Yroege start en record campagne verwacht Overdenking De geestelijke kwekerij Rijden met de auto van pa PORTREHEN ZEISS T Zeeuwse wandelingen Maal Suikerbïetenoogst 1971 uit de Heilige Schrift Overwoei en Struyh Drs. K. C. van Kempen opnieuw voorzitter Suiicer Unie De heer G. J. Butli nam afscheid ais bestuursiid C. KIEVIT Zn. Centrale Verwarming 1 xxxxxxxxxxx X Ooic voor FOTOGRAFIE J. ZANDSTRA t SOMMELSDUK J. KEUVELAAR Complete Woninginrichting aielissant - Tel. 01877-1502 •f 01879 721 Bladz. 2 „KIL ANDKN-NIEUWS' Vrijdag 3 september 1971 [.rriidag 3 sept Mocht de groei en ontwikkeling van de suikerbieten ziclT blijven handha ven zoals deze op het ogenblik is, dan zal de oogst 1971 alle records breken', zelfs die van 1968 en zal de campagne zeer vroeg van start gaan. Volgens het Maandblad Suiker Unie geven de re sultaten van de meitelling van het Cen traal Bureau voor de Statistiek een op pervlakte suikerbieten te zien van 102.228 ha, of 2,2''/o minder dan in 1970 toen er 104.493 ha bieten waren uitge zaaid. De gemiddelde wortelopbrengst zal naar verwacht dit jaar aanmerkelijk hoger zijn dan vorig jaar, zodat een verminderde uitzaai van 2.265 ha niet van invloed zal zijn op de duur van de campagne. Groeipunt vroeger dan normaal De bieten bereikten het igroeipunt aan zienlijk vroeger dan normaal. De op- brenlgstverwachting kan op grond daar van dan ook al worden gesteld boven het gemiddelde. Bij de eerste proef- rooiing werd gemiddeld over het gehele land een wortelgewioht van 32 ton per hectare aangetroffen. In 1964 was het wortelgewicht bij de eerste proefrooüng eveneens zeer hoog, maar toch altijd nog bijna Wh lager dan dit jaar. Het suikergehalte in de bieten was bij deze eerste proefrooüng iets hoger dan het gemiddelde van de voorgaande tien ja ren; het was echter lager dan in 1964. Meer dan 50 ton Een oogstverwachting van meer dan 50 ton per hectare is op dit ogenblik zeker gerechtvaardigd. In 1964 was de gemiddelde wortelophrengst 51.5 ton per ha. Wanneer de oogst in 1971 tot dit zelfde peil komt, betekent dit van 102.228 ha een totale bietenoogst van 5.264.000 ton. Daarmee zou dan de recordoogst van 1968, die 5.243.000 ton beliep,^ worden overtroffen. De cam pagne duurde in 1968 gemiddeld iets meer dan 91 dagen. De eerste fabriek startte toen op 19 september en de andere volgden op 20 en 21 september. Het ziet er naar uit, dat de campagne dit jaar eveneens zeer vroeg van start zal gaan. Alle stemmen voor drs. Van Kempen De huidige voorzitter van Suiker Unie, drs. K. C. van Kempen te Achthuizen (Z.H.) is weer voor vijf jaar als voor zitter gekozen. Eenparig heeft de Le denraad van Suiker Unie zijn stem uit gebracht op de heer Van Kempen' en daardoor bewerkstelligd, dat Suiker Unie haar voorzitter krachtens de sta tuten weer vijf jaar kan handhaven. In deze eerste jaarvergadering van de Ledenraad was voorzitter Van Kempen volgens het rooster aftredend, doch 'direct herkiesbaar. Het bestuur had na overleg met de Raad van Toezicht een bindende voordracht opgesteld, met als No. 1 'drs. K. C. van Kempen en als No. 2 Ir. H. J. Louwes, de onder-voor zitter van Suiker Unie. De 59 aanwezige ledehraadsleden brachten 64 stemmen uit, allen op drs. Van Kempen: Onder voorzitter Ir. Louwes sprak met vreug de over deze uitslag met de beste wen sen voor de herkozen voorzitter. Oud maakte plaats voor jong In verband met het overschrijden van de leeftijdsgrens namen op dezelfde le denraadsvergadering vier „in de suiker getrainde" bestuursleden afscheid. Deze aftredende leden zijn de heren G. J. Buth te Middelhamis, P. A. H. Damen te Kliindert, J. W. Scheels te Zaamslag en A. G. M. Vos