Nieuwe Chr. „Prins loiian Friso scliool te HeAingen gereed Hotel Beilevue te Middeiharnis heeft riant restaurant Benzine weer diurder 19 Nieuws uit Zeeland Suiker duurder Dinsdag 6 juli 1976 No. 4502 CHR. STREEKBLAB OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per weekdinsdag- en vrijdagavond Eerste school op Flakkee van het „Midden-Holland" type De nieuwe Christelijke „Prins Johan Friso" school gebouwd aan de Deltastraat te Herkingen, is gereed gekomen. De verhuizing van de schoolmeubelen en het lesmateriaal heeft al plaats gehad, de inrichting is nu compleet. Op de foto ziet u nog een aantal stenen op het ruime voorplein bij de ingang, intussen is het daar ook reeds een geplaveide straat gewordeh. Wanneer de vakantie voorbij is kunnen de leerlingen in de moderne ruime lokalen plaats nemen en ook de kleuters kunnen dan hun hart ophalen. De nieuwe school is de eerste op Goeree-Over- ffakkee van het zgn. „Midden-Holland"-type met 5 lokalen voor de basis-school en twee voor de kleuters. De datum van de officiële opening is nog niet bekend, dit zal waarschijnlijk eind augustus worden. De kleuterschool Snelle bouw Heel de bevolking leeft mee Comité aanbieding geschenk oud-leerlingen Verkeersongevallen Raad Oostflakkee vergadert a.s. donderdag Diefstal van aardappelen EXTRA KERKDIENSTEN GEREF. GEMEENTEN POSTBOX 8 >-i MIDDEIiHAEOTS Eedactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13.' Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29 >-. Na 5.30 uur (01870) 33 92 Giro 167930 BankRaibo Middelhamis no. 3420.01.108 ABQNKEMENTSPRIJS 7,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 27 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. De school aan de Kaaidijk, waar sinds de oprichting in 1921 (in 1971 werd het 50-jarig bestaan van de Chr. School ge vierd) de leerlingen hun wijsheid moes ten halen, is totaal verouderd. Het is dus wel een enorme verbetering, want deze gemeenteschool, waarin vóór 1921 openbaar onderwijs werd gegeven, vol doet aan geen enkele eis meer. De vijf lokalen zijn ruin) en licht, met overal grote ramen en zonwerin gen. Op de foto ziet u ook de lichtkap- pen, die zijn aangebracht. Een brede gang geeft toegang tot de leslokalen, waarin een prachtig aquarium, gemaakt door enkele ouders van de leerlingen en ingericht door dhr. E. 'Soeteman. Er ts een apart documentatiecentrum in ge bouwd en een grote gemeenschapsruim te, waar dia's kunnen worden vertoond; desgewenst aan 2 klassen gelijk les kan worden gegeven, schoolvergaderingen kunnen worden gehouden enz. In deze ruimte komt een kunstwerk in hout snede te hangen, voorstellend een Bij bels tafereel. Aan de muur buiten aan de voorzijde komt ook een kunstwerk in abstracte vorm van metaal, dat ge reed gemaakt wordt bij de fa. De Lig- nie. Verder een lokaal voor handen arbeid met de modernste materialen! een personeels- en directeurskamer, een pantry met doorgeefluik naar de ge meenschapsruimte. Er is ook een ge luidsinstallatie aangebracht, waarmee alle lokalen in verbinding staan, fïet sa nitair, gordijnen, vloerbedekking enz. geven aan deze nieuwe schpol een apart cachet. Voor het personeel is een eigen par keerruimte; voor de leerlingen een fiet senstalling en achter de school wordt een grote speelruimte gereed gemaakt, waar dé jeugd naar hartelust kan bal- trappen en allerlei'spelletjes doen. Het schoolteam bestaat uit; N. D. Hu- man (hoofd); J. D. van Oostênbrugge, J. W. Bruggeman, A. van Eist en