Braderie-aanbieding PONTIAC Ziekenhuis Diricslancl en Rusthuis Sommelsdijic sturen op fusie aan Jagersvereniging gaat houtduivenplaag bestrijden Geslaagde eindavond Chr. Huis houdschool „Westvoorn" Ouddorp BLOUSES van 29.50 in wit - gebloemd nu ^^b|)|| MODEHUIS J. KEUVELDflR Dit Afsclieid diploma hoera PREDIKBEURTEN Geslaagden op de MAVO te Oude Tonge Twee sproeivliegtuigjes neergestort Onge^jvaagd verlof LUNCHROOM KRUIK terug van vakantie DAF 33 ADl SIEI Thcj Nieuwe brand- alarmnumxners natuurlijk bij: maar 6,00 E. GRINWiS VW Picicup 1972 mevr. mi mJ DiJ MiddJ Wegei ZATERDj WESTDM BOS! dil Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" Vrijdag 29 juni 1973 ■.jjdag 20 jum| De Stichting „Het van Weel-Bethes- da ziekenhuis" te Dirksland en de Stichting Hervormd Diaconaal Ruisthiiis „de Goede Ree" te Sommelsdijk koersen op een fusie ,aan. Sinds enige jaren be- staian er tussen beide Stichtingen al ver bindingen (de econ. dir. en de dir—ge neesheer van het ziekenhuis zijn ook voor de „de Goede Ree" werkzaam) en mét de planning voor een verpleegtehuis door de Stichting Herv. Diaoonaal Rust huis is de wenselijkheid tot een nau were samenwerking sterk naar voren gekomen. Vanuit beide Stichtingen is een coör dinatiecommissie gevormd welke vrucht baar heeft gewerkt. Hoofdmotief tot een nauwere samenwerking is dat die in het belang van de inwoners van Goe- ree-Overflakkee is en een wezenlijke bijdrage tot de ontwikkeling van de ge zondheidszorg op het eiland lean bete kenen. Motieven De volgende beweegredenen hebben tot de fusiebesprekingen geleid: A. Uundelijk wordt in de gezondheids zorg gestreefd naar een goed op elkaar afgestemd functioneren van dienstver leningen ten 'behoeve van die gezond heidszorg. Niet alleen kan dan een meer efficiënt gebruik worden gemaakt van mankracht en beschikbare middelen, doch de com municatie tussen' diverse inrichtingen wordt er mee gediend, evenals de com municatie met „extra-murale" voorzie ningen, zoals b.v. de Kruisverenigingen die o.a. de nazorg en de praeventieve zorg behartigen. Zo wordt ten aanzien van de co^mmu- nicatie van inrichtingen het zogenaam de „gesloten circuit" van ziekenhuis verpleeghuis-verzorgingshuis aanbevo len. Op Flakkee nu liggen de mogelijkhe den in dit opzicht zeer gunstig. Door dat de dieristverleningen van het zie kenhuis en verpleeghuis in eikaars ver lengde liggen, ligt het voor de hand te komen tot een functionele eenheid, met andere woorden tot een goed sa menwerkingsverband tussen het „Van Weel-Bethesda Ziekenhuis" en het Ver pleeghuis met Verzorgingshms „de Goe de Reê". Deze functionele eenheid, waarmee de efficiëntie in personele bezetting en ma teriële voorzieningen gediend zijn, zal mede bevorderd worden door eenheid van beleid in bestuurlijke zin. Het is dan ook aan te bevelen dat spoedig één beheersinstantie wordt ge- vorm.d en wordt overgegaan tot fuse ring. Over dit laatste zal nog wel juri- disch-organisatorisch advies moeten Aarden ingewonnen in verband met bë'sfaahde statuten. B. Zowel voor het ziekenhuis als voor het verpleeghuis/verzorgingshuis geldt, dat zij in hun functioneren elkaar on derling aanvullen. Voor het verpleegtehuis geldt dit om dat in de meeste gevallen opname eerst plaats vindt na onderzoek en ingestel de behandeling door specialisten in het ziekenhuis met de daar aanwezige ap paratuur. Het ziekenhuis is dus veelal het „opvangoerttrum" voor het ver