Dolfijnen in Zeeland 2e Menheersense Ivondvierdaagsi! gaat vanavond 5 juni van start!! Waar moet dat heen met al dit afval Dolfirodam in Scharendijke geopend Sempre" geeft buitenconcert Ellanden-nleaws Orgelconcerten in de Grote Kerk van Maassluis te gevefi door Feike Asma Benzine pas op 1 |uSi duurder Begrafenis Adrianus Benjamin Keizer Wetenswaardigheden Avondvierdaagse Examens Brandwacht 2e klas Jeugd turn proeven 1973 Oproep van B. en W. IVliddelharnis Stichting yyGoed Brommen'' Blads. 2 JSÏLANDEN-NIEUWS" Dinsdag 5 juni ijjj We zijn er in een goeie week al ver trouwd mee geraakt maar eigenlijk is het toch groot nieuws: „Dolfijnen in Zeeland". J.l. vrijdagmiddag werd die aanwezigheid „officieel" toen „Dolfiro dam", voor Flakkee links aan het 'eind van de Brouwersdam, door de Zeeuwse Gedeputeerde A. L. van Geesbergen ge opend werd. Die vier Dolfijnen Juul, Door, Marleen en Dolf gaven gelyk maar een prachtige show ten beste, twee van hen hielpen zelfs de Zeeuwse vlag te ontvouwen als blijk van vreug de wantDolfirodam is biy met haar nieuwe plaats! Die blijdschap werd 'bij de opening vertolkt door een van de Commissaris sen van Dolfirodam B.V. die nog even terugging naar 1969, het jaar waarin „Dolfirodam" in Rotterdam startte. Rotterdam had het jaar 1970 tot een feestjaar uitgeroepen en Dolfirodam wilde graag in die aktiviteiten deehie-- men. Echter is het niet tot het gedachte recreatiecentrum in het hartje van de stad gekomen waarom de directie van Dolfirodam zich voor de vraag heeft gesteld of het zinvol was in de stad, met alle beperkingen van dien, te blij ven. Spr. verheelde niet dat de onder handelingen erg lang hebben geduurd maar aan het eind van al die inspan ning was hij temeer tevreden met de nieuwe plaats van vestiging, waarom hij hoopte dat Dolfirodam in een behoefte zal blijken te voorzien. Overtuigd. Dhr. A. L. van Geesbergen, lid van Gedeputeerde Staten verklaarde zich van die behoefte volledig overtuigd. „De komst van Dolfirodam kan het startschot zijn voor de ontwikkeling van het Grevelingenbekken waaropwe al zoveel jaren hebben gewacht", sprak dhr. van Geesbergen hoopvol uit. Hij achtte de aanwezigheid van het dolfinarium van grote betekenis voor zowel de verblijfs als de dagrecreant op Schóuwen-Duiveland zowel als Goe- ree-Overflakkee. D'hr. van Geesbergen nam daarbij in aanmerking dat een groot deel van de verblijfs recreanten bestaat uit gezin nen met kinderen w^aarom het recrea tiegebied niet kan volstaan met het bie den van primaire attracties als zee, strand en duinen, maar ook behoefte heeft aan secundaire voorzieningen t.b. v. de kinderen. Het was daarom dat dhr. De dolfijnen tijdens de openings handeling waarbij de vlag van de Prov. Zeeland werd ontrold. van Geesbergen zich bijzonder met de komst van Dolfirodam ingenomen toon de. „Ook voor de dagrecreant kan het een bezoek aan de „Gouden Delta" aan trekkelijker maken, men kan' de show zien en men kan vanaf de terrasjes van het prachtige uitzicht op de Grevelin- gen genieten, prees dhr. van Geesber gen aan. Schaduw. Over al die vreugde moest hij niette min ook een schaduw laten vallen. I.v.m. de teleurstellende aanpak Van de Rijksoverheid met de Grevelingen als recreatiepark waar vele tienduizenden hun ontspanning zouden kunnen vin den: „Deze geschiedenis is een trieste