FOTOBOEK ST. PHIUPSLAND (2) en ANNfl JflCOBJIPOLDER f 999,99 Deze week grandioze zomeraanbiedingen Nieuiurs Attentie Vakantiegangers uit de kerken WEERPRAATJE DROOGTE NOG NIET VAN DE BAAN Vierenzeventig stations Icrijgen 110 klapbruggen voor vervoer minder validen Goede raad voor fietstochten Openluclitbazar in IVliddeiharnis Dank van prins Bernhard Landbouwschap wil cautiregeling halt toeroepen Melden van aanvoer tong en schol Fokveedag in Zierikzee Water bij Haringviietbrug erg ongezond De eerste en de tweede braderie-avond zijn wij niet aanwezig Maar de daarop volgende drie braderie-^avonden wel. Dan komen wij met een speciale verrassing op het gebied van tapijt. Wasit il Uukit daar een kamer tapijt winnen ter waarde van Indien U niet aUe braderie avonden kunit komenbezoek dan de laatste drie! INTERIEÜRVERZORGING St. Jorisdoelstraat 7 Sommelsdijk Telefoon 01870 - 2243 Setje van 20 fl. Stella Artois birar voor9,95 12 Itr. putir Sinaasappelsap ongezoet voor 25, Doosje Bemkasteler Riesling 1974 6 flessen 29,50 1 doos QnLginele Rose d' Anjou 1973 49,75 Mont Pamasse 1/1 Itr. demi sec landwijn, fluweel zacht in afdronk per fles 5,50 per 12 fles 59,50 Eigen Import AC Vin Rouge, heerlijke wijn voor de barbecue per Itr. 4,95 per 12 Itr. 57,50 Onze meest verkochte zachte GRAANJENEVER deze week nog voor oude prijs slechts 12,50 AIXE BEKENDE MERKEN MINIMUM PRIJS Tevens 12 VERSCHILLENDE SOORTEN IJS Deze week 3,5 Itr. overheerlijk ROOMIJS voor de zomerprijs van9,95 U ziet weer volop redenen om naar Ddrksland te rijden. Vrijdagavond koopavond tot 9 uur^ Zaterdag tot 6 uur. Verder hele week geopend. WIJN- EN DELIKATESSENHÜIS DEN HERTOG CO WEST-HAVENDIJK 43 DIRKSLAND Eigen land blijft bij toerist in trek Leest de advertenties Bladz. 2 „E I L A N D E N - N I E U W S" Dinsdag 6 juli 1976 In de serie boekjes „in oude ansich ten" is van St. Philipsland en Anne Ja- cobapolder deel II verschenen, samen gesteld door de heer C. van Winkelen te St. Annaland, die al meerdere van deze albums op zijn naam heeft staan. Het is uitgegeven bij de Europese Biblio theek te Zaltbommel, in opdracht van de Zeeuwse Boekhandel, Postbus 30 te Zierïkzee. St. Philipsland is een van de weinige dorpen in Zeeland, die niet onder de herindeling gemeenten is gevallen, maar zijn zelfstandigheid heeft kunnen be houden. In de inleiding wordt een en ander verteld over het ontstaan; St. Phi lipsland was eerst een apart eiland, totdat in 1884 de Slaakdam gereed kwam en het dorp met Noord Brabant werd verbonden. Het is een 'zeer kerke lijke gemeente, waarom er blijkbaar in de inleiding en oök in de foto's veel aandacht aan het godsdienstige le ven is geschonken. Het grootste deel van 'de bevolking behoort tot de Oud Gereformeerde gemeente met ruim 1100 leden; de Hervormde Kerk heeft er de helft minder en de Geref. gemeente telt 75 leden. De huidige predikant is ds. L. Gebraad, afkomstig iUit Nieuwe Tonge. Vóór in het boekje is een mooi polder kaartje opgenomen, daterend 1964. Dan wordt aan de hand van oude ansichten een wandeling door de gemeente ge maakt, beginnend met de aankomst van het trammetje van de R.T.M., dat van Steenbergen naar Zijpe reed en stop plaatsen had zowel te St. Philipsland als Anne Jacobapolder. We gaan dan over de Stationsweg het dorp binnen, over de Oostdijk, de Schoolstraat naar de Voorstraat. Daarvan zijn meerdere kiekjes opgenomen; die brede straat was altijd een aantrekkelijk punt. De Achterstraat met zijn oude huisjes, waarin ook de kerk van de Oud Geref. gemeente staat, waarvan trouwens apart nog enige foto's zijn opgenomen. De Zuiddijk en het Karreveld, de nog draaiende molen „De Hoop" aan de ha ven, hebben er ook een plaats in en enige prachtige oude boerderijen. Flip- land is ook bekend om de „zulverjuun", waarvan