Van broedschotel tot Barcelona Achter de grenspaal DE KLAPROOS BLOEIT Dit weekend OEGANDA EEG TWEE EEUWEN VS Medische diensten Bloeiende klaprozen wuiven ons tegen dansend in 't zonlicht met wiegend bewegen waaien en draaien de bloemengewaadjes, rondom de kroontjes die vuurrode blaadjes. Kijk, hoe ze vlammen in bermen, langs dijken, Hoe ze de schraal van een landschap verrijken, Hoe ze de wallen, de ruigten doen gloeien. Alles verandert waar klaproos gaat bloeien. Klaprozenbloei zet in vlammen *de dreven. Vlam van Gods liefde kan harten doen beven, Bevend van vreugde om zóveel genade slaan hier Gods kinderen Zijn heerlijkheid gade. Heerlijk te gaan door Gods bloeiende tuinen. Klaproos zien gloeien langs dijken en duinen Zie hoe Gods liefde in vlam zet het leven. Zingen Zijn lof door Zijn zonlicht omgeven. Lanerta. PREDIKBEURTEN N-174, de Stepliens'% door iVlaasIcant Stellendam afgeleverd Vlam in de pan Veel schade in de keuken Landbouwschuur te Stellendam volledig in as! Mazda sluit Ie halfjaar 1976 met verkooprekord af! Komt er een nieuwe Stave rse weg Naar wij vernemen zijn de plan nen inzake de aanleg van wegen tussen de Langeweg Nieuwe Ton ge, ter hoogte van landbouwbedrijf A. de Wit, drastisch gewijzigd. Men was voornemens vanaf de Lange weg een provinciale weg aan te leggen, die regelrecht naar Goede reede voerde, waar hij aanslui ting zou vinden op de Dannnenweg. Die plannen zijn zo'n 7 a 8 jaar oud en uitzicht op verwezenlijking was er niet. RECTIFICATIE E. GRINWiS Louvres 643 en Essen 2679 duiven Bladz. 2 „E I L A N D E N - N I E U W S" Vrijdag 9 juli 197C I Het onderwerp, dat ons na de geno ten vakantie het meest boeiend lijkt, is zonder twijfel het militair „kunststuk je", dat de Israëlische luchtmacht in Oeganda heeft uitgevoerd. In het land van dictator Amin, welk staatshoofd zich eens beroemd heeft het machtig ste Afrikaanse leger te bezitten, hebben Israëli's meer dan honderd landgeno ten bevrijd. Zij werden al geruime tijd vastgehouden na een vliegtuigkaping, terwijl Amin niet in staat bleek de ge gijzelden vrij te krijgen. Nadat de berichten in de internatio nale pers over een „samenzwering" van president Amin met de kapers steeds meer aandacht kregen, heeft Israël niet geaarzeld doortastend op te treden. Drie vliegtuigen met commando's slaagden er in op het vliegveld Entebbe te lan den en de gegijselden veilig naar Israël terug te brengen. Dat Amin en met hem. een aantal Afrikaanse landen fel zouden reageren op deze bevrijdingsastie is duidelijk, doch dat VN-secretaris Waldheim de „flagrante agressie tegen een souve- reiniteit van een lidstaat van de VN" zich bij dat koor zou voegen, moet op merkelijk worden genoemd. Op de con ferentie van Afrikaanse landen, waar hij was, zweeg hij over de actie, maar in Cairo veroordeelde hij Israël scherp, zonder maar een woord te reppen over de terreuractie van de Palestijnse be weging, die de gijzeling voor haar ver antwoording nam. Het is onbegrijpelijk, dat de VN-secretaris op deze manier meewerkt aan de verdere isolering van Israël in de wereld, een land dat toch nog altijd volwaardig VN-lid is. Anderzijds moet worden gezegd, dat Amin, die van oordeel is, dat er nog te weinig Joden