te Roosendaal. Woorden van grote dank voor de toewijding, steun en! vriendschap en een schets van hun loopbaan, bij monde van Ir. Lou wes gegeven, gingen met dit afscheid gepaard. Voor dit viertal kwamen vier jonge agrariërs in de plaats. Uit de gestelde tweetallen werden als nieuwe bestuurs leden gekozen, de heren W. J. M. M. Brooymans te Nieuw Vossemeer, R. J. Visser te Nieuwerkerk (Zeel), C. Geer- lings te Anna Paulowna en M. G. P. van Arendonk te Dronten. Onder-voorzitter Ir. Louwes sprak woorden van geluk wensen en vertrouwde op een goede samenwerking in het belang van de Suiker Unie. De heer Buth zat 25 jaar in de suiker". Het afgetreden bestuursiid van de Suiker Unie, de heer G. J. Buth te Mid delhamis heeft 25 jaar in de suiker ge zeten. In 1946 werd hij gekozen in het bestuur van de Coöp. Suikerfabriek en Raffinaderij „Puttershoek". In 1953 trad hij in het dagelijks bestuur en in 1958 werd hij voorzitter van „Puttershoek", waarna in 1966 zijn benoeming in het bestuur van Suiker Unie volgde. Bij het afscheid schetste de heer Louwes de heer Buth als een initiatiefnemer, die de ambitie en de roeping, die elke afzon derlijke coöperatie eigen is, achterstelde bij het .algemeen belang. Ir. Louwes zei: „Uw wijsheid om nooit het eigen gelijk te handhaven, nooit zichzelf te zoeken, heeft op ons grote indruk gemaakt." De heer Buth zei in zijn afscheidsw^oord: „De oude garde laat een goed bemand Suiker Unie-sohip achter; men zal het waarachtig wel klaren". SOMMELSDUK Telefoon (01870) 2609 Beste meisjes en jongens! Zachtjesaan gaan we nu van de zomer sdheiden. Als a:ugustus voorbij is, dan zien we elke dag, dat de dagen korter worden. De blaren van de bommen gaan langzamerhand verkleuren en straks vallen ze naar beneden'. Het kan prach tig weer zijn in september, maar we bemerken toch, dat de herfst gaat na deren. Zo gaat alles naar een vast plan. De jaargetijden komen en gaan, en zo zal het blijven gaan, tot dat er geen tijd meer zal zijn. Elk jaargetijde heeft zijn eigen be koring, maar voor de meesten is het wel een beetje triest als ze bedenken', dat straks de na jaarsbuien en -stormen de overhand beginnen te krijgen. Maar wij kunnen het niet veranderen, en dat is maar goed ook. De Heere heeft de loop van de zon zo geregeld, dat zomer en winter hier elkander afwisselen in een volmaakte orde, die ze niet over gaan zullen. In september hoop ik vier raadsels te plaatsen'. Het eerste komt deze week: SEPTEMBERRAAD'SEL 1 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 1. Andere naam voor september. 2. Iemand die het Evangelie brengt of geschreven heeft. 3. Grootste handelsstad van Neder land. 4. Stad in Friesland; vroeger was er een universiteit. 5. Plaats in Limburg. 6. Stadje en eiland in Zeeland. 7. Leidsman van Israël naar Kanaan. 8. Eerste mens. 9. Andere naam voor paling. 10. Heden, vandaag. 11. Letter. Zoals jullie al begrepen hebben, vor men de kruisjeslijnen 'hetzelfde woord. OPLOSSINGEN I. Levi, Othniël, Obadja, Farao, Horeb, Uria, Titus, Tabitha, Efraïm, Nathan, Filippus, Elia, Esther, Samuel, Twaalf. Loofhuttenfeest. II. Dagon, Elifaz, Zafnath-Paaneach, Eufraat, GJlboa, Edomieten, Nathanaël, Debora, Eleazar, Sadduceën, Hebron, Exodus, Effatha, Ruben, Egypte, Nim rod, Damaskus, Izebel, Eben-Haëzer, Methiisalah, Areopagus, Abednego, Ka- leb, Tubal-Kaïn, Richteren, IJdelheid, Kajafas. De zegen des Heeren die maakt rijk. III. Ehud, Ezau, Ruth, Tyrus, Uzzia, Wijnstok, Vasti, Absalom, Delila, Eva, Rhode, Eleazar, Naaman, Uria, Wierook, Melchizedek, Obadja, Efeze, Demetrius, Bbed-Meleg, Rachel. Eert uw vader en uw