ook een plaatje voorkomt. Van Anne Jacobapolder zien we de belang rijkste van de weinige straten, te weten de Langeweg en de Noordweg, niet te vergeten de haven aan het Zijpe, waar in een oude koftjalk en een klipper, verder de Geref. kerk en de O.L. school. Bekende figuren zoals de vroegere gemeente-politie J. Labruyère, de smid Verlinde, die heel wat paarden heeft beslagen, roepen oude herinneringen op. Ook door de opname van tal van predi kanten: van de Hervormde ds. J. W. Verschoor (1903-1910); ds. P. Holst en gezin (1942-1946) en ds. F. van Dieren (1955-1961). Ook de pastorie, de Herv. kerk en het interieur zijn er bij afge beeld, van de Oud Geref. predikanten vonden we zelfs een foto van de oude ds. Pieter van Dijke, de stichter van deze gemeente, die in 1851 door ds. Le- deboer werd bevestigd. Verder de ge liefde ds. L. Boone en echtgenote, ds. W. H. Blaak en ds. D. van Leeuwen. Tal van schoolfoto's vinden wij er in en kiekjes van bijzondere gebeurtenis sen, zoals de installatie van burgemees ter Kleppe, rampfoto's en het bezoek van Koningin Juliana, begeleid door burgemeester L. de Jonge, die in 1953 het rampgebied bezocht; foto's van mu ziek-, zang-, naaie- en andere vereni gingen ook die van het actieve Roode Kruis. De schrijver heeft honderden namen van afgebeelde personen weten te achterhalen. Er is veel zorg aan dit boekje besteed; de samensteller laat veel van het oude Flipland zien en geeft er tevens veel over te lezen, want de onderschriften vertellen breedvoerig hoe het vroeger geweest is en hoe men geleefd en ge werkt heeft. ledere Fliplander, ook die er vroeger gewoond hebben en naar el ders zijn verhuisd, zal het gaarne als een blijvende herinnering willen be zitten. Het is verkrijgbaar gesteld bij M. Ne- lisse (Postagentschap) Langeweg 24 te Anna Jacobapolder en bij Boekhandel Den Braber, Voorstraat 17 te St. Phi lipsland. De prijs is 24,90. Buiten wo nenden kunnen het bestellen bij de Zeeuwse Boekhandel, Postbus 30 te Zie- rikzee. Door overschrijving van genoemd bedrag op postgiro 9544 krijgt u het dan per omgaande franco per post toege zonden. (Th.d.W.) THt is de Zuiddijk, met op de achtergrond de haven en de molen „De Hoop", (van onze weerkudige medewerker) De zomer blijft zich zeer opvallend gedragen. Zo hebben we inmiddels de 3e hittegolf van dit seizoen te pakken. Eind vorige week liepen de temperatu ren in Zuidoost-Nederland in de rich ting van 35 graden. Dit was een bena dering van de juni-warmterecords in die gebieden (al scheelden er plaatselijk nog wel een paar graden aan). De absoluut hoogste landelijke tem peratuur, t.w. 38,6 gr. C. in augustus 1944 in Warnsoeld bij Zutphen, werd niet direct bedreigd. Voor België be draagt het record 40 graden in juni 1947. De huidige stabiele luchtdrukverde ling doet in verschillende opzichten denken aan die van 1947, het jaar met een ongekend warme zomer die tot diep in de herfst voortduurde. Nog niet vergeten zal zijn de flinke regenval die ons land aan de vooravond van de langste dag 21 juni kreeg. In het grootste deel van Nederland viel toen 1530 mm. regen, in Limburg minder, n.l. 2 tot 6 mm. Die regen was volstrekt te weinig om uitkomst te bieden wat betreft de droog te. De bovenste grondlagen werden enigszins bevochtigd, maar dieper in de grond gebeurde er maar weinig. Wil er werkelijk verandering komen, dan mag het wel een week achter elkaar flink regenen. Wij zien dat nog niet zo zitten. Diepe oceaandepressies buigen in het zeegebied ten westen van Ierland en Schotland constant af naar het noor den en leven zich voornamelijk 'tussen IJsland en Schotland uit. Rand- en golfstoringen ervan brengen niet verder dan oostwaarts dan de Ierse Zee af en toe regen. Zo was de situatie ook tijdens het laat ste weekend nog. De enige