Brandweerkorps Melissant winnaar eilandeiijicelwedstrijcl Brand te Bruinisse Mevr. V. d. Haven gunt ezeegeenprooi.... Nationale Ploegwedstriiden Plaatselïik aieaws „Opstapster" op de Pres. Jan Leis: be jaargang Dinsdag 26 september 1972 No. 4124 CHR. STREBKBLAD OP GEREJFORMEBRDE GRONDSLAG VOOR DB ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijni ttoeematd per week: dinsdag- en vrijdagavond Prlnsjes op kinderpostzegels Extra icerkdiensten Geref. Gemeenten Sïpke van der Land op Stad II POSTBOX 8 - MlDDELÏiAKNIS jjedactte en advertenties: Kantoor langeweg 13, SommsledyÈ: Tel. (01870) 26 29 Na 5.30 uur (01870) 33 92 Giro 167930 ABONNEMENTSPRIJS 4,50 PER KWARTAAL. ADVURTENTIEPRIJS 20 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. lang jlad and De derde eilandelijke brandweerwed- strijd die zaterdag in Stellendam werd gehouden is geëindigd in een zege voor het korps van Melissant. Grote vreugde derhalve bij de Melissanters die hun irivaal" Sommelsdijk, die in beide voorgaande wedstrijden won, met één punt wist te verslaan. In de „wandel gangen" van het Haagse Huus te Stel lendam, waar zaterdagmiddag de uit slag werd bekend gemaakt werd de Me- lissantse mentaliteit verre geprezen bo ven die van het korps van Middelhar- nis dat schitterde door afwezigheid, naar het heet „omdat Sommelsdijk het wel weer zou winnen Er is zaterdag door de deelnemende korpsen hard gewerkt om ten over staan van een deskundige jury een zo goed mogelijk resultaat te halen. Er was zo werd verondersteld brand uitgebroken in de pompkamer van de nieuwe gemeentelijke visafslag aan de Stellendamse buitenhaven. De vuur haard was doorgeslagen door het pla fond en dreigde de kapconstructie aan te tasten, en het zag er voor het ge bouw, dat kortgeleden ruim een miljoen gulden heeft gekost, bepaald niet roos kleurig uit. Er was maar weinig noclig, eigenlijk alleen maar wat brandborden, Bevelvoerder Chris Hakkenbrak neemt uit handen van burg. G. van Velzen de verdiende oorkonde in ontvangst. om de manschappen het nodige enthou- ,siasme bij te brengen. Er werd dan ook fanatiek gewerkt, o.a. was er een zgn. ladderoefening ingelast en moest een van de 3 stralen die werden gebruikt verlengd worden. Onderdeel van de wedstrijd was ook dat de ordonnance een mastworp moest leggen en de pompbediende 5 vragen moest beant- woorden.i De wedstrijd werd gespeeld op het niveau van klasse 3. Ploegen die nog ge en wedstrijdervaring hadden kregen ter compensatie begeleiding van de ju ry-voorzitter. Na gedane arbeid door al le flakkeese korpsen, minus Middel- harnis en Herkingen, werd 's middags om 4 uur in het Haagse Huus verzameld cm de prijzen in ontvangst te kunnen nemen. Verrassing. Er werd weliswaar druk gespeculeerd wie de grote winnaar zou zijn maar het geduld werd nog wel even op de proef gesteld. Eerst volgde n.l. een bespre king van de gehouden oefening door de juryvoorz. dhr. Zwiep uit Vlaardingen die waar nodig de puntjes nog eens goed op de i zette. Het leek dhr. Zwiep goed op 11 EN 12 OKT. 1972 Op U en 12 oktober worden in Oos telijk Flevoland de Nationale Ploeg- wedstrijden gehouden. Op de eerste dag vinden de voorse lectiewedstrijden plaats, waaraan ruim honderd ploegers deelnemen.. Er wordt in drie categorieën geploegd heen- en weergaand éénscharig, heen- en weergaand tweescharig en rondgaan de ploegen. Op 12 oktober wordt door de veertig besten geploegd om het nationaal kam pioenschap. De twee beste ploegers komen in aan merking voor de wereldploegwedstrij- lien, die volgend jaar in de republiek Ierland zullen plaatsvinden. De wedstrijden worden gehouden aan tie Mosselweg, vlakbij Harderwijk, waarvoor de Rijksdienst ongeveer 100 ha- land beschikbaar gesteld heelt. Op U oktober beginnen de ploegwed- strijden om 13.00 uur, op 12 oktober be ginnen de Nationale kampioenschappen "m 10.00 uur. De start wordt verzorgd aoor een parachutist. demonstratie zware trekkers. In het kader van de nationale ploeg- manifestatie vindt 's middags 12 okt. een demonstratie plaats met zware trek kers voor de grondbewerking. Ruim twintig