Het Grevelingenmeer is er, en hoe? Veel nieuws op braderie te iUliddeliiarnis TIP VAN TOYOTA LIES VAN DER VELDE Vrijdag 9 juli 1976 No. 4503 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per weekdinsdag- en vrijdagavond BESCHAMENDE REACTIE VAN VAN DER STOEL VOOR MOOIERE bloemstukjes Fa. KORTEWEG Zandpad Middelharnis Comité Oud-leer- lingen Prins Johan Friso-sciiooi CADEAU 200 GULDEN aan accessoires bij aankoop van een uit voorraad leverbare NIEUWE TOYOTA. Op gebruikte auto's geven wij naast de garantie een extra korting. Deze aanbiedingen alleen op de Braderie-avonden als wij tot 's avonds 9 uur geopend zijn. Nederland op één na gulste voor arme landen BEZOEKT ONZE Automobielen-verkooplial t OOK OP VRIJDAGAVOND X GARAGE KNöPS - IVIIDDELHARNiS t LANGEWEG 113 TEL. 01870 - 2043 De rustzoekenden hebben het nu gevonden: Het GreveUngeuineer. Het was de recreant al jaren geleden beloofd: een recreatie gebied voor al len. Toen de Grevelingendajn werd aangelegd en Brouwersdam in aan bouw was, zou er een meer ontstaan, waar volop watersport bedreven kon worden. Het is allemaal langzamerhand gekomen. Eerst de sport vissers, die dachten het rijk voor zich alleen te hebben. In grote getale zijn ze neergestreken op de 15 km. lange route waar vissen een weelde is. Een unicum van de eerste orde. Dat bleef niet zo, want ook de stadsmens, die de drukte wilde ontvluch ten, kon hier tot zichzelf komen. De lange Brouwersdam kreeg een boulevard langs de zeezijde, met grote parkeergelegenheden. En zo kon men zowel vissers alswel hele ge zinnen, winter en zomer, langs de over van de Noordze vinden. 50.000 Spelevaren tussen eilandjes Noodweer En dan? Ook nadelen! POSTBOX 8 H-H MIDDEIjHAKNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29 e-, Na 5.30 uur (01870) 33 92 Giro 167930 BankRaibo Middeliiamis no. 3420.01.108 ABOINNEMENTSPRIJS 7,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. In een klap was de strijd in de Li banon, de ontwikkelingen in Rhode- sië, de gevolgen van de verkiezingen in Italië voor Europa, van de voorpagi na's van de kranten weggevaagd. Unit 101, de speciale commandogroep van het Israëlische leger vloog vierduizend kilometer ver Afrika in, bevrijdde de gekaapte Israëliërs uit de Franse lucht- bus, die te Eentebbe in Oeganda stond, en vernietigde en passant even generaal Amin's luchtmacht. De klap die zij daarmede in de in ternationale opinie te weeg brachten, echoot nog lang na. President Ford van de Verenigde Staten was uitbundig in zijn lof voor het Israëlische optreden. Overigens niet van harte, hoewel an deren dat wel beweren. Want de storm die in Afrika is ontstaan door het Is raëlische optreden, kan alleen maar be lemmerend werken voor de door Kissin ger in Loesaka aangekondigde nieuwe Amerikaanse Afrikapolitiek. Immers in deze politiek is een positieve rol voor o.a. Kenia weggelegd. En juist over de hulp die Kenia Israël heeft verleend, het liet op de terugweg de Israëlische vliegtuigen in Nairobi benzine tahken daarover is nu Afrika ernstig ver deeld. Dat Ford zo uitbundig was in zijn lof, werd dan ook veel meer veroor zaakt door het optreden van zijn grote rivaal in de verkiezingsstrijd Reagan, die er als de kippen bij was om de grote Joodse gemeenschap in de Ver enigde Staten te prijzen. Maar hoe het ook zij, de Verenigde Staten lieten in ieder geval Israël niet 'in de steek. Dat kan jammer genoeg van onze regering niet worden gezegd. Integendeel, over de lippen van onze minister van der Stoel konden slechts wat aarzelende woorden komen, die in feite eigenlijk een berisping van Israël inhielden. Al moest hij erkennen dat er vele indicaties waren, die erop duiden dat er voor Israël een noodsituatie was ontstaan. Wij vonden zijn reactie rond uit beschamend. Voor een dergelijke beschamende re actie, ingegeven door binnenlands po litieke motieven hebben we geen woor den over. Natuurlijk heeft hij gelijk, wanneer hy stelt, dat terrorisme door internationaal overleg bestreden moet worden. Natuurlijk heeft hij gelijk, wan neer hij stelt dat de daad van Israël een ongebruikelijke daad is. De geschie denis van het Joodse volk heeft hen echter steeds weer opnieuw voor nood situaties geplaatst. Waarin niemand een hand uitstak, om het benarde en veel geplaagde volk te helpen. Integendeel, wanneer het door de nood gedreven tot ongebruikelijke da den moest overgaan, heeft het Westen niet anders gedaan, dan Israel's handen weer te binden. Terrorisme kan slechts met geweld gekeerd worden. Dat heeft het Joodse volk vooral na zijn onaf hankelijkheid geleerd. Wij zijn die les kennelijk al lang weer vergeten. Daar komt nog bij, dat van der Stoel's reactie in genen dele rekening houdt met de ware gedaante van Idi Amin. Velen zijn geneigd zich van deze man af te maken met de gedachte, dat het een potsierlijke dwaas is. Toege geven: zijn soms wonderlijke daden ge ven daartoe aanleiding. Maar over één ding kunnen we duidelijk zijn. Hij is een fervente jodenhater. Zijn smalende opmerkingen in het verleden over de positie van de Joden onder Hitler laten daar geen twijfel over bestaan. Als konsekwentie van zijn houding leeft hy met het PLO op goede voet. Toen Amin vorig jaar ruzie kreeg met de Russen en hen dwong zijn land te verlaten, waren het Palestijnse piloten die zijn vliegtuigen weer lieten vlie gen. Oeganda zelf was daar niet toe in staat. Ook stelde hij een deel van zijn grondgebied ter beschikking van de Pa lestijnse terroristen om zich te oefenen in hun guerilla-activiteiten. Daarnaast probeert Amin steeds weer opnieuw in het gevlij te komen bij een andere doodsvijand van Israël, Libië. Steeds weer opnieuw doet hij zijn best om het kolonel Gadaffi naar de zin te maken. Het is duidelijk, dat waar de zaken in Oeganda met betrekking tot Israël zo liggen, we niet anders kunnen dan met ontzag tegen een volk opzien dat tot een dergelijke „bevrijdingsdaad", maar dan in de goede zin des woords, in staat is. HERKINGEN In "ons verslag over de nieuwe Chr. Prins Johan Friso school is in het re kening-nummer RABO-bank van het comité oud-leerlingen, waarop deze hun bijdrage voor een geschenk bij de ope ning kunnen storten, is een zetfout ge slopen. Dit ïiummer moet zijn: 34.20.13.661. Ten overvloede vermelden wij nog dat op het strookje moet worden ver meld „Gift geschenk oud-leerlingen". Dorpsweg 28-34 Sommelsdijk Tel. Werkplaats (01870) 4436 Na Zweden is er geen land, dat zo veel officiële hulp aan de ontwikke lingslanden verstrekt als Nederland. Dit wordt gezegd in het rapport van de OESO, Oragnisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te Pa rijs, in een overzicht over de hulpver lening van de rijke landen in het jaar 1975. In dat jaar steek voor de eerste keer de officiële hulp van Nederland tot boven het streefdoel van 0,7 procent van het bruto nationaal produkt, dat de rijke landen krachtens de ontv/ikke- lingsstrategie voor het lopende decen nium op zich hebben genomen. ST. ANNALAND Aardappelveiling van dinsdag 6 juli. Doré eerste soort 1,09-1,11. Doré, twee de soort 1,05. Doré apart 0,60-1,03. Do ré bonken 1,30. Doré drielingen 0,70- 0,75. Doré kriel 0,88-0,94. Eerstelingen 1,93. Eerstelingen apart 9,85. Lekker- landers 2,91. Gloria, eerste soort 1, Gloria apart 2,90. Aanvoer 150 ton. Ondanks