pleeghuis. Bovendien zullen de ziekenhuisspecia listen optreden als consulenten ten be hoeve van de verpleeghuispatiënten en voorts zal voor specialistische behande lingen, waarvoor ziekenhuisapparatuur nodig is, het nabij gelegen ziekenhuis de aangewezen plaats zijn. Het blijkt dus dat het bestaan van een nabij gelegen ziekenhuis, waarmee nau"we samenwerking kan worden on derhouden, voor het verpleeghuis van grote waarde is. Doch ook het ziekenhuis heeft be lang bij een goede samenwerking mot het verpleeghuis, waardoor patiënten niet langer in het ziekenhuis behoeven te verblijven als zij hoofdzakelijk ver pleging nodig hebben en geen gebruik behoeven te maken van de ziekenhuis apparatuur. Dat met deze „doorstromingsmoge- lijkfaeid" een economisch belang wordt gediend, vooral nu de Gezondheidszorg verontrustend duurder wordt, is 7onder meer duidelijk. C. Ten aanzien van het „Van Weel- Bethesda Ziekenhuis" dient men zich te realiseren dat bij de uitvoering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen de nei- rging bestaat de kleinere ziekenhuizen (waartoe ook het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wordt gerekend) zoveel mo gelijk in aantal te 'beperken, respectie velijk ze te doen verdwijnen. In dat iicht bezien zou verwacht kunnen wor den dat het voortbestaan van het „Van •Weel-Bethesda Ziekehhuis" over enige jaren twijfelachtig wordt. Bij de aan vragen voor de strikt nodig geachte .bouwvoorzieningen bij de Ziekenhuis- commissie kwam dit reeds tot uiting en :werd met de mogelijkheid rekening ge- ."houden! dat het ziekenhuis zou verdwij nen als geopperde plannen over de .'bouw van een Streekziekenhuis te Hel- ievoetsluis of in de buurt van Spijke- nisse doorgang zouden vinden. Evenwel wordt het realiseren van laatstgenoemde plannen sterk in twijfel getrokken in verband met het beperkt beschikbare bouwvolume voor de Ge zondheidszorg in de komende jaren. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat het „Van Weel-Bethesda Zieken huis" zal blijven bestaan onder de thans geldende omstandigheden. Er is reeds merkbaar dat ten aan zien van de ziekenihuisplanning andere inzichten gaan ontstaan, met name dat de waarde wordt onderkend van een perifeer gelegen „opvang-ziekenhuis" 'dit is een (kleiner) ziekenhuis dat op een „vooruitgeschoven post" gevestigd is en waar slechts de basisspecialismen werkza'am zijn, met daartoe noodzake lijke apparatuur, ert dus geen bijzondere specialistische 'behandelingen plaats vinden. Het „Van Weel-Bethesda Ziekenhuis" kan deze rol vervullen mits het als een kwalitatief goed ziekenhuis kan worden aangemerkt. Geografisch igezien komt het er voor in aanmerking omdat in de praktijk nu reeds gebleken is dat, ondanks goede wegen, het verVoer naar een zieken huis te Rotterdam waarvan men dacht dat dit slechts korte tijd in be slag zou nemen onberekenbaar in tijdsduur is. Vooral in het zomer-half- jaar en tijderis weekeinden en rondom feestdagen blijkt het verkeer een dus danige belemmering te zijn, dat geen illusies meer gekoesterd kunnen worden dat de patiënten in verantwoord beperkte tijd naar Rotterdam zijn te vervoeren. Dit pleit voor de handhaving van het „Van Weel-Bethesda Ziekenhuis" als „opvangziekenhuis" in de zin als boven beschreven. Doch wil 'het „Van Weel-Bethesda Ziekenhuis" kans hebben te blijven be staan, dan zal het een voorwaarde zijn dat het na het treffen van enige nood zakelijke