in de Tweede wereld oorlog zijn ter dood gebracht, een afgang heeft beleefd als staatshoofd. Zijn re putatie, die toch al niet zo best was, heeft bij vele landenopnieuw een fer me deuk gekregen. Het is hem niet ge lukt de gegijzelden vrij te krijgen, maar ook niet om de bevrijders tegen te hou den. De vraag, of Israël een onwettige daad heeft verricht door rechtstreekse in menging in deze zaak, is niet direct met ja of neen te beantwoorden. De nood situatie, waarin de Joodse gegijzelden zich bevonden, was dusdanig dat na het falen van de Oegandese president, ingrijpen van anderen niet langer kon uitblijven. Wie zou dit anders kunnen zijn dan Israël zelf, waar het hier ging om landgenoten? Van de Verenigde naties van Waldheim dus was niets te verwachten en daarmee nam Israël het recht in eigen hand, waarvoor ze-r ker begrip moet worden getoond. Minister Van der Stoel, die thans president is van de Europese minister raad, heeft met zijn rede voor het Euro pese parlement woensdagmiddag, nog eens goed laten zien, hoe zwak de Euro pese samenwerking er eigenlijk voor staat. Deze wordt, zo zei hij, van bin nenuit uitgehoold door het stellen van het nationaal belang boven dat van de gemeenschap-Europa. Of hij met zijn oproep om tot het uiterste te gaan teneinde de eenheid van Europa naar buiten nog iets te la ten zijn, iets zal bereiken, is de vraag. Duitsland en Frankrijk gaan steeds meer een eigen weg en namen met En geland en Italië zelfs deel aan de top conferentie van industriële landen in Porte Rico. Tegen dergelijke „onder onsjes" is de Nederlandse regering fel gekant en het is dan ook geen wonder, dat de huidige „Europa-voorzitter" eventjes van leer trok in het Europese gezelschap te Straatsburg. Hij wil zijn voorzitterschap gebrui ken voor „bezinning, herstel en voor bereiding", teneinde te komen tot ge dragsregels, „die rol en de functie van de EEG in de toekomst absoluut veilig moeten stellen". Hij verheelde niet, dat de toekomst van Europa zeer somber is, wanneer op internationaal niveau te gengestelde belangen naar voren ko men, die de onderlinge' communicatie van de Europese landen schaden en de samenwerking niet Ibevorderen. Van der Stoel sprak niet alleen van stagnatie in deze samenwerking, doch evenzeer van achteruitgang en ontvluchting van het samen-optrekken der Europese lan den. Neen, een verenigd Europa is er nog niet en het zal nog wel lang duren voor het er komt, Europese verkiezin gen ten spijt. De Verenigde Staten vieren thans het tweehonderdjarig bestaan van hun land, waar alles mogelijk was en is tot de val een presiderjt (Nixon) toe verkeert in feestgedruis. Een land als Noord-Amerika, waar de vrijheid hoog wordt geroemd, wekt bewondering op bij velen en terecht. Die „geestelijke vrijheid" heeft echter wel geleid tot 'het 'ontstaan van een wereld van ontelbare secten en greo- pen, die anders hun vrijheid beleven dan de groep Afgescheiden, die in de vorige eeuw in Amerika „vrijheid van godsdienst heeft gezocht. De VS wordt dikwijls de „nieuwe we reld genoemd, een wereld met een hon ger naar geld en (wereld)macht, die zo gemakkelijk leiden tot hoogmoed, iets waartegen de Bijbel juist zo waar schuwt. De gelukwensen aan de VS moge ge paard gaan met de dringende bede, dat in dit land meer en meer de ware vreze des Heeren gevonden moge worden, op dat het Amerikaanse .volk het smalle pad betrede naar de echte „Nieuwe Wereld", die eens zal komen en waar vrede, recht en gerechtigheid in volko men harmonie zullen bestaan tot in Eeuwigheid. Van zaterdag 10 juli tot maandag 12 juli ARISES Middelhamis-Sommelsd^k: - Van zaterdagmorgen 9.