19e Delta Flora „Delta-Flora" ballon zweefde van Mlddelharnis naar Tholen 4 pauwen op het dak Achter de grenspaal Wisselbekerwinnaar dhr. A. de Wit (r.) in gesprek met Mr. Nederveen. Zuid-Afrika Libanon Portugal Met V.W. onder vrachtauto Dierenbescherming IVIedische diensten PREDIKBEURTEN IVIIDDELHARNIS ZEELAND STELLENDAIVI ZILVEREN CASSETTES British Columbia Boys Choir Inbraak in caravans Stijf ais een harlc iVleisje ernstig gewond DUIVENSPORT IVIeer Vierdaagse deelnemers Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" Vrijdag 30 juli 197G. VERVOLG VAN VOORPAG. Nieuwe afzetmarliten als Latijns Ame rika en het nabije en verre Oosten zul len bewerkt moeten worden. .,Er is nog geen sprake van verzadiging of verza digingsverschijnselen", verzekerde dhr. Nederveen ter geruststelling. Anderzijds drong hij aan op een structuurverbetering. „Er is achter de markt aangeteeld met overproductie als gevolg", voerde spr. aan. Hij raadde de telers niet te aarzelen en aan de nodige verbetering te werken. „Het is niet ge makkelijk het huis nog te verzekeren als het al in brand staat", illustreerde hij de noodzaak daartoe. „Als we daar in volledige vrijheid aan willen denken en werken is in samenwerking met de Overheid een professionele aanpak mo gelijk!" noodde hij. „Gladiolen telen is een vak, herstructureren is ook een vak; het is mijn boodschap dat daaraan sa men gebouwd moet worden", zo besloot dhr. Nederveen. Gods zegen toegewenst. Speculatief. Gladiolen telen is een vak en een spe culatief vak!" stelde Delta Flora voor zitter A. de Wit daarop vast, vervolgend met de consequentie die dat heeft; „...inderdaad wil men dan dikwijls pas verzekeren als 't huis al brandt...". Prijsuitreiking. Traditioneel wordt de openingshan deling gevolgd door de prijsuitreiking. Ditmaal verzorgd door dhr. A. Struijk te Stellendam, en opnieuw geladen met de nodige spanning. Dewi sselbeker, de meest verdienstelijke trofee ging naar dhr. A. de Wit, gewonnen met het boe ket Illusion, met 245 punten. De beker en een schaal van Makkums aardewerk was beschikbaar gesteld door de Rabo bank. Beurs. In de sporthal wordt een grote beurs gehouden. Tal van bedrijven hebben zich daar met een greep uit hun assor timent gesetteld en ook dit onderdeel van de expositie is zeer de moeite waard. I Na de sluiting vorige maand van de scholen in de „zwarte" wijken rondom Pretoria en Johannesburg waarbij in Soweto het woongebied voor de zwarten bij laatstgenoemde stad ern stige ongeregeldheden zijn voorgeko men, heeft de Zuidafrikaanse regering moeten toegeven aan de eis om de in voering van het Afrikaans op de scho len in deze gebieden uit te stellen. In middels is het weer onrustig in Soweto, waar de scholen moesten worden ge sloten. Het is duidelijk, dat de inwoners van deze stedelijke gebieden geen enkele band meer hebben met de zgn. thuis landen, waaruit zij oorspronkelijk ko men. De Zuid-Afrikaanse regering be schouwt hen echter wel als inwoners van deze thuislanden, maar de voorlo pige regering van het eerste thuisland Transkei, dat in oktober zelfstandig wordt, is van mening, dat deze stedelij ke zwarten niet kunnen worden ver plicht de nationaliteit van dit thuisland aan te nemen. Nu heeft een van de