voorzieningen, die voor de ko mende jaren al noodzakelijk zijn zich kwalitatief goed blijft ontwikkelen, maar ook dat het goed functioneert in de totaliteit van de Gezondheidszorg op Flakkee, waarbij het van belang is dat het samenwerkingsverband met het verpleeghuis wordt geëffectueerd. Uit een goed functionerend „gesloten circuit" is het ziekenhuis dan moeilij ker los te maken en bestaat er een gro tere kans dat het voor de bevolking van het eiland behouden blijft. Aan de bovenstaande overwegingen zijn nog andere toe te voegen, vooral ten aanzien van het financieel-econo- '«lisch 'beheer, ten aanzien van de per soneelsvoorzieningen (waardoor concur rentieposities worden voorkomen), ten aanzien van de noodzakelijke beleids planning, die beter kan geschieden als er oniderlinge afstemming bestaat op el- kaars ontwikkelingen en de planning plaats 'kan vinden vanuit een integraal inzicht in de Gezondheidszorg ep Flak kee. Overeenstemming Bovenbedoelde vorm van samenwer king, uit te werken tot een fusie, is door de Algemeene Vergadering van beide Stichtingen aangenomen. Mede i.v.m. deze besluitvorming zal men zich nader bezinnen op de samen stelling van de directie. De ontwikkel de plannen aangaande verbouw zieken huis, bouw verpleegtehuis en uitbrei ding van het rusthuis zullen t.z.t. nader worden bekendgemaakt. ZONDAG 1 JULI MIDDELHARNIS Herv. Kerk 10 uur ds. Stekelenburg, Hardinxveld-Giessen- dam en 6 uur ds. J. T. Cazander. Ex tra koUekte kerk Chr. Ger. Ke.rk 9.30 en 6 uur ds. P. Roos Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 10 en 3 uur ds. J. van Nieuwkoop van Rotterdam Buiten gewone Wijkgem. i.w. 10.30 uur ds. S. P. de Roos, Rotterdam. SOMMELSDIJK Herv. Kerk 10 uur ,'ls. A. van de Beek en 6 uur ds. J. Vis, Zijderveld. Extra kollekte 2e pred. plaats Rem. Kerk 10 uur mevr. da. T. Elders-Mayer. DIRKSLAND Herv. Kerk 10 uur ds. M. van 'der Linden en 6 uur ds. H. N. van Hen'sbergen, nam. bed. H. Doop Ger. Gem. 10 en 6 uur ds. P. Blok. HERKINGEN Herv. Kerk 10 uur dhr. D. Scheepmaker en 6 uur ds. M. van der Linden Ger. Gem. 10 en 6 uur MELISSANT Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. L. A. Klootwijk, Ede. STELLENDAM Herv. Kerk 10 uur ds. M. B. V. d. Akk;er en 6 uur dhr. P. Kooiman, Ridderkerk. Extra kollekte zitplaatsen. GOEDEREEDE Herv. Kerk 10 uur ds. H. N. van Hensbergen en 6.30 uur ds. S. de Jong. OUDDORP Herv. Kerk 9 uur ds. S. de Jong en 11 en 6.30 uur ds. T. J. Ka merbeek van Waarder Ger. Gem. 9.30 en 6.30 uur lezen Doopsgez. Gem. 9.30 uur ds. Stek van Scheve- ningen. NIEUWE TONGE Herv. Kerk 9.30 uur ds. J. Smit van Hilversum en! 6 uur ds. A. van de Beek. nam. voorber. H.A. Extra kollekte vrije zitplaatsen Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. OUDE TONGE Herv. Kerk 10 en 6 uur ds. C. van Sliadregt. voorm. bed. H.A. Extra koUekte kerk Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. STAD AAN 'T HARINGVLIET Herv. Kerk 9 uur ds. J. Kooien, Werkendam en 6 uur ds. M. B. v. d. Akker. Maan delijkse kolleite voor de 'kerk Ger. Kerk 10 en 6 uur ds. Th. Weerstra Ger. Gem. 10 en 6 uur lezen. DEN BOMMEL Herv. Kerk 10.30 uur ds. J. Kooien, Werkendam en 6 uur ds. J. Smit, Hilversum Ger. Kerk 10 uur drs. A. W. Meeder en 6 uur lezeiï. OOLTGENSPLAAT Herv. Kerk 9.30 en 6 uur ds. A. W. van der Plas. Maan delijkse extra kollekte voor de kerk Ger. Kerk 9.30 uur lezen en 6 uur drs. A. W. Meeder, voorb. H.A. Ger. Gem. 