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter v. d. Peppel ,tel. 2117. Dokter v. d. Peppel is woensdag a.s. van 12.00 tot 24.00 uur afwezig. Dirksland-Herkingen-BIelissant: Van zaterdagmorgen 9.00 uur tot maan dagmorgen 9.00 uur heeft dienst dokter R. P. Boot, Dirksland, tel. 01877-1227. Stellendam-Goedereede: Van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maan- dagomrgen 8.00 uur heeft dienst dokter Bulthuis Goedereede, tel. 01879-1367. Nieuwe Tonge-Oude Tonge: Van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter G. C. M. van Hattem, Oude Tonge, tel. 01874-1259. Stad aan 't Haringvliet-Den Bommel - Ooltgensplaat: Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot maan dagmorgen 9.00 uur heeft dienst dokter A. J. M. F. Janssen, Den Bommel, tel. 01871-306. APOTHEEK „MENHEERSE" Opentogtijden apotheek meniheerse J. Slaiger aiJOtheker weiikdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur. Zateidatgen van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.30 tot 12.00 utir en van 17.00 tot 18.00 uur. In overig uren vla tel. ot dlenstteastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts Janssen, Middelhamis, tel. 2169, (van 11 tot 11.30 uur.) DIERENARTSEN Dienst heeft dokter Minderhoud, tel. 01870-2897. WIJKVERPLEEGSTERS Ouddorp-Goedereede-Stellendam: Dienst heeft zr. Pais. tel. 01878-1321: Dirksland-Herkingen-Melissant: Van vrijdagavond 6 uur tot maandag morgen 8 uur heeft dienst zr. Stolk, tel. 01877-1770, b.g.g. 1767. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: Van vrijdagmiddag 12 uur tot maan dagmorgen 8 uur heeft dienst zr. Joc- hems. Oude Tonge, tel. 01874-1532. ooltgensplaat - Achthuizen - Den Bommel - Stad aan 't Haringvliet - (Vit/Gele Kruis: Dienst hééft zr. mevr. van Dam-v. d. Welle, tel. 01873-510. OUDDORP Bingo-avond. De drumband „Avec Esprit" organiseert op maandag 12 juli a.s. in het veren, gebouw, Stationsweg 3 een grote Bingo-avond. Er zijn vele aantrekkelijke en fraaie prijzen. Iedereen is welkom, aanvang 8 uur. OUDE TONGE Kerkdienst. Dinsdagavond 7.30 uur hoopt voor de Ger. Gem. voor te gaan ds. Th. van Stuyvenberg van Middel- harnis (bed. H. Doop). 35^©;^^^^:^^S^^^^^®^^$^^©^^^^3n^^^^^®^^^^^^S^^^S'ö^^S>Sï^®©:SS>&s^»*i>*^ ZONDAG 11 JULI MIDDELHARNIS Herv. Kerk 10 uur ds. H. Talsma en 6 uur ds. E. F. Ver- gunst. Extra koUekte kerk Herv. Exodus Gem. 10 uur ds. D. Goud zwaard, Bruinisse. KoUekte Algemeen kerkewerk Ger. Gem. 9.30 en 6 uur ds. Th. van Stuyvenberg Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 10 en 3.30 uur lezen. Chr. Ger. Kerk 9.30 uur lezen en 3 uur ds. P. Beekhuis van Noordeloos SOMMELSDIJK Herv. Kerk 10 uur ds. E. F. Vergunst, bed. H- Doop en 6 uur drs. A. de Reuver, Tholen. Extra kollekte Varende Gemeente Rem. Kerk 10 uur mevr. da. T. Elders- Mayer. DIRKSLAND