I C. Sperling I trailer chauffeurs I FRUIT BECO - kipwag FIRMA WITVLIET Demonstratie Meubet- Tapijthuis I koelhuisruimte I Adverteren mag geen gokje zijn! Peugeot 504 injectie X m woonruimte FAJmLIEBERICHTEN ADRIANUS VLÏETLAND JACOBUS VAN DEN OCHTEND JACOBUS VAN DEN OCHTEND JACOBUS VAN DEN OCHTEND MAEIÜS BEZEMER BOSLAND Zelfbediening t GRONDÓNTSMETTEN l t Fa. C. VAN RUIVIPT en Zn. I FRUITVERKOOP G. V. d. BOK administrateur(trice) l GULDENS GOEDKOPER! X Grote tube Mac-Leans Tandpasta X X van 2,80 voor1,59 X X Inhoud 4,25 kg, van 14,95 voor 11,95 X X van 6,25 voor3,95 X X Grote bus Palmolive hairspray X X van 6,59 voor3,95 X X Voordeel vat DIXAN) X X MET GRATIS BADDOEK X X van 26,75 voor23,75 X Fa. H. VERBRUGGE Zn. X BINNENWEG 9 - SOMMELSDIJK X UITNODIGING Bloemenhuis MARGRIET I UITNODIGING I tot de iedenv@rga(d@ring doktersassistente of apothekersassistente i R. P. V. RIJSWIJK X Tel. (01879) 12 07 - Stellendam X 4 Adverteren in „Eilanden-nieuws'' brengt groter omzet! Voor aanleg en onderhoud van uw tuin Oudelandseweg 34A OUDDORP Tel. 01878-1377 Gevraagd voor direkt X voor binnen- en buitenland X Liefst bekend met Ferrywerkzaamheden, doch niet vereist. Goed loon en reiskostenvergoeding. AanmeldenJ IVI. SPEELMAN'S INTERNAT. EXPED. EN TRANSPORTBEDRIJF ESSENDIJK 2, - RHOQN TEL. 010 - 29 7154 (na 18 uur) 01881 -18 34 j1 Creatief handwerken 1 \m bontmantels De Bontkoning oude wandtegels Engelse parkieten E van gel ie- satiekomst te Ouddorp GARAGE Dit weekend E.GRINWIS Nu leverbaar met een UNIEK TANDEMSTEL, waardoor de wagen wendbaarder wordt, en er zich minder slijtage aan het g tandemstei voordoet. g INDUSTRIETERREIN - SOMMELSDIJK - TEL. 01870 - 2887 Vert. J. APPEL - Tel. 01870 - 3491. Met de Nieuw voor de landbouw. VIBROFLEX KONGSKILDE voor bewerking van ^toppelland en het ondiep en diep bewer ken van aardappelland na het rooien (ter voorkoming van aard- appeiopslag) De demonstratie datum dinsdag 34 augustus van 14 tot 17 uur op het land van de heer B. den Baars, Noorddijk 3 Melissant (achter de boerderij). Wij demonstreren o.a. met Deutz 104 vierwielaandrijving. Fa. D. V. d. VELDE Westdijk 34 Dirksland Tel. 01877 -1390 Bestel uw VISITEKAARTJES bij Drukkerij Gebrs. d@ Waal Langeweg 13 - Sommelsdijk Nog enkele VILTTEGELS 40 X 40 cm. voor 99 cent per stuk Wij hebben onze prijzen niet verhoogd door scherpe inkoop. Onze prijzen zélfs verlaagd. Komt u vrijblijvend onze nieuwe assortiment bekijken. Uw tapijt wordt gratis gelegd. Tapijt 4 m. breed. Voor de zelf leggers nu 39,p. m. bij stoplichten te Oude Tonge Tel. 01874-1843, b.g.g. 01870-2339 Vrijdag 20 augustus 1976. „EILANDEN-NIEUWS" Bladz. 8 Zondagavond 6 uur nam de Heere, na een kort stondige ziekte, tot onze diepe droefheid, uit ons midden weg, onze zeer geliefde broeder en zwa ger echtgenoot van Johanna Moerkerke op de leeftijd van 77 jaar en 8 maanden. Ouddorp: J. Vlietland J. Vlietland-Visser Middelharnis: N. Vlietland Ouddorp: J. Vlietland H. L. Vlietland-Kurvink Ouddorp, 15 augustus 1976. Bedroefd geven wij kennis dat kort na haar ge boorte ons dochtertje is overleden. Ferdi en Els v. d.