Na de vakantie geld verdienen? In door U zelf te bepalen uren? MODINETTE de zaak piet verkerke Meisje of jongen Campagne-medewerkers SUIKER UNIE m dienstregeling van liet rijdend kantoor op Goeree - Overtlakkee NUTSSPAARBANK I naaicursus t MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK Voorstraat 36 {heropening I verkoping te houden Neboh t t ^is*Asr©is-sfi»wwff» Op 1 September a.s. start het Schoonheidshuis YVONNE BALZAC in samenwerking met TER IVjEULEN POST een nieuwe service, waarvoor wij I Technische Avondschool Middelharnis I INSCHRIJVING KURSUS 1971/1972 Ouddorp boerderij iandboywers- woning UNIFORIVI BEDRIJVEN KATTENBURG N.V. piiitiinHKinitHHiniiiiiiii/iiiiitiiiiniHiiiiiinwiiiiiiiiiiiiiiiiiu^^ I nieuwe dame^skapsaion I Oianneskaipsaion. I H. J. S'PAAH en Zn. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiii!uiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiii Te kaop aangeboden: voor het betere gereedschap NIEUWE TONGE ONDERWIJZERCES) Begrafenisonderneming „VOORZORG" Beleggingsmaatschappij grote percelen landbouwgrond Recreatie objecten t i PLANTENBAKKEN Gebrs. van Eesteren Coöp. Vereniging SUIKER UNIE U.A. Fabrielc Puttershoek Voor de a.s. bietencampagne kunnen wij nog van 18 jaar en ouder plaatsen. Het werk geschiedt in 3-ploegendienst (vol continu, dus ook op zaterdag en zondag). Het salaris varieert, al naar gelang van de te vervullen functie van 350,tot 380,bruto per week. Zij, die interesse hebben de campagne in ons bedrijf mee te ma ken, worden verzocht hun naam en adres aan ons op te geven waarna wij zullen zorgen dat alle gewenste inlichtingen worden verkregen. Schriftelijke meldingen aan de personeelsafdeling van boven genoemd bedrijf. Weverseinde 343 te Puttershoek. Telefonische meldingen 01856 -1241, toestel 151 of 153. U wilt uw meubelen vervangen Wij ruilen uw oude meubelen in Wij komen vrijblijvend taxeren. HENK HOEVE ZOON IVIeubelmagazijnen Numansdorp s Ideaal voor uw tuin P. de Korte Zonen N.V. V. d. IVIade-Kalie kantoorbediende (vri.) NIEUWE TONGE Bij inschrijving te koop Drie percelen bouwland in Duivenwaard Sta-caravan Garage Knöps automonteurs benzinepomp bediende MIDDELHARNIS Doetinchemsestraat (voor no. 10) HERKINGEN Fortstraat MELISSANT Plein Maandag 8.45-10.00uur Maandag 10.30-11.30 uur Maandag 12.30-13.30 uur Vrijdag 9.00-10.00 uur NIEUWE-TONGE Korteweegje (naast Verenigingsgebouw) SOMMELSDIJK Koninginnelaan (bij Brandweerkazerne) Azaleastraat (hoek Dorpsweg) STAD AAN HET HARINGVLIET Nieuwstraat (parkeerterrein hoek Voorstraat) Vrijdag 12.30-13.30 uur Vrijdag 10.30-11.00 uur Vrijdag 11.15-12.00uur OUDE-TONGE Stoofplein (hoek Arendssiraat) Vrijdag 14.00-15.00 uur Bladz. 4 Vrijdag 3 september 1971 ÏÏMfMiMK zoelten, voor introdui<tie van YVONNE BALZAC schoonheidsartikelen bij bestaande klantenkring, in Uw eigen woonplaats. Gratis opleiding. Interessante be loning. Hebt U'interesse.zendt dan de bon in of vraagt U telefonisch inlichtingen: (na 26 Juli a.s.) 0.10-294034,'296789. De bon uitknippen en ongefrankeerd verzenden naar Yvonne Balzac, antwoordnummer 273 Rotterdam. ISI8!S11 Mej./Mevr.-----------------------------------lafflll Adres: ------------ wil graag vrijblijvend intichtingen ontvangen voor de functie Yvonne Balzac Adviseuse. I POSTBUS 43 TEL. (01870) 2282 g tot uiterlijk 10 septemiber 1971. B Insdhrijffomiulieren verkrijgbaar aan de school. g Mondelinge aanmelding en nadere inlichtingen donderdagavond 9 sep- m tember 1971 van 19.00 - 21.00 uur aan de sdhoolj Aanmelding is mogelijk voor de volgende opleidingen: I BOUWKUNDE gezel timmeren en metselen; I METAALBEWERKEN adspirant en gezel leerlingstelsel Smecoma s uitgebreid leerlingstelsel Bemetel; i SCHILDEREN 3 adspirant, gezel en patroon schilderen; I ELEKTROTECHNIEK g eerste monteur sterkstroom V.E.V. I AUTOTECHNIEK g eerste monteur V.A.M. I BROOD- en BANKETBAKKEN s gezel, eerste gezel en patroon brood-banketbakken; I LANDBOUWWEKKTUIGHERSTELLEN s adspirant en service monteur Smecoma; 1 ELEKTRISCH LASSEN beginners, gevorderden en gronddiploma N.I.L. D.V. dinsdag 7 september hoopt de Zendingskrans „Draagt elkanders lasten" van de door haar gemaakte goederen. De verscheidenheid van de goederen, t.w. gebreide