Rode Kruis afd. Middelharnis zoekt meer donores Drie nieuwe „Ridders" op Goeree-Overflalikee Sluiting winterwerlc liad veel belangstelling J&) HSi-^S^ TIP VAN TOYOTA SOMMELSDIJK per stuk 12,75 Nieuwe beheerster ^yTrefpunt'' I GEIVIEENTE OOSTFLAKKEE I BEKENDIVIAKING 51e jaargang Vrijdag 27 april 1979 No. 4786 CHR. STREEKBLAD OP GEHIEFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DB ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEJN Verschijnt tweemaal per weekdinscU^- en vrijdagavond ir Afscheid van Mevr. IViijs na 28 jaar. Na lintjesregen Niü 13 maanden volledige garantie op Toyota occasions Ook vrijdagavond open. LIES VAN DER VELDE Sparta houdt recreanten volleybal tournooi Groot verkeersonder- zoek in Hoekse Waard en op Goeree - Overtlakkee Ouderavond van de Prins Johan Friso- schooi te Herkingen Plaatselijk nieuws Ooltgensplaat I Verkoop voor ^^Aktie Weeshuis'' In India I; PRINT-SHOP Westdijk 7 Middelharnis KODAK - SUPER 8 FUJI - SINGEL 8 Opleiding tot muzikant Wijziging sekretariaat Stichting H.D.G. BEZOEKT ONZE Automofoielen-verkoophal OOK OP VRIJDAGAVOND GARAGE KNöPS LANGEWEG 113 MIDDELHARNIS TELEFOON 01870 - 2043 i Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee maken bekend, dat ingaande 1 mei 1979 de gemeentesecretarie te Ooltgensplaat I dagelijks na 12.00 uur gesloten zal zijn voor het pubUek. i Deze sluiting geldt zowel voor het gemeentekantoor Voorstraat I 31, als voor het gemeentehuis Kaai 2. i Om teleursteüing te voorkomen, wijzen wij een ieder er nadruk- i keüjk op, dat aan deze sluitingstijd zeer strikt de hand zal wor- i den gehouden. I Ooltgensplaat, 9 aprü 1979. i Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee, De burgemeester, W. M. van der Harst. De secretaris, J. L. Vetter. POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 Giro 167930 -- Bank Rabo Middelhamis Rek. no. 34 20 01108 ABONNEMENTSPRIJS 8,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 28 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. Met een ledenbestand dat de tweedui zend al aardig gaat benaderen en een hoogst actieve colonne van 36 personen lijkt er voor de afdeling Middelhamis van het Rode Kruis nog weinig te wen sen over. Op de j.l. dinsdagavond gehou den jaarvergadering bleek evenwel dat er nog een verlangen is aan de vervul ling waarvan het publiek Uüfeiyk kan helpen Tot haar spijt moet het afdelingsbestuur constateren dat de belangstelling voor de bloedtransfusieavonden af neemt.. Te genover een mindere afgifte van bloed staat een verhoogde vraag en het be stuur legde de leden dinsdagavond dan ook de vraag voor rhet welk middel het publiek te bewegen zal zijn jaarlijks een halve liter levensvocht af te staan t.b.v. de naaste die dat zo dringend kan nodig hebben. Er werden meerdere sug gesties gedaan (gelijk met een collecte de mensen animeren) waarvan nog de meest geschikte leek dat een welgemo- tiveerde donor de mensen in zijn straat er persoonlijk op aanspreekt. Overigens Mevr. M\js werd met bloemen bedacht. kent de afdeling ook de meest voorbeel dige donors, zoals de heren P. van Gro ningen, K. v. d. Kooij en M. Lodder die elk al 25 keer bloed hebben afgestaan. Een figuurlijke aderlating heeft de af deling zelf moeten ondergaan door het wegvallen van de inkomsten van de „Delta Flora", doordat deze tentoonstel ling sinds vorig jaar onderdak heeft ge vonden in Stellendam. Niettemin