9.30 en 6 uur lezen Oud Ger. Gem. 9.45 en 6.15 uur lezen. LANGSTRAAT Herv. Kerk 10 uur dhr. W. L. Kamerling, Rotterdam en 6 uur dhr. D. Scheepmaker. ST. MAARTENSDIJK Herv. Kerk 9.30 en 14.30 uur ds. G. C. Post uit Leiden Oud Ger. Gem. 3 x lezen Oud Ger. Kerk 3 x lezen. I O T 1 Op de j.l. maandagavond gehouden jaarvergadering van de afdeling Flakkee van de Koninklijke Neder landse Jagersvereniging heeft de af deling besloten een daad te stellen tegen de overal op Goeree-Overflak- kee ondervonden houtduiven-over last. Waarschijnlijk al in het begin van de juli-maand zal ze in één ge richte actie, gespreid over heel Goe- ree-Overflakkee het houtduivenbe- stand tot een normale omvang terug proberen te brengen door afschieting. De j.l. maandag aanwezige ledert waren het er unaniem over eens dat er ingegrepen dient te worden. Zij voelen zich daartoe ook moreel ver plicht omdat zij de jachtgever, op wiens grondgebied zij mogen jagen, tegen overlast van scha.delijk wild dienen te beschermen. Degenen van de ruim 'honderd leden die aanwezig waren zeiden dan ook spontaan hun medewerking toe, de overigen zullen zo spoedig mogelijk tot deelname worden uitgenodigd. Ook van de niet leden wordt verwacht dat ze met de actie sympathiseren en hun mede werking niet zullen onthouden. Het ligt in het voornemen de actie in één middag- 'eri avond af te ron den. Daarbij zal de beproefde stra tegie worden toegepast i.v.m. de schuwheid van de 'houtduiven. De jagers zullen zich op vastgestelde af standen van elkaar dienen te ver spreiden zodat de telkens vluchten de vogels steeds weer verrast zul len worden. Volgens de jagers de enige methode om het gewenste re sultaat te bereiken. THOLEN Ambtsdragers. Bij de zaterdag in de Ned. Herv. Kerk gehouden verkiezing werd de heer J. Deurloo gekozen tot ouderling en de heer B. Schot tot di aken. Onder overweldigende belangstelling heeft de Chr. Huishoudschool „West- voorn" op dinsdagavond 26 juni haar jaarlijkse eindavond gehouden in het verenigingsgebouw te Ouddorp. De avond werd, zoals gebruikelijk, hoofd zakelijk verzorgd door de leerlingen van de school die een gevarieerd program ma aanboden'. Opening De avond werd geopend door de direc trice, m.ej. A. Plinterman, met het lezen van enkele verzen uit Psalm 139 en Co- lossenzen 2 en het zingen van Ps. 139 1, 2 en 14. In 'haar toespraak wees mej. Flinterman op het feit, dat we niet alleen maar dienen te denken aan onze stoffelijke behoeften, maar dat we re gelmatig de 'balans tot God dienen op te maken: hoe is onze verhouding tot Hem? Hierna ging mej. Flinterman voor in igebed. Het programma: Klas 1 opende met het zingen van het schooUied onder leiding van dhr. C. C. V. d. Heuvel, waarna nog 3 leuke liedjes volgden. Het was beslist niet te merken, dat dhr. v. d. Heuvel in ver band met ziekte weinig met de leer lingen had kunnen oefenen. Daarna volgde een stukje door leer lingen van klas 3. Het heette „de keu ring." De meisjes waren verkleed als soldaten (in echte dienstkleding!), die door de dokter moesten worden ge keurd. Vol overgave werd dit gespeeld door Bea, Harmke, Marieke, Mienke, Pouwlina, Lenie, Alie, Krientje, Krijn- tje, Krijna, Nella en Krientje. Klas 2 bracht hierna een viertal lie deren ten gehore, onder leiding van dhr. V. d. Heuvel. Vooral „Oen as der rebbe waint" viel bij 'het publiek bijzonder in de smaak. Het volgende onderdeel van het pro gramma was weer een