Te veel appelen in Europa Raad Oostflakkee neemt Rchthuizens molen in bescherming Misschien lionden-toiletten in Oostflal(l(ee in Zweden IVIedische diensten Wrange vruchten voor telers Telefoonnummers vanaf heden 4-cijferig Dorpsgroep - Nieuws Rommelmarkt Agenda Grote Kerk Dordrecht PREDIKBEURTEN ZEELAND Uw huis verkopen TAiVlBOER 8-daagse vakanties voor hengelaars Diefstal opgelost Ouderavond Prins Johan Friso school Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" Vrijdag 11 maart 1977 De Nederlandse fruittelers hebben geen beste jaren achter de rug. Zij heb ben geen appeltje voor de dorst, want de veilingprijzen hebben het laten afwe ten. De fruittelersstroppen moeten niet alleen gezocht worden in de Europese appeloogsten, maar ook in de geweldige appelimporten uit zonrijke niet-E.G.- landen. De laatste tien jaar hebben de oude boomgaarden met de bekende lommer rijke hoogstambomen het veld geruimd voor moderne laagstamtypes. De fruit telers werken, praten en denken in ty pes 4, 9 en andere technische formules. Sindsdien kennen we ook de opmars van de golden delicious, de cox orange, de jonathan, james grieve en andere kleurrijke vruchten, die men verstandig mag snoepen. De gronsvelder en eysde- ner klumpkes, bellefleurtjes, zigeune rinnen en vele andere zijn de weg van de exclusiviteit opgegaan. Die appelen vind je niet of nauwelijk bij de groente boer. Het areaal appelen in Nederland is sinds tien jaar gedaald van 32.300 ha. tot ruim 21.000 ha. Ook de fruitbedrijven zijn in aantal afgenomen. In datzelfde tijdsbestek daalde het aantal bedrijven van 17.000 tot 8.850. Er werd in ons land rond 400.000 ton appelen voortgebracht. Van een Euro pese appeloogst, die de laatste jaren schommelt tussen 5 en 7V2 miljoen ton, is het Nederlandse aandeel 6%. Enkele jaren geleden heeft men een studie gemaakt van de fruitteeltperspec tieven. Het z.g. rapport „Little" gaf aan, hoe men orde op zaken diende te stellen. Behalve een flinke inkrimping en sa nering van de Europese fruitteelt dien de ook de presentatie en de afzet eens goed bekeken te worden. Ondanks het mooie rood-wit-blauwe kaft, waarin het advies „Little" is op geborgen, zit de fruitteelt flink in de puree. /Vppelen rollen Euromarkt binnen. In de zestiger jaren is de Europese fruitoogst flink gegroeid. Terwijl Ne derland de rooi-activiteiten opvoerde, breidden andere landen even lustig uit. Door deze groei van het fruit-areaal is de druk op de prijsvorming eerder toe dan afgenomen. De naar de E.G. lon kende Zuid-Europese kandidaatlanden zullen deze druk alleen maar opvoeren. Die nieuwe landen produceren met hun zonrijkdom en hun goedkope arbeid aardig wat appelen. Een derde factor, die de telersprijzen nadelig beïnvloedt, is de appelimport. De Gemeenschap staat open voor appe len uit derde landen. Vooral de landen uit het zuidelijk halfrond profiteren hiervan. Chili, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika maken er zelfs te gretig gebruik van. In 1976 voerden die landen ongeveer 370.000 ton appelen uit naar de E.G. Een pikante bijzonderheid, die onze fruittelers een doom in het oog is, be treft de importperiode. De meeste appe len rollen de Gemeenschappelijke markt binnen tussen april en september. Dan zit de E.G. met het eigen bewaarfruit en met de vroege zomerappelen. De verse appelen uit het zuidelijk halfrond concurreren op een harde wijze met ons eigen bewaarfruit, dat met flinke kos ten houdbaar blijft. De uitstekende Ne derlandse havens zijn goed voor een flink gedeelte van de E.G.