de hitte was het op de eerste braderiedag in Middelharnis erg druk. Van vroeg in de middag tot laat in de avond. Dit jaar heeft de middenstand Mid delharnis extra zorg en aandacht be steed aan dit zomers gebeuren. Dat kon ook vanwege het 75-jarig bestaan van de RABO-bank in Middelharnis, die de middenstanders een ruggesteuntje gaf. ledere middenstander op Westdijk en Zandpad had wel iets nieuws te bieden; soms ook waren er artikelen tegen bij zondere lage prijzen; men kon er ra den en men kon er suikerspinnen eten. Dit alles werd omlijst door de Leutige Krabbers uit Bergen op Zoom. Aanstaande vrijdag zal het er weer plezierig naar toe gaan. Er is weer mu ziek en er is een pottenbakster; de win keliers zorgen voor attracties in de vorm van nieuwtjes en koopjes en men zal er dingen tegenkomen, waar men in eerste opzet niet aan zou denken. Er zal ter hoogte van Firma Buijsse een auto staan, die ernstige schade heeft opgelopen. Het is een VW-Golf. Knap gedeukt, ontverfd en ontwricht. Wie maakt er nooit schade? Hij mag zijn vinger opsteken, ledereen weet wel wat een dergelijke opknapbeurt kost, niet waar? Nou, aanstaande vrijdag kan men zijn hart ophalen. Er liggen formuheren, waarop U het bedrag in mag vullen en een alleraardigste prijs wacht U. Ook de middenstanders verwachten U. De voor zitter zegt: „Er wordt op duizenden mensen gerekend!" Evenals dat verleden week het geval was. Voor de volgende vrijdagen staan er andere attracties op het programma. Dan gaat het op de kunsttoer! Er was een sneltekenaar aanwezig, die handen vol werk had. Een alleraar digste attractie, zo vond het publiek. Nu, in 1976, heeft de afdeling voor lichting van het ministerie van Cul tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een folder samengesteld, waarin iedere Nederlander wordt aanbevolen e enkijkje te gaan nemen aan en langs het Grevelingenmeer. De enige belem meringen zijn: „honden aan de lijn" en „tijdens het broedseizoen van de vogels de Homplevoet mijden." Overigens zijn er geen beperkingen opgelegd. Er is plaats voor dedagrecreatie rond vrij wel het gehele meer. Het schitterende stukje Delta is voor iedereen. De dagrecreanten komen vooral van de Randstad Holland en West Brabant en natuurlijk de Flakkeeër en de Schouwenaar vinden er elkander. Ze zijn er bij duizenden, iedere dag en men treft er auto's met buitenlandse kentekens. Het ministerie verwacht, dat in 1985 in de zomer en in de top-weekenden 50.000 mensen dit Delta-gebied zullen zoeken, waarvan 15.000 dagjesmensen. Of deze prognose uit zal komen, hangt van veel af, want momenteel is het erg druk, hoewel men voldoende ruim te heeft om zijn broodnodige rust te zoeken en te vinden. Woensdagmiddag waren aan de Grevelingendam op een afstand van ongeveer 4 km., 1000 auto's geparkeerd. Op de Plaat van Oude Tonge, aan de Grevelingendam, waar een gezellig en volkomen ongevaarlijk strandje de bezoeker wacht, was het overstelpend, Dat geldt natuurlijk ook voor de gebieden, waar jachthavens zijn en plaatsen waar het goed zwemmen is. Waterstaat heeft gezorgd voor lig- en speelweiden, spartelplassen, trailer- boothellingen. Er is aan toiletruimte ge dacht en zelfs aan kiosken. Prettig is het te weten, dat de over heid zeer duidelijk aan sociale recre atie heeft gedacht. Spaarzaam zijn de ijscov/agentjes en men moet wel enige mpeite doen om een zakje patat of iets van die aard op de kop te tikken. Het betekent allemaal rust en vrede. Aan Brouwersdam, waar een uitge strekt en natuurrijk recreatiegebied is ontstaan, geldt hetzelfde: hier is slechts één consumptiepaviljoen. Parkeeraccomodatie is er in over vloed. Een