stukje: „Dok ter Fransen". Thea de Reus („de dok ter"), Martha Koese (de man) en Corrie de Ronde (de vrouw) bezorgden de zaal enkele leuke ogenblikken. Nu was de beurt aan klas 3 nm en kele liederen te zingen. Vooral „de vuurtoren" viel erg in de smaak. De latste twee liederen werden samen met klas 2 gezongen. Hierna voerden Jana Redert en Mar jan Troost met veel élan het toneel stukje „Hoe maak ik een tuinbroek" op. Klas 3 zong nu weer enkele liede ren, o.a. „de ode aan dhr. Breen", de conciërge. Caty Bezuijeri en Janneke Breen be sloten het eerste gedeelte van de avond met „Die Huusouschole tocheen gesprek tussen twee „stokoude" dame tjes in hun eigen dialect, waarbij ver scheidene actuele zaken, zowel van het dorp als van de school aan de orde kwamen. Na de pauze, waarin koffie en limo nade werd geserveerd, volgde de mode show. Onder leiding van mej. den Butter liet een aantal leerlingen zien, wat ze in het afgelopen jaar gemaakt hadden. Klas 1 toonde rokken en schort- jes, klas 2 en! 3 overgooiers, jurken, ba- 'bykleding, dusters en nachthemden. Uitreiking diploma's Burgemeester Van Velzen reikte daar- Voor de 4e klasse slaagden alle leer lingen van genoemde school. Uit Oude Tonige: Jan Ie Comte, Ria Ie Comte, Kees Es- ser, Hennie de Gast, Bets Groenendijk, Teuni Kanters, Tonnie Knöps, Jannie V. 'd. Ouden, Jan van Ree, Marrie van Ree, Ineke Winkels en Piet van Wijk. Achthuizen: Peter Jacobs, Tonnie v. d. Maden, Tineke van Reijen en Anja Ypelaar. Den Bommel: Lia Hoek. Bruinisse: Henk Hoogerwerf Battenoord: Tineke Euijs Twee leerlingen konden door ziekte niet deelnemen aan het examen, zij zullen dit op ©en' later tijdstip als nog ■doen. Geslaagden 3e klasse. Den Bommel: Wim van Dijk. Nieuwe Tonge: Co Hanenberg, Jaco Lugtenburg en Carla Vreeswijk. Ooltgensplaat: Marian Kroon, Laura Vermeer. Bruinisse: Jan Hannen. Voor twee leerlingen geldt her-examen. na de diploma's uit. Alle leerlingen wa ren geslaagd en wel met zeer mooie cijfers '(er waren zelfs een aantal tie nen bij). Zij werden door de burgemeester toe gesproken en hartelijk gelukgewenst met het behaalde resultaat. De ge slaagde leerlingen bleven op het po- diuhi staan om te zingen: „Mijn herder is de Heere God". Slotwoord en sluiting De voorzitter van het schoolbestuur, dhr. L. Visser, beklom daarna het po dium om het slotwoord te spreken. Hij dankte de directrice, leerkrachten en conciërge voor al het werk, dat zij in het afgelopen jaar hadden verricht en alle aanwezigen voor de belangstelling, die ze hadden getoond. Dhr. Visser vervolgde met mevr. Koppenaal, die de school 'gaat verlaten, te 'bedanken voor alles wat ze voor de school gedaan heeft. Als bewijs van dank werd haar een enveloppe met in houd overhandigd. Tenslotte werd dhr. van Doeland wel kom geheten als nieuwe leerkracht van de school. Nella Hoekman en Harmke Bruins- ma boden nameris de geslaagde leerlin gen aan mej. Flinterman een prachtig bloemstuk aan als dank voor alles wat de leerkrachten gedaan, 'hebben. De avond werd besloten met het zin gen van Ps. 87 1, 4 en 5, waarna dhr. Visser voorging in gebed. Geslaagde leerlingen Voor de 3-jarige theoretische oplei ding: Caty Bezuijen, Alie Breen, Janneke Breen, Anja de Jong, Lenie Mierop, Mienke Rijnbrand, Poulina Tanis, Krij na Westhoeve, Maja Akershoek, Ma rieke de Jong, Marrie de Jong, Els v. d. Klooster te Ouddorp. Jannie Bezuijen, Harmke Bruinsma, Anneke van Es, Betty