-appelimport. Onze fruittelers kxmnen het bijna niet verkroppen, dat steeds meer appelen, die onze havens binnenstromen, in Ne derland bUjven. Enkele jaren geleden ging 80°/o van de import naar andere E.G.-landen, tegenwoordig blijft al meer dan 30"/o op de Nederlandse markt hangen. Rem op produktie en iraporten. De appelprijzen worden via de vei- lingklok vastgesteld. Vragers en aan bieders bepalen de uiteindehjke prijs. In die situatie is het begrijpelijk, dat een wijziging in het aanbod directe ge volgen heeft voor de telers-prijzen. Zelfs een intensieve reclamecEimpagne, die „verstandig doet snoepen", is niet in staat de vraag in voldoende -mate op te krikken. De gemiddelde appelprijs is de laat ste jaren nauwelijks toegenomen. De nominale stijging bedroeg 35 cent, d.w. z. van 30 cent per kg. in 1970 tot 65 cent per kg. in 1976. Als men de geldont waarding erbij betrekt, is de appelprijs slechts 10 12 cent per kg. gestegen. De fruittelers hebben geen beste boterham kunnen verdienen. Als zij 100,aan kosten in het bedrijf staken, kwam daarvan in 1970 86,en in 1976 nog maar 81,terug. In plaats van een gezonde fruitteelt blijkt deze sector al leen in verliesgevendheid te groeien. Wat is hier nu aan te doen? De fruit telers in Europa zullen allereerst bij zichzelf te biecht moeten gaan. Het rapport „Little", dat nu nog onder het stof ligt, is nog steeds actueel en geeft goede richtUjnen aan. Behalve een aan gepaste bewaring, presentatie en afzet zal ook de kwaliteit aandacht verdie nen. De totale E.G.-oogst zal terugge bracht moeten worden. Dat vereist strengere spelregels in de Gemeenschap, zodat een loyaal meewerkend fruitteelt- land niet in de wielen gereden wordt door landen, die het minder nauw ne men. Tenslotte zal de Gemeenschap ook de invoer uit zuidelijke landen aan banden moeten leggen. Bepaalde lan den spuien ongeremd appelen op de Europese markt en slaan afspraken met de E.G. in de wind. Er zijn zelfs landen (Australië en Zuid-Afrika), die prijs garanties geven voor een bepaald ge deelte van hun appel-export. Zonder afbreuk te doen aan het E.G.-beginsel van vrij handelsverkeer is een marktbe- derf door derde landen niet aanvaard baar. Het zou de dolksteek betekenen voor de fruittelers en daarvoor kan een Gemeenschap nooit in het leven zijn ge roepen. B. Schouwing. Ooltgensplaat - Achthuizen - Langstraat ALGEMENE LEDENVERGADERING RODE KRUIS De afdehng Ooltgensplaat van het Ned. Rode Kruis zal op maandag 14 maart a.s. des nam. 7.30 uur in het Ver enigingsgebouw „'t Centrum" in een Algemene Ledenvergadering bijeen ko men. Medewerking op deze avond wordt verleend door de Chr. Gem. Zangver. „Jubilate", o.l.v. dhr. C. C. van den Heuvel. Na de gebruikeUjke verslagen volgt er een bestuursverkiezing; perio diek aftredend en herkiesbaar zijn: mej. J. in 't Veld, mevr. M. L. Geerts-Quispel en dhr. P. in 't Veld. In de vakature van dhr. A. Spit, die naar Dordrecht is ver trokken, heeft het bestuur het volgende dubbeltal opgesteld: mevr. W. Hoogen- dijk-Legierse en mevr. IJ. Wilmsen-den Boer. Na de pauze zullen de Landsteiner- penningen worden uitgereikt, terwijl er in de pauze een verloting t.b.v. het Wel- fare-'werk plaats zal vinden. Gezien de spontane medewerldng die het Rode Kruis als afdeling jaarlijks ondervindt, zal