Keur met 1.48.8 waren aanwezig jongens geb. '63/64 100 m Helaas kregen we hier geen gegevens over. meisjes geb. '62 en eerder 100 m Slechts Nely de Jong deed mme met een tijd van 1.41.0 jongens geb. '62 en eerder 100 m Jaap Verolme 1.16.4, Henk de Man 1.17.0, Hans Jelier 1.17.2 Nogmaals hopen we alle leden te mo gen verwelkomen op 16 november in vereigingsgebouw „Animo" om acht uur. -O- Katy Jane, een klein charmant En gels meisje, is begonnen haar entree te maken in Nederland. Afgebeeld op romantische trommel tjes en busjes kijkt zij wat dromerig voor zich uit of leest voor uit een boek je. Katy Jane vervult een zeer practi- sche functie in het huishouden. Zij kan van alles bewaren en goed afgesloten houden, zoals snoepjes, koffie» thee", sui ker, rozijntjes en nog vele andere din gen. Ook houdt zij van orde en netheid en kan zij als pruUebak fungeren. Katy Jane is ontworpen in Engeland en gefabriceerd door het bekende ver- pakkings-concern Metal Box en in Ne derland op de markt gebracht door Me tal Box Nederland. Er bestaan vier verschillende afbeel dingen van Katy Jane. Zij wordt op zes verschillende blikken afgebeeld, te weten op een lage ronde, eeri lage lang werpige, een hoge ronde en een hoge vierkante trommel, een grote voorraad bus en een pruUebak. De prijzen van de blikjes en trommels variëren van 3,95 tot 12,50. De nieuwe collectie Metal Box trommels en bussen met de charmante Katy Jane in verschillende afbeeldingen. Vorige week (31 oktober '79) werd in Zierikzee de heer Napoleon Ludovicus Praet honderd jaar. De heer Praet is een bekende oude schippersfiguur, die meer dan 70 jaar op het water door bracht. Hij is nog uitstekend ter been en verzekerde deze week aan verslag gevers, dat hij nog gemakkelijk naar Amsterdam zou kunnen lopen. In Zie rikzee is Pol Praet een bekende ver schijning, die in zijn sappig Vlaams zijn zegje doet. Want ofschoon hij al 70 jaar in Zierikzee woont, zijn moedertaal ver leerde hij niet. Pol Praet, geboren in Nieuw Namen, vlak aan de Belgische grens in Zeeuws Vlaanderen, was in het begin een der vele Zeeuwse Vlamingen, uit Nieuw Namen, Clinge, Bouchoute, die met een klein scheepje op de Westerschelde vis ten, of vlak voor de kust. Zij kwamen naar de Oosterschelde als daar mossel zaad te vissen was en mosselzaad dat zij ook weg haalden van de kustverde- digingswerken van Zeeuws en Belgisch Vlaanderen, om dat aan de mosselkwe kers in Bruinisse en Yerseke te verko pen. Toen de heer Mr. A. J. F. Fokker, burgemeester van de Stad Zierikzee en voorzitter van het waterschap Schou wen geworden was, zag hij mogelijk heden om van Zierikzee, vanouds een havenplaats met schepen die uitvoeren over de gehele wereld, maar die in het begin van deze eeuw volledig was ver dwenen, toch weer een vissersplaats te maken. Hij was het zelf, die op de vooroever van het eiland Schouwen, mosselpercelen kon aanbieden en hij beloofde aan ieder die zich in Zierikzee wilde vestigen een goede boterham. Uit Zeeuws Vlaanderen gaven de families Praet, Koudij zer en Bleyenberg daaraan gehoor, uit "Tholen waren het een drie tal takken van de familie Schot, die naar Zierikzee kwamen. Pol Praet kwam in 1910 naar Zierik zee en zijn eerste huis daar was een onbewoonbaar verklaarde woning. Het illustreert dus wel, dat hij beslist niet als vermogend man naar hier kwam. Door hard te werken (70 jaar lang) wist hij gaandeweg zijn positie te ver beteren. Mr. Fokker had goed gezien, de vooroever van Schouwen was uit stekend geschikt voor de mosselcultuur. Mijn zoons zijn nu schatrijk, verklaarde hij nog deze