zaak, nog is er geen begin met de reali sering gemaakt", moest dhr. van Gees bergen met grote spijt vaststellen. Hij hoopte er alsnog het beste van, dat de ontwikkeling serieus ter hand zal wor den genomen en de Overheid met een duidelijk program van eigen kant, aan de hand waarvan het bedrijfsleven vreet waaraan het zich te houden heeft. „Moge Dolfirodam in de ontwikkeling van het Grevelingenbekken uitstekend functioneren en moge het zoals er onderhandeld is model staan voor volgende contacten", besloot dhr. van Geesbergen, met welke wens hij „Dolfi rodam" voor geopend verklaarde. Dank. Nam,ens de directie werd een harte lijk dankwoord gesproken en kreeg o.a. mevr. van Geesbergen een gouden speld aangeboden als dank voor het vele dat door haar man werd gedaan om Dolfirodam naar Zeeland te krijgen. Show. Vele honderden genodigden hebben vervolgens genoten van de unieke show, zoals die elke dag 6 maal herhaald zal worden. De entreeprijs bedraagt 3,50 per volwassene en 2,50 voor kinderen van 2 tot 15 jaar. Er is komend van Flakkee rechts van de hoofdrijbaan, een grote parkeerplaats aanwezig. MIDDELHARNIS Gevieren maken ze een fraaie sprong. Zoals gewoonlijk zal de Kon. Fanfare „Sempre Crescendo" ook dit jaar weer haar jaarlijks buitenconcert verzorgen en wel op zaterdagmiddag 9 juni a.s. Aanvang 16.00 uur. Het concert vindt plaats op de uit de jaren twintig date rende muziektent aan het Burg. Bou- manplein en staat onder leiding van hun dirigent dhr. Willem Vernooys. Het pro gramma bevat o.a. werken van Eric Ball, J. Sibilius, Sullican en Gerard Boedijn. Gezien de successen van de laatste jaren en de reputatie die zij heeft opgebouwd heeft de Koninklijke Fanfare alle zorg besteed aan de keus van de uit te voeren werken. Ook zal aandacht worden besteed aan de voor Sempre onmisbaar geworden muziek tent, dit door enige verbeteringen aan te brengen in de akoestiek. De leden van Sempre hopen deze middag vele muziekliefhebbers te kunnen begroeten. Vanaf zaterdagavond 9 juni kunnen de orgelliefhebbers er weer op rekenen dat de organist Feike Asma een reeks concerten zal geven op de zaterdag avonden in de kerk -waar hij vaste or ganist is op het machtige Garrels orgel. Het zal aanbeveling verdienen uw vrienden en kennissen alreeds op deze concerten attent te maken zodat zij bij vakantie in de omgeving van Maassluis altijd in de gelegenheid zijn een avond te beleven van zeer zeldzaam orgelspel. De avonden kunt u vast noteren en zijn dan ook: 9 juni - 23 juni - 7 juli (spe ciale Zwart herdenking) - 21 juli - 4 augustus en 18 augustus. Op 1 septem ber hoopt Feike Asma dan zijn pro gramma samen te stellen uit verzoek nummers van concertbezoekers. Deze kunt u opgeven aan onze secretaris P. Post. Willem Pijperplein 85, Maassluis. De aanvragen zijn mogelijk tot 4 augustus. Een concert in de Grote Kerk van Maassluis is altijd een zeldzame be levenis omreden dat in de verre omge ving geen orgel te vinden is dat kan wedijveren met de schoonheid en klankkleur van het in 1732 gebouwde orgel in deze kerk. Hierbij kunt u dan nog rekenen de meesterhand van Feike Asma en dan kunt u van te voren wel zeggen dat u op een avond kunt terug zien van werkelijke ORGELKUNST. Alle concerten vangen aan om kwart over acht en de toegang is 2,50 p.p. houders van een C.J.P. hebben reduc