Herv. Kerk 9.30 uur ds. H. N. van Hensbergen en 6 uur kand. Chr. V. d. Valk, Gouda. Extra kollek te expl. Onder de Wiek Geref. Gem. 10 en 6 uur ds. P. Blok. HERKINGEN Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. J. Smit, Hilversum. Extra kollekte kinderbescherming Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. MELISSANT Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. H. F. Klok. Extra kollekte Quotum. STELLENDAM 'Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. P. Koene, Oene. GOEDEREEDE Herv. Kerk 9 en 10.45 uur ds. J. Hoek, Groenekan en 6.30 uiir ds. J. Hoek. OUDDORP Herv. Kerk 9, 11 en 6.30 uur ds. S. de Jong Ger. Gem. 9.30 en 6.30 uur lezen Doopsgez. Gem. 9.30 en 6.30 uur dhr. Kraan, Huizen. NIEUWE TONGE Herv. Kerk 9.30 en 6 uur ds. H. Visser. Extra kollekte Fonds Chr. belangen Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. OUDE TONGE Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. C. van Sliedregt, voorm. bed. H. Avondmaal en nam. dankz. H.A. Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. STAD AAN 'T HARINGVLIET Herv. Kerk 10 uur dhr. Barendrecht, Rot terdam en 6 uur kand. B. Gijsbertsen, Utrecht. DEN BOMMEL Herv. Kerk 10 uur dhr. Veldhuizen en 6 uur ds. H. Talsma Ger. Kerk 10 uur ds. J. Drost, v.h. Luchtmachtpredt. te Rijswijk (Z.H.) en 6 uur lezen. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 9.30 u. ds. P. Vermaat, Vlaardingen en 6 uur ds. K. Schipper, Dordrecht. Extra kol lekte vertaling Turkana-bijbel Ger. Kerk 9 uur drs. G. J. Smink te Stad en 6 uur ds. A. M. Brouwer, Schip- perspredt. te Rotterdam Ger. Gem. 9.30 en 6 uur lezen Oud Ger. Gem. 9.45 en 6.15 uur lezen. LANGSTRAAT Herv. Kerk 10 uur kand. Chr. v. d. Valk, Gouda. OOSTERLAND Herv. Kerk 10 en 6 u. ds. M. C. van der Meer. Beide dien sten H. Avondmaal en dankzegging Ger. Kerk gezamenlijke diensten met de kerk van Nieuwerkerk in de kerk aldaar Ger. Gem. 10, 2,30 uur lezen en 6.30 uur ds. A. Vergunst te Veen Oud Ger. Gem. 9.30, 2.30 en 6.30 uur ds. A. van der Meer. ST. ANNALAND Herv. Kerk 9.30 en 6 uur ds. J. Codée (sav. bed. H. Doop) Ger. Gem. 9.30, 2 en 6 uur lezen Ger. Gem. in Ned. 9.45, 2.15 en 6.15 uur lezen. Het jongste produkt van Machinefa briek Maaskant vertrok donder dagmorgen uit de Stellendamse Del- tahaven naar haar nieuwe thuishaven: Kilkeel (Noord Ierland). Het schip dat de naam „Stephens" kreeg werd door Machinefabriek Maaskant- te Stellen- dam in opdracht van Rederij Cullough te KUkeel gebouwd. De lengte over alles van dit schip bedraagt 27.10 m. De breedte 7.80 m. bij een holte van 4.10 m. Het casco werd gebouwd door scheeps werf Vooruit te Zaandam, naar ont werp van ontwerpbureau Herman Jans sen te Monnikendam. De hoofdmotor van het schip is een Mirless Blackstone type EDSL 8, 1000 pk bij 900 omv/p. u. Voor aandrijving van de hulp werktuigen zijn 2 Ford- hulpmotoren geplaatst. De winch is een 22 tons purse seiner trawl met winch met 4 trommels. De straalbuis is van het fabrikaat Hodi, waarin een vertselbare schroef draait. Het nautisch apparatuur werd geleverd door I.N.A. b.v. te Rotterdam. Fa. Vogelsang de Jong uit Krimpen aan de IJssel verzorgde de electrische installatie. De betimmering werd ver zorgd door fa. Hakvoort te Urk. Het gritstraal en schilderwerk werd verzorgd door fa. Cornelisse v.h. van Luyk b.v. te Middelburg. Saman Deudleu uit Zierikzee plaatste de cv. installatie. Het schip werd gestoffeerd door Dui- velands Meubelhms b.v. te Bruinisse. R.F.D.