week. Praet heeft ook veel gereisd en als hij in 1980 weer naar Lourdes gaat, zal dat voor de 31e keer zijn; hij is vast van plan om te gaan. Natuurlijk ging de 100ste verjaardag gepaard met de gebruikelijke entourage bezoek van de burgemeester en van de echtgenote van de Commissaris der Ko ningin, het verjaardagstelegram en de belangstelling van wereldlijke en ker kelijke zijde. In de R.K. kerk werd voor hem een mis opgedragen. Intussen is PoUetje Praet niet de oud ste inwoner van Zierikzee. Zijn leeftijd wordt overtroffen door die van de heer Jordaan Jopne, bewoner van een der rusthuizen, die 102 jaren telt. VERBETERD BERICHT DIRKSLAND Bouwfonds F.N.V. Bouwvakkers van Dirksland en omstreken: dhr. J. Los, Julianalaan 25, heeft zijn P.V. over gedragen aan dhr. J. v. d. Groef, Deur- loo 5 te Dirksland. Inlevering van vakantiebonnen voor Kerst en Nieuwjaar zaterdag 17 novem ber van 14.00 - 17.00 uur bij J. v. d. Groef. OUDDORP GER, KERK Woensdagavond 8 uur wordt in de Gereformeerde Kerk dankstond voor gewas en arbeid gehouden. Voorgan ger is ds. A. J. J. van Noord. Per 1 november moeten alle fietsen zijn voorzien van een rode reflector èn van lichtgevende pedalen. De minister heeft deze voorzieningen verplicht ge steld om de veiligheid op de weg te verhogen. Wie naar eigen inzicht nog meer aan die veiligheid wil bijdragen, kan als fietser ook reflectoren tussen de spaken bevestigen, kleren met lichtgevende stroken dragen, en derge lijke. Het Voorlichtingscentrum „Oog Bril" een instituut van de gezamen lijke opticiens in Nederland juicht deze verbetering van de zichtbaarheid toe. Het zien op de weg ligt haar immers al jaren na aan het hart. Al sinds vele jaren voert „Oog Bril" bijvoorbeeld regelmatig ogentests uit, waarbij auto mobilisten en andere weggebruikers hun gezichtverogen kunnen laten controle ren. Uit de tests blijkt steeds weer, dat ongeveer een zesde deel van het aantal verkeersdeelnemers door bepaalde oog afwijkingen onvoldoende ziet om veilig te kunnen rijden. De eisen die worden gesteld bij het rij-examen, en die alleen betrekking hebben op de gezichtsscher- te, acht „Oog Bril" al jaren ontoerei kend. Want voor het schatten van af standen en het beoordelen van ver keerssituaties zijn een feilloos diepte- zicht en een ruim gezichtveld evenzeer van belang. En dat het daaraan nogal eens ontbreekt, hebben de tests duide lijk uitgewezen. Op grond van deze ervaringen heeft „Oog Bril" in een brief aan de Minis ter van Verkeer en Waterstaat nog weer eens de aandacht voor deze situatie ge vraagd en daarbij verwezen naar pas sende maatregelen die in vele andere landen reeds lang zijn genomen. De aktuele gunstige ontwikkelingen in de verkeersw^etgeving geven „Oog Bril" echter hoop, dat deze zullen wor den voortgezet. Dat na het gezien wór den ook het zien op de weg de aandacht zal krijgen. Want wat hebt u aan al die zichtbaar heid, als twee van de twaalf anderen op de weg u niet zien kunnen? HERKINGEN Oud papier. Morgen (woensdag)- avond zal het oud papier worden opge haald ten bate van de Prins Johan Friso- school. U wordt verzocht het goed ge bundeld aan de straat te zetten. Men hoopt te starten om 6 uur vanaf de school. Degenen, die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen het 's morgens reeds op school bezorgen. HERKINGEN Verkoping De Zendingskrans der Ger. Gem. houdt haar jaarlijkse verkoping op vrij dag 9 november a.s. in „Ons Huis". De verkooptijden zijn van 2-5 uur en van 7-9 uur. Ieder is hartelijk welkom.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1979 | | pagina 2