ÏWINLOCKSASCO Maak het u gemakkelijk met de 'Universeel-Planner.' Zakken n hei zicht van de Lange Jan CEMENTFABRIEK ROZENBURG NJIL/ MACHINISTEN OPERATORS Nieuws uit luïmi r--------------------- HUIS huishoudelijke hulp I B. Een huishoudelijke I hulp I Verpachting bouwland aanhang wagen boeken, kantoorlnncnii oonnnchum festdijk 55, postbus 75, middelharais, teL 01870-2551, b.g.g. 01877-1954 I Verkoop bij inschrijving I woonhuis met garage, I erf en tuin, WILT U THUIS GELD VERDIENEN? verpleeghulp TE KOOP GEVRAAGD MET STUKJE GROND TE KOOP GEVRAAGD H. H. LANDBOUWERS Voor HYDR. KIPPERS Fa. P. DE HEUS Zn. GEMEENTE DIRKSLAND Bekend making GRIJPERLOOPKRAAN BUIDELKRAAN LAADSCHOP (SHOVEL) MOBIELE KRAAN ZAKKENVULMACHINE DAMES grijp de winst Bontmantels Bonthoeden De Bontkoning salonwagen iinmnifflinsii I A. Een verpleeghulp Ettense veemarkt Stoppelbemesting en struktuurbederf Plaatselifk nieuws 1971. het jg 3 septemiber 1971 er over en frus- leet. Hij sen: zei maar gd! aterdag wassen, ten. Hij schoon olie bij „EILANDEN-NIEUWS" Bladz. 3 Ongetwijfeld heeft u te maken inet planning'problemen. Ook in uw speciale branche is planning vaak gekompliceerd... door te veel paperassen in te veel dossiers. Haal uvi' planning uit deze papier winkel en maak't overzichtelijk. Bevestig uw planbord aan de muur. en u overziet alles in 'n oogopslag want iedereen begrijpt de een voudige symbolen. Altijd up-to-date en indien gewenst altijd opnieuw in te delen. Dat is 't fijne van de Twmlock- Sasco 'Universeel-Planner'. U kiest uw eigen planbord uit het komplete assortiment en maakt uw planning naar eigen inzicht. Later wijzigen...geen prohleem. De symbolen kunnen in'n wdp ■worden verwijderd en opnieuw geplaatst. Twinlock-Sasco biedt metalen planborden met, haar keuze, magnetische- of zelfklevende sym bolen en tapes. Te bevestigen aan de muur in een draaibaar raam werk óf in rails. Alle nadere bijzonderheden krijgt u bij de Twinlock-Sasco dealer. Maak het u gemakkelijk, ga ook overzichtelijk plannen. De diaconie der herv. gemeente te Nieuwe-Tonge is voornemens door loting te verpachten: a. Een perceel bouwland groot 1.97.40 H.A. (Ie Vroondreef) b. Een perceel bouwland groot 1.57.4C H.A. (Duivenwaardseweg) c. Een perceel bouwland groot 1.35.81 H.A. (Groeneweg) Alle percelen zijn gelegen in polder Duivenwaard en tot 1 november 1971 in pacht bij L. Nelisse Jac.zn4 Gegadigden moeten behoren tot de herv. kerk, •kerkelijk meelevend, niet ouder dan 65 jaar en voldoen aan de eisen van het O S Fonds. Reeds gemaakte bewerkingskosten zijn voor rekening van de nieuwe pachter. Inschrijvingen, met vermelding naar welk per ceel men inschrijft, tot en met zaterdag, 11 sep tember 1971 inleveren bij Chr. Brooshoofd, Burg. Sterkplein 18. Verloting dinsdag 14 september 1971 te 20.00 uur in Molendijk 85. Te koop: een gesloten met oplooprem 1. 2.20 mtr^ br. 1.60 mtr. hoogte 1.70 mtr. Geheel van aluminium CARAVANBEDRIJF Slaakweg, Heinkenszand (01106) 1659 VOOR jute of sisal OKKER'S ZAKKENHANDEL Ooltgensplaat Tel. (01873) 350 - 203 Twinlock-artikelen zijn verkrijgbaar bij: g van een 1 staande en gelegen aan de Dirk Doensweg 32 te s Ouddorp, kadastraal bekend gemeente Ouddorp 1 sectie E nummer 4006, groot 28 aren 48 centiaren. Eigendom van de Familie Kiir^. 