het bestuur het op hoge prijs stellen als een groot aantal leden deze vergade ring zal bezoeken. Heden vrijdag 11 maart om 22.00 uur zullen van het telefoonnet Ooltgensplaat (01873) de 3-cijferige abonneenummers in 4-cijferige worden gewijzigd, door vóór de bestaande nummers een 1 (één) te plaatsen. In de telefoongids van het distrikt Rotterdam. Overige woonplaat sen, uitgaaf 1977 - 1978 zijn de nieuwe abonneenummers vermeld. OOSTFLAKKEE Inentingen DTP en RUBELLA Inentingen 1977 DTP voor kinderen geboren in 1973 en 1968 en RUBELLA voor meisjes geboren in 1966 zal plaats hebben te: DEN BOiVlMEL op dinsdag 15 maart van 16.00 - 16.45 uur; ACHTHUIZEN op woensdag 16 maart van 15.30 - 16.00 uur; OOLTGENSPLAAT op donderdag 17 maart van 15.30 - 16.15 uur; OUDE TONGE op woensdag 23 maart van 15.00 - 16.15 uur. De inentingen zullen plaats vinden in de Wijkgebouwen in genoemde dorpen. Oproepkaarten meebrengen. SOMMELSDIJK: ZELF EMAILLEREN IN UT PRAETHUUS Zoals bekend, draait Ut Praethuus" al enkele weken (In de Doelen, St. Joris Doelstraat 32). Elke dinsdagmiddag vanaf half twee kan men binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. A.s. dinsdag 15 msiart is er een mo- gelijldieid om zelf (onder leiding) siera den te emailleren. Al het materiaal is aanwezig, alleen de kostprijs van de eventueel gebruilde spullen zal bere kend worden. Iedereen is van harte welkom. Ook de kinderen kunt U meebrengen. Binnenkomen kost niets, koffie is 2 kwartjes. De Rommelmarld: die de Dorpsgroep organiseert, zal op ZATERDAG 2 april in het Dielihuus w^orden gehouden. De opbrengst is voor aktiviteiten met Koninginnedag. Men heeft dankzij een eerder geplaatst artikel hierover al aar dig wat spulletjes en kleding mogen ontvangen. Indien er nog meer mensen zijn die iets op te ruimen hebben, kan men dat tot vrijdagavond 1 april in het Diekhuus afgeven. Op bij de volgende adressen: Nelly Kievit, Dubbele Ring 8; Ank Bakker, Groene Zoom 40; Jessica Prager, Leeuwerikstr. 25. Ook kunt U even bellen Tel. 4291 en het wordt na afspraak bij U afgehaald. DEN BOMMEL Marjan Bakelaar won eerste prijs Marjan Bakelaar blijkt het dames kapsters-vak dat ze beoefent goed in de vingers te hebben. Vorige week behaal de ze de eerste prijs op het toen, in Rot terdam gehouden concours, uitgeschre ven door de techn. club „Rijnmond". Marjan scoorde hoge waardering voor het dagkapsel zowel als het avondkapsel waarmee ze haar model EUy ScheUevis uit Sommelsdijk sierde. Zaterdag 19 maart, 11 uur: rondlei ding door de heer Nijman; zaterdag 2 april, 11 uur: rondleiding door de heer Hendriks; zaterdag 16 april, 11 uur: de organist Arie Keijzer geeft gelegenheid het or gel te beluisteren en te bekijken. Toegangsprijs tot de kerk: 1,per persoon. ZONDAG 13 MAART MIDDELHARNIS Herv. Kerk 10 uur ds. E. F. Vergunst en 6 uur ds. J. E. de Groot Extra koUekte kerkvoogdij Herv. „Exodus" Gem. 10 uur ds. R. E. R. van Buiren en 17.30 uur dienst ter afsluiting van het katechese- weekend. Chr. Ger. Kerk 10 en 6 uur ds. H. van Leeuwen, Elburg Ger. Gem. 10 en 6 uur ds. Th. van Stuy- venberg Ger. Kerk Vrijgemaakt 10 en 3.30 uur lezen. SOMMELSDIJK Herv. Kerk 10 uur ds. H. N. van Hensbergen en 6 uur ds. H. Visser. Voorjaarszendingskollekte G.Z.B. DIRKSLAND Herv. Kerk 10 uur ds. M. van der Linden en 6 uur ds. H. N. van Hensbergen. Extra kollekte expl. Onder de Wiek Ger. Gem. 10 en 6 uur ds. P. Blok, HERKINGEN