belangrijkste mi nisters uit de regering-Vorster, Kruger, onder wie de politie resorteert, een pleidooi gevoerd om ook voor de steden het thuislandsysteem in te voeren. Hij zou de zwarte enclaves zelfbestuur wil len geven, waarmee de status van „imi- grant", zoals Vorster c.s. deze inwoners ziet, zou vervallen. Via deze stadsraden en provinciale raden zouden dan op den duur vertegenwoordigers van de zwarte bevolking zitting kunnen krijgen in het tot nu toe blanke parlement. Tenminste dit willen de „zwarten". Met mindere emancipatie willen zij geen genoegen nemen. Kruger heeft 'zich in dezelfde toe spraak echter fel gekeerd tegen een ge mengd blank-zwart parlement en men vraagt zich dan ook af, wat de minister met dit plan, dat zeker nog geen offici eel plan kan worden genoemd, voor heeft. Schrijven over Libanon betekent in deze dagen meer dan ooit het verhalen van een tragedie, welke zich over een volk voltrekt. Het ene bestand na het andere wordt gesloten, maar evenzo ge makkelijk weer geschonden, waarmee dergelijke overeenkomsten waardeloos papier worden. Het gelukt zelfs de Arabische Liga niet de vrede tussen de strijdende par tijen te bewerkstelligen en zo vallen er dagelijks doden, welker aantal nu al ver boven de 30.000 ligt. Het is diep tragisch dat de bevolkingsgroepen elkaar niet kunnen verdragen. Er is een tweespalt ontstaan, die moeilijk zal zijn te over bruggen, door wie dan ook. Men tracht nu wel de troepenmacht van de Arabische landen uit te breiden, maar de verdeeldheid tussen die landen over de onderhavige kwestie blijft groot, zolang Syrië troepen blijft zen den naar Libanon. Dan komen troepen van Arabische landen te staan tegen over eigen bondgenoot Syrië, welks in terventie in de Libanese burger oorlog op een drama begint te lijken. Libanon vormt zo langzamerhand meer een brandhaard in het Midden-Oosten dan Israël, dat zo verstandig is zich niet openlijk te mengen in dit Arabische conflict. De socialistenleider Soares in Portu gal, wiens partij zoveel stemmen heeft gekregen bij de parlementsverkiezingen, heeft een minderheidskabinet gevormd. Niet alleen de communisten zijn er bui ten gebleven, maar ook andere partijen, die bij de verkiezingen toch behoorlijk uit de bus zijn gekomen. Soares is de gematigde en rechtse groeperingen in zoverre tegemoet geko men, dat van verdere nationalisatie van bedrijven zal worden afgezien. De partijen, die niet in het kabinet zijn vertegenwoordigd, hebben echter vooral kritiek op Soares, omdat zij me nen, dat de grote economische proble men grote werkloosheid, stijgende in flatie enz. alleen kunnen worden op gelost door een coalitieregering. De nieuwe premier kan dan ook veel tegen stand verwachten in het parlement en de communisten hebben de handschoen reeds opgenomen tegen de nieuwe re gering. Soares heeft geen kabinet van sterke mannen samengesteld, doch een ploeg socialisten en „onafhankelijken", aan wier bekwaamheid om het land te be- sturen,v ele Portugezen twijfelen. Het zal voor Soares een harde dobber worden om Portugal er bovenop te hel pen. Het is afwachten, of hij deze uit daging aankan met,minder deskundige bewindslieden op zware i>osten. MIDDELHARMS - SOMMELSDIJK: Contactmiddag bejaardenbond De Alg. Bond van Bejaarden afd. Mid- delhamis - Sommelsdijk is voornemens om op woensdag 4 aug. a.s. een kontakt- middag te houden in het Dienstencen trum aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelhamis. De heren Boomsma zullen Dia's vertonen uit N.