tie. Er is voldoende parkeergelegenheid rondom de kerk en de haven. De verhoging van de benzineprijs met twee cent per liter, die j.l. van kracht zou worden', is uitgesteld tot 1 juli. Mi nister Lubbers (economische zaken) vindt, dat deze prijsverhoging ook on der de verscherpte prijsmaatregel moet vallen, die hij maandag afkondigde. Een van de nieuwe maatregelen op het gebied van de prijzen is, dat verho gingen een maand tevoren op het mi nisterie moeten worden gemeld, opdat het departement de tijd heeft na te gaan of zij verantwoord zijn. Minister Lubbers heeft evenwel al laten w^eten, dat de verhoging van de 'benzineprijs met twee cent per liter op 1 juli definitief is. MELISSANT Zaterdagmiddag vond onder zeer gro te belangstelling de begrafenis plaats van de 10 jarige Adrianus Benjamin Keizer. Voorafgaande aan de begrafenis vond een rouwdienst plaats in het kerk gebouw der Geref. Gemeente laan de Beatrixlaan, waarin voorging de consu lent der gemeente. Ds. P. Blok van Dirksland. Onder de vele belangstellen den bevonden zich tal van afgevaardig den van de Classisgemeenten. De vader van de jeugdige overledene is ouderling in de Geref. Gemeente. Na het zingen van Ps. 103 8 en 9, las ds. Blok een gedeelte van Jesaja 40, waarna hij voorging in gebed. Ds. Blok bepaalde de aanwezigen vervolgens bij Jes. 40 11 (midden) enerzijds wijzende op de ernst van het leven, maar ook anderzijds op de troost die bij dit verscheiden mag overblijven. Hij zal de lammeren in Zijn armen ver gaderen, dit is de rijke troost, die bij 'het sterven van Aad mag worden uit gesproken. Na het dankgebed werd het stoffelijk overschot uitgedragen door leden van de kerkeraad. Een zeer talrijke schare volgde naar de dodenakker. Hier "aan gekomen sprak nogmaals ds. Blok woorden van troost tot de ouders, de broertjes en zusjes en verdere familie, maar ook -v^oorden van vermaning. De vader van de overledene, dhr. A. Keizer, zegde de predikant en de vele aanwe zigen dank voor de betoonde belang stelling en medeleven. De rouwdienst werd door ds. Blok 'be sloten m het kerkgebouw, nadat nog was gelezen een gedeelte van Jes. 44, met het zingen van Ps. 68 10 en dank gebed. Zoals reeds eerder vermeld, wordt van dinsdag tot en met vrijdag (5-8 juni) de 2e MENHEERSENSE AVOND VIERDAAGSE gehouden. Na het sukses van verleden jaar, toen bijna 700 deelnemers voor dit wandel evenement inschreven, durfde het be stuur van de gymnastiek- en volleybal vereniging Sparta-Hygiëa het risiko te nemen om onder auspiciën der P.C.W.O. Zuid Holland dit wandelgebeuren op nieuw te organiseren. Vorig jaar zijn wij door het enorme enthousiasme, de grote voorinschrijving maar vooral ook door de opgaven op de eerste avond aan het startbureau over rompeld. Het was toen even een chaos, want in dat laatste half uur voor de start werden toen nog ruim 200 deel nemers ingeschreven! Daarop hadden wij toen niet gerekend of voorbereid, maar nu beslist wel! Toch hopen wij ook op uw aller me dewerking te mogen rekenen en dat U niet tot het laatste nippertje met uw opgave voor deelname wadht. De uitgezette routes leiden U door de polders rondom Middelhamis en Som- melsdijk en op de vierde avond wacht U een feestelijke binnenkomst in onze gemeente. SEMPRE CHESENDO heeft zich na melijk beschikbaar gesteld om de tip pelaars met