TOUR-CaRnVANS koopfeshal verkoop VISSER keiikeiicentnim ssSBgtiélernah bv rhelbsdnt Gemeente Middelharnis Laat UW flidinkle I KEUKENS: Johnson 4 meubelen en oosterse tapijten b.v. FAMILIEBERICHTEN LEENDEBT KLEM weduwnaar van Lamberdina Johanna van Helden COEiNELIS BAKKEK weduwnaar van Teuntje Drooger LIENTJE DEN ENGELSMAN echtgenote van Arie Hoogzand PIETEETJE KOMMERTJE VROEGINDEWEIJ J. Zandstra vrijdagsavonds na 6 uur GESLOTEN. 14 MAART 1979 I Centrale Verwarming I SANITAIR: I Installatiebedrijf Flakkee BEKENDMAKING ONTEIGENINGSWET metaal detectors GRASZAAD J^chtservice Fiacquee Toyota spec. Ford Capri 230® S RIJNMONDS ALGEMEEN VERHUURCENTÜUM B.V. .,'-. m m l'}^-HM- .-'1 --n ONZE FPriA MIDDELHARNIS I ONDERWIJZERES t De enige speciaalzaak in de verre omgeving van OOSTERSE TAPIJTEN ir PARKETVLOEREN BERBER TAPIJTEN i^ MANOÜ EN PITRIET MEUBELEN Tevens vindt U bij ons MAROKKAANSE BERBER KLEDING Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe^ droefheid van ons weg te nemen onze geliefde zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgroot vader, broeder, behuwdbroeder en oom op de leeftijd van 77 jaar. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. A. Verhage-Klem A. Verhage J. Klem L. Klem-Groen J. A. Klem F. Klem-Campfens P. B. Klem S. Klem-Kn ape klein- en achterkleinkinderen Sommelsdijk, 6 maart 1979. Het Oudeland - Koomlust 37 De teraardebestelling heeft plaats gehad heden vrijdag 9 maart op de algemene begraafplaats te Middelharnis. Oud-Beijerland: Middelharnis: Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, is na een geduldig gedragen lijden van ons weggenomen, onze lieve en zorgzame opa, zwager en oom in de ouderdom van ruim 86 jaar. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Nieuwe Tonge: C. D. Bakker G. Bakker-v. d. Wende Jaco Nieuwe Tonge: D. C. Bakker en verdere familie Nieuwe Tonge, 6 maart 1979. Burg. Overdorpstraat 17 Gelegenheid tot condoleren: van 3 tot 5 uur en van 7 tot 9 uur n.m. aan het woonhuis. De begrafenis is bepaald op zaterdag 10 maart a.s. des nam. 1.00 uur op de algemene begraaf plaats te Nieuwe Tonge, vanuit het Herv. Vere nigingsgebouw Molendijk 85. Met droefheid geven wij u kennis van het over lijden van onze lieve zuster en behuwdzuster in de ouderdom van 81 jaar. Wij zullen haar met dankbaarheid blijven gedenken. de familie den Engelsman de familie Hoogzand Sommelsdijk, 2 maart 1979. Heden overleed, geheel onverwacht, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en oud-tante weduwe van Aren Vroegindeweij Zij werd ruim 71 jaar. Imsum: D, Vroegindeweij S. C. Vroegindeweij-Peetoom Stellendam: E. Tomson-Vroegindeweij N. C. Tomson Niels Lars Zutphen: A. Vroegindeweij G. Vroegindeweij-Rossing Stad aan 't Haringvliet, 3 maart 1979. Molendijk 61 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hebben wij gemeend, om langs deze weg voor de zeer vele blijken van deelneming door u aan ons betoond, zowel tijdens de ziekte als ook na het overlijden van onze geliefde en zorgzame vader en grootvader JOHANNIS VAN GRONINGEN U onze oprechte dank te betuigen. Inzonderheid de doktoren en het verplegend per soneel van het Bethesda ziekenhuis en van het Dijkzigt ziekenhuis voor de liefdevolle verpleging aan hem bewezen, alsmede dr. v. d. Peppel voor de medische verzorging. Ook ds. A. Beens en kerkeraad