trekkers zullen met di verse grondbewerkingswerktuigen hun prestaties tonen. De niinimum grens voor deelname 'S' hij 71. pk. of meer aftakasvermogen 1)1] 540 of 1000 aftakastoeren. De zwaarste trekker die aangemeld is ib de Ford County met een aftakasver- '"«sen van 131,2 pk. Er zullen twaalf merken aan deze demonstratie deelnemen. De demonstratie begint om twee uur U'ordt geopend door de voorzitter an de Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting IJsselmeerpolders. t^edurende de demonstratie wordt een welichting gegeven door het Consulent enap voor Landbouwwerktuigen en Ar- Op de Nederlandse kinderzegels 1972, die van 7 november t.e.m. 6 januari a.s. zullen worden uitgegeven, zijn de kin deren van Prinses Beatrix en Prins Claus afgebeeld. De kleurendia's voor de reproduktie op de zegels zijn door Prins Claus zelf gemaakt. De serie werd opgebouwd in nauwe samenwerking met de ontwerper Gerard Wernars uit Amsterdam. Waarden Voorstellingen, tevens bij zonder tekst 25 15 c. Willem Alexander 30 10 c. Johan Friso 35 15 c. Constantijn 50 20 c, .Tohan Friso Willem-Ale- xander Constantijn De zegels zijn uitgevoerd in de kleu ren rood, geel, blauw en zwart. De prijs van de serie is 2,Voorts zul len velletjes worden aangemaakt be- volgend jaar een „alarmstukje" in te lassen. Er zullen dan slachtoffers te redden zijn en het leek dhr. Zwiep dat de verkenning die wordt gepleegd dan wat intensiever zal zijn. Nade explicatie van de juryvoorzitter volgde tenslotte de bekendmaking van de prijzen door burg. G. van Velzen van Goedereede. Het was al tot in Goedereede doorge drongen dat de nieuwe burgem.eester de brandweer zeer weet te waarderen en daar gaf hij ook thans blijk van door de manschappen te danken voor het be langeloos werk. „De brandweerkoro- sen worden weliswaar door de gemeen ten gesubsidieerd maar dat staat in geen verhouding tot het vele werk en de vele uren die U eraan besteedt!" verklaarde hij de verzamelde brandweermensen. ,,Het is een geruststellende gedachte te weten dat er goed geoefende torand- weerkorpsen gereed staan", besloot dhr. van Velzen, die ook de organisatoren van de wedstrijd hartelijk dankte voor hun inzet< Behaalde punten. De korpsen plaatsten zich als volgt: Ooltgensplaat 217 pnt; Nieuwe Tonge 223 pnt; Den Bommel eveneens 223 pnt; Dirksland 224 pnt; Oude Tonge 2ii'h pnt; Stad 251; Stellendam 251 (deelgeno men buiten mededinging); Goedereede 253; P.T.T. bedrijlskorps 256 pnt; Oud- dorp 283V2 pnt; Sommelsdijk 285 en Me lissant 286 punten. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. M. Kleppe van Woerden'. MIDDELHARNIS woensdagavond 7.30 uur ds, Chr. v. d. Poel van Yerseke. STAD AAN 'T HARINGVLIET don derdagavond 7.30 uur ds. C. Hegeman van Tholen. OUDE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. Th. van Stuyvenberg van Rotter dam. OOLTGENSPLAAT woensdaavond 7.30 uur ds. W. Hage van Oosterland. vattende vier zegels van 25 -|- 15 c, één van 30 -t- 10 c. en twee van 35 15 c. Op deze velletjes komt bovendien de volgende tekst voor: „Plak kinder zegels op uw post". De prijs per velletje bedraagt 3, De geldigheid voor de frankering is onbepaald. Bijgaande foto werd geno men van het goedgekeurde ontwerp. A.s. zondagmorgen, 1 oktober, zal, in het kader van de komende interkerke lijke aktie „Kom over de Brug", de- heer Sipke van der Land de kerkdienst leiden in de Gereformeerde Kerk te Stad aan 't Haringvliet, om 10 uur. Sipke van der Land heeft een aktiel aandeel in het werk van Youth for Christ; hij is redakteur van het bekende jeugblad „Aktie". Verder is hij bekend van radio en televisie. Hij heeft ook en kele boeken geschreven, o.a.: „De bij bel in vogelvlucht". Gods bestseller voor tieners" en „Je zit op een wereld- school". BIJEENKOMST C.P.J.O. TE MIDDELHARNIS De bijeenkomst van de plattelands jon geren organisatie van vrijdag 29 sep tember zal niet zoals vermeld in het vrijdagnummer, gehouden worden in Hotel „Bellevue" maar in Hotel de Kok. Aanvang 8.00 uur. LANGSTRAAT „Rondom de 65" weer bijeen Woensdag 27 sept. a.s. hoopt de kring „Rondom