Keyzer, Corine Krijger, Jana Redert, EUa Roon, Bea van Soest, Gery Verbiest te Stellendam. Afgewezen' geen: Voor de 3-jarige Praktische opleiding: Corrie Breen, Maja Breen, Ina v. d. Bok, Krijntje Mastenbroek* te Oud dorp. Greet v. Dam te Goedereede Haven hoofd. Lea Koese, Bea v. Soest (Bea deed zowel T- als P-examen) te Stellendam. Marjan Troost* te Goedereede. Voor 'de 3-jarige Practische opleiding Speciale Beroepsvorming Leerling-ver- koopsters: Ria Hobbel, Krientje de Ronde, Krien tje Roos' te Goedereede. Nella Hoekman*, Freda Nachtegaal te Stellendam. Afgewezen: geen. Margreet Struijk kon wegen een haar enige tijd geleden overkomen! ongeluk ■geen examen doen. (De met gemerkte leerlingen deden aanvT^llend T-examen). MELISSANT Binnen een week zijn twee vliegtuig jes van de firma J. Mastenbroek uit Melissant die in het noorden van het land voor het sproeien van aardappelge was werden gebruikt, neergestort. Vorige week stortte een sproeivlieg- tuig bij Stadskanaal neer, dinsdag ■kwam de tweede in een aardappelveld bij Valthermond terecht. De piloot, beroepsvlieger J. Th. van Sprang (20) uit Heyningen (N.-B.) kon ■ongedeerd 'het toestel verlaten. De Rijks luchtvaartdienst stelt een onderzoek in naar deze ongelukken, waarvan de oor zaken niet 'bekend zijn. STAD AAN 'T HARINGVLIET De papegaai van de fam. C. van Damme is er een van het ondernemende soort gebleken. Zoals de meeste men sen dat in deze tijd van het jaar doen nam hij maandag enkele dagen vrij-af. Daartoe kreeg hij de kans toen de kooi omviel en de wereld ineens voor hem lag. Lorre koos het luchtruim maar meed het Haringvliet. Hij koos domici lie' op de 'boerderij van dhr. L. Soldaat, zonder te weten dat dhr. Soldaat han dig genoeg was om hem te vangen. Lorre's vakantie duurde dan ook maar enkele dagen. „Deuren en ramen dicht, anders worden de vleugels weer ge licht," schijnt hij bij zijn thuiskomst te hebben geroepen is maandag 2 juli weer Fa. A. KRUIK Zn. Secr. Nijghstraat 11 MIDDELHARNIS Tel. 01870 - 2095 Wegens ziekte te koop Te bevragen P. KOPPELMAN Oranjelaan 45 - Dirksland DANKBETUIGINO Daar het ons niet mogelijk is een ieder, per- soonUjk te bedanken, voor uw blijk van mede leven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn zeer geliefde vrouw, moeder en oma MARTIJNTJE VAN DER SLIK betuigen wij langs deze weg, onze hartelijke dank aan allen, die ons in deze droevige dagen zo hebben bijgestaan en met ons mede geleefd. Inzonderheid' ook de doktoren Erkelens en v. d, Peppel en gezinszorg die haar altijd zo liefdevol hebben verpleegd. Familie Taaie Middeihamds, Oostvoorgors 61. Heden is zac ze lieve, zor op de leeftijj Dirksla Haarl Mehss| Den H| Bruir Dirksland, Verzorging Gelegenheid! van 7—9 uujf De begrafer dag 30 junil DEN BOMMEL Naar aanleiding van een artikel in „Eilanden-nieuws" van dinsdag 19 ju ni 1973 m.'b.t. de niet functionerende brandalarmering in Den Bommel wenst de brandweer van Den Bommel het vol gende mede te delen: In de eerste plaats biedt zij aan de 'brandweer van Oude Tonge haar ver ontschuldigingen aan dat de beken'de telefoonnummers „geen gehoor" gaven. Dat is in de weekenden meestal het ge val. Zij wenst twee nieuwe telefoon nummers Loe te voegen aan de reeds 'bestaande, namelijk 01871-462 en 01871- 453. Bevelvoerder A. Bakker, Emmastraat te Den Bommel, die praktisch altijd thuis is, is niet op het telefoonnet aan gesloten. OOLTGENSPLAAT Dru'mbfflnd