1 Behoudens toestemming B W van Goedereede g onmiddellijk in eigen gebruik en genot te aan- m vaarden bij betaling kooppenningen, uiterlijk vrijdag 15 oktober 1971. H Bezichtiging op de woensdagen 8 en 15 september s a.s., 's-middags van 2-5 uur. H Verdere inlichtingen en voorwaarden ten kan- tore van notaris A. A. Risseeuw te Goedereede g (tel. 01879-302), alwaar de inschrijvingsbiljetten g in gesloten erweloppen dienen te worden inge- g leverd uiteriijk vrijdag 17 september 1971. Dat kan op onze supersnel le automatische brelmachi- ne. U kunt voor ons truien breien 10,— per kg. Aanschaf machine in over- legj Vrijblijvend inlichtin gen: I. Verwey, Jan van Scorelstraat 43 B, Tel. 030- 512005, Utrecht, of bij onze Textiel Service N.V., Kloos terstraat 16, Naarden, Tel. (02159) 40840. isde de Hij prettige 1 het ve- „n kleine een lial^ de ge- hier- ije tijd In het vorig arti- is Johan de 3rune in het zicht lan de Lange Jan [ekomen, en geen onder: De Brune ns een echte ïeeuw; zijn naam egt al genoeg, en laatste negen aar van zijn le- 'en was hij raad- lensionaris van «eland,, Hij vond lij zijn drukke 'erkzaamheden log tijd voor een lantal geschriften, waarvan het laatste ijn „Bancket-werck van goede gedach- en" is, waaruit de vorige week iets is ivergenomen. Johan de Brune werd in Middelburg ieboren en overleed ook in da hoofd- tad van Zeeland. Hij was een godge- eerde en geschiedlmndige, die verschil- ende ambten in zijn vaderstad heeft lekleed, Behalve stichtelijke lektuur, eeft hij ook verzen geschreven in de iZeeuwsche Nachtegaal". Hij wordt „de lude" genoemd, in tegenstelling tot zijn Jean de Brune, die „de jonge" werd enoemd. Deze zag ook het levenslicht n Middelburg, en ook hij heeft geschre- 'en, o.a. de „Wetsteen der vernuften" en Jok en Ernst". Maar wij hebben het nu over „de ude", waarvan Dr. P. J. Meertens in en inleiding tot „Bancket-werck" on- ier meer schrijft: „Moralist als De Brune is, verheft hij 1 de duizenden aforismen, (zinrijke Pteuken) waaruit dit werk bestaat, zijn tem tegen de geestelijke boosheden in Ie lucht, tegen de veelheid van zonden, raaraan zijn boos en overspelig geslacht ';Ch steeds weer schuldig maakt. In een ''tige, dikwijls geestige en altijd wel- erzorgde stijl, heeft hij zijn invallende Edachten opgeschreven, en al lezende het ons of we de oude staatsman tot ns horen spreken: een man van veel Bdervinding en wereldwijsheid, iemand 16 achter de schermen heeft gekeken, i« alleen van de politiek, maar ook sn het maatschappelijk leven, iemand ie weet wat er in de wereld te koop is. '11 dat was ook toen niet veel fraais". Laten we nog even naar de raadpen- onaris luisteren, als hij het heeft over vriendschap. iDe vriendschap is een dagelijks food, dat wel smaakt zo lang het vers en de korstjes nog kraken; maar als r ouderdom begint te muf f en en Het Algemeen Verzorgingstehuis te Goes (Beestenmarkt 1) heeft plaats voor een een zijn het de ,eeft er Bverd Op „arna Ic voor - rinnerini )oral, om ,ed he"* ving is - leb ik al- wel ver wij altijd e van ons el van ae op, spon- der te Jhr. Wes- dende