Herv. Kerk 10 uur dhr. A. H. Veldhuizen en 6 uur ds. C. van Sliedregt. Extra kollekte bouwfonds Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. MELISSANT Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. H. F. Klok, voorm. bed. H.A. en nam. dankz. H.A. Extra kollekte ver enigingsgebouw. STELLENDAM Hefv. Kerk 10 uur ds. J. T. Cazander en 6 uur dhr. A. H. Veldhuizen Ger. Kerk 10 uur dhr. J. Verheul, Spijkenisse en 5 uur ds. J. de Kievit. GOEDEREEDE Herv. Kerk 9 en 10.45 uur ds. H. Visser en 6.30 uur ds. E. F. Vergunst. OUDDORP Herv. Kerk 9.30 en 6.30 uur ds. S. de Jong Ger. Kerk 10 uur ds. J. de Kievit en 5 uur dhr. J. Ver heul, Spijkenisse Ger. Gem. 9.30 en 6.30 uur lezen Doopsgez. Gem. 9.30 en 6.30 uur dhr. T. H. Kroon, Huizen N.H. (Bidstond). NIEUWE TONGE Herv. Kerk 9.30 en 6 uur kand. W. Verboom. Extra kol lekte Chr. belangen Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. OUDE TONGE Herv. Kerk 10 uur ds. C. van Sliedregt, bed. H. Doop en 6 uur ds. W. van Gorsel, Wijk bij Heus- den Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. STAD AAN 'T HARINGVLIET Herv. Kerk 9.30 uur ds. J. Willemsen en 6 uur kand. Juffer, Stolwijk Ger. Kerk 10 en 6 uur drs. G. J. Smink. DEN BOMMEL Herv. Kerk 11 uur ds. J. Willemsen en 6 uur ds. H. Talsma Ger. Kerk 10 uur drs. D. de Bruin te Klundert en 6 uur ds. H. de Valk, em. predt. te Dirkland, voorbereiding H. Avondmaal. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 9.30 u. ds. H. Talsma en 6 uur ds. T. W. van Bennekom. Extra kollekte pastorie fonds Ger. Kerk 9.30 en 6 uur dhr. A. V. d. Schee te Spijkenisse Ger. Gem. 9.30 en 6 uur lezen Oud Ger. Gem. 9.45 en 6.15 uur lezen. LANGSTRAAT Herv. Kerk 10 uur kand Juffer, Stolwijk. OOSTERLAND Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. M. C. van der Meer ('s avonds jeugddienst) Ger. Kerk: Gez. diens ten met de kerk van N'kerk, in het kerkgebouw aldaar) Ger. Gem. 10, 2.30 en 6.30 uur student C. Vogelaar te Mijdrecht Oud Ger. Gem. 9.30, 2.30 en 6.30 uur ds. A. van der Meer. NIEUWERKERK Herv. Kerk 10 uur ds. W. J. Kolkert Ger. Kerk (N'kerk- O'land) 10 uur cand. C. Bouma te Kampen en 5 uur dhr. Noorloos, Tiel Ger. Gem. 10 en 3 uur lezen Ger. Gem. in Ned. 9.45 en 3 uur lezen. BRUINISSE Oud Ger. Gem. 10 en 5 uur ds. L. Gebraad van St. Philips- land. (Bediening H. Doop). SINT ANNALAND Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. J. Codée (v.m. bed. H.A., n.m. dankz. H.A. Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 uur lezen Ger. Gem. in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur lezen. Zweden is net als de andere Scandi navische landen een dorado voor henge laars. Met zijn 90.000 meren en honder den stromen, zijn onbedorven water en geringe bevolkiïig biedt het ongekende mogelijlsheden voor mensen, die in alle sportieve eenvoud met een bootje het meer op wiUen om daar hun henge- laarsgeluk te proberen. Bureau Zweden organiseert dit jaar een aantal 8-daagse uit-en-thuis arran gementen per Tor Line en eigen auto naar het hengelsportgebied rondom Sunne in de provincie Varmland, zo'n 3V2 uur rijden vanaf Gotenborg. In dit arrangement is niet alleen de reis per Tor Line inbegrepen, maar ook halEpension in 2-persoons kamers, een hengelvergunning voor vijf dagen en een roeiboot voor vijf dagen. De prijs van dit gehele arrangement, dat geboekt kan worden in de maan den mei, juni, augustus en september, bedraagt