-Afrika terwijl het bestuur een bespreking wil houden voor een evt. te maken dagreisje naar Nieuw- kuijk, doel de John Woodhouse show. Aanvang half drie. Het Bestuur. MIDDELHARNIS De heer N. C. van H. is maandag avond rond tien uur, rijdend op de pa ralelweg van de Langeweg met zijn V.W. kever onder een geparkeerd staande vrachtauto gereden. Dhr. v. H. moest met vrij ernstige verwondingen naar het ziekenhuis worden vervoerd. MELISSANT Kerkdienst. Zaterdagavond om 7 uur hoopt voor de Ger. Gemeente voor te gaan ds. H. Ligtenberg van Terwolde. In Ooltgensplaat is een middenslag, half langharig zwart hondje (reu) opge vangen. Het dier heeft een wit vlekje onder de kin. Wil de eigenaar(es) kon- takt opnemen met Mevr. Troost, Enk. Ring 53, tel. (01870) 29 12 te Sommels dijk? Van zaterdag 31 juli tot maandag 2 augustus. ARTSEN Middelbamis-Sommelsd^jk: Van zaterdagmorgen 9.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter van Kempen, tel. 2710. Dokter van Kempen is woensdag a.s. van 12.00 tot 24.00 uur afwezig. Dirksland-Herkingen-Melissant: Van zaterdagmorgen 9.00 uur tot maandagmorgen 9.00 uur heeft dienst dokter Elvé, tel. 1262. Stellendam-Goedereede: Van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter van Rijswijk, tel. 1207. Nieuwe Tonge-Oude Tonga: Van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter Westra (01874) 1259. $tad aan 't Haringvliet-Den Bommel - Ooltgensplaat: Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen 9.00 uur heeft dienst dokter Westra, tel. (01874) 12 59. APOTHEEK „MENHEERSE" Openinigtijden apotheek meniheerse J. Slager apotheker werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uxir en van 17.00 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. In overige lu'en via teL of dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts V. Overbeeke, tel. 1457 (van 11 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN Dienst heeft dokter Minderhoud, tel. 28 97. WIJKVERPLEEGSTERS Ouddorp-Goedereede-Stellendam: Dienst heeft Zr. Kastelein, tel. 1267. Dirksland-Herkingen-Melissant: Van vrijdagavond 6 uur tot maandag morgen 8 uur heeft dienst Zr. Koppe- jan, tel. 1234 b.g.g. 1412. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: Van vrijdagmiddag 12 uur tot maan dagmorgen 8 uur heeft dienst Zr. Jo- chems. )oItgensplaat - Achthuizen - Den Bonunel - Stad aan 't Haringvliet - Wit/Gele Kruis: Dienst heeft Zr. Timmerman, Tel. (01873) 319. ZONDAG 1 AUGUSTUS OUDDORP Herv. Kerk 9 en 11 uur v.m. en 6.30 uur n.m. dhr. J. Kot van Nieuw Lekkerland Doopsgez. Gem. 9.30 uur dhr. M. C. Maliepaard, Moer dijk Ger. Gem. 9.30 en 6.30 uur lezen. GOEDEREEDE Herv. Kerk 9 en 10.45 uur ds. R. V. Kooten, Ps. 68 9 en 10, 6.30 uur Drs. Iz. Kok, Zoetermeer, Ps. 68 11 en 12. STELLENDAM Herv. Kerk 10 uur ds. M. van der Linden, 6 uur kand. T. W. van Bennekom, Wezep, Extra koll. zitplaatsen. MELISSANT Herv. Kerk 10 uur ds. H. F. Klok, bed. H. Doop, 6 uur ds. J. H. Olie, Extra koll. vrije zitpl. Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. DIRKSLAND Herv. Kerk 9.30 uur kand. Gorissen, Gouda, 6 uur ds. M. van der Linden, Extra koll. med, zend. Ger. Gem. 10 en 6 uur ds. P. Blok. HERKINGEN Herv. Kerk 10 uur kand. A. Prosman, Utrecht, 6 uur dhr. N. H. Groen; Woensdag 4 augustus: uur ds. A. van de Beek, Extra koll. 2e ds. M. van der Linden (inl. dienst) Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. SOMMELSDIJK Herv. Kerk 10 en 6 predikantsplaats Rem. Kerk 10 uur mevr. ds. H. van Holk-Meijer, de Bilt. MIDDELHARNIS Herv. Kerk 10 uur ds. J. Wieman, Vlaardingen, 6 uur ds. R. van Kooten, Extra koll. kerk Herv. Wijkgem. i.w. 10 uur ds. R. E. R. van Buiren Ger. Gem. 9.30 en 6 uur lezen Geref. Kerk (Vrij gem.) 10 uur lezen, 3 uur ds. A. Verfkind van Rijswijk Chr. Ger. Kerk 9.30 en 6 uur ds. L. W. V. d. Mey Geref. Kerk 10 uur Prof. Dr. H. Mulder, Amstel veen, 7 uur ds. J. M. Snoek, Oost- voome. NIEUWE TONGE Herv. Kerk 9.30 en 6 uur ds. Wijnmalen, Extra koll. vrije zitpl. Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. OUDE TONGE Herv. Kerk 10 uur kand. T. W. van Bennekom, 6 uur ds. W. van Gorsel, Extra koll. kerk Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. STAD AAN 'T HARINGVLIET Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. J. WUlemsen, Extra koll. kerk Ger. Kerk 10 en 6 uur drs. G. J. Smink Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. DEN BOMMEL Herv. Kerk 10 uur bed. H.A., 6 uur dankz. H.A. ds. H. Talsma Geref. Kerk 10 en 6 uur ds. K. Talsma, em. pred. te Breda. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 9.30 uur bed. H. Doop en 6 uur ds. S. de Jong, Extra koll. kerkvoogdij Ger. Kerk 9.30 en 6 uur drs. A. W. Meeder Ger. Gem. 9.30 en 6 uur lezen Oud Ger. Gem. 9.45 en 6.15 uur lezen. LANGSTRAAT Herv. Kerk 10 uur dhr. T. van Dam, Kinderdijk. SINT MAARTENSDIJK Herv. Kerk 9.30 en 2.30 uur (H.D.) ds. J. Blom Ger. Gem. in Ned. 9.30, 2 en 6.30 uur kand. A. van Stralen, Den Haag Oud Ger. Gem. 9.30, 2 en 6 uur lezen Woensdag 4 aug. ds. J. W. Slager om 7 uur. OUDDORP Hervatting repetities. Het gemengde koor, jeugdkoor en het kinderkoor be ginnen hun repetities a.s. maandag 2 augustus op de gebruikelijke tijden. De ballonvaarders, dhr. en mevr. Boesman die woensdagavond rond 7 uur met hun ballon in Middelhamis opste gen met België als bestemming zijn vlakbij het stadje Tholen geland. I.v.m. de vrij straffe wind achtte dhr. Boes- man het niet verantwoord de tocht nog langer voort te zetten. De ballonvaart was onderdeel van het openingsprogramma van de gladio- lenexpositie „Delta Flora" te Middel hamis. Inderdaad kwamen vele hon derden mensen op de been om het ge beuren van dichtbij te zien. Ze zagen hoe de ballon steeds voller werd en door de wind daartoe verleid stoeide met de potigen die het gevaarte tot aan de start aan de grond moesten houden. In Middelhamis werden dhr. en mevr. Boesman door dhr. Verkerk van de HOBAHO, welke Ver. de ballonvaart sponsorde, met een schouderklopje en het aanbieden van gladiolen uitgeleide gedaan. Na alle voorbereidingen met zorg te hebben gepleegd kon goed 7 uur het commando „los" worden gegeven. Een opgelaten proefballon had de richting al gewezen, zuidelijk, keurig richting