voor de bezoeken thuis, in 't ziekenhuis en het leiden van de begra fenis. Uw medeleven was ons tot steun in deze voor ons zo moeilijke tijd. Mede namens mijn kinderen: J. van Groningen-v. d. Veer Sommelsdijk, maart 1979. Koninginnelaan 16 De burgemeester van Middelharnis maakt be kend, dat de raad dier gemeente in zijn vergade ring van 1 maart 1979 heeft besloten te verklaren, dat de vaststelling van een herziening van het bestemmingsplan „Stad aan 't Haringvliet" wordt voorbereid voor het perceel gelegen aan de Ach- terdijk, achter de woning Achterdijk 14. Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Middelharnis, 8 maart 1979. De burgemeester voornoemd, Joh. van Es. DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van onze innig ge liefde moeder en oma MAARTJE VAN KOPPEN weduwe van Koenraad Adrianus de Leeuw betuigen wij u hiermede onze welgemeende dank. Tevens hartelijk dank voor de geestelijke bij stand en begeleiding, welke wij vanuit de ge meente mochten ondervinden. Inzonderheid gaat onze dank uit naar de directie en het personeel van de woongemeenschap „De Vliedberg" en de beide artsen voor de liefderijke verzorging aan moeder bewezen. Fam. Haasdij k Fam. Tanis Ouddorp, maart 1979. DANKBETUIGING Heb dank, o God, voor alle dingen die van U zijn dat ik mijn 25-jarig dienstjubileum heb mogen beleven. Verder wilde ik bedanken, ook mede namens mijn vrouw, de Direktie en mijn kollega's van Boele's Scheepswerven en Machinefabriek. Ook de Hoogedelgestrenge Heer Ir. van der Vorm, Mr. Plokhooy en de heer v. d. Steen, de heer Luyendijk en de heer Ekelmans. A. Driesprong C. G. H. Driesprong-Simon Ridderkerk, Koninginneweg 121 Fam. J. Moyses Stellendam., maart 1979. Mr. Iman Caustraat 79 portret in kleur v.a. 10,— SOMMELSDIJK ONBETWIST BETER, 's Maandags gesloten. DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik mijn dank betuigen voor de vele belangstelling bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. In het bijzonder mijn dank aan dr. Hoogenboom en dr. van Oyen en het verplegend personeel van het Ziekenhuis te Dirksland; ds. C. Oorschot en de heer v. Vreeswijk voor hun bezoeken. Het bestuur van de ehr. kleirter- en bdsisschool „DE BRON" de officiële opening van ons scholen complex vindt plaats d.v. woensdag om 14.00 uur. het bestuur, J. Heyboer, voorz. J. Bal, secr. Mariniersweg 64, 3255 VG Oude Tonge Bezichtiging van de school: Na het middag programma en 's avonds van 19.30 - 21.00 uur. g a. kompleet gemonteerd M b. zelfbouwpakket met schema 1 GASBOILERS: o.a. A.O. Smith, Lochlnvar 1 GASHAARDEN: o.a. Etna, Dru, Faber, Benraad g b.v. Bulthaup met Inbouwapp. 1 GASFORNUIZEN - KOOKPLATEN: s o.a. Etna, Pelgrim, Atag, Nestor-Martin 1 GEISERS: Fasto, VaiUant, Jimkera Badkamers, ToUets s Tevens levering en plaatsing van was- en afwas- g automaten, koelkasten en diepvrieskisten. g Alle materialen voor C.V.-, gas- en waterinstal- s laties. Billijk voorradig. M Wij verzorgen de aanleg en melding van uw g gasleiding volgens voorschrift G.E.B. Erkend C.V.