moeder. IV. Dan, Eli, Veepest, Rachel, Elüiu, Ebzan, Zebulon, Elün, Darius, Egypte, Stefanus, Hadassa, Elkana, Endor, Ro meinen, Euroclydon, Nicodemus, Izak, 'Smyrna, Hosea. Efraïm, Timotheüs, Ba- raibbas, Ezra, Gomorra, Immanuël, Na than, Sofar, Edomdet, Lodebar, Dorkas, Eleazar, Rafidim, Wet, IJdelheid, Sa- draoh, Henoch, Enan, Israël. Delüa. De ■yreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. CORRESPONDENTIE Jan de B. Geldermalsen. Het valt niet mee als je de bof hebt. Het is geen ernstige ziekte, maar wel pijnlijk, en je moet er mee oppassen. Meestal gaat de bof het hele gezin rond. Fijn, dat het 'goed gaat met je aquarium. Je mooie te keningen getuigen' er van. Zijn er veel iboeken aangekomen? Ja, eer je die al lemaal weer doorgewerkt hebt, zullen we wel èen beetje ouder zijn, als we het mogen beleven. Leer maar met lust. Anton de B. Geldermalsen. Al is het wat laat, toch nog hartelij'k gefelici teerd met je verjaardag. En hoe is het op 7 augustus afgelopen? Ik vind dat je voor c heel wat moet kennen. Als je er dóór komt, ben je wat mans in het water. Als ik de te'kening bekijk, moet ik zeggen, dat het een prachtig geheel is. Je zal er uren mee door kunnen brengen'. Maar het Ieren vergt ook heel wat tijd. Het is de kunst om leren en spelen precies af te wisselen. Teunie de B. Geldermalsen. Wat zal jij genoten hebben in het dierenpark. DE WERKING DES GEESTES EN DE WEDERGEBOORTE De wind blaast waarheen hij wil, en gö hoort zyn geluid, ma'ar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren isj Johannes 3 8. De wind blaast waarheen hij wü, met opzicht op de wijze, op welke hij waait: dan eens rechtdoor, dan eens van boven naar beneden, dan eens als een draai wind, dan eens uit het Oosten, dan Wes ten, dan Zuiden, dan Noorden; de wind is vrij. Alzo is het ook gelegen met de wer king des Geestes; allen worden niet op één en dezelfde wijze bewerkt in de wedergeboorte, 1 Korinthe 12 11. 1. Sommigen wederbaart de Geest zeer söhielijk en onverwacht, zodat zij er niet eens om dachten, of het zochten, 'gelijk Zacheüs, de stokbewaarder. Ly- dia's hart werd maar geopend; Paulus was drie dagen in de angsten der we dergeboorte. Dit gebeurt nog wel, dat mensen uit nieuwsgierigheid of uit een ander verkeerd einde in de kerk gaan, of deze en gene genademiddelen bijwo nen, en dat God hen in het hart grijpt, zonder dat die ziel daaraan dacht of dat zocht. Dus scherpt Jezus Zijn pijlen nog wel eens, opdat zij treffen. Psalm 45 6, zodat zulk één met Hagar moet uitroe pen: O Gij, God des aanziens, heb ik ook gezien maar Die, Die mij aanziet? Gen. 16 15, en daar wel eens een teken op richt. 2. Anderen verandert de Heilige Geest op een zeer langzame wijze, die over tuigd worden onder het Woord en jaar en dag daarmee heengaan; die in het eerst wel schenen enige spoed te ma ken, maar daar het dagen zonder getal zo mee blijft zitten; sommigen van die worden wel eens verleid, zodat zij voor een tijd weer bij de grote hoop geraken, de wereld een groot eind weer in; en die onder een ernstig middel wel eens opnieuw beroerd worden en daar ge bracht worden, waar zij tevoren ston den, en daar het echter alweer niet mee doorbreekt. Dezulken staan menigmaal als aan de poort en zij kunnen niet ingaan; dat besluit des harten missen zij, om alles te verzaken en om door de poort Chris tus in te gaan in de stad, Openb. 22 14; Jesaja 37 3. Uit hen komen sommigen op het eind van him weg met veel licht en klaar heid over; en hebben zij tevoren wat gehad, het is een doriker ingewikkeld werk en zij gaan dus al hun dagen meest heen onder een geest der dienst- baariiedd tot vreze, Rom. 8 15, en heb ben in hun dagen niet veel blijdschap of verkwikking. 