slechts 665,p.p. Nadere gegevens worden vermeld in het Zweedse Vakantieboek van Bureau Zweden, dat verkrijgbaar is bij Bureau Zweden, Vijzelgracht 17 in Amsterdam, tel. 020 - 23 73 41 22 91 05. (Nadere inlichtingen: zie bovenstaand adres). OUDE TONGE De diefstal van 5000,uit de wo ning van de f am. K. die j.l. dinsdag middag werd gepleegd is opgelost. Don derdagavond arresteerde de politie een jongeman (15) die de diefstal heeft be kend. De jongeman, uit de kring van bekenden van de fam. K., had overi gens dinsdagavond al spijt van zijn daad want toen had hij ongeveer de helft van het geld in een enveloppe in de brievenbus van K. gestopt. Raadslid S. L. de Jonge heeft zich on danks zijn veteranen-status modern denkend getoond door zijn mede paro chianen uit Achthuizen inspraak te ge ven in zijn beleid t.o.v. de restauratie plannen voor Achthuizens korenmolen. „Ik ben er altijd een groot tegenstander van geweest", zei hy in de gisteravond gehouden raadsvergadering", maar nu ben ik toch vóór de restauratie", gaf hij te kennen. Dhr. de Jonge noemde niet de plaats van handeling maar hoe dan ook, hy was dorpelingen tegen 't lijf ge lopen die hem hadden gezegd: „Dienk t'erom de Jonge, dat je voorstemt!" Aan die stem des volks wilde dhr. de Jonge thans gehoor geven en hij stemde dan ook vóór, ook al zal het zijns in ziens een duur offer worden Het was gisteravond voor de derde maal dat de raad zich met de molen be zighield. Die is dringend aan restauratie toe maar de raad bleek, twee vergade ringen geleden nogal verdeeld waarom toen het voorstel werd teruggenomen. In de vorige vergadering was het dhr. de Koning van de Ver. „de Hollandse molen" die de gevoelens wat trachtte op te peppen en gisteravond werd van de raad een uitspraak verlangd. B. en W. stelden voor een lo-ediet van 160.000, beschikbaar te stellen ter voorfinancie ring van de restauratie. Slechts één van de 12 aanwezigen verklaarde zich tegen, het was dhr. A. Both (P.v.d.A.) die meende dat het gemeenschapsgeld beter aan een nuttiger zaak, c.q. een nuttiger restauratie kon worden besteed. Tegenspel. Er werd trouwens wel meer tegenspel geleverd maar dat resulteerde tenslotte toch niet tot een tegenstemmen. Het was dhr. Poortvliet (PvdA) die nogal wat be zwaren aantekende. Zijns inziens ging het argument niet op dat de molen een estetische functie zou hebben in het silhouet van Achthuizen en als een oriëntatiepunt zou kunnen worden be schouwd. De ervaring van dhr. Poort- vliet was een andere, want op welk punt hij zich ook begeven had, slechts vanaf één punt had hij een onbelem merde kijk op de molen. Hij vond dat er met de restauratie een te hoge aanslag gepleegd zou worden op de beschikbare gemeenschapsgelden ook al zouden de kosten dan niet op de gemeente drul?;- ken. Wel voorzag hij dat aanzienlijke onderhoudskosten op rekening van de gemeente zullen komen. Dat was ook de zorg van dhr. J. van Dam (S.G.P.) maar dhr. van Dam liet die niet dermate zwaar wegen dat hij tegen zou zijn. Vurig werd door dhr. Moerenhout (K VP) voor het behoud gepleit onder het motto: „bewaren wat we nog hebben" en pok PCP'er dhr. C. Quist ging daar van uit, temeer omdat z.i. de molen ook een streekfunctie vervult. Het was een kolf je naar de hand van de (jarige) voorzitter, burg. W. M. v. d. Harst, die geen middel onbeproefd heeft gelaten de raad molen-minded te maken en ook nu gaf hij daar een vervolg aan, al verheelde hij niet dat een waarschijn lijke jaarlijkse onderhoudspost tot de consequenties zal behoren, al staat daar een jaarlijltse provinciale tegemoetko ming tegenover. De voorz. rangschikte het behoud van de molen onder de gro- De molen staat er nu onttakeld bq, maar zal In oude luister worden hersteld. te, actuele noemer van „milieu-bescher ming". Ook het restant van het molen- bezit heeft die bescherming nodig. De raad zei kollektief „ja" op het voorstel. Alleen dhr. Both kantte zich ertegen. Achthuizens molen zal, naar nu mag worden aangenomen, „voor het nage slacht behouden worden". Van zaterdag 12 tot maandag 14 maart 1977 ARTSEN Middelhamis - Sommelsd^k: Van zaterdagmorgen 9.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter v. d. Peppel, tel. 2117. Dokter v. d. Peppel is woensdag a.s. van 12.00 tot 24.00 uur afwezig. Dirksland - Herkingen - Melissant: Zaterdag dokter B. Elvé, tel. 1262, zondag van 8.00 - 9.00 uur n.m. dr. R. P. Boot, tel. 1227 b.g.g. 1291. Stellendam - Goedereede: Van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter v. Rijswijk, tel. (01879) 1207 Nieuwe Tonge - Oude Tonge: Van vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter Westra, tel. (01874) 1259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooltgensplaat: Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 9.00 uur heeft dienst dokter Janssen, tel. (01871) 306. APOTHEEK „MENHEERSE" Openingstijden apotheek menheerse J. Slager apotheker werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. In overige uren via tel. of dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tsind- arts Overbeeke, tel. (01877) 1457 (van 11 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN Dienst heeft dhr. v. 't Hof, tel. 01877 - 1471. WIJKVERPLEEGSTERS Ouddorp - Goedereede - Stellendam: Geen opgaaf. Dirksland - Herkingen - Melissant: Van vrijdagavond 6.00 uur tot maan dag 8.00 uur heeft dienst zr. v. Gulik, tel. 01870 - 4414 b.g.g. 3523. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: Van vrijdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst zr. v. Wijk, tel. 01874 - 1289 b.g.g. 01877 - 1707. Achthuizen - Den Bommel - Stad aan 't Haringvliet - Wit-Gele Kruis: Dienst heeft Zr. Anna, tel. (01873) 577. OOLTGENSPLAAT KoUekte Rheumabestrqding In de week van 14 - 19 maart a.s. zal een lijstkollekte gehouden worden ten bate van de Rheumabestrijding, uit gaande van de Veren, tot Steim van de Rheumabestrijding, afdeling Zuid-Hol land. De substantie werd in de gisteravond gehouden raadsvergadering niet met name genoemd, maar ook in Ooltgensplaat is een deel van de be volking schoon uitgekeken op de hondepoep die op de stoepen en op speelplaatsen voor de kinderen wordt aangetroffen. De bewoners van de Ooltgensplaatse Prunuslaan hebben hun ongenoe gen daarover aan de raad kenbaar gemaakt en gisteravond kwam hun schrijven aan de orde. Het was weinig smakelijk maar de dingen moesten nu maar eens gezegd worden, vond o.a. dhr. Troost die vond dat Oost flakkee er lelijk mee „in de maag" zit Alhoewel dhr. Troost best begreep dat een oplossing eerder gezegd dan gedaan is had hij toch een suggestie. Het leek hem z.i. zinnig om op diverse plaatsen in de dorpen bakken met zand te plaatsen om daardoor de situatie te bereiken dat niet meer elk grasveldje wordt bevuild, terwijl het juist als speelmogelijkheid voor de jeugd is bedoeld. Een suggestie die waard is om onderzocht te worden, meende burg. v. d. Harst al voorzag hij het probleem dat het bij aanwezigheid van die bakken misschien weer moeilijk zal zijn de jeugd daar vandaan te houden. „Wat we kunnen doen weet ik niet, maar als het geld kost hoort U het wel!" legde de voorz. de raad voor. Daarin betrok hij ook het verzoek van dhr. J. van Dam (SGP) het terreintje achter de Berkenlaan wat op te hogen. „In een natte periode moeten de bewoners daar zwemmend-weg hun woningen zien te bereiken", lichtte dhr. van Dam toe. HERKINGEN J.l. donderdag 10 maart hield de Prins Johan Friso School haar ouderavond. De voorzitter ds. P. Blok opent deze avond met het zingen van Ps. 25 6, Schriftlezing uit Ps. 147 en gebed. Heet allen hartelijk welkom op deze eerste ouderavond in de nieuwe school. Een groot getal ouders zijn deze avond op gekomen, zeer tot blijdschap van het be stuur en personeel. De voorzitter wijst op het grote voor recht dat wij op Herliingen, zulk een bezit mochten hebben. Wie had het voor mogelijk gehouden. Dat wij dan als ouders mogen betseffen, want in wezen is de school van de ouders. Uw school, uw kind, uw belang. En wat een voor recht dat uw, onze kinderen mogen ver keren onder het Woord van God. Als wij mogen weten, gedragen te zijn door Woord en Geest. Want het Godge- heiligd zaad zal 't gezegend aardrijk erven. Ps. 157 wekt op, om den Heerete prijzen. O Jeruzalem prijst toch uw God. O Jeruzalem, wendt u tot de Heere, Want, Hij zegent uw kinderen binnen u. Binnen de zichtbare openbaring van Zijn gemeente. Onder de Vleugelen van Zijn Woord, mogen onze kinderen ver keren. Daar waar het Woord des Hee- ren, is daar wordt Zijn zegen ervaren. Zeer weinige uurtjes worden voor de ze wetenschap uitgetrokken. Toch is dit de allerhoogste wetenschap. Groot is de oudervreugde, als uw kind thuis komt met haar of zijn werkstuk- je en met hun eerste cijfers. Ouder vreugde; oudertrots. Maar het aller- voornaamste blijft: Hij zegent uw kin deren binnen in u. De Heere moge er Zijn zegen over gebieden, want die zaait, zaait op hope, en die ploegt, ploegt op hope. Met grote aandacht werd naar het openingswoord geluisterd. Voor het eerst werd op deze ouder avond aan de ouders de gelegenheid geboden, 2 x 20 minuten in de schoolbanken plaats te nemen om hun kennis op te frissen. Het onderwijzend personeel heeft zich deze avond inge steld om van de hoogste tot de kleuter klasse toe de ouders de lessen te laten volgen die hun kinderen ook krijgen. De reacties waren over het algemeen geweldig. Onder een gezellig drinken van een kop koffie, verzorgd door de ouder- commissie, wordt van gedachten gewis seld, en na de pauze geeft de hoogste klas onder leiding van meester van Oostenbrugge een stukje muziek weg, dat een daverend applaus uitlokte. Hierna wordt een serie dia's vertoond v^n de laatste schooldag in de oude scholen en bij de ingebruikname van de nieuwe school, vervolgens wordt ge legenheid geboden tot vragen stellen. Enkele vragen worden gesteld, be treffende het onderwijs, die door het hoofd der school worden beantwoord. Het bestuur, personeel en oudercom- missie, mogen zeer zeker op een ge slaagde avond terug zien. Ds. Blok dankt allen hartelijk voor de wijze waarop wij samen mochten zijn, en ver zoekt de 2e voorzitter te eindigen, die laat zingen Ps. 42 5 en dankgebed.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1977 | | pagina 2