-Holland te Sassenheim leverde 2 dinghy's elk goed voor 6 personen. De Stephens is het vierde schip uit een serie van 5 soortgelijke schepen. Adrie Stolk. OOLTGENSPLAAT Woensdagavond omstreeks 7 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een be gin van brand in de vakantie-bunga- low van de familie G. op het Bunga lowpark „Weipolder" aan de Ben. Ha- vendijk. De vlam was in de pan ge slagen, waarbij het vuur snel om zich heen greep. Met tuinslangen en emmers water wisten de bewoners en de buren de brand te blussen. Er was evenwel al veel schade in de keuken aangericht, door de hitte sprong er ook een ruit. De brandweer w&s binnen enkele mi nuten aanwezig; maar behoefde geen dienst meer tja doen. Had de brandweer wel 'in móeten grijpen dan had het pro bleem zich vQ5>rgedaan dat op een grote' afstand water moest worden ge haald. Met deze droogte staan ook de sloten leeg. i Gistermorgen, in alle vroegte, heeft er een grote brand gewoed in Stellen dam, waarbij de landbouwschuur van fa. D. van den Broek totaal in vlammen i(S opgegaan en het daarnaast gelegen bedrijf van fa. Kegge, groothandel in garnalen, geheel is uitgebrand. Boven dien heeft de Rabobank Stellendam schade opgelopen. Er moest een tuin- muur omver gehaald worden en alle ruiten aan de achterzijde van het ge bouw werden vernield. Dat was ook het geval met de woningen aan de an dere zijde van de Mr. Iman Caustraat, waar zelfs de dakgoten smolten. De technische recherche van de Rijkspolitie neemt aan, dat hier kort- Het trieste beeld van de eens zo statige landbouwschuur van fa. van den Broek aan de Mr. Iman Cau straat te Stellendam. Rechts het pand van de fa. Kegge. sluiting het geding is. In de schuur bevohden zich een per sonen auto, een trekker met Atlasgrij per, een in aanbouw zijnd jacht, als mede brommers en 'fietsen. De heer Van den Broek trachtte zijn auto te redden. Het is hem niet gelukt. Brandende moest hij de schuur verla ten en omstanders hebben hem de kle ren van het lijf gescheurd. Na doktersbehandeling viel het alle maal nogal mee. In de schuur bevonden zich tevens een aantal olie-tanks, waardoor een enorme rookontwikkeling ontstond. Het brandweercorps van Stellendam, dat vrijwel na alarm, direkt ter plaat se was, vroeg assisentie van de corpsen van- Melissant en Ouddorp. Ze heeft dat terstond gekregen. De brand en de rook was boven heel west-Flakkee te zien. Dat was de reden, waarom de be volking van Stellendani al om half vijf present was. De eerste zes maanden van 1976 zijn voor AUTO PALAGE-DE BINCK- HORST B.V. in Den Haag, importrice van de Japanse MAZDA-auto's met bij zonder gunstige resultaten verlopen. In dit eerste halfjaar werden precies 10.522 auto's afgeleverd, een absoluut rekord van de MAZDA-verkopen in Nederland. In vergelijking met de overeenkom stige periode van het afgelopen jaar, toen 7878 auto's werden verhandeld, is thans èen stijging van 33,5''/o gerali- seerd. Tevens