di- ■rmeld ZIJ e zangers coor „van imen van eti marbelen 1), wordt het hoenderkost mesting voor de varkens. Men placht prijzen een vriend van honderd jaar; «ar daar is er nu kwalijk één van OMerd weken te vinden. Om de oude e IS vyeinig rouw, en nog minder om n verjaarde vriend, die geen vet meer een om de as te smeren, en het wiel en wakker te doen gaan. Men zoekt seen kranke muur te leunen, noch "aantel aan een zwakke spie 2) te V f™- Het is verloren, van deugd 'en pcntte spreken: als het diep verloopt, ewet men de bakens. uver de „ware vriendschap" schrijft "In wat wijk of winkel 3) van de we- a IS er nu oprechte vriendschap te noen? Men ontmoet wel vele niets- 'f^nden, die „God zegen u zeggen, weinig hartevrienden, als er aien of zwarte zwanen zijn. De eenden worden nu aUeen gezocht om paar zo pitte kra; de weg te banen tot uitwerking van het oogmerk, dat iemand zich voorstelt; om hem te dienen tot sporten en trappen, die hem tot de hoogte van het wiel der fortuin brengen mochten. De beentjes van de vliegen zouden eer vastigheid vinden op het glas van een spiegel, eer men zich van een vriend zou kunnen verzekeren; dewijl het har- tevenstertje, dat Momus 4) begeerde, nog niet gesteld of geopend is. En daar om blijft er altijd een mistrouw, die nu genoemd wordt de moeder der gerust heid. Het model van die hoge en vol maakte vriendschap is daar boven, in de hemel, onder de heiligen en de enge len. Als het goud regent, en de hennen voorwaarts scharren 5), zal men die hier op aarde vinden". Verder lezen wij in zijn „Bancket- werck" een stukje, getiteld „Vriend ge kijf", waarin staat: „Het is onder goede vrienden niet al tijd een effen zee; daar komen somtijds wel zengen 6) en buien, die het vriende scheepje wat doen slingeren, maar het houdt de kiel nog altijd onder.; Een weinig schudding vordert de groei van de boom; zo vermeerdert een klein gekijf de vriendschap. De gram schap van gelieven is een weer-hellng van de liefde. Vrienden mogen somtijds kijven, maar zij moeten vrienden blijven. Smeult er somtijds een kwaad vuurtje onder de as van uw hart, ontdekt het liever en laat het uitbranden. Als 't eens terdeeg is uitgekeven, men ziet dan vrienden beter leven". Over „oprechte vrienden" schrijft De Brune: „Vleierij en rechte vriendschap kun nen niet wel samen wonen. De geboorte van de één is de dood van de ander. Dat uw liefde dan te meerder wasse, als een vriend uw hoofd komt wassen. Het zijn de beste vrienden, die het hardst kus sen". Tenslotte over „vaste vriendschap"- het volgende: „Men moet niet geloven tegen een vriendschap, die van langer hand ge vat en geworteld is, tenzij dat de proe ven met de zonnestralen geschreven zijn. De aard van de kameleon moet hier verre zijn, die alle kleuren zonder onderscheid aaimemen. De brieven van oprechte vriendschap worden met geen boter, maar met een diamant bezegeld". ZWERVER. 1) marbelen door schimmel op mar mer gaan gelijken, beschimmelen dus. 2) spie ijzeren pen om iets op te hangen in dit geval. 3) winkel hoek; denk aan winkelhaak. 4) Momus de god van spot en heke ling; hij wenste dat de mens gescha pen was met een venstertje in de borst, waardoor zijn geheime ge dachten openbaar zouden worden. 