bleef de afdeUng uit de rode cijfers maar zo maakte dokter Van de Peppel als voorzitter duidelijk er zal toch op de financiën gelet moeten worden, waarop de penningmeester een indruk wekkende opsomming gaf van het overigens graag gedane welfarewerk dat vorig jaar toch ook nog voordelig kan worden afgesloten. Mevr. Mijs, de gangmaakster van dit mooie werk heeft deze avond afscheid genomen als lid van het bestuur, een functie die ze maar liefst 28 jaar ver vuld heeft. Terugziend op die lange Rode Kruis verbondenheid viel het dok ter Van de Peppel niet moeilijk haar met bloemen en warmgemeende woorden uit tewuiven, „want", zei dr Van de Peppel: „het was al die jaren een ongeschreven wet dat je, als er iets gebeuren moest, mevr. Mijs aan kon schieten die prompt zorgde dat het in orde kwam". Haar werd hartelijk dank gezegd voor het vele dat ze door de jaren heen voor de pa- tiëten heeft gedaan, veelal met wegcij- fering van eigen belangen. Het was dan ook dokter Van de Peppels hartelijke hoop dat mevr. Mijs nog vele jaren terug mag denken aan deze periode uit haar leven waarin ze veler dankbaarheid heeft geoogst. De dank van de afdeling werd vertolkt in de aanbieding van een fraaie bloemenmand. Tot opvolgster van mevr. Mijs t.b.v. het welfare werk werd mevr. Van Rumpt gekozen. Afscheid werd ook genomen van de heer Kloot en mej. Hakkenbrak die elk 16 jaar lang deel van de colonne hebben uitgemaakt. Dhr C. Esselink werd in de bloemetjes gezet i.v.m. zijn 20-jarige betrokkenheid by de colonne. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin zijn ook dit jaar weer koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ook op Flakkee vielen er fikse drup pen uit de lintjesregen. In Middelhamis ging het college van B. en W. al gister avond op pad om de onderscheidenen in het bezit van het ere-metaal te stellen. Een gouden eremedaille werd uitgereikt aan dhr Jac. van Zoest te Sommelsdijk, ambtenaar Soc. Zaken ter secretarie, in de rang van hoofdcommies. Dhr Van Zoest begon zijn loopbaan als volontair te Stad aan 't Haringvliet en achtereen volgens was hij werkzaam op de secre tarieën van Middelhamis, Goedereede, Oude Tonge, Sommelsdijk om in 1966 weer naar Middelhamis te komen. Ook is dhr van Zoest sinds 25 jaar admini strateur van de Stichting Gezinsverzor ging MiddelhamisrSonunelsdijk. De Ridderorde werd uitgereikt aan dhr P. H. v. d. Kamp, conrector van de Rijks scholengemeenschap te Middelhamis. Voorts was dhr Van der Kamp van sep tember 1956 tot augustus 1975 docent aan de Handelsavondschool. Hij is al 25 jaar aan de Scholengemeenschap te Middelhamis verbonden. Ook dhr J. van Rumpt te Stad aan 't Haringvliet werd in het bezit gesteld van de versierselen behorend bij het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. Dhr Van Rumpt werd daarin geëerd voor zijn aandeel in de oprich ting van het landbouw-mechanisatie- bedrijf dat nu „Rumptstad" heet. Die oprichting vond ruim veertig jaar gele den plaats. Voorts is dhr Van Rumpt sinds juli 1971 lid van de Kamer van Koophandel en was hij raadslid voor de VVD van 1966 tot 1970. O.m. heeft dhr Van Rumpt zitting in de Streekcommis- sie. Een zilveren eremedaille viel ten deel aan dhr C. Vroegindeweij te Middelhar nis, sinds 40 jaar controleur bij de dienst Uitvoer-Controle-Bureau voor tuin bouwproducten. Dhr Vroegindeweij treedt ook op als mentor voor contro leurs in