en gehaakte kinderkleding, fijn borduiirwerk sokken, mut sen, wanten enz. maakt een bezoek aan deze verkoping ten volle waard en U steunt er het werk der Zending mee. De openingstijden zijn van 2-5 en van 7-9 uur in de bovenzaal van het Ver enigingsgebouw. Een ieder is van harte wel kom. Te koop gevraagd voor één onzer relaties een of op Schouwen of Goeree. KRAMER MAKELAARDIJ ONR. GOED Voorschoterlaan 24 Rotterdam-16 (010) 133129 en 129327 Haveneind 4 - Sommelsdijk - Tel. (01870) 2800 Wie wil in een gezelhg, modern atelier komen werken als AUe meisjes vanaf 15 jaar, ook ongeschoold, zijn welkom. Voor opleiding wordt in eigen bedrijf zorg gedragen.' Wij bieden een HOOG, VAST LOON met als EXTRA een 4-wekelijks uit te betalen PRESTATIE-PREIVIIE. Vrij vervoer. Interesse? Belt U dan even met de heer van Aelst of schrijft U een briefje. Mi g. op dinsdag 7 september a.s. des namiddags g 4 uur heropenen wij on:Ee g Wij nodigen onze cliënten en alle belangstellen- g g den uit tot het bezichtigen van onze zaak op g g dinsdagmiddag: nii 4 uur. g I DIP,KSL AND - Tel. (01877) 1486 Vaatwasmacliine met transportschade (Nieuw). Gevelkachel Benraad Aardg.as 4000 Kcal. (Nieuw). Erres wasautomaat, zonder centrifuge (Gebruikt). Bauknecht Electrische snijinachine (Nieuw). Esta diepvrieskist 200 liter (Demonstratiekist). Stereo grammofoon met 2 losse boxen (Licht beschadigd). Archiefkasten ook te gebruiken als boekenkast. Stayer bedrijfsboormachine 450 Watt, toerental 520. Te bevragen: Weeshuisstraat 18, Sommelsdyk nieuwe-tonge zuiddyk 8, tel. 01875-202-309 „ORANJE NASSAUSCHOOL" Chr. school voor basisonderwijs. Aan onze 5-manssch'ool vragen wij per 1 no vember a.s. of zo spoedig mogelijk daarna een voor klas 2 (22 leerlingen) De gemeente Middelhamis verleent haar mede werking tot het verkrijgen van woonruimte. Brieven zo spoedig mogelijk aan het hoofd der school: A. Gravendeel, Korteweegje 9, Nieuwe- Tonge, tel. (01875) 304. van P. VROEGINDEWEU Kouw- en ontvangstkamer. EMMALAAN 18-20 MIDDEI.HAKNIS Dag en nacht (01870) 28 BS vraagt te koop: bij voorkeur aaneen gelegen. zomerbungalows, campings, bouwgrond, reccreatieboerderijtjes enz. Brierven onder nummer 6Ö0 bureau v. d. blad. voor benzinestation gevraagd. Mondelinge sollicitaties. Provlncialeweg 47 - Nieuwe Tonge Tel. (01875) 216 Per 7 september gaat de 4 weer beginnen. J Opgeven vóór 7 september bij: J Mevr. van Alphen-Mosselman 4 Westdijk 4 - Nieuwe-Tonge 4 grote sortering groene en gekleurde BLADPLANTEN. Langeweg 218 - Nieuwe Tonge - Tel. 469 t Maar u weet niet waar u met uw oude meubelen heen moet. Maak het u niet moeilijk om deze te verkopen. bij aankoop van nieuwe. En u ontvangt een prijs die HOGER ia dan dat u zeU verkoopt. Denk er niet langer over, u moet uw oude stoe len enz. kwijt Bel op no. (01865) 436 - 4^, Voorstraat 29, Numansdorp. Tujnturf voor grondverbetering van Uw tula. J Leverbaar In zakken van 80 liter. Ook voor gazons en bloempoMen. X Telefoon (01874) 224 f Aannemersbedrijf Middelharnis GEVRAAGD: met kantoor-ervaring en in bezit van diploma machineschrijvenj Somcitaties dienen schriftelijk te worden inge zonden aan Emmalaan 12 te Middelharnis voor of op 10 septemiber 1971. Ij aan de Duivenwaardse weg, groot 1.92.90 ha (kadaster N.T. A 338) II.aan de Korteweg, groot 1.48.50 ha (kadaster N.T. A 1686) III. nabij de Korteweg, groot 1.56.10 ha (kadaster N.T. A 1783) ten verzoeke van Mevr. Wed. Nelisse-Dorst te Nieuwe Tonge. Percelen worden geleverd vrij van pacht. Na- jaarsbewerkingskosten moeten boven de in- sdhrijvingssom worden vergoed. Aanwijs door dhr. L. Nehsse, Duivenwaardseweg 1, Nieuwe Tonge.i Gegadigden moeten voldoen aan de eisen ge steld door het O S fonds. Briefjes voor 14 september 1971 inleveren bij no taris de Vries te Dirksland, alwaar kaarten en inlichtingen zijn te bekomen. Te koop: 1. 10 mtr., br. 3 mtr. compleet met 7 slaapplaatsen. Nadere inlichtingen: CARAVANBEDRIJF Slaakweg, Heinkenszand (01106) 1659 VRUDAOAVOMD KOOPAVOND GEBRUIKIX /LANGEWEG I3L8 MmDELBAJSms XcA^wnt (01870) S043 SBU GEVRAAGD: GARAGE DE PIJPER Rljksstnaatweg 34 Hellevoetsluis Tel. (01883) 2482

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1971 | | pagina 8