is het nu afgeleverde aantal auto's zelfs méér dan dat van de totale MAZDA-verkopen in het gehele jaar 1974! De stijging kan worden toegeschre ven aan de nog steeds toenemende be langstelling voor dit Japanse merk, met name ook voor de grotere modellen, ter wijl de onlangs geïntroduceerde „kleine automaten" van MAZDA eveneens zeer succesvol blijken. De cijfers wijzen duidelijk op een voortzetting van de gestadige groei van MAZDA in Nederland. ------O----- SOMMELSDIJK Nu plotseling doet de blijde mare de ronde, dat ten zuiden van de Staver- seweg een provinciale weg aangelegd zal worden, die een breedte zou krij gen van 8 meter. De Staverseweg zou dan tot parallelweg gepromoveerd wor den. Het zou beslist een goede oplossing zijn, omdat deze polderweg ook door het lokale verkeer en als touristenroute gebruikt wordt, een zogenaamde sluip weg dus. Het zou de bedoeling zijn, dat deze nieuwe weg ter hoogte van de water toren te Dirksland uit zou komen en dan verder buiten Dirksland om naar Melissant. Het verheugende hierbij is, 'dat het natuurschoon geheel intact zal blijven; dat er minder kosten gemaakt behoeven te worden (2,5 miljoen?) en dat de doorsnijding van het polderland schap achterwege kan blijven. Verder vernemen wij, dat het de be doeling is, dat er met het werk volgend jaar begonnen zal worden. Het besluit van G.S. tot aanleg van „de nieuwe weg en verbetering van de Staverseweg die dan als landbou-wweg volkomen tot zijn recht komt, vindt zijn oorzaak in het feit, aldus vernemen wij, 'dat de Staverseweg nodig aan verbe- tering toe is. De nieuwe weg zal over de haven jvan Dirksland worden gelegd. BRUINISSE Kerknieuws Oud Ger.' Gemeente. Woensdagavond 14 juli om 19.30 hoopt voor te gaan ds. W. Kamp van Graf horst. In ons verslag van de gehouden zen dingsavond in het kerkgebouw der Ger. Gemeente te Middelharnis is vermeld door de voorzitter vain de R.Z.C, dat reeds eerder een gebruikte tractor was geschonken. Dit was echter een nieuwe tractor, welke door een bejaard echtpaar aan de zending der Ger. Gemeenten is ge schonken. Ook de verzendkosten naar het zendingsveld werden door dit echt paar bekostigd. THOLEN Bermbrand. De brandweer van Tho len werd zaterdag opgeroepen voor het blussen van bermbrand in de Langeweg bij de hofstede van P. Goorde. Het vuur was bijtijds geblust, zodat de hofstede geen gevaar meer opliep. Bisamratten. Door de rijksrattenvan- ger J. Mijs uit Poortvliet en zijn help sters zijn er in de maand juni op het eiland Tholen en St. Philipsland 139 bisamratten gevangen. 1 bos CHKXSANTEN 3,— Dijkstelweg 28 - Ouddorp OOSTERLAND -r- Opbrengst collecte. Ten bate van de Stichting „Kinderzorg" te Middelburg werd 'hier ter plaatse ook in het tweede kwartaal van dit jaar weer de weke lijkse busjescollecte gehouden ...onder leiding van nievr. L. van 't Hoff-van der Maas, door Liesbeth Bolkenbaas en Jeanet Dalebout, Leoh en Mariëtte Bol kenbaas, Wieneke en Margreet Stouten, Jeanet en Reneé van der Werf. De opbrengst was weer bevredigend en al leszins een dankwoord aan de milde gevers, leiding en collectanten waard, met bedroeg namelijk 243,99. OUD VOSSEMEER Excursie Noord Beveland. De afd. Oud Vossemeer van de Z.L.M, maakte