-Ouden-Schol Sommelsdijk, 18 augustus 1976. Nagtegaalstraat 9 Hedenmorgen 11.45 uur nam de Heere, na een geduldig gedragen lijden, in het ziekenhuis te Dirksland van ons weg, onze geliefde en zorgza me vader, groot- en overgrootvader, broeder, be- huwdbroeder en oom, dhr. weduwnaar van Elisabeth Hogerwerf in de leeftijd van 73 jaaj". De Heere sterke ons in dit smartelijk verlies. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Papendrecht: H. v. d. Ochtend C. V. d. Ochtend-Vermeulen Ouddorp: M. Breen-v. d. Ochtend Joh. Breen klein- en achterkleinkinderen Gelegenheid tot condoleren: 's middags van 2.30 - 4.30 uur, 's avonds van 7-9 uur. Herkingen, 19 augustus 1976. Adoptieplein 14 De teraardebestelling zal plaats hebben D.V. op maandag 23 augustus a.s. des namiddags 2 uur te Herkingen. Hedenmorgen nam de Heere van ons weg, onze zeer geliefde groot- en overgrootvader weduwnaar van Elisabeth Hogerwerf in de leeftijd van 73 jaar. Wij hopen hem in liefde te gedenken. Papendrecht: Koos en Gretha Ouddorp: Adrianus en Hannie Jeroen Bep en L.eun Leon, Marjolein, Hansje Janneke en Piet Herkingen, 19 augustus 1976. Hedenmorgen 11.45 uur behaagde het de Heere van ons weg te nemen, mijn geliefde zwager en onze oom, dhr. weduwnaar van Elisabeth Hogerwerf in de leeftijd van 73 jaar. De Heere die geen rekenschap geeft van zijn daden, sterke ons in dit smartelijk verlies. L. Hogerwerf en kinderen Herkingen, Adoptieplein 13. Heden behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen onze geliefde zwager en oom weduwnaar van HUletje van Zanten in de ouderdom van ruim 78 jaar. Rotterdam: R. van Zanten D. van Zanten-Noordijk Oude-Tonge: M. de Vos-van Zanten D. de Vos J. C. de Visser Den Bommel: C. van Zanten M. N. van Zanten-Lodder neven en nichten Oude Tonge, 16 augustus 1976. 100 gram RUNnERROOKVLEES O TTK 100 gram BOTERHAMWORST A« 2 grote KOMKOMMERS 1,50 2 kg STOOFPEREN1,50 „NIEUWE OOGST APPELS EN PEREN VERSE KIP EN KIPPEPOTEN TELEFOON 13 71 i-i OUDDOKP met de nieuwste injecteur. Bespreekt u tydig met J STAD AAN 'T HARINGVLIET J X Tel. (01871) 611 - 425 - 297 X DANKBETUIGING Mede namens onze ki^jderen en kleinkinderen, danken wij allen hartelijk, die ons, in welke vorm ook, feliciteerden met onze 50-jarige echt vereniging, zowel van buiten als binnen onze ge meente, daarvoor onze oprechte dank. J. Moyses P. Moyses-v. d. Ree Stellendam, augustus 1976. Mr. Iman Caustraat 75 X X Vanaf heden elke zaterdagmorgen, van 8-12 uur bij DORPSWEG 9 OUDDORP Vereniging van eigenaars VERZORGINGSFLAT „VROONLANDE" DIRKSLAND Voor spoedige indiensttreding wordt gezocht naar een Geboden wordt een zelfstandige werkkring, waarvoor vereist wordt enige administratieve ervaring en enige kennis van doorschrijf- en loonadministratie. Minimum opleiding L.E.A.O. of M.A.V.O. Honorering overeenkomstig capaciteiten. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Nadere informaties bij de direktrice Mevr. v. d. Broek, tel. (01877) 2463 (na 20.00 uur). Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan directrice van de'Verg. van eigenaars Ver- zorgingsflat „Vroonlande", Staakweg 5, Dirksland X Voordeel vat DASH X X Flakon „FA" Douche schuim X PRINS JOHAN FRISO SCHOOL Deltastraat 13 Herkingen Op D.V. woensdag 25 augustus a.s. 