de parttimers mevr. N. den Hengst-Ver hagen en mevr. Logmans, welke laat ste echter per 1 augustus a.s. vertrekt. In haar plaats komt mevr. Kok uit 'Oude Tonge. iVlevr. Struijk-Witvliet geeft handwerkles. Van het schoolbe stuur is ds. P. Blok te Dirksland voor zitter. De kleuterschool heeft zoals reeds ge zegd twee ruime lokalen en een speel bal. Het geheel kan van de basisschool worden afgeschoten met voorwand. Er zijn openslaande deuren aangebracht die toegang verlenen tot de zandbakken en speelruimten buiten. Het sanitair voor de kleuters is ingericht met lavet en douche, er is een apart magazijn voor opberging speelmaterialen. De hoofdleidster is mej. A. J. van Se- ters te Melissant, die samenwerkt m^t de leidster mevr. Van der Velde-Den Boer. De eerste paal voor deze bouw is 7 nov. 1975 ingeheid door burgemeester H. Bos, de bouw is dus in zeven maan den voltooid. De hoofdaannemers zijn Gebrs. Verschoor te Pernis, met tal van onderaannemers. De staalconstructie is gemaakt door fa. De Lignie B.V. te Herkingen. De gehele bouw en inrich ting geschiedde onder Architecten-bu reau Stuurman te Waddinxveen. Er is maar één lagere school te Her kingen en heel de bevolking leeft met de school mee. Zo werd belangeloos geholpen aan de verhuizing, met trac toren en landbouwwagens. Het is ook een unicum voor een plaats van plm. 1200 zielen; er zal in de onder- wijs-wereld veel belangstelling voor bestaan. Te Oude Tonge wordt een der gelijke lagere openbare school gebouwd, die in september a.s. geopend wordt. Zoals wij in een van onze vorige nummers hebben gemeld is er een co mité dat kontakt zoekt met alle oud- leerlingen, zowel met die van de eerste als van de later gefuseerde school, om ter gelegenheid van de opening een pas send geschenk aan te bieden.' Daarvoor is een rekening geopend bij de RABO- bank te Herkingen onder nr. 34.20.13.651 waarop de bijdragen kunnen worden getstort, met vermelding op het giro- biljet: „Gift geschenk oud-leerlingen. Wij geven dit gaarne nogmaals door, vooral voor de oud-leerlingen, die in tussen naar andere plaatsen zijn ver huisd. MIDDELHARNIS Op weg naar hun vakantie-adres be landde zaterdagmorgen de fam. L. Mas tenbroek, afkomstig uit Rotterdam, ter hoogte van Langendam in de sloot. Oorzaak, de poes liggend achter in de Peugeot 204 vond het tijd geworden om een kijkje te nemen bij zijn baasje, doch deze vond het hiervoor niet de juiste tijd en duwde poes naar achteren, waarna hü de auto over de linker weg helft reed en via de berm in de sloot tot stilstand kwam. Mevr. Mastenbroek liep lichte ver wondingen op, dhr. Mastenbroek, poes en de hond kwamen met de schrik vrij, de auto werd licht beschadigd. OUDE TONGE Bij het oversteken van de Prov. weg bij de kruising Sehaapsweg, werd za terdagmorgen om plm. 6 uur dhr. P. J. Wesdorp met bromfiets uit Rockanje aangereden door een personenauto be stuurd door dfir. J. T. vanUden uit Zierikzeee. De heer Westdorp moest met een gebroken been opgenomen worden in het ziekenhuis. De gemeenteraad van Oostflakkee vergadert a.s. donderdagavond om 7 uur in het gemeentehuis te Ooltgensplaat. Op de 20 punten tellende agenda stel len onder punt 6 B. en W. voor tot Wij ziging „verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten". In de vorige verordening is de regeling voor het ophalen van bedrij f svuil niet waterdicht, omdat grote hoeveelheden bedrijfsvuil worden meegegeven an ders dan in containers. Aangezien in de heffing van reini gingsrechten voor bedrijfsafval, al of niet in containers, geen ruimte voor misverstand mag bestaan, is het nodig zo stellen B. en W. in de belastingver- ordenkig een tarief op te nemen voor het wekelijks ophalen van bedrijfsafval anders dan in containers. Bedrijven ingeschreven in het regis ter van de Kamer van Koophandel ont vangen een aanslag, indien zij gebinik maken van de reinnigingsdienst. 