muziek naar het eindpimt te 'begeleiden. Bovendien zou het bij zonder leuk zijn als de wandelaars door ouders, vrienden en kennissen, met een bloemetje zouden worden verwelkomd! De bloemen kunnen gegeven worden op de Kade, Westdijk en het Zandpad. Daarna gaan alleen de deelnemers naar het schoolplein van de O.L. School, waar de uitreiking van de herinnerin gen en prijzen zal plaatsvinden. De prijzen worden uitgereikt door Burge meester van Es. Wij hopen u aan de start te mogen begroeten en wensen u allen bij voorbaat veel wandelplezier toe. Het inschrijfgeld 'bedraagt tot 16 jaar 1,75, 'daarboven 2,25 en voor groepen wordt 3,50 extra gerekend. Voor de laatkomers of twijfelaars kan alsnog ingeschreven worden op dinsdag 5 juni van 18.00 tot 19.00 uur in de Olympiakantine. ledere avond wordt er precies om 19.00 uur gestart voor zowel de 5 als 10 km. lopers. Op 5, 6 en 7 juni vanaf de Olympiakantine aan de Sport)aan, maar op de laatste avond 8 juni vanaf het plein O.L. School aan het beneden Zandpad te Middelhamis. Ieder ontvangt, na het uitlopen van de vier avonden dlrekt na het eindigen van de mars een herinnering, (medaille j als U voor de Ie maal en cijfer 2 als U voor 'de 2e maal meeloopt). Voor de groepen ,minlmaal 12 en maximaal 20 personen leider(ster) Op vrijdag 1 juni 1.1. werd te Som- melsdijk doop een grote 'groep 'brand weerlieden afkomstig van verschillen de korpsen van ons eiland examen af gelegd voor de rang van brandwaoht 2e klas bij de GemeenteUjke Brandweer. Geslaagd zijn: Corps: Den Bommel J. Kamp; D. Kievit; M. Hobbel; C. Kroon; A. A. Munters. Corps: Oude-Tonge C. V. d. Sluis; J. C. Noppen; P. v. d. Doei; L. v. d. Ouden; C. A. de Ron; W. C. Coolbergen; G. Groenendijk; C. West- dijk. Corps: Stad aan 't Haringvliet E. Meijer; P. v. Dijk. Instructeur van deze groep was dhr. P. V. Driel, Bevelvoerder van de blus- eenheid Sommelsdijk. Corps: Herkingen Chr. de Geus; J. A. de Klerk; L. Huizer; M. Tiggelman; J. Looij; Chr. v. d. Veer; A. V. d. Veer; J. de Jong; P. v. Wezel. CorpsMelissant L. Kievit. Corps: Dirksland J. v. d. Groef; L. v. d. Doel; A. Loggen. Instructeur van deze groep was dhr. M. Peeksto'k, Onderoommandant van de brandweer Gem. Middelhamis. Bedrijfsbrandweer P.T.T., M'harnis G. O. Moerkerk; A. v. Hengel; A. D. Melissant. Instructeur van deze drie kandidaten was dhr. Iz. Vis, 'bevelvoerder van de bedrijfsbrandweer P.T.T. Middelhamis. De opleiding voor dit examen is uit gegaan van de Stichting Brandweerop leiding 'Nederland. Het examen werd afgenomen door de Rijksbrandweerin- spectie. Tijdens het practisch gedeelte gaven verschillende bevelvoerders, alsmede collega brandwachten blijk van hun 'be langstelling, voor hetgeen de kandidaten presteerden. Exa'men-voorzitter was de heer D. de Jager, Commandeur van de Sohiedamse Brandweer. WAARDE Hieronder volgen predikbeurten, uit gaande van de afd. van de Geref. Bond, in het „Dorpshuis", Mauritsstraat: 10 juni: ds. Maasland, Middelhamis, 2.30 uur. 10 juni: cand. v. Loenen, Hilversum, 6.30 uur. 17 juni: ds. de Knegt, Kesteren, 2.30 uur. zijn extra prijzen beschikbaar t.w. 3 prijzen voor zowel de 5 als de 10 km., maar ook voor alle groepen tesamen een wisselprijs, alles 'beschikbaar gesteld door de Middenstandvereniging Mid delhamis. Een speciale jury zal op stijl, uniform, enthousiasme