opleiding. Tenslotte werd aan dhr A. Scherpenis- se de Ridderorde uitgereikt. Dhr Scher- penisse is sinds januari 1954 direkteur van de Dienst Gemeentewerken, aan vankelijk van de beide gemeenten Mid delhamis en Sommelsdijk; na 1966 van de Dienst van Middelhamis. Ook is hij 25 jaar commandant van. de brandweer van Middelhamis en is hij secretaris van de Vereniging van brandweercom mandanten. Goedereede Een bronzen eremedaille werd van morgen toegekend aan dhr T. Bezuijen, Diepenhorst te Ouddorp. Dhr Bezuijen heeft vele jaren in Rotterdam gewoond waar hij concierge A was bij het Minis terie van Defensie. De uitreiking van de eremedaille vond pl,aats op het kantoor van het Rijksloodswezen te Rotterdam, aan welk kantoor hij gedurende 35 jaar verbonden is geweest. Dirksland Koniilklijk Goud werd uitgereikt aan Zr. J. Snijders, tot eind december vorig jaar Hoofdverpleegkundige van de Kin derafdeling in het ziekenhuis. Zij trad in 1949 in dienst van het ziekenhuis als leerling verpleegster. In 1953 behaalde zr. Snijders het diploma verpleegkun dige A. Na een korte onderbreking we gens studie elders trad ze in december 1956 weer in dienst van het ziekenhuis, nu als eerste verpleegkundige. In Hee renveen had zr. Snijders de aantekening Kinderverpleging behaald. Sinds septem ber 1957 was ze hoofdverpleegkundige Zr Snijders heeft zich al die jaren vrij wel continu ingezet voor het zieke kind. „EILANDEN-NIEUWS" het meest gelezen blad op Goeree-Overflakkee K Dorpsweg 28-34 Tel. 01870-4436 MIDDELHARNIS Op dinsdagavond 1 mei organiseert Spar ta voor het eerst een toumooi voor re creanten. Sinds enkele jaren is het re creatief volleybal sterk in opkomst, ook bij Sparta. Er zal gespeeld worden in 4 poules (2 dames en 2 heren). Sparta is in elke poule vertegenwoordigd: Bij de heren is de ploeg van de Eendracht de grote favoriet. De Eendracht heeft een team, dat met gemak zeker tech nisch gezien in de 4e klasse zou kunnen meedraaien. Bij de dames zijn Brinio en Top (beiden uit Brielle) en Sparta 1 de kanshebbers voor de beker. Gezien de beperkte tijd, zullen de teams op „tijd" spelen, d.w.z. een wedstrijd be staat uit 2 sets van elk 15 minuten on geacht de stand. De finale bestaat uit de winnaars van beide poules, zowel bij de dames als bij de heren. Om de derde Nog deze maand zal de provincie Zuid- Holland een begin maken met een groot verlteersonderzoek in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee. Eind april gaan daartoe zo'n 5000 aan- kondigingsbrieven de deur uit naar even veel adressen. Deze adressen liggen zo veel mogelijk verspreid over de 32 ker nen in deze twee gebieden. Een week na de aankondigingsbrieven volgen de enqueteboekjes voor het eigenlijk onder zoek. Het verkeersonderzoek is nodig in het kader van de herziening van het streekplan Zuid-Holland Zuid. De enquête vindt geheel schriftelijk plaats. De bewoners van de 5000 wille keurig gekozen adressen krijgen vragen voorgelegd over het aantal gezinsleden, vervoermiddelen, het rijbewijsbezit en dergelijke. Andere vragen gaan over het aantal en de aard van de verplaat singen op één dag, en de wijze waarop men zich verplaatst. Alle ingevulde enqueteboekjes moeten worden opgestuurd naar de IN/VO b.v. in Amsterdam. Dit bureau verwerkt al le binnengekomen gegevens. In dezelfde week van dit verkeerson derzoek vindt er in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee een onder zoek plaats naar het functioneren van het openbaar vervoer in deze streken. Enquêteurs zullen passagiers van bus sen enkele vragen stellen over het ge bruik van het openbaar vervoer, de ge volgde route, waarheen men gaat en dergehjke. Beide onderzoeken zijn van groot be lang voor het nieuwe streekplan Zuid- Holland Zuid. Mede op basis van de re sultaten van deze onderzoeken bepaalt de provincie welke wegen, fietspaden, en vormen van openbaar vervoer er in dit gebied nodig zijn. Het provinciaal bestuur hoopt dan ook op een zo groot mogelijke medewerking van alle inwo ners, die met één van beide onderzoe ken (of met beide) te maken krijgen. HERKINGEN Ouders, bestuur, oudercommissie, school team en leerlingen kunnen terugzien op een geslaagde ouderavond, die vrij dag jl. gehouden werd in de gemeen schapsruimte van de school. Daar de voorzitter. Ds. P. BJok, door ziekte verhinderd was, werd de avond geopend door het bestuurslid de heer J. A. Kardux. De heer K. Brouwer, oud-docent van dp P.A. „De Driestar" te Gouda sprak deze avond over: „Onze kinderen vragen nu onze aandacht." Met grote aandacht werd zowel door de ouders als de leer lingen geluisterd. De leerlingen van klas 6 zongen hierna o.l.v. de heer Van Oostenbrugge een eigen gemaakt lied, waarin hun zes schooljaren de revue passeerden. Dit zingen werd begeleid met allerlei mu ziekinstrumenten. Ook werd op de blokfluit gespeeld. Na de pauze gaf de heer Melissant een natuurkunde les. Alle 22 leerlingen van klas 6 verrichtten gelijktijdig een ver schillende proef. Allerlei benodigdhe den stonden daarvoor opgesteld. Na het nemen van de proeven moesten ze één voor één uitleg geven van de al dan niet geslaagde proef. Het bleek dat ze allen goed hun woordje konden doen. De avond werd gesloten door de heer Human. OOLTGENSPLAAT Postkantoor gesloten. Op maandag 30 april (Koninginnedag) is het postkan toor de gehele dag gesloten. Ook ver valt de bestelling en vindt de buslich ting plaats als de zondagsdienst. Beroepen. Ds. P. Huisman, geref. predikant te Rijnsburg, van 1958 tot 1963 te Ooltgensplaat, heeft een beroep aan genomen naar Leeuwarden-West. Bejaardenmiddag. Woensdag 2 mei a.s. des nam. 2,30 uur zal in „Elthato" de maandeUjkse bejaardensamenkomst gehouden worden. VrysteUing dienstplicht. De minister van Defensie heeft voor één jaar vrij stelling van de dienstplicht verleend we gens kostwinnerschap aan C. H. v. d. Maden te Ooltgensplaat. De grote zaal van „Elthato" was dinsdag avond geheel vol toen ds. Van Benne- kom goot en klein welkom mocht heten op deze sluitingsavond van het winter- werk van de Hervormde jeugdvereni gingen. Deze afsluiting stond tevens in het teken van de „Aktie Weeshuis" in India. De verkoop van de door de clubs zelfgemaakte voorwerpen en de netto opbrengst van de boekenstand werd in de pot voor deze aktie gestopt. De jeugd van Ooltgensplaat bracht hiervoor to taal f 3.000.