21.000,wordt gevraagd om de kaai- en handelsterreinen te Oude Ton ge een vriendelijker aanzien te geven. Op het kaaiterrein zal een vak worden ingericht voor een 20-tal rijwielen en/of bromfietsen. Tegenover de brandweer- garage is plaats voor 12 personenwa gens, terwijl op het handelsterrein vak ken aangelegd zullen worden voor acht grote vrachtwagens en vijf personen wagens. Tevens stellen B. en W. voor een kre diet groot 122.629,— beschikbaar te stellen ten behoeve van onderhoud aan straten en pleinen in de gemeente Oost flakkee. Ook dit jaar komt het regelmatig voor dat er aardappelen gestolen wor den, zo oók het afgelopen weekend werd bij de politie melding gemaakt van diefstal in de polder bij de Hoek van St. Jakob. Het betrof hier een op pervlakte van plm 20 m^. OOSTFLAKKEE Tropendienst gemeentekantoren. Vo rige week is door het personeel van de Gemeentesecretaris van Oostflakkee een zgn. Tropendienst ingesteld. De temperaturen in de gebouwen zijn zo danig dat er 's middags niet te werken is. Op de secretarie, de kantoren van de Technische dienst. Sociale Zaken, de gemeente-ontvanger, etc. zijn de kanto ren van voormiddag 7 uur tot nam 1 uur geopend. Gelieve met uw bood schappen en telefonische gesprekken hiermede rekening te houden. De kan toren zijn dus na 1 uur nam. gesloten. Vrijstelling dienstplicht. De minister van defensie heeft vrijstelling van de dienstplicht verleend aan: Marinus van Kempen, Oude Tonge voor één jaar we gens persoonlijke onmisbaarheid; aan Pieter L. van Dis te Oude Tonge tot 1 januari 1979 wegens een bijzonder ge val (politie-ambtenaar) en aan Wouter C. van Damme te Den Bommel tot 1 augustus 1978 wegens een bijzonder ge val (polite-ambtenaar). OOLTGENSPLAAT Geslaagd. Door een bedrijfsongeval werd Adrie G. Neels Kzn. gedwongen zijn eindexamen voor de Lagere Land bouwschool te Sommelsdijk uit te stel len. Vorige week mocht hij evenwel met goed gevolg zijn diploma in ont vangst nemen. Hij zet zijn studie aan de Hogere Landbouwschool te Dord recht voort. Vorstelijke gift. Op de op 2 juni j.l. gehouden vergadering van de Kolen- bond „Algemeen Belang" is besloten om aan de plaatselijke afdeling van „Het Groene Kruis" voor de restaura tie van het Wijkgebouw een bedrag van TIEN DUIZEND GULDEN be schikbaar te stellen. Deze vorstelijke gift is in dank aanvaard. Zoals u weet wordt er in november een grote bazar voor deze restauratie gehouden. De schenking van dit mooie bedrag is een goede aanzet om de zaak opgang te brengen. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. R. Boogaard van Leiden. OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. J. Driessen van Oostkapelle. ST. ANNALAND Veiling St. Annaland kreeg interna tionaal bezoek. Tijdens de woensdag gehouden aardappelveiling op de vei ling in St. Annaland waren er niet al leen kopers, maar ook diverse buiten landse belangstellenden, om getuige te zijn van het veilen van de Zeeuwse aardappelen. Het betrof een groep bui tenlandse lanbouwstudenten, die op de landbouwhogeschool in Wageningen zo genaamd stage