een excursie naar Noord Beveland voor een bezoek aan de proefboerderij Rust- hoeve en de Oranjeplaat. Vanwege de heersende hoge dagtem peraturen besloot het bestuur von de NBvZ, de vlucht Orleans niet te laten doorgaan en deze te vervangen door Louvres. Een wijs besluit en vooral om dat convoyeur Donker, de man die zegt „ik los ze liefst zo vroeg, dat ze nog met de koplichten op thuiskomen", toestem ming kreeg om de dieren reeds te 15.10 uur in vrijheid te stellen, werd Louvres een pracht wedvlucht zonder noemens waardige verliezen. Een eerlijke vlucht ook want op de eerste zes plaatsen van de .prijslijst, vinden we zes verenigin gen vertegenwoordigd. Te Stad a'h' Haringvliet waren de winnaars J. C, Wagner (1), P. J. Huizer (7), J. Mijs (8), J. de Boed (28). Te Middelharnis D. W. Kievit (2) (op Chateauroux bleken zijn duiven al in goede vorm) P. v. d. Boogert (20), C. Polder (21), A. v. d. Linde (23), H. de Vos (13), C. Vroegindewij (29). Op Ouddorp zijn het G. Westdijk (3) en K. Meijer (9) die de dienst uitma ken. Stellendam is vertegenwoordigd door J. C. Sieliakus (4), Aty Spuij (15), J. Smit 16 en 24, J. v. Seters en Zn. 17, 33 en 34. Opvallend succes voor H. v. d. Och tend te Herkingen, die met 5, 12 en 25 de eerste drie in de P.G.C.heeft. C Vreeswijk (26), H. Kievit (32) en (33). Dirksland ziet plaatselijk Joh. van Rutten en Zn eerste (6 PCC), gevolgd- door C. Vermeulen (10), L. Arensman 11, 22 en nog een hele rits erin, A. Zoon (14), J. C. Rpod?ant ^18), J. Kleijnen- berg (19), W. Noenbooin 27 en 30, N. H. V. d. Groef (31). Vanaf Essen werd een geweldig con- vooi piepers in het luchtruim gejaagd. De specialisten met de jeugd deden zich al kennen, al was door het grote af- standsverschü tussen de verenigingen onderling het verloop wat afwijkend. A. Zoon te Dirksland heeft de rap ste, plaatselijk gevolgd door L. S. v. d. Baan (8), M. v. d. Baan (12), André Mans (17) en 34, L. Arensman (21) en (33), C. Vermeulen 35 en 13 prijzen. Stellendam was wat alnkmoedig voodr de rest van hei eiland en stopte voortijdig met het klokken. Zo niet J. v. Seters en Zn., die met 2 en 7 beginnen en er 18 indraaien. D. Bruggeman heeft met 5 en 6 twee snelle en P. C. Klink eveneens met 9 en 18. Jonge duivenspecialist S. du Pree begint met 11, 13, 21 eh 29. D. van Len ten 16, D. van Ours 19, M. Melissant en Zn. 20 en 26 (bij de buuren afgekeken), Ary Spuij 23, J. van Dam 30 en 32. Een kopduif te Herkingen bij Gebr. Molenaar (3) gevolgd door M Volaart (24) en M. Huizer (28). Te Middelhar nis twee. nieuwe uitblinkers met het jonge duivenspel J. Springvloed Dubbeld Jr. 4 en 25. Op Ouddorp komen ze ge weldig goed, vooral bij C. J. Tanis en R. Klijn, de aankomsten van de eerste vogels van achtereenvolgens K. Meijer, J. Bakelaar en H. Kleijn, liggen te laat voor de ereplaatsen. Klijn en Tanis zijn tesamen goed voor 39 prijzen. gad a.h. Haringvliet komt er met de kortste afstand het slechtst vanaf. Al leen B. Visser heeft, een kopduif, die heteas door het stilvallen van zijn klok niet kan worden "geteld. Plaatselijk zijn de favorieten de Gebr. Bevaart die op 17 prijzen belag leggen. J. Mijs woordt er derde.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 2