enz. letten. ledere deel- nemer(ster) is verplicht de verstrekte startkaart door controleurs te laten merken. Op de marsroute's, startplaats te vens finish zal door de E.H.B.O. worden zorg gedragen voor deskundige hulp verlening. Wandelboekjes zijn verkrijg baar van 0,40 en kunnen mits de naam erop staat worden afgegeven. Het mee rijden per fiets e.d. is verboden. Voor de uitvallers is zowel voor de 5 als 10 km. parcours een bezemwagen beschikbaar. In de Olympiahal zijn consumpties verkrijgbaar. De algemene marsleiding berust ook deze keer weer bij dhr. G. J. Barkel. Tot slot zouden wij U, ouders eens willen aanmoedigen! Namelijk WANDEL MEE! OVERWIN UW SCHROOM EN PROBEER ER OOK VIER HEERLIJKE WANDELAVON DEN VAN TE MAKEN. VAKANTIE GYMNASTIEK SPARTA HYGIëA MIDDELHARNIS In verband met de 2e Menheersense avondvierdaagse en Pinksteren, is er voor de afdeling gyimnastiek van onze vereniging vanaf 4 t.m. 12 juni geen-les. (volleybal trainingen gaan gewoon door) Met ingang van 13 juni wordt er weer les in de Olympiahal gegeven. Zaterdag 26 mei, begonnen om g m, precies, na een kort welkomswoord vj de Rayonvoorzitter dhr. de Vos, 0115' jeugdige Spartanen tot 12 jaar en uf hun nog meer enthousiaste jongens en meisjes van andere gymnastiekverenj. gingen aan hun Turnproeven A, B en C Net als verleden jaar werd de vet^ plichte oefenstof door de jury met cij. fers beoordeeld. In de door het moois weer, toch wel tropisch warme Olyjil piahal, werd over het algemeen, leji; geturnd. Jammer dat door ziekte a familieomstandigheden nogal wat spat. laantjes hadden laten afweten. Net als\de 3 meisjes, die hun C proej niet machtig waren, moeten jullie het volgend jaar maar opnieuw proberen Voor de meisjes was vooral de brug on. gelijk (borstwaarts om) het struikelblok, Maar ja, er wordt nu eenmaal geëist dat je de verplichte onderdelen beheerst en door het hele jaar goed te oefenen kaa dit de volgende keer geen problemen meer geven. De Hoogste puntentotaal bij de Spar- ta-meisjes behaalden: A. Proef Elly Groenendijk 40.4 punt B. Proef Armet Smit 40.3 punt C. Proef Marjan Noordijk 37.3 punt en bij de Sparta-Jongens waren dat: A. Proef Kees van Nimwegen 39.8 punt B. Proef Ronny de Vos 37.6 punt C. Proef Laurens v. d. Wekke 38.0 punt Allemaal nogmaals heel hartelijk ge feliciteerd met het behalen van het di ploma voor de JEUGD TURNPROEVEN 1973. Daar wisten de (milieubewuste) kinderen van de lagere scholen te Som- g melsdijk onlangs wel raad mee. Op een zaterdagmorgen hebben ze aan de zuidkant van het dorp 2 vracht- wagens vol vuil verzameld, zodat het afgevoerd kon worden naar de g vuilstortplaats. m Zij hebben U een voorbeeld gegeven. g Het gemeentebestuur is 'blij met zulke initiatieven en hoopt dat het goe- de voorbeeld niet zonder verdere gunstige resultaten zal blijven. g We moeten met z'n allen milieubewuster worden en niet alleen maar denken: weg is weg. g Rijdt U wel eens langs de Molenweg te Sommelsdijk, langs de Brienens- g weg te Middelhamis of langs het terreintje bij de Fa. Webo? g Zo ja, dan zult U ook weinig waardering kunnen opbrengen voor de af- g val- en puinhopen, welke aldaar door eigen plaatsgenoten zijn aange- g bracht. Is het soms moeilijk om van het vuil af te komen? Laat de reinigiagsdienst nu zoveel staan? g De gemeentelijke reinigingsdienst is bijzonder soepel. De reinigingsdienst neemt al Uw huisvuil mee, wanneer dit maar in ge- J sloten plastic zakken zit. g Het aantal zakken is niet aan een maximum gebonden en er is dus geen enkele reden dit vuil hier en daar neer te'gooien. Tuin- en grof vuU. wordt ook zondermeer meegenomen, indien dit ten- g minste op een fatsoenlijke wijze door de mensen van de reinigingsdienst g is te hanteren. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor grote stukken puin en ijzer. Dit afval kan de auto niet verwerken. J Wanneer U dit sporadisch wel hebt, kunt U het op de vuilstortplaats g 'brengen, waarvoor geen vergoeding door de gemeente gevraagd wordt. g Deze stortplaats in de Oostplaatpolder is 4 keer in de week open. g Alle inwoners van de gemeente kunnen daar overtollig afval kwijt, voor g zover dit geen afval afkomstig uit de landbouw 'betreft. g De openingstijden van deze stortplaats zijn: Maandagmiddag Woensdagmiddag Vrijdagmiddag Zaterdagmorgen 13.00 16.45 uur 13.00 16.45 uur 13.00 16.45 uur 9.30 11.30 uur Gezien de geboden mogelijkheden en het goede voorbeeld van de Som- melsdijkse jeugd, spreken wij de verwachting uit dat er in de gemeente nergens meer vuil aan de openbare weg gestort zal worden. in nauwe samenwerking tussen een aantal organisaties en instanties is de Stichting „Goed Brommen" ontstaan. In het bestuur van deze stichting zijn o.m. vertegenwoordigd: ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Nederlandse Stich ting Geluidshinder, de RAI, de organi saties van de bromfietskleinhandel, In stituut voor Wegtransportmiddelen TNO en de Centrale Politie Verkeers Commissie. Als zelfstandig werkende organisaties zuilen zij eik vanuit hun eigen doelstellingen meehelpen richting te geven aan de stidhtingsaktiviteiten. Doel van de stichting is: de meest gunstige voorwaarden te scheppen voor een verantwoord 'bromfietsgebruik. Er zijn in .Nederland 2 miljoen brom fietsen, die vast of beurtelings door 3 miljoen mensen worden betre den. Van de bromfietsers gebruikt 70°/o de bromfiets dagelijks; meer dan SOi'/o ge bruikt hem minstens enkele malen per week. Voor een miljoen mensen is de brom fiets het dagelijkse vervoermiddel van huis naar werk. Honderdduizenden doen er hun 'bood schappen mee; gaan ermee week-enden en op vakantie. De bromfiets is niet m.eer weg te den ken uit onze samenleving. 'Hij is door zijn handzaamheid, ge ringe omvang en manoevreerbaarheid een nuttig vervoermiddel. De stichting „Goed Bromjnen" hoopt er, door samenbundeling van lo-achten, toe bij te dragen, dat de bromfiets zijn rol in het maatschappehjk verkeer zo goed mogelijk kan vervullen. Dat betekent eensdeels aandacht voor zijn plaats in het verkeer en zijn voer- tuigkenmerken, maar andersdeels voor al ook voor het verantwoordelijkheias- gevoel en de juiste instelling van e bromfietsgebrui'ker, zowel wat betrelt de goede staat van diens bromfiets, ai zijn verkeersgedrag. la het Uad voor 'ii^^* MIDDELBURG Het 'bestuur van de afdeling Mj^j delburg van de Geref. Bond desM m^ dat in het kader van de Gerei ^onu diensten de volgende diensten zw worden gehouden (wijzigingen voo^^^ houden). Avonddiensten, aa"^^"l,ipu#e 10 juni: ds. Post, Arnemuiden, «i^^ 24 juni: ds. van de Bank, Ede, Nis^" Kerk.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1973 | | pagina 2