kollekteert voor het An jerfonds. Heden vrijdagavond 29 juni, de verjaardag van Prins Bernard, zal de „Burgemeester W. M. v. d. Harst- Drumband" een rondgang door de ge meente maken', waarbij dan tevens een kollekte gehouden zal worden voor het Anjerfonds, de culturele organisatie die veel verenigingen etc. financiële hulp biedt en waarvan de Prins voorzitter is. Ook te Ooltgensplaat 'hebben meerdere verenigingen, organisaties en instellin gen hulp van genoemd fonds ontvangen. Kerkdienst. Maandag 2 juli a.s. des nam. 7.30 uur zal voor de Geref. Ge meente voorgaan ds. G. Schipaanboord te Rotterdam. Geslaagd. De heer E. Meijer Lzn., Langeweg 25, slaagde aan de Hogere Landbouwschool van het K.N.L.C. te Dordrecht voor het eindexamen' (met lof). Zijn studierichting was Commer ciële Economie. HERKINGEN Donderdagmiddag werd afscheid ge nomen van de heer P. W. Verolme, on derwijzer aan de Prins Johan Friso- school alhier. De heer Verolme is be noemd aan de Chr. School te Oude Tonge. Het hoofd der school de heer Human bezag dat 'het vijf jaar geleden is dat de heer Verolme als onderwijzer aan deze school werd benoemd. Er was altijd een prettige samenwerking met hoofd en onderwijzers, en het speet 'hem dat het nu afsfcheid igaat worden. Hij sprak de hoop uit, dat de heer Ver olme ook in Oude Tonge met blijdschap zijn werk mag doen. Dan werd ook afscheid genomen van de leerlingen van de zesde klas, welke voor het laatst op school waren. Ds. P. Blok sprak als voorzitter een dankwoord tot de heer Verolme, voor al het werk dat 'hij voor de school ge daan 'heeft, maar ■ook voor de wijze waarop. Hoe het Bijbels onderwijs op eenvoudige wijze werd doorgegeven. Als aandenken werd de meester door de kinderen een elektrische heggeschaar met verlengsnoer aangeboden, om de vele „heggen" rondom zijn woning in het fatsoen te houden. Van het bestuur ontving de scheiden de meester een' viertal boeken, die voor al in het onderwijs van pas komen. Ds. Blok sprak ook nog de scheiden de leerlingen toe. Waarheen? Huis houdschool, Technische school, MAVO? De toekomst? Wij weten het niet. Maar spreekt de wens uit dat de Heere het onderwijs nog zegenen mag. Ook jonge kinderen kunnen sterven. Ds. hoopt dat zij er veel aan zullen denken. De leerlingen van de zesde klas had- ZANDPAD 32 MIDDELHARNIS Bos Chrysanten f 2.0" 10 Anjers 2,50 10 Rozen 2,50 Samen geen 6.50 Wie dit weekend voor 5,- of meer besteed ontvangt een POTCHRYSANTJE GRATIS Dijkstelweg 28 - Ouddorp TE KOOP: Dubbele cabine. Km. 12.500 J. A. NIJSSEN Groeneweg Sa NIEUWE TONGE Tel. 01875-638 den nog en'kele verrassingen vw' hoofd der school, voor het vele dat hij voor hen had gedaan, o.a. prachtige parasol, een portemonne-j een doos met wat er in?? Ve"°{,^. van de ouders van een aantal Ja een boekenbon. De heer Human ■allen hartelijk dank en zei er sm te zijn. ■((jji De voorzitter eindigde <^sze |,J met 'de kinderen nog te ^erteuei^^ het er vroeger op school "^^^l^^^iM Met een griffeldoos ert sponssi Over een meester met een gro^ en baard, maar wees ook op '^^-^ ernst des levens, en wüde .^an "o middag besluiten met Ps. 25 ^- ^^^^a De kinderen werden door ^J, „jJ dende meester getracteerd ^P^ \i\ en ijs. Het was voor de kui°^_Js stuur en personeel een middag. Heden wer(| tante Haal blijf Midde MJ Nelspruill 27 juni 197^ ►♦♦♦♦♦♦♦♦1 500 grani 10 Ij Vanaf ma 1,

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1973 | | pagina 2