— bijeen. Muziek en zang Na de gebruikelijke opening las ds. Van Bennekom Psalm 146 en gaf n.a.v. en kele verzen een nadere uiteenzetting. Over het werk verricht in de afgelopen winter zei ds. dat er nogal eens wordt geklaagd over de jeugd; maar alles o- verziende mag gezegd worden dat er veel tot stand is gekomen. Spreker dank te de leiding voor hun werk, dat dik wijls een grote inzet vergde, maar als dankbaarheid en waardering hiervoor zag spreker de volle zaal met ouders en belangstellenden. Na het zingen van Ps. 146 :1, 7 en 8 zong de club „In den beginne schiep God de hemel" met gitaar-begeleiding. Mevrouw Ina van Geffen-van Oosten de vertelde het verhaal uit Mattheus 25 :31-46, „Het laatste oordeel". Gezamenlijk werd gezongen „Eens zal op de grote morgen", dit in aansluiting op het vertelde. De oudere jeugdclub „De strijders" declameerde met zang „Van Pasen tot Pinksteren", waarna Jo- landa Kreeft en Karina van Gulik op hun trompetten feilloos „U zij de glorie" ten gehore brachten. Dia's over India Nadat de avond officieel geslot enwas ging men over tot de verkoop van de gemaakte voorwerpen. Wat overbleef ging bij opbod naar de man of vrouw. De heer C. Kreeft bleek verborgen ga ven te hebben voor dit werk. Er bleef geen stukje meer over. Ds. Van Benne kom is iemand die voor de boekenstand geschikt is. Er ging weer veel over de tafel heen. Voor dat de jeugdwerkleider, de heer D. de Boon een serie dia's over India vertoonde werd een voor deze aktie toepasselijk lied gezongen, nl. „In Hol land staat een huis", waarbij in de vijf coupletten ook „„Een huis in India" werd toegezegd, nl. een weeshuis voor Rajkumar. Het gesproken dia-beeld liet de armoede van velen zien in dit ontzagglijke grote land zien. Ds. Van Bennekom zegde de heer De Boon hartelijk dank voor zijn aanwezig heid en de vertoonde dia's. Kamp Vught. Na de verkoop etc. volgden nog enkele mededelingen. De jongens en meisjes die de eerste week van juli meegaan naar het kamp te Vught worden op 1 mei 's avonds om 7 uur in „Elthato" verwacht voor een nadere bespreking. Ook is de opbrengst van de avond be kend. De verkoop van de zelfgemaakte spullen bracht totaal 450.op, de kol- lecte by de uitgang f 110,aan boeken werd voor f 500.verkocht met een netto winst van f 75.Ds. Van Benne kom kreeg twee giften van f 50.zo dat er deze avond f 735.— aan de pot kon worden toegevoegd. Met eerdere ge houden akties is er nu voor het wees huis rond f 3000.te Ooltgensplaat b^j- eengebrachï. Alle medewerkers gaarne van deze plaats hartelqk dank. STAD AAN 'T HARINGVLIET Het Verenigingsgebouw „Trefpunt" krijgt met ingang van dinsdag 1 mei een nieuwe beheerster in de persoon van mevr. R. Maliepaard-Baas, Nieuwstraat 51. Afspraken voor het gebruik van het gebouw dienen dan ook voortaan met mevr. Maliepaard gemaakt te worden. Zij is dagelijks tussen 12 en 1 uur te bereiken, thuis of via haar telefoonnr. 01871-1555. OUDDORP Met name mikkend op de belangstelling van de jeugd start de brass-band „Con cordia" medio mei met een opleiding tot muzikant. De opleiding kan alleen doorgang vinden wanneer er voldoende aanmeldingen komen. Men kan zich op geven bij G. Pijl, Pieterstraat 25 te Goe dereede, tel. 01879-1490 of op de repeti tieavonden in het Verenigingsgebouw op dinsdag- of zaterdagavond. Met ingang van 1 mei zal het secretari aat van de Stichting Hervormd Diako- nale Gezondheidszorg te Sommelsdijk door de heer A. Gravendeel overgedra gen worden aan de heer G. Joppe te Melissant. De heer Gravendeel blijft in het bestuur als gewoon bestuurslid. I en vierde plaats spelen de nummers twee tegen elkaar. Gezien de beperkte g tijd is het niet mogelijk om kruisfinales g te houden. Het toumooi wordt gehouden in de sporthal te Middelhamis en be gint om 19.00 uur tot 22.00 uur. SS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1979 | | pagina 1