3. Sommigen wederbaart de Heilige Geest op een zeer nare wijze. God komt hun voor als een verterend vuur; al wat voor een goddeloze naar is in God, in Zijn Woord, in de wet, en naar zijn zal in het oordeel en in de hel, doet God op hun hart komen, zy verwachten ook niet anders dan eeuwig onder de gloed van Gods toorn te blijven. Zo ging het met die drieduizend zielen. Hand.] 2: zij schreeuwden het uit, alle lust verging hun; zij werden verslagen in hun Har ten. Hoe naar en bang had het de tol lenaar. Hij ging al zuchtende langs de straat, hij sloeg op zijn borst en stond van verre, om te-^ tonen hoe benauwd het hem was van binnen, en riep „O God, wees mij arme zondaar, genadig", Lukas 18 13, 14. Hoe benauwd was het Saulus, als hij een Paulus werd. Hij lag blind op de aarde, hij at niet en dronk niet. Hand. 9. Men kan besluiten, die daarvan wat kent, wat er van binnen is omgegaan. Ziet het ook in een Heman, Psalm 88 16: „Van der jeugd aan ben ik dood- brakende: ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Als iemand maar iets kent van brakende te zijn tot de dood, die kan er iets van afnemen. Eindelijk, ziet eens hoe het op het uiterste aankwam en op de dood af was met de stokbewaarder. Hand. 16, waar de duivel nabij was, die hem aanraadde de hand maar aan zijn leven te slaan. Maar God bewaarde hem. Paulus kwam tot hem, als hij al een zwaard had en riep: Doe uzelf geen kwaad. O mensen! die het somtijds zeer be nauwd hebt, denkt toch hoe veel hoger het nog met sommige heiligen gegaan is, en denkt aan dat woord van Paulus: Doe uzelf geen kwaad. 4. Anderen wederbaart de Heilige Geest op een zeer aangename en lieflij ke wijze, als Zacheüs, Lukas 19 3-10, en velen, die Jezus van hun beroep maar afriep en die terstond zo veel heerlijk heid in Christus zagen, en zo veel liefde voor Hem kregen, dat zij terstond alles verlieten en Jezus volgden. De Heere komt sommigen met Zijn liefde voor. God zegt: Ik wil uw dood niet; er is geen zondaar zo groot of Mijn genade is nog groter; en aanstonds: er is een Mid delaar een Held, bij Wie hulp is besteld. Zulk één raakt naar Christus toe met zo veel licht en kracht en is er zo over verblijd en moet telkens over dat nieu we wonder uitroepen en duizendmaal zeggen: Heere, ik heb aan U niet ge dacht, ik heb er U niet om gezocht; hebt Gij naar zulk één omgezien? Komt Gij Uw genade, Uw eeuwige liefde verheer lijken aan zo één? Die ziel zinlït weg in haar eigen niet- en onwaardigheid en leeft in het prijzen van de Allerhoog- ste.i O vrienden, die hier wat van hebt, geniet het goede, ten dage dat het gebeuren mag. 5. Sommigen wederbaart de Heilip Geest op een stille en bedaarde wiif zonder veel droefheid of veel blijdschan door een inlichting in de Gcddeliik' waarheden^ waarbij zij alles geloven wat God van 's mensen stand van natm' getuigt en ook wat God van Zijn Zoon getuigt, dat in Hem het leven is, alle^ met betrekking op zichzelf; deze'wii?» vand werking des Geestes vinden -wü i! Petrus 1 22. Dezulken geloven wat de Bijbel zegt dat zij zo ellendig buiten God en Chris' tus zijn; dat er een Middelaar is> zï\ zien ook, dat zij Hem niet kennen en echter zo nodig hebben. Daarom roe pen zij om de openbaring van Christus" zoals Hij Zich aan de wereld niet open.! baart. Zij zien het oneindig geluk van Gods volk en schatten arme vromen hoger dan een koning van de aarde. Kn zo raken diezielen somtijds zo stil kje. zend en de hand leggend op dat getui! genis Gods, ja wel eens ongemerkt vast aan Christus. 