5) scharren krabben, de grond om woelen. 6) zengen windstoten. NIEUWERKERK Beroep. Uit het door de kerkeraad der Gereformeerde Gemeenten te Nieuwerkerk samengestelde tweetal predikanten, is als te beroepen predi kant gekozen ds. G. Schipaanboord te Rotterdam. Het beroep is inmiddels uit gebracht. of hoog loon tV prettige werkkring 5-daagse werkweek •jif toeslag voor onregelmatige diensten Inlichtingen worden verstreikit door de direktrice mevr. N. G. Koole-de Bourgraaf (telefoon 01100 - 7805). Schriftelijke sollicitaties richten aan de afdeling personeelszaken van de Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland", Postbus 100 te Middelburg. oude Statenbijbels, theol. boeken, geschiedenis - leesboeken. Wij betalen hoge prijzen en a contant. Even een berichtje en wij komen bij U langs: G< KOOL Lingedijk 31 - Leerdam Postbus 22 op Goeree-Overflakkee a. d. rand of buiten een dorp. Brieven no. 4631 Reel. Adv. Bur. Harte, Bergweg 218, R'idam - 3011 4 - 5 6 - 8 en 12 ton mestverspreiders 4 ton Vacuumtanks 2000 t.m. 5000 L spruiten en aardappelsorteerders Cappon stoppelploegen cultivators met vaste tanden 2,40 - 2,70 en 3 m Lely Rota kopegges hydr.i kranen 2 wielig passen achter elke tractor kruiwagen.^ ver- liohtingsbalken compressors loofklappers waterpompen voor schoonspuiten machines enz. Voordeligst: GREUP (bij Oud-Beijerland), Tel. (01860) 26 43 -^ f De Burgemeester van Dirksiand maakt bekend, dat Burgemeester en Wet houders voornemens zijn aan de woningbouwvereni ging „Dirksiand" vergun ning te verlenen tot het bouwen van 10 woningwet woningen aan de Nassau- straat te Herkingen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening en artikel 50, 8e lid, van de Woning wet. Het bouwplan ligt vanaf 6 september 1971 tot en met 20 september 1971 ter secretarie van Dirksiand voor een ieder ter inzage. Een ieder wordt in de ge legenheid gesteld tot en met 21 september 1971 schriftelijk bezwaren tegen dit plan in te dienen bij Burgemeester en Wethou ders. Dirksiand, 2 sept. 1971. De Burgemeester voornoemd, H. Bos. Rotterdam - Europoort/Oost Humberweg 9 vraagt wegens uitbreiding der diensten en ploegen voor het bedienen van In ploegen- en continudienst. Voorts voor de procesbesturing in voV*«n!hiudienst (L.T.S.-niveau) 9 fYsmie zieictewet getieei voor rel^ening van tiet bedrijf. e Premievrij pensioen met optreldcing bacl<-service over de jaren dat men niet in dienst van ons bedrijf was. e Goede relskostenvergoedingsregeling evt. transport vanwege het bedrijf. Premiespaarregeling, etc. etc. 9 Indien nodig, spoedig een goede woning met cv. ter beschlkl<ing. Funictiejarentoeslag. Top-liypotheelc tegen zeer lage rente bij aankoop van een eigen huls. Cementfabrlek Rozenburg N.V. Is een dochteronderneming van E.N.C.I. te Maastricht en HOOGOVENS te IJmuiden en daarom hecht en solide als het produkt dat wij fabriceren. Sollicitaties te richten aan Cementfabrlek Rozenburg N.V., Postbus 30, Rozenburg. Inlichtingen: tel. 010 - 16.13.66, toestel 160. i'i m De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland geeft t.m. 30 september 20»/o zomerprijzenkorting. Duizenden korte en lange Nu kopen en in de winter betalen. 