's namiddags 2 uur zal de nieuwe k.b.o.-school aan de Delta straat te Herkingen officieel worden geopend door de weled. gestrenge heer N. J. van Haren, voormalig inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Oud-Beijerland. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld dit ge bouw te bezichtigen; het zal daartoe geopend zijn op de avond van deze dag van 19.00 tot 22.00 uur. Het Bestuur van de Vereniging voor Chr. Schoolonderwijs op Geref. Grondslag. TE KOOP: bouwjaar 1971 Weststraat 2 a - Ouddorp 5 SPUIKOLK B.V. DIRKSLAND heeft te huur nog enige Te bevragen bij X G. W. ROBIJN X Beatrixlaan 18 - Dirksland X Tel. (01877) 16 60 J GROTE CACTUSSEN voor 6,50 Mooie DROOGBOEKETJES van 2,40 en 3,50 NIEUW: VLOOIENBANDEN, NU OOK VOOR POEZEN Derris insectenpoeder voor honden en katten ook in spuitbussen) TELEFOON 1371 >-i OUDDOEP M van de Coöp. Dorpsvereniging t.b.v.d. s s Landbouw G.A. te Nieuwe Tonge op M 1 DONDEDAG 9 SEPTEMBER 1976. 1 m Aanvang 8 uur in café Ippel, Nieuwe Tonge. g M Agenda met rekening en balans liggen op kan- M toor ter inzage. g M De secretaris: C. Verweij. m X GEVRAAGD: m.i.v. half november X met medische belangstelling in apotheekhouden- de huisartsen-praktijk op Goeree-Overflakkee. Volg de zekere weg. Via „EUanden-Nieuws" be reikt U een koopkrachtig publiek, dat „zijn" krant leest met de intense belangstelling, kolom voor kolom, pagina voor pagina. Uw advertentie geniet daarbij dezelfde grote be langstelling als het nieuws. Want een verkoop- boodschap Is voor de lezers van „Eüanden- Nieuws" even belangwekkend als een plaatselijke vergadering of gebeurtenis. Zijn er op Flakkee dames die zich bezig houden met creatief handwerken? Die er voor zouden voelen contact op te nemen met anderen, die dit ook doen? Misschien zou het mogelijk zijn om zodoende te komen tot het uitwisselen van gedachten en ge gevens en zo mogelijk samen eens een expositie of verkoping te organiseren. Schrijft u dan eens naar de handwerkclub, Tuin- straat 2, Dirksland. - T. Buth-ter Laan, Tel. (01877) 17 15 Dames grijp de winst! Alléén augustus met 20''/o korting, m. garan tie. Nu nog eerste keus uit volledige koUektie 1976. Desgew. zeer soepele kre dietservice. De grootste en goedkoopste bontzaak v. Nederland: Hoogstraat 97, R'dam-C, tel. (010) 117.117. Parkeren V. zaak. Bij koop reisgeld te rug (ook benzine). Vrijdag avond tot 9 uur geopend. Te koop gevraagd: Tel. (01884) 17 72 TE KOOP: 7,50 Evt. met kooi 12,50, Jonge grasparkieten 5,— Evt. met kooi 10, Kinderzwemvest tot 30 kg 25,— Tel. (01879 21 81 LERARES, zoekt zelfstandige in Middelharnis of Sommelsdijk. Evt. bovenverdieping van een woning. Reacties s.v.p.: Tel. (01660) 26 33 Woensdagavond 25 aug. a.s. om 8 uur. Plaats: Doopsgezinde kerk. Weststraat 3. Spreker: Ds. Joh. Smink van Zwolle. Komt allen en brengt anderen mee! Te huur gevraagd te Mid delharnis voor personenauto Tel. 01870-4654 Vanaf heden weer te koop C. NOORDHOEK Mr. Iman Caustraat 57 STELLENDAM Tel. (01879) 14 94 1 bos SPIDER CHRYSANTEN voor 3,25 Tevens hebben wij voor uw tuin diverse soorten BLOEMBOLLEN Dflkstelweg 28 - Ouddorp

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 3