6. Eindelijk, anderen wederbaart de Heilige Geest onder veel verwisseHn- gen; dan eens onder, dan eens boveji' dan eens gelovig, dan eens ongelovig-' zees verblijd of zeer bedroefd; dan eens in zware diepten neergezoriken, dan wederom (als David) gemoedigd, om met- God te springen over een muur en te lopen door een bende; dan eens zeer verschrikt voor de minste tegenheid, en dan weer met David uitroepende:De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Dezulken kennen wat van de zegeningen van Gerizim en van de vloeken van Bbal. Wanneer zij hun sukkeljaren door zijn, dan kunnen zij zingen van de wegen des Heeren, Psalm 138 5, en kunnen anderen zeer nuttig zijn. Uit Justus Vermeer: Oefeningen, I Met als ondertitel: Tractaat van de Christelijke opvoeding der kinderen, dat is het boek dat in 1621 te Amster dam werd uitgegeven. De schrijver Jo hannes de Swaef had hét oorspronke lijk bestemd voor eigen gebruik, „om nu mijzelf en mijn huisvrouw, welke de zorg mijner kinderen nevens mij op de handen ligt, te leren en te vermanen". Deze aantekeningen heeft hij later als een tractaat uitgegeven in de hoop „dat het door Gods zegen ook anderen zou mogen enigszins dienstig zijn". Vandaar dus zijn boek. De onderwijzer. Het schoolhouden ging 3V2 eeuw ge leden heel anders toe dan tegenwoor dig. Aan de onderwijzers (schoolmees ters, zei men toen) werden ook heel an dere eisen gesteld. Allereerst moet hij een godzalig man zijn, die een goed voorbeeld is voor zijn leerlingen, om zodoende met kracht te kunnen zeggen: weest mijn navolgers. En dan zachtzinnig, maar tegelijk ook weer streng. Hij moet hebben zulk een ontzaglijkheid, dat de jongens hem ziende, zich voor hem versteken! En daarom moet hij zich zo deftig en ernstig houden, dat de jongens zich niet familiair tegen hem t:onen. De overdrijving in deze woorden ne men we maar op de koop toe. Maar een 'gepast afstand-bewaren kan geen kwaad Het is niet zo ver van jullie vandaan. Er zijn 'kinderen, die uren moeten reizen om een dierentuin te kunnen bezoeken'. Het is erg van de opa van je vriendin netje. Hij was al oud, maar wij kimnen niemand missen. Het blijft een open plek, die niet meer vervuld wordt. Is het nog gelukt met a? Het valt niet mee, hè? Fijn, dat de meester zo van dieren houdt; jullie zijn ook echte die renvrienden. Hanny K. Dirksland. Van die twee weken naar Haamstede wist ik al, inaar de lange autotocht naar Amsterdam over de Afsluitdijk naar Sneek, dat wist ik nog niet. Je zal veel gezien hebben, en bij de kornissen' in Friesland moet je het wel naar je zin gehad he'bben. Verder lees iknog van vele bezoeken, zodat ik wel moet zegen, dat je veel aan je vakantie gehad hebt. En nu je best weer maar doen op school. Ben je het weer al gewend? Allemaal de brieven van jullie heb ik nu van een antwoord voorzien. Nu wacht er een nieuwe stapel brieven, waaraan ik volgende week hoop te be ginnen. Het is altijd leuk om 'de brieven van jullie in te zieri, en te horen wat Jullie zoal te vertellen hebben. Het gaat O'ver vrolijke en droevige dingen; over ge boren worden en sterven; over gezond heid en ziekte. Dat kunnen we begrij pen, dat het zo is, want daar is het leven vol van. Het gaat niet altijd voor spoedig in de famHies. Er zijn tegen slagen en aangename dingen. Geliikkig dat we niet alléén droefheid moeten meemaken; dat er ook blijden dagen in ons leven mogen kom'en. Ons leven wordt door God bestuurd. Hij leidt al onze paden en Hij is nooit verkeerd,- al vinden wij dikwijls van wel. Laten wij didht bij de Heere leren le vert, want daar is de beste plaats. Al onze noden mogen wij Hem bekend ma ken, en Hij kan ons uit de moeilijkheden helpen, want Hij is de Machtige. Hij kan ons schenken wat we nodig heb ben om te leven, maar Hij kan ook ver lