CWAFT) w. rikken b.v. NS KAMERS, STAGE'S Opruiming in nu met 20% korting wees jong Open huis Autoservice B.V. V DD makelaarskantoor tamboer b.v. Laat UW kiodinMeyr keukencentrum issi^tielémanbv X I H.H. LANDBOUWERS FA. P. DE HEUS Zn. |iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiH I Zoekt u een NIEUW BANKSTEL? HENK HOEVE ZOON I INTERIEUKVERZOKGEKS TELEURGESTELD over uw ZIGZAG NAAIMACHINE? Ruil ze dan nu in voor de PFAFF 1222 de enige huishoudnaaitnachine met boven- èn ooiderstoftransport. Bel of schrijf ons voor vrijblijvende taxatie en inlichtingen. Korte Meestraat 17 Tel. 01640-35878 I BERGEN OP ZOOM I Bakelaar's Schoenenhuis nieuwe schoenenzaak in Dlrksiand gaan OPENEN X rijdende schoenenauto. x Kees en Tiny Bakeiaar GEIVIEENTE GOEDEREEDE I BEKENDIVIAKING MEDEDELING RENTEVERHOGING per 1 augustus 1976 Spaaxreikeningen Grijp 5 met Spaarrekeningen met 1 jaar opzeggitig met Spaairekeningen met 2 jaar opzegging met Züvervloot met RABOBANK OUDE-TONGE VOORSTRAAT 18-22 EMMASTRAAT 11 TOT ZIENS OP DE DELTA-FLORA Wij zijn daar om u duidelijke informatie te verstrekken over aUe onroerend goed zak^i, zoals bemiddehng bij aam- en verkoop, huur enverhuur, taxaties, hypotheken enz. Tevens is uitvoerige dokumentatie beschikbaar over alle vormen van verzekeringen. Heeft u vragen? Wilt u iets weten? Kom even langs bij onze stamd. Wij adviseren u gaarne en uiteraard geheel vrijblijvend. Dir. L. TAMBOER Jr., Beëdigd Makelaar/Taxateur o.g. Lindenlaan 3 Middelhamis Tel. 01870 - 3477 Stichting Hervormd Diakonaie Gezondheidszorg Sommeisdijk Voor het huisvesten van toekomstige, aan ons verpleeghuis te verbinden personeelsleden, welke wij voor verdere ingebruik name van de Samaritaan dringend nodig hebben, vragen wij en/of andere woonmogelijkheden te huur. Aanbiedingen, eventueel ook van tijdelijke aard, worden gaarne ingewacht bij de predikant-voorzitter van de Stichting H.D.G., zo mogelijk met omschrijvinig en opgave huurprijs van de aan bieding. Wt«l!Jr:i:t^l;:^ J. Zandstra IVIOTOR iVlevr. Nauta AFWEZIG Fa. C. VAN RUIVIPT en Zn. X RODELKO B.V. biedt te koop aan RODELKO B.V. geboortekaartje GRONDONTSIVIETTEN Wij gaan met vakantie Karwei Centrum Joh. Loef HOLLEIVIAN'S I TRANSPORTBEDRIJF B.V. X X INTERIEURVERZORGING St. Jorisdoelstraat 7 Sommeisdijk. Telefoon 01870 - 2243 tijdens de Braderie-avonden in Middelhamis, bij Auto-Service grote occasion-show op vrijdag 30 juli 1976. KIPPER-CHAUFFEURS 4 Avondschool voor iVlavo AANIVIELDING Kastanjelaan 41-43, -^ Extra nr. 1: Bij een tank benzine (min. 25 Itr.) GRATIS PORSELEINEN BEESTJE Extra nr. 2: Voor elke automobilist nu GRATIS PARKEERSCHIJF. Tel. 01870 - 3094 Mddelharnls DA'S WEL EVEN WAT ANDERS X X Een Simca/Chrysier Dealer Bladz. 4 „E I L A N D E N - N I E U W S" Vrijdag 30 juli 1976. Zoekt u een goede betaalbare HyDR. KIPPER van 6 - 7 - 8 - 10 of 12 ton, komt dan zien. Wij leveren ze u uit voorraad. Ook vaste tand cul tivators - stoppelploegen - Lely roterra egges - hydr. hefmasten - grondschuiven - frezen, meng- mest verspreiders enz. enz. Nergens voordeliger. GREUP TEL. 01860 - 2643 Wij kopen uw oude Bankstel terug. WILT EEN NIEUWE EETHOEE Wij kopen uw versleten Eethoék. g 1 OF UW SLAAPEAMEB VERNIEUWEN? Komt bij ons eens kijken. Wij ruilen alles in. s I^aat ons vrijblijvend taxeren. I U vind In onze zaak een uitgebreide sortering: g Bankstellen - Eethoeken - Eiken kasten - g Slaapkamers enz. enx. I Twee verdiepingen vol betaalbare Meubelen. J I Voorstraat 29 - Torenstraat 49 (bU Ned. Herv. 1 I Kerk) - NUMANSDORP - Tel. (01865) 14 36 - 14 38 - 2914 luUUIIIIillllUilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllUIIIIIUIIIIIUIlllilU^ Geachte inwoners van Stad aan 't Haringvliet, J Den Bommel en Nieuwe Tonge. Daar wij een in september, hopen wij U vanaf die tijd weer van dienst te kunnen zijn met onze J Derhalve vragen wij U nog even geduld te heb- X ben. Nadere berichtgeving volgt huis-aan-huis J 4 via een folder. Onze hartelijke dank, 4 stad aan 't Haringvliet, 4 X Tel. inlichtingen (01871) 634. j De burgemeester van Goedereede maakt bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing s van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or- 1 dening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet aan H. J. M. de Vries ■'te Vierpolders vergunning te s verlenen voor het vergroten van een in aanbouw J zijnde woning zulks in afwijking van het oor- spronkelijke bouwplan en in strijd met het be- g stemmingsplan „Kom Ouddorp". s De op de aanvraa-g betrekking hebbende beschei- den liggen ingaajide 31 juli 1976 gedurende 14 g dagen ter gemeentesecretarie ter inzage en ge- durende deze termijn kunnen eventuele bezwa- g ren tegen het verlenen van de vergunning schrif- g telijk bij burg»emeester en wethouders worden ingediend. g Goedereede, 26 juli 1976. g De burgemeester voornoemd, g G. van Velzen, g g Burgemeester en Wethouders van Middelhamis g maken bekend, dat zij voornemens zijn aan dhr. g J. P. Timmer te Nieuwe-Tonge vergunning te g verlenen tot het bouwen van een landtaouw- g schuur op he't perceel sectie A nr. 1786 gelegen g nabij de Duivenwaardseweg en Duivenwaardse- g dijk te Nieuvm-Tonge. g De stukken betrekking hebbende op de bouw- g aanvraag li'ggen vanaf 2 t.m. 19 augustus 1976 g elke werkd.-ig van 9.00 tot 12.00 uur ter gemeen- s tesecretarie ter inzage. g Gedurende deze termijn kan ieder schriftelijk g bezwaar tnj ons college indienen tegen de voor- g genomen beslissing. Middelhamis, 27 juli 1976. g Burgemieester en wethouders voornoemd, g 'De burgemeester, Joh. van Es g ,De secretaris, van Bodegraven lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rabobanis LidNBM portret in kleur v.a. 10,— Sonunelsdqk Onbetwist beter. Maandag gesloten. TE KOOP: KAWASAKI 500 cc - 1973 J. VAN DER PUT Achter dijk 1 Stad aan 't Haringvliet Dames grijpt de winst! Al leen juli BONTMANTELS met 20% korting m. garan tie. Nu kopen a.s. winter pas betalen. Desg. zeer soe pele kredietservice. De grootste goedkoopste bont zaak van Nederland De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Parkeren v. zaak. Gratis reizen, bij koop reisgeld terug (ook benzine) GROTE VOORRAAD TROPISCHE VOGELS ZANGKANARIES PAPEGAAIEN, ena Vogels voor binnen- er bulten-voUères, uit alle streken van de wereld. Steeds variërende sortering Bezoekt vrijblijvend onze zaak. DE VOGELHORST NIEUWE-TONGE Vogelspe«iallst DIBEVO Dulvenw, Dijk 8 Tel. (01875) 457 Maatschappelijk Werkster is van 31 juli tot 16 augustus. Voor dringende gevallen neemt mej. van Zwoll waar. Spreekuur: Plein 1, Melissant, elke werkdag van 9-10 uur, tel. (01877) 15 92. 1 4 Bespreekt u tijdig met X STAD AAN 'T HARINGVLIET J 4 Tel. (01871) 611 - 425 - 297 SOMMELSDIJK: goed verbouwde tussenwoning, vlakbij centrum aan de Weeshuisstraat. MIDDELHARNIS: riante woning, gelegen aan de Ring, in uitstekende staat van onder houd. Met grote schuur. MIDDELHARNIS: Degelijke woning, gelegen aan de Dirk Bosstraat, met vele mogelijk heden. NIEUWE TONGE: Vrijstaande woning op 1100 m^ grond. Landelijk gelegen. OUDE TONGE: Tussenwoning, met vóór- en achtertuintje aan de Bea trixstraat. STELLENDAM: Vrijstaande woning, in goede staat van onderhoud, me* vrije achtertuin. DIRKSLAND: Diverse woningesi. OUDDORP: Stenen week-end woning, in het Oude-Nieuwland, 360 m^ grond. Vlakbij het strand. Tel. (01181) 555 Middelhamis: P. v. d. Vlugt, (01870) 3401 Uw geluk met de geboorte van uw kleine maalkt u met een welverzorgd bekend. DrukkerQ Gebrs. de WAAI. wil er graag voor zorgen. De nieuwste modellen snel leverbaar. Langeweg IS Sommelsdyk X met de nieuwste injecteur. Bespreekt u tijdig met van 31 juli t.m. 16 augustus. Voorstraat 87 - Stellendam Perzische tapijten VAN ZIELST Dankzij 'n moderat Ain*> aanbouwkeuken. evoorèlkeruimta «fronten in kunststof M massief hout. Wi] acMssren, plannen m monteren kompleet RMt bibouw-apparattwi* i aanfrOHV^sn'ifffff Hoofdkantoor: Melissant, Binnenweg 7/12 tel. 01877-15! Showrooms-: Melissant. Binnenweg 7, tel. 01877-1552.' Ocielle, Voorstraat 94, tel. 01886-521.9 vraagt voor spoedige indiensttreding enlïele voor kipper 6x6 X Aanmelden: Backer en Ruebweg 30 - Breda Tel. (076) 14 31 50 MIDDELHARNIS voor de nieuwe cursus kan geschieden in het schoolgebouvi7 „S. J. Menheerschool", Julianaweg 55 te Middelhamis op maandag 2 aug. a.s. van 18.30 - 19.30 uur dinsdag 10 aug. a.s. van 18.30 - 19.30 uur Inlichtingen worden verstrekt door de directeur, tel. (01870) 24 23 of 's avonds in bovengenoemd schoolgebouw. Bij voldoende vooropleiding is plaatsing in een hogere klas mogelijk. De directeur, P. van Zijp.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 8