lopen, teneinde hun stu die af te ronden. De groep studenten was afkomstig uit verschillende delen van de wereld en wel uit Brazilië, Ar gentinië, Ghana, Irak, Kenya, India en Nepal. Verder waren uit de buurt aan wezig de heer L. N. Bax uit Tholen en de heren Beukema en Valstar uit Wa geningen. Nadat de aardappelen geveild waren, maakte het bonte gezelschap een rondgang door het grote veilingge bouw, waarna men in de mijnzaal een praatje maakte met de directeur van de veiling, de heer Abr. Ja Duijzer. Na dit praatje maakte men de zogenaamd- de „drukproef", voor welke wedstrijd niet minder dan vijftien prijzen beschik baar gesteld waren in de vorm van si garetten en chocolade. Examen. Aan de Lagere Technische School- in St. Maartensdijk behaalden het einddiploma voor Bouwtechniek Theorie op B-niveau Henk Aamoudse; voor Meclïanische Techniek Theorie op C-niveau slaagden Adrie van Dijke, Jan M. den Engelsman, Johan Heij- boer, Boudewijn Kooijman en Kees van Oeveren. Voor hetzelfde diploma op B- C-niveau slaagden Sjaak Ridderhof en op B-niveau Jan den Engelsman. Voor Bouwtheorie Praktijk slaagde Adrie Scherpenisse en voor Mechanische Techniek Praktijk Adrie Goedegebuu- ren en Simon van Vossen, allen uit St. Annaland. Examen. Aan de Oesterschelp te Tholen slaagden voor het diploma aan de landbouwhuishoudschool Hanna Bruijnzeel, Dina Goedegebuure en Wil- ma van Vossen, allen uit St. Annaland. Geslaagd. Aan de Hogere Technische School te Dordrecht slaagde voor het eindexamen Weg- en Waterbouw de heer Adrie Fase Azn. uit St. Annaland. Geslaagd. Mejuffrouw A. Souters Abr. Jd. uit St. Annaland, kleuterleid ster aan de Mijenkorf te Tholen slaagde te Middelburg voor de hoofdakte. Examen. Aan de R.K. Middelbare Technische school te Bergen op Zoom slaagde voor kerktuigbouwkunde de heer J. den Engelsman uit St. Annaland. Examen. Betty Burgers uit St. Anna land slaagde aan de Petrus Canisius Nijverheidsschool te Bergen op Zoom voor, het vier-jarig examen nieuwe stijl individueel huishoud- en nijver heidsonderwijs. Geslaagd. Aan de gemeentelijke M.A.V.O. te Tholen slaagden voor het Mavo 4 diploma Pam Koedood, Katie Menheere en Chris van Schetsen, allen uit St. Annaland. Aardappelveiling van vfijdag 2 juli. Doré eerste soort 0,92-0,97. Doré, tweede soort 0,88. Doré apart 0,70-0,80. Doré bonken 1,30. Doré drielingen 0,50-0,58. Doré kriel 0,85-1,07. Eetrstelingen 0,71- 0,78. Lekkerlanders 0,50. Gloria 0,75. Aanvoer 215 ton. THOLEN Lerares huishoudkunde. Mej. T. M. J. Schot slaagde aan de vakschool te Goes voor het padagogisch 'examen bij de akte lerares huishoudkunde. Benoeming. Tot ambtenaar voorlich ting Culturele Zaken op de gemeente- secretarie is benoemd de heer C. H. J. Lamers uit Rotterdam. Benoeming. Tot concierge aan de landbouwhuishoudschool De Oester schelp is benoemd de heer L. Tichem. STAVENISSE Benoeming. Tot ambtenaar op de afd. Bevolking van de gemeentesecretarie Tholen is benoemd de heer L. den Bra- ber. - Benzine wordt vandaag dinsdag weer een cent per liter duurder. Super kost dan 112,6 cent en gewone benzine 108 cent, gasolie wordt 0,9 cent per liter in prijs verhoogd. De laatste verhoging dateert van 8 mei, dus het gaat in een snel tempo. Sinds januari is de prijs met gVa'/o om hoog gegaan. Oorzaak is: de gestegen prijzen van de aardolie-produkten. Een kilo suiker gaat vanaf heden 1,58 kosten, oftewel 3 cent per kg. ho ger dan voorheen. Deze stijging is het gevolg van de ontwikkeling op de sui