de 65" weer bijeen te komen in de consistorie van de kerk. Deze eer ste bijeenkomst geschiedt in de vorm van een gezellige broodmaaltijd, die om half zes begint. Daarna is er een sa menkomst voor iedereen die belang stelling heeft. Een gemeenteavond voor jong en oud, waarin, na een kort ope ningswoord diverse dia's worden ver toond, waarop verschillenden zichzelf zullen herkennen. Na de pauze, waarin het gebruikelijke kopje koffie wordt ge dronken, worden er nog dia's vertoond van een reis door het buitenland. Bo vendien wordt er gelegenheid gegeven oni in het openbaar van gedachten te wisselen, over dingen die we graag aan de orde gesteld zien. Die gemeenteavond begint om kwart over zeven en wordt gehouden in de kerk. MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK Opbrengst kollekte. Met dank aan allen, die op een of andere wijze mee gewerkt hebben aan het slagen van de jaarlijkse kollekte ten bate van de Kankerbestrijding, wordt meegedeeld, dat de totale opbrengst van de inzame ling in Middelharnis en Sommelsdijk be draagt 5:177,65. Daar de opbrengst nog weer een paar honderd gulden hoger ligt dan verleden jaar, zijn we nu voor het eerst boven de 5.000,gekomen! Een heel mooi resultaat. OUDDORP Israël-lezingen. Evenals vorig jaar zullen er weer een viertal lezingen over Israël gehouden worden, die een vervolg zijn op die van vorig seizoen. De eerste lezing wordt gehouden a.s. woensdag 27 sept. om 8.00 uur 'savonds in de Geref. Kerk aan de Dorpsweg. De andere lezingen zullen gehouden worden op de woerisdagen 11 okt. - 1 en 15 no vember. Iedereen die hiervoor belang stelling heeft is van harte welkom. Spre ker is ds. J. Dijk. Er zullen ook dia's worden vertoond. NIEUWE TONGE Ophalen huisvuil. Met ingang van 28 september wordt het huisvuil in Nieuwe Tonge enkele uren vroeger opgehaald, dan tot nog toe geschied is, In verband hiermee wordt U verzocht het door U mee te geven afval tijdig buiten aan de straat te deponeren. De directeur van Gem. werken wijst U erop, dat het huisvuil in gesloten plastic zakken dient te zitten. Donderdagavond ongeveer kwart voor negen zagen de leden van het gezin van de heer A. van den Berge, aan de Dorpsweg te Bruinisse vanuit de huis kamer, dat er rook en vuur kwam uit de ongeveer 20 meter verder gelegen loods. De direct na de alarmering aanwezi ge brandweer kon echter de loods niet meer redden, de vlammen sloegen bij aankomst reeds door het dak en die vlammen vonderi gretig voedsel in het in de loods opgeslagen verpakkingsmate riaal onder meer 40.000 kartonnen do zen. Dit karton gaf bij de nablussing nogal wat problemen. Telkens vlamde het vuur weer op en het was noodzake lijk de gehele loods leeg en het karton uit elkaar te halen. Het duurde zodoen de nogal lang eer men het vuur geheel onder de knie had, eerst om half twee 's nachts kon de brandweer inrukken. De vlak achter de loods gebouwde veel grotere schuur kon behouden blij ven evenals het woonhuis van de fami lie van den Berge. De oorzaak van de brand is onbekend, al denkt m^en in de richting van kort sluiting. Wijlen de heer R. de Waal Tz. liet ongeveer 40 jaar geleden, de loods bouwen. Verzekering dekt de schade. d(? -W - - - - „Mammia reddingsboot Dat is de code die mevr. v. d. Haven- Eikelenboom (36) uit Burghaamstede met haar zoontjes Martin (8) en Lau rens (7) heeft afgesproken op de schoolbordjes te schrijven wanneer ze plotseling geroepen wordt met spoed uit te varen. Dat kan sinds vrijdag toen mevr. v. d. Haven door de Pres. directeur van de Reddings- miaatschappij officieel is aangesteld als „opstapster" op de President Jan Leis. Ze heeft voornamelijk tot taak de aan boord aanwezige beademings apparatuur te bedienen. Schrijvende en fotograferende persmensen heb ben sinds vrijdag de deur plat ge lopen maar mevr. v. d. Haven, die zelfs de zee niet vreest, houdt in dat geweld moedig stand, voorziet ze zelfs allemaal van koffie. Zelf raakt ze er eigenlijk niet zo opgewonden van j Mevr. V. d. Haven is bepaald niet het type dat in een drang naar de emancipatie van de vrouw een spec taculaire