prachtig wandelgebied en reeds heel vroeg in het voorjaar, kan men natuurliefhebbers aan de binnen zijde van Brouwersdam vinden. Op Kabbelaarsbank is zelfs een bos in ont wikkeling. In dit gebied kan met ver schillende toeristische attracties tege moet zien. Scharendijke heeft zijn dolfinariurti. Verwacht kan worden, dat in de naas te toekomst overnachtingsmogelijkhe- den geschapen worden. Er is plaats voor de bouw van zomerbungalows, ten ten en caravans. Dit unieke meer bergt de mogelijk heid in zich van watersport. Er zijn jachthavens aangelegd en het spelevaren op het meer is des te meer aantrekkelijk, omdat men de verschil lende eilandjes in het meer kan gaan ontdekken. Voor hen zijn geen beper kingen. Er zullen in de toekomst ook grotere jachthavens worden aangelegd in de gebieden waar de recreant neer strijkt. Zo kan het gebeuren, dat Oud- dorp, Bruinisse, Brouwershaven, Scha rendijke en Kabbelaarsbank een grote haven krijgt. De eilandjes in het Grevelingenmeer ■wil men geschikt gaan maken voor de recreant. Ook voor de liefhebbers van waterskiën wordt aan het treffen van voorzieningen gedacht. Wat er met het jachthaventje van Herkingen zal gaan gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel is zeker, dat er heel veel aanbod is en dat velen hun ankertje hebben laten vallen in deze haven, die Het was er druk, maar er is nog plaats genoeg. Een dissonant vor men de woonwagens op de achter grond. Hierin heeft het ministerie blijkbaar niet voorzien. dringend aan uitbreiding toe is. Wat gebeurt er met het piepkleine haventje van Battenoord? Er liggen veel visbeten en een enkel pleziervaar- tuigje. Let wel, dat achter de dijk de kampeerterreinen zich aaneen reien. Maar er kan nog van alles gebeuren, want het plan „Het Nationale Park" van toen zal misschien niet helemaal uitgevoerd worden, maar de mogelijk heden zijn legio. Men kan er van over tuigd zijn, dat het ministerie er alles aan doet om het de recreant in al zijn geledingen, het zo prettig mogelijk te maken en dat allemaal helemaal voor niets Maar, zo vragen we ons in goede ge- moede af, wanneer er op een dag zoals we nu beleven, er plotseling een on -weersbui op komt zetten en iedereen tegelijk zijn biezen pakt, zijn dan de wegen voldoende? Zijn er dan voor zieningen? In de weekeinden nu staat er telkens een file van 10 tot 20 kilo meter. Wanneer er 50.000 mensen langs de oever van het Grevelingenmeer aan het relaxen zijn en iedereen vertrekt plotseling, wat gaat er dan gebeuren? Overnachtingsmogelijkheden zijn er niet; een schuilplaats evenmin. Kan de ambulance dan passeren? Het zijn maar een paar vragen, die misschien toch weleens belangrijk zouden kunnen wor den. Met het sluiten van de zeearmen en met de ontsluiting van het eiland, heeft de eilandbewoner niet kunnen bevroe den, dat er in een aantal jaren grote veranderingen zouden plaats vinden. De eilander is niet berekend op bereken de mensen en de politie heeft het niet gemakkelijk met diefstallen. Het ziet er allemaal zo vredig uit. Wie heeft er nu toch kwaad in de zin? Toch wel, en het is raadzaam in deze zo prachtige, rustige en vrije omgeving te letten op zijn eigendommen, zoals de auto en al les wat daarin zit. Wees vertrouwd, maar vertrouw niemand, zegt het spreekwoord en de politie hecht hier aan grote waarde. De ontsluiting van het eiland heeft enorme voordelen voor de eilancier zelf, maar ook voor de rest van Nederlajid, maar er zijn ook nadelen en één van die nadelen isdiefstal! Wie had ooit gedacht, dat men midden in de Grevelingen zou kunnen zonnebaden en spelevaren?

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 1