-, gas- en watertechnisch-installateur I Roode Kniislaan 3 OOLTGENSPLAAT i Telefoon 01873 - 1715 Het hoofd van het gemeentebestuur van Dirks land brengt ter algemene kennis: I. dat ter gemeentesecretarie, afdeling Alge mene Zaken, met ingang van 12 maart 1979, gedurende één maand met de vereiste bijla gen voor een ieder ter inzage ligt een uitge werkt plan tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ordening en van de volkshuis vesting ten nam^e van de gemeente Dirksland van percelen grond, welke zijn begrepen in het door de raad van de gemeente Dirksland op 5 augustus 1975 vastgestelde bestemmings plan „Dirksland-Zuid Ie herziening", goed gekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland bij hun besluit van 20 oktober 1976, nr. B 25068/1, welk bestemmingsplan betrek king heeft op percelen gelegen ten zuiden van de woonkern Dirksland. Het plan tot ont eigening houdt verband met de realisering van bovenvermeld bestemmingsplan. II. dat belanghebbenden uiterlijk veertien dagen na verloop van de onder I bedoelde termijn hun bezwaren tegen de onteigening schrifte lijk aan het gemeentebestuur kunnen opge ven. Dirksland, 8 maart 1979. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, H. Bos. Spannende vrijetijdsbesteding voor jong en oud met Gratis brochure. Postbus 573 - VOORBURG Tel. 070 - 867240 ir Italiaans Tetila voor groenbemesting -k- Weidemengsels OKKER'S ZADEN OOLTGENSPLAAT Tel. 01873-1692 - 1350 - 1203 modellen van 2 tot 235 pk Westhavendijk 6 Middelharnis 01870 - .'{438 - 3877 TE KOOP: de Luxe - bj. dec. '76 z.g.a.n. - km. st. 25.000 T. D. Schans Bemhardstr. 42 - Melissant Tel. 01877 - 1456 TE KOOP: Grijs metalic - 14 mnd. oud 14.000 km - z.g.a.n. Prijs 17.000,— TEL. 01878 - 22 77 (alleen zaterdag tussen 14.00 - 18.00 uur) I TE KOOP of TE HUUR: tegen zeer redelijke prijzen! Tevens hebben wij te koop: CARAVAN - VOORTENTEN en diverse ACCESSOIRES voor de laagst mogelijke prijs! Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: ANWB bonds verhuur bedrijf Dr. W. Dreesplein 2 - GEERVLIET TEL. 01887 - 28 26 of 39 79 Zaterdags zijn wij aanwezig op ons depot: VrouWtjesweg 48 - Stad aan 't Haringvliet tedere zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur. Regelmatig ruime keus in l<eukenblokken, bladen, wandkastjes, afzuigkappen, kook platen, kasten, onderkasten enz. Dat alles voor ondenkbaar lage prijzen, wegens overkompleet, beschadigingen of gebruikt (door inruil verkregen). Ons motto is hier wel: zelf afhalen en kontant betalen. Gezien de verscheidenheid van artikelen is het onmogelijk u via de telefoon hierover in formatie te geven. interesse? Kom dan zaterdag tussen 10 en 12 uur eens kijken o.f er iets voor u bij is. E^nA 'A^ w*' ■'W' -' iij ■<'f-m' .'■■-. ,,.:.r; Vv^'', UIT KOLLEKTIE Jong en soepel zijn deze jurken vanfa lonné- stof De linkerjurk is in de sprekende kleuren kobalt, rood en zwart De rechterjurk in geel, rood en zwart Maten 36 t/m 42 Ibbert BInnenvyeg 7a tél. 01877f2555 I PRINS JOHAN FRISO SCHOOL J i Chr. School op Geref. Grondslag HERKINGEN Wegens vervroegd uittreden van onze handwerk- J onderwijzeres vragen wij met ingang van 1 augus- tus 1979 een bevoegde voor het geven van handwerken aan onze meisjes gedurende 5 lesuren van ^/i uur per week. Voor inlichtingen en sollicitaties: N. D. Human, h.d.s.. Deltastraat 13, 3249 AC Herkingen. Tel. 01876 - 292 of 01879 - 1235 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 OOSTDIJK 1-5, SOMMELSDIJK Telefoon 01870-2569 WESTHAVENEIND 7, SOMMELSDIJK Telefoon 01&7Q-3328

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1979 | | pagina 4