kermarkt. NIEUWERKERK Geref. Kerk N'kerk-O'land. In de vacature van ouderling in de Geref. Kerk te Nieuwerkerk ontstaande door het periodieke aftreden van de heer M. Overbeeke, werd uit een tweetal J. A. Schiettekatte Az. en S. N. Syriër, de laatstgenoemde gekozen. In memoriam R. A. v. d. Snoek. Op 67-jarige leeftijd overleed te Veenendaal de heer R. A. v. d. Snoek, oud gemeen- ontvanger van Duiveland. In de na-oorlogse jaren werd de over ledene Ie ambtenaar ter secretarie van de toenmalige gemeente Nieu'werkerk. Na de herindeling der gemeenten op Schouwen-Duiveland werd de heer van der Snoek gemeenteontvanger. Ook was hij ambtenaar der burg. stand. Vorig jaar verhuisde de fam. v. d. Snoek naar Veenendaal. Na langdurige ziekte over leed hij in het ziekenhuis te Veenen daal. In alle stilte is de overledene te Nieuwerkerk op de algemene begraaf plaats ter aarde besteld. OOSTERLAND Geslaagd. Bij de te Goes gehouden examens voor het middenstandsdiploma slaagden dezer dagen o.m. onze beide dorpsgenoten de heren M. W. Bolle en J. J. Hendrikse. Jtfetseldiploma. Vorige week zijn te Kapelle-Biezelingen de diploma's uit gereikt van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf Bevelanden-Walcheren. Het examen bij de primaire opleiding aspirantgezel metselen en timmeren werd afgenomen op een bouwwerk van de Bouw Maatschappij „Schrijver" te Goes, terwijl als voorzitter optrad de heer F. J. Weststrate, aannemer te Kat- tendijke. Onze dorpsgenoot Rien Capel- le Jacz. slaagde hierbij voor het diplo ma metselen, met op één na het hoog ste aantal punten. De uitbreiding van Hotel-Café-restau- rant Bellevue op het Zandpad in Mid deiharnis, was maar net op tijd.klaar, zo vindt de eigenaar, de heer Erenstein. Een paar jaar geleden nam hij het bedrijf over: pas verbouwd met een riant restaurant. Al spoedig bleek, dat juist het restaurant te weinig plaats bood. Het biljart verdween en even was er wat verademing. Dat duurde slechts kort en toen be sloot de heer Erenstein korte metten te maken en het gebouw door te trek ken tot aan de haven. Verleden week was het gebouw gereed en werd het officieel geopend. Er is nu een prachtige eetzaal ont staan, die uitzicht geeft op de polder en op het Haringvliet. Op- het drukste Het gedeelte van de eetzaal, dat nieuw werd aangebouwd. Doordat de stoffering geheel nieuws is, is het verschil van oud en nieuw niet te zien. Op de achtergrond de heer en mevrouw Erenstein-Jacobi, die na de opening, honderden handen hebben geschud. punt van het eiland heeft men hier de rustigste plaats om even op verhaal te komen. Er is plaats voor diners tot 180 personen. Er is volop licht en lucht, de inrichting is smaakvol. Ondanks de grote uitbreiding is de mogelijkheid gebleven, het geheel te kunnen overzien. „We kunnen nu jaren vooruit", ver telde de heer Erenstein bij de opening van het gebouw. „We zijn precies op tijd klaar. We kunnen er nu tegenaan met de vakanties". De heel oude stoep gaat spoedig ver dwijnen. Hij maakt plaats voor een meer aangepaste met één trede meer. De entree zal worden gemarkeerd door een speciale verlichting, waarvoor de twee lantaarnpalen reeds zijn geplaatst. In de winter zal er volop ruimte zijn voor vergaderingen, zodat in deze leem te nu is voorzien. Het gebouw lijkt nu veel op een bloemenzaak. Tal van bloemstukken en andere nuttige, artikelen werd het echtpaar Erenstein tijdens de receptie overhandigd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 1