Antwerpen - St. Niklaas. Het werd evenwel zo heeft dhr. Boesman later gemeld een onrustige tocht. De mand waarin dhr. en mevr. Boesman en een assisten zaten ging he vig aan 't slingeren en nabij Tholen be sloten ze de tocht te beëindigen. Land bouwer Goode heeft bij de landing een stevig handje geholpen. De politie en de burgemeester waren moeilijker te bereiken. Wel was er de journaliste mej. Deurloo. Haar aanwezigheid was goed voor een fraai boeket gladiolen, in Middelhamis aan dhr. Boesman meege geven door dhr. A. de Wit (voorz. Delta Flora) en dhr. Verkerk (adj. dir. HOBA HO) voor burgemeester, politie en jour nalisten in de plaats van landing. Later heeft burg. Boeijen de ballonvaarders, hem nog bekend van 11 jaar geleden, opgezocht. Geen verre tocht ditmaal maar Mid delhamis heeft er een mooi kijkspel aan beleefd. M^mms. Op de daken in de Stellendamse Briel- sestraat zijn j.l. dinsdag vier „vreemde" vogels neergestreken. Het bleken Pau wen te zijn, van onbekende kom-af. De omwonenden hebben de vogels enkele dagen lang wat eten toegestoken, maar later in de week zijn de vogels toch weer opgestapt en verdwenen. Het veel kleurige viertal heeft, dat moet gezegd, veel belangstelling ondervonden. Op Goeree-Overflakkee ope reert dezer dagen een handelaar in zilveren cassettes en horloges e.d. Hij praat zijn adspirant klan ten aan dat dat smokkelwaar zou zijn en dat hij er vanaf moet om weer over de grens te kunnen. De politie waarschuwt het publiek zich niet in de boot te laten ne men en, zo er al gekocht wordt, de meest scherpe prijs te bepalen. Met smokkelwaar heeft het ove rigens niets te maken. MIDDELBURG: Op haar toemee door Nederland hoopt het British Columbia Boys Choir a.s. dinsdagavond 8 uur een concert te ge ven in Middelburg in de Nieuwe Kerk om 8 uur. Medewerkenden zijn Feike Asma, orgelsoli en Gary Hatle, koorbe geleiding. Er is een bijzonder interessant programma samengesteld. NIEUWE TONGE Op het caravan - showterrein langs de Langeweg bij Nieuwe Tonge is in de nacht van maandag op dinsdag inge broken in een drietal daar staande ca ravans. Er werd voor een waarde van 650,aan spullen meegenomen, o.a. een koelkast en een radio en voor circa 900,schade aangericht MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK Aan de leden van de Algemene Bond van Bejaarden, even een herinnering, U er op te wijzen, dat na de vakantie de volksdansgroep en bejaardengymnastiek weer begint in het Diensten Centrum te Middelhamis. Maakt u er gebruik van, de kansen zijn er, om samen gezel lig onder de kundige leiding van mevr. V. d. Doel, de volksdans te leren en de gynmastiek, zo goed voor onze spieren op deze leeftijd. En kun je het niet, het is de gezelligheid, want ook ik ben als 65 4-'er een stijve hark. Namens het bestuur Alg. Bond v. Bejaarden afd. M'hamis-S'dijk, C. V. H. STAD AAN =T HARINGVLIET In bewusteloze toestand is de 13 jarige Simone van der Mast zaterdagavond naar het ziekenhuis te Dirksland ver voerd. Ze was fietsend op de Lieve Vrouwepoldersedijk aangereden door een personenauto, bestuurd door dhr. A.N. uit Middelhamis. De autobestuur der verklaarde door de zon verblind te zijn geweest. MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK —.Uitslagen P.V. de Reisduif d.d. 24-7- '76. Wedvlucht vanuit Bergerac (815 km) oude duiven. In concours 126 duiven. Gelost vrijdagmiddag 13 uur. Eerste duif za:terdag 12.47 uur. B. V. d. Doel 1, C. Polder 2-5-18-20, A. V. d. Linde 3, C. Vroegindeweij 4-13-15, J. Jongejan 6-11-19, A. Verburg 7, P. v. d. Boogert 8-29, J. Vis van Heemst 7-17, Gebr. Groenendijk 10-31; C. D. Human 12-14-16-21,22-23-25-28; E. Groenendijk 24; H. de Vos 26-27; D. W. Kievit 30; J. Springvloed D. Jr. 32. Wedvlucht vanuit St. Quintin (222 km), jonge duiven. In concours 328 dui ven. Gelost 5.50 uur. Eerste duif 9.21 u. A. V. d. Linde 1-8-33-46, L. Wielaard 2- 18-37-58, W. de Vos 3-5-66-71-76, H. de Vos 4-10-11-39-48-52-56-78; C. Vroegin deweij 6-38-47-53-68-82; J. Groenendijk 7-27-30-34-45-55-64, M. van Assen 9-35- 57-59-63, C. Polder 12-19, J. Jongejan 13-97, K. Kieviet 14-26-61-65-69, A. de Gans 15-16-42-51, J. Springvloed D. Jr. 17-28-73, A. Verburg 20-21-23-36-67-80, B. V. d. Doel 22-24-40-54-77, J. Vis van Heemst 25, R. v. Nimwegen 29, E. Groe nendijk 31-32, C. Looij 41,81, L. v. d. Sluijs 43, Gebr. Groenendijk 44-49-62, H. Rosmolen 50-74, C. D. Human 60, P. V. d. Boogert 70-75, J. Springvloed D. Sr. 72. HERKINGEN „Canto Voluntas" hervat repetities. Het Chr. Gem. Koor „Canto Voluntas" te Herkingen o.l.v. dir. M. Melissant hoopt haar repetities weer te beginnen op D.V. maandag 2 augustus a.s. om 8 uur in de voormalige Prins Johan Friso school. Het bestuur verwacht dat alle leden aanwezig zullen zijn, temeer daar er uitgebreide activiteiten op de agenda staan voor het voorliggende seizoen. Voor belangstellenden van koorzang is het nu de tijd om als lid toe te treden. Komt u daarom eens op onze repetities, vrijblijvend uiteraard. De koffie staat voor U klaar. STELLENDAM Bevolkingsonderzoek. Het bevol kingsonderzoek op t.b.c. en andere ziek ten der borstorganen (voor personen van 40 jaar en ouder) vindt plaats op maan dag 9 augustus a.s. van 15 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur en op dinsdag 10 aug. a.s. van 14 tot 15.30 uur, in het vereni gingsgebouw „'t Haegse Huus, Haagse straat 4a te Stellendam. Maakten we vorige week melding van de deelname van twee inwoners van Dirksland aan de Nijmeegse Vier daagse, in de veronderstelling dat zij de enige Flakkeeërs zouden zijn, enkele telefoontjes hebben anders geleerd. De Oude Tongse mej. Parrée blijkt de wan- delmg al vele malen te hebben gemaakt evenals mevr. Riet v. d. Boogert-Neels en mevr. Bep van Dij k-Kamerling uit Stad aan 't Haringvliet. THOLEN Kerkelijk nieuws. Ds. A. de Reuver, hervormd predikant, heeft het beroep naar Capelle aan de IJssel aangenomen. Tijdens het vissen overleden Zondagmorgen is de 66 jarige onge huwde heer Adr. Kievit tijdens het vis sen op herder op de Roggeplaat in de Oosterschelde aan een hartaanval over leden. Zijn drie metgezellen waren on geveer 75 meter van hem verwijderd toen hij in elkaar zakte. Zij brachten hem over aan boord van de TH 12 van dhr. A. Bout. Via Scheveningen Radio werd doktersadvies gevraagd. Het mocht echter niet meer baten. Het stoffelijk overschot werd in St., Annaland over gebracht naar de aula van de begraaf plaats.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 2