neerslag die er op het con tinent valt, wordt geproduceerd door hitte-onweders. Erg dik gezaaid en ak- tief zijn die vorige week, ondanks de hoge temperaturen, niet geweest. Als er in de hogere atmosfeer ook een ho- gedrukgebied voorhanden is, krijg je trouwens niet gemakkelijk een onweers bui tot volle wasdom. Ook als dit wel gebeurt, blijft het een lokaal verschijn sel, dat de droogteperiode niet beëin digt. Met de droogste lente sedert 1893 achter ons, gevolgd door een eveneens droge juni, lijkt een radikale „natte ommezwaai", in juli en augustus niet erg voor de hand liggen. De „Erhal- tungstendenz" van het weer (de neiging om een al geruime tijd bestaand weer type verder te doen voortduren) zal niet gering zijn. Meteorologen in Frankrijk, het Euro land dat het zwaarst van de droogte te lijden heeft, voorzien niet vóór septem ber „ander weer". Slecht nieuws dus voor de getroffen agrariërs, maar na tuurlijk goede geluiden voor de velen die de komende weken hun vakantie in West-Europa doorbrengen. (Nadruk verboden) De afgelopen weken zijn tientallen verrijdbare klapbruggen voor het in- en uit de trein rijden van invalidewa- gens op stations geplaatst. Dit kan als resultaat worden gezien van het regel matig plaats vindende overleg tussen NS en de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie. De klapbruggen blijken in de praktijk erg goed te voldoen. Enkele jaren geleden is een eerste klapbrug in Zandvoort beproefd, waar na besloten werd de proef op groter schaal voort te zetten. Er werden in totaal dertien exem plaren geplaatst op negen stations, om die op hun bruikbaarheid te testen. Er worden in de komende weken 74 stations voorzien van in totaal 110 bruggen. De dertien eerder genoemde zijn gefinancierd door het Nationaal Re- validatiefonds, de andere door het mi nisterie van Sociale Zaken in het ka der van de werkeloosheidsbestrijding. NED. HERV. KERK Beroepen te Renkum A. Tromp te Daarle. Tiendeveen K. Exalto te Has selt. Aangenomen naar Monster A. Muil- wijk te Ouderkerk aan de IJssel, Oolt- gensplaat kand. T. v.Bennekom te Wezep. Lopik kand. A. v. d. Meer te Utrecht. Leiden A. Meyers te Ermelo. Bedankt voor Driesum en Eethen kand. A. v. d. Meer te Utrecht. Jaars- veld, Stellendam, IJsselmuiden en Waar der kand. T. v. Bennekom te Wezep. Jaarsveld: Wegens vertrek naar Groot Ammers, nam ds. P. Molenaar af scheid met een prediking over Jesaja 53 10b. Groot Ammers: Na bevestiging door zijn voorganger ds. W. L. Tukker, em. pred. te Sirjansland, deed ds. P. Mole naar intrede met Hebreeën 11 8. Epe: Na bevestiging door ds. P. Koe man te Oene, deed ds. H. Vreekamp, gekomen van Oosterwolde intrede met Openb. 1 4—6. Bunschoten: Ds. W. H. v. Kooten uit Hilligersberg, bevestigde ds. B. Schro ten, gekomen van Langerak met Spreu ken 9 1. Deze had zijn intredetekst gekozen uit Spreuken 8 32 Driesum: Wegens vertrek naar Har- melen, nam ds. P. v. d. Heuvel afscheid van deze gemeente met Johannes 17 lib. GEREF. KERKEN Beroepen te Stadskanaal A. Prins te Aalten. Oude Horne J. Cziria te Oude Wetering. Almkerk C. Zeeman te Bir- daard. Rhenen J. v. Dreven te Mark nesse. Aangenomen naar: Lutten T. Ouwe- hand te Sprengdale (C.) Bedankt voor Leiderdorp B. Koekoek te Waddinxveen. Bunschoten J. Kuhle- meyer te Vorden. Joure B. Koekoek te Waddinxveen. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te Assen als miss. pred. J. Schreuder kand. te Zwolle. Bedankt voor Amsterdam-Z. (fa.v.) P. Veldstra te Leerdam. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal te Putten en Rijnsburg A. v. Heteren, kand. te Sassenheim en H. Klomp kand. te Ede. Onstwedde A. v. Heteren kand. te Sassenheim en R. Soe- tes kand. te Zwolle. Beroepen te Maarssen H. Brandsma, zendingspred. te Amersfoort. N. Vennep A. Bijkerk te Aalten. Veenwouden A. v. d. Heyden kand. te Putten. Rotter dam-Oost; Capelle a.d. IJssel, Maassluis en Woerden H. Klomp kand. te Ede. Ede P. Ribbers te Den Haag-Z. Aangenomen naar Goes A. Verhage te Meppel. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Haamstede D. Hakken berg te Lisse. Nunspeet A. Verhoef te Chiliwack (C). Unionville M. Mondria te Waardenburg. Betdankt voor Franklin Lakes D. Hakkenberg te Lisse. GEREF. GEM. IN NED. Betroepen te Utrecht, Chiliwack, Vrie- zenveen, Lethbridge, Paterson en Ter- Heuzen kand. A. v. Straalen te 's Gra- venzande. Dames grijpt de winst! Al leen juli BONTMANTELS met 20% korting m. garan tie. Nu kopen a.s. winter pas betalen. Desg. zeer soe pele kredietservice. De grootste goedkoopste bont zaak van Nederland De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Parkeren v. zaak. Gratis reizen, bij koop reisgeld terug (ook benzine) Wie echt van vakantiefietstochten wil genieten, moet daarvoor de nodige voor bereidingen treffen, zeker als het om grote of om dagen of weken durende tochten gaat. Niet alleen moeten dan kaarten worden gekocht en routes wor den uitgezet, Qok de fiets zelf vraagt dan de nodige/ aandacht. Wat voor s'oort fiets kan het best worden gebruikt, welke bagage neemt men mee en hoe moet deze bagage op de fiets worden verwerkt? Zo is er nog veel meer. Alle infor matie en veel nuttige en vaak onmis bare tips hierover vindt U in het boek je Goede raad voor fietstochten, dat door overmaking van 4,60- op postgi- rorekening nr. 234567 kan worden aan gevraagd bij de stichting: fiets! in Am sterdam. Wie een fietsvakantie heeft gehou den, zal daar prettige herinneringen aan bewaren, vooral als zo'n vakantie goed is voorbereid. De praktijk heeft geleerd, dat velen het niet bij één keer laten. Zo'n fietsvakantie wordt her haald. De moeite waard om er eens over na te denken. THOLEN Van tankschip deksels niet gesloten. Schipper B. P. S. uit Antwerpen werd door de kantonrechter veroordeeld tot 800,boete of 30 dagen hechtenis, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Schipper S. had in Luik 688 ton benzine gelost en moest in Rotterdam weer gasolie la den. Het ontluchten en schoonmaken van de tanks vond hij te duur en zou dat dan zelf wel doen. Na het passeren van de Kreekraksluizen opende hij de tankdeksels om een „natuurlijke" ont luchting toe te passen. Bij Tholen werd S. door de rijkspolitie te water aange- houdend, rechts volgens art. 6 van het Reglement vervoer gevaarlijke stoffen. De officier van Justitie tilde zwaar aan dit feit en eiste 1000,boete, waarvan de helft voorwaardelijk. Op zaterdag 10 juli a.s. organiseert de korfbalvereniging Good-Luck weer een openluchtbazar. De bazar wordt ge houden op het schoolplein van de open bare basisschool aan het Beneden Zand pad. Er zijn weer verschillende leuke at- trakties zoals rad van avontuur, schiet- tenten, ballen gooien, touwtje trekk- ken enz. Komt u ook op 10 juli? U bent van harte welkom van 13.00 tot 22.00 uur. De rijksvoorlichtingsdienst heeft vrij dagavond de volgende mededeling van prins Bernhard gepubliceerd. „Ik wil graag uiting geven aan mijn diepe er kentelijkheid voor de vele blijken van warm medeleven die ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn 65ste verjaar dag. Sommige waren grappig, vele ont roerend alle waren welkom". Ik had het liefst een ieder persoonlijk bedankt, maar dat bleek technisch binnen een redelijke termijn niet uit voerbaar. Het spijt mij dat ik daarom al degenen die op de een of andere wijze mij hun goede wensen hebben doen toekomen slechts op deze wijze, maar van ganser harte, mijn grote dank kan betuigen". De cautieregeling een regeling die toegespitst is op de afzet en verwer king van mager melkpoeder in vee voer verloopt in de