daad heeft willen stellen. Ze weet dat op de reddingsboot haar plaats is, gewoon omdat ze uit een lange verpleegsters ervaring weet hoe-de apparatuur en hoe de dren kelingen te behandelen. Géén „Ke nau" met een staalharde blik der halve die straks opstapt wanneer op zee de nood aan de man is maar een vrouw met grote eerbied voor het leven en met een welhaast nog groter plichtsbesef. „Mijn man is gezagvoerder op een Chevron tanker" verklaart ze, wan neer we naar de instemming van har echtgenoot, vragen. Toen ze in febr. van dit jaar door de inspecteur van de Reddingsmatschappij dhr. de Jong benaderd werd heeft ze aan vankelijk de boot wat afgehouden totdat ze met haar man, wanneer die na een half jaar weer thuis kwam, kon overleggen. „Hij vond het gelijk goedstelt ze tevreden vast: „je zou het jezelf later verwijten wanneer je had kunnen helpen en je was er niet geweestheeft hij toen begrepen. Voor mevr. v. d. Ha ven was toen de weg open om vol mondig „ja" te zeggen op het gedane verzoek. De mannen van de President Jan Leis hebben haar graag als collega aanvaard en dat gevoelen is weder zijds. Samen kennen ze de zee, de mannen van hun vroegere tochten en zij van haar vele reizen op de tanker waarop haar man vaart en waarmee ze zware stormen heeft doorstaan. „Het heeft me een band gegeven met alle zeevarenden en ik zou er alles voor geven ze te helpen wanneer ze in nood zijn" zegt mevr. v.i d. Haven en wie zou er aan twij felen dat ze dat niet eerlijk meent? Jawel, ze kent de risico's die haar nieuwe baan meebrengt maar ze ac cepteert die. „Zou een man wel ri sico's mogen lopen en een vrouw niet?" is haar wedervraag en daar is niet zoveel tegenin te brengen. „Ik zou natuurlijk thuis kunnen blijven zitten wanneer er reddingswerk te doen is maar de wetenschap dat ik helemaal niets gedaan zou hebben zou me achtervolgen. Eigenlijk voelt ze zich nog bevoorrecht boven de mannen met wie ze in tijd van nood uit zal varen: „Wanneer we terug komen dan kan ik naar bed gaan maar zij moeten gelijk v/eer aan het werk In de reddingsloods bij de haven hangt haar pak, haar eigen zeilpak dat wellicht nog voor een origineel .redderspak geruild zal worden. Er staan ook wat borrelglaasjes maar we ontdekken geen limonadeglas voor de vrouwelijke opvarende. „Ik durf best een borrel mee te drinken" zegt ze, eigenlijk al voordat we iets gevraagd hebben. Mevr. v. d. Haven is vast besloten in alles haar man netje te staan, geen zee zal haar te hoog gaan, maar wel wil ze gewoon als vrouw behandeld worden. We voelen elkaar helemaal aan: „We willen je haren zien wapperen" zei den de mannen en dat weet ze best te waarderen, dan géén Zuidwester! Haar zoontjes, flinke zelfstandige jongens die naar een kinderhotel gaan wanneer mamma voor enkele weken naar pappa gaat vinden het allemaal best. Ze weten dat mamma helpt waar ze gevraagd wordt. Drie jaar woont ze nu in Burgh Haam stede maar ze is er al helemaal in geburgerd. Vooral in het verenigings- werk als Roode Kruis en de Strand- reddingsbrigade waarvan ze mede oprichter is. Zodoende kwam ze via instructieavond ook met de Red dingsmij. in contact. Bij het afscheid wensen we haar behouden vaart: „Dat hoop ik van harte", zegt ze. „Ik zal het erg vin den als onze hulp ooit ergens te laat komt". NIEUWERKERK Geref. Gemeente. In de kerk der Ger. Gemeente, Molenstraat te Nieuwerkerk zullen er woensdag 27 sept. twee dien sten worden gehouden. Om 3 uur zal er een huwelijksbeves tiging zijn. Om half acht zal er een ex tra kerkdienst worden' gehouden. In beide diensten hoopt voor te gaan ds. van Kooten van Emmeloord. OUDE TONGE Weer auto opengebroken. In Oude- Tonge blijken figuren te opereren die het op geparkeerde auto's hebben voor zien. Dat heeft in het week-end ook dhr. A.H. uit Capelle a. d. IJssel moeten er varen. Hij had zijn auto met pech een nacht achter gelaten op een parkeer- stroo'k. Toen hij de viragen zaterdagmor gen ophaalde bleek er te zijn ingebro ken. Enkele voorwerpen bleken te zijn gestolen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1972 | | pagina 1