3 jaar waarborg- garantie. Desgew. zeer soe pele kredietservice. Hoogstraat 97, Rotterdam- Centrum, tel. 010-117 117. Vrijdagsavonds tot 9 uur geopend. Bij koop algehele reiskostenvergoeding Te koop: 1. 12,5 mtr. brj 2.50 mtr. CARAVANBEDRIJF Slaakweg, Heinkenszand (01106) 1659 I Het verpleegtehuis „TER HOOGE" M te Middelburg M H (tehuis voor verzorgingspatiënten) g heeft plaats voor: 1 (minimum leeftijd 16 jaar) g H i^ hoog loon H 1 -^ prettige werkkring 'M) g 'jir 5-daaigse werkweek g s i^ toezag voor onregelmatige diensten g Inlichtingen worden verstrekt door de direktrice g I zr. K. V. d. Glind, (telefoon 01180-3319). f 1 Schriftelijke sollicitaties richten aan de afdeling g 1 personeelszaken van de Stichting „Verpleeg- en g I Rusthuizen Zeeland", Postbus 100 te Middelburg. iiiiniiiiiiniiiHiiniiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii'iiiii"^^ BRUINISSE Nu zoveel berichten in de pers ver schijnen, over vervuilde wateren is het misschien wel eens goed te wijzen op de onvoorstelbaar „schone Grevelingen" oostelijk van de Grevelingendam dus waar het water nog door eb en vloed op en neer gaat zo lang de Oosterschelde nog niet is afgesloten. In dit heldere water, spelen de herders of harders, die thans weer in grote getale zijn waar te nemen. De herder is een liefhebber van het groen, dat zich aan schepen of pa len en zeeweringen vasthecht. Deze mooie vissen zijn eetbaar, al zijn ze iets tranig. De Gebr. Stouten, beroepsvissers te Bruinisse, wisten er een partij te ver schalken toen zij, bij vloed een net spanden, voor het „Oude kaaigat". De vissen konden niet met het ebwater mee, ze werden een welkome buit, toen de industriehaven, zoals twee keer per etmaal gebeurt, droogviel. OOSTERLAND Door het aarmemers- en straatma kersbedrijf van der Cingel te Nieuwer kerk is een begin gemaakt om in de Su- zanna Loncquestraat alhier om de zo zeer begeerde parkeerstrook aan te leg gen, ter breedte van 2 meter over een lengte van rond 100 meter. Op keurige wijze worden stroken met donkerkleu- rige betonklinker gelegd.i Bij de beide doorgangen tussen de woningblokken, wordt de parkeerstroc* onderbroken en wordt op deze terrassen een boom ge plant. Tal van auto's zullen op deze strook een plaats vinden en de door gang door deze straat niet meer blokke ren. Ook zal door genoemd straatma kersbedrijf het wegdek door de Suzanna Maria Loncquestraat weer in orde wor den gemaakt. Al met al zal dit hier weer een keurige straat worden. Uiter aard is het verkeer tijdens deze werk zaamheden omgelegd. Door de heer Deurloo uit Bruinisse wordt momenteel een dubbel woonhuis gebouwd in de van den Abeelestraat al hier, waarvan er één bestemd is voor de heer de Ronde, vroeger te Sir-Jansland. De andere helft was nog te koop, doch naar wij vernamen is dit woonhuis be stemd voor de heer Jan IJzelenberg-de Bruine, thans woonachtig te Nieuwer kerk die dit heeft aangekocht. SINT ANNALAND Aardappelveiling van 31 aug. 1971. Doré 1 11,90; Lekkerianders I 9,—; Bintjes bonken 1 9,40 - 9,60; Bintjes in zakken 9,80; Bintjes 1 8,30 - 8,50 Bintjes 1 gesorteerd in zakken 8,60; Bintjes 2 7,70; Bintjes kriel 29,90. Aardappelprijs