Gemeenschap niet helemaal naar wens. Los van de vraag of de door Brussel geplande 400.000 ton mager melkpoeder in het vervoer verwerkt zal worden, wil het Landbouwschap dat de cautieregeling zowel om principiële als ook financi ële redenen zo spoedig mogelijk be ëindigd wordt. Het Landbouwschap heeft in een schrijven van 25 juni aan de minister van Landbouw aangedrongen op beëin diging van de cautieregeling zodra de betaalde cauties overeenkomen met de bijmengingsmogelijkheid van 400.000 ton mager melkpoeder. Het Landbouwschap heeft steeds grote bezwaren gehad te gen de cautieregeling die Brussel ge troffen heeft. Vooral de veredelingsland- bouw (onder meer pluimveehouderij varkenshouderij) heeft via deze regeling extra zware lasten te dragen. Aan reeds bestaande voorschriften j betreffende de vangstbeperking tong en schol 1976 is met ingang van donder dag een nieuwe voorschrift toegevoegd. Dit bepaalt, dat het niet langer is toe gestaan tong en schol aan te voeren, tenzij ook voldaan is aan de door het produktschap voor vis en visprodukten opgelegde verplichting de aangevoerde hoeveelheden tong en schol op te ge ven. De verplichting tot het doen van opgave aan het produktschap voor vis en visprodukten strekt nu mede tot na volging van de contingenteringsregeling tong en schol. De wijziging zal er toe bijdragen de totale aanvoer van onze vissers te controleren en te beperken tot het aan ons land toegewezen quo tum. Daarnaast wordt voorkomen dat sommige vissers meer vis aanvoeren dan is toegestaan, zodat zij een econo misch voordeel zouden behalen boven andere vissers, die de contingenterings regeling nakomen. Een en ander heeft het ministerie van Landbouw en Visse rij meegedeeld. Zaterdag 10 juli wordt op een terrein aan de Willem van Oranjelaan in Zie rikzee de 21ste centrale fokveedag voor Schouwen-Duiveland gehouden. De or ganisatie berust bij de commissie cen trale fokveedag voor Schouwen-Duive land. De landelijke rijvereniging van Schou wen-Duiveland zullen weer medewer king verlenen. Behalve de traditionele veekeuringen, zullen er die dag ook Ruiterdemonstraties gegeven worden. De fokveedag begint om negen uur. Op sommige plaatsen komen klach ten van ongezond water om te zwem men. Zo ook van het water bij de Ha ringvliet brug. Zwemmen in de Haringvliet bij het Zuidhollandse Numansdorp is sterk af te raden, aldus dr. G. C. Molenkamp van de Inspectie Volksgezondheid. Door de niet aflatende warmte is het water een steeds gunstiger voedingsbo dem voor allerlei bacteriën. Bovendien loost Numansdorp ongezuiverd riool water in de directe nabijheid van een strandje waar doorgaans veel dagre- creanten zijn. Burgemeester J. Quast van Numans dorp zou liever zien dat de mensen stoppen met deze vorm van recreatie. „Het wordt een griezelige zaak. Laat iedereen beseffen dat men risico's loopt met het recreëren op stranden aan weerszijden van de Haringviietbrug", aldus burgemeester Quast. VAN ZIELST De Nederlandse Spoorwegen noteer den in de eerste helft van 1976 een dui delijke groei in de belangstelling voor binnenlandse vakantiereizen. Zij leiden daaruit af dat de trek naar het buiten land zeker niet ten koste gaat van het binnenlandse toerisme. De boekingscijfers voor de meerdaag se zomerreizen geven een stijging van 15"/o te zien. De NS. minitrips, korte reizen in na jaar, winter en voorjaar, telden het af gelopen seizoen 34.500 deelnemers tegen 30.500 in het voorgaande seizoen. Ook de vraag naar appartementsreizen nam opnieuw sterk toe. De verhuur van fietsen op stations in combinatie met een treinreis volgens de formule „Fietsen met NS", zit duidelijk in de lift. De stijging bedraagt thans 40»/o ten opzichte van de vergelijkbare stand in 1975.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 2