per 100 kg. Aanvoer 112 ton. Op de veemarkt van 1 september 1971 werden aangevoerd 88 runderen, 6 stuks kleinvee en 4 paarden. Het aanbod van runderen was min der groot, de handel levendig en de prijzen iets oplopend. Prijzen: mellt- en kalfkoeien 1100- 1600; guste koeien: 925-1275; kalfvaar- zen 1050-1425; pinken 600-850; graskal veren: 375-600; paarden 900-1200; vette koeien: 4,------5,20 per kilo geslacht. LANDBOUW Meststoffen die voor een basisbemesting over de stoppel in aanmerking komen zijn onder meer Thomasmeel, de kali- zouten en ook gekorreld Thomasmeel- kali. Voor eventuele uitspoeling behoeft geen vrees te bestaan. Immers het fos faat spoelt niet mt, terwijl op de goede gronden de uitspoeling van kali van weinig betekenis is. Slechts de lichte, dus humusamie zandgronden houden de kali minder goed vast, zodat deze beter in de nawinter kunnen worden bemest. Door de meststoffen over de stoppel uit te strooien, verkrijgt men bij de daaropvolgende grondbewerking een goede verdeling door de bouvrvoor. Door het Thomasmeel (fosforzuur en kalk) wordt de omzetting van de stoppelres ten bevorderd, hetgeen de bodemstruk- tuur ten goede komt. Vooral ook in verband met struktuur bederf, op vele gronden een belangrijke zaalü, is een vroegtijdige bemesting zeer aan te bevelen. De grond is immers nu minder gevoeUg voor struktuurbederf dan in het voorjaar. Met een stoppelbemesting wordt ech ter ook een betere arbeidsverdeling ver kregen. Door een vroege uitstrooi van de meststoffen worden de drukke voor- jaarswerkzaaihheden ontlast. Vooral geldt dit als de weersomstandigheden in de winter en het voorjaar ongunstig zijn. In een dergelijk voorjaar moeten er in een vrij korte periode veel werk zaamheden plaatsvinden. Een faktor die bedrijfsecononaisch van belang is vormt de prijs van de mest stoffen. Deze ligt in het najaar lager dan in het voorjaar. Hierdoor levert een stoppelbemesting reeds direkt geldelijk voordeel op. De stoppelbemesting is vooral het laatste jaar in sommige gebieden weer sterk toegenomen. Dit is om redenen van praktische en economische aard een bijzonder verheugend verschijnsel: OOLTGENSPLAAT Uitslag verloting bejaardensoos. De uitslag van de verloting ten bate van de bejaardensoos in „'t Centrum" is als volgt: Rose loten de nummers 308, 371, 578, 690, 776, 819, 825, 876, 879, 893, 927 en 994. Oranje loten de nummers 221, 248, 296, 330, 349, 514, 632, 635, 639, 712, 717 en 844. Gele loten de nummers 253 en 270. De prijzen kunnen na overleg van de loten worden afgehaald dinsdagmiddag 7 september van 2 tot 4.30 uur, in het Veren, gebouw „'t Centrum". STAD AAN 'T HARINGVLIET Wedvlucht Vilvoorde 28-8-71, afst. 91 km,i, gelost 7.50, Ie duif 8-44-36. Comb. Sturris-Troost 1-7; Jac. v. Gurp 2; Gebr. Visser 3-4-18-19-32-35-40-46-47 -48-51-55-57; A. de Gans 5-31-39-59; Comb. V. V. 6-26; Jac. Bevaart 8-12- 29-38; B. Visser 8-16-20-24-49; Gebr. de Boed 10-14-28-41-43-60; A. de Boed 11 -15-27-37-44-45; J. Wagner 13-23-30-42- 58; A. Donkersloot 17-21-34-53; L. Moe renhout 22-50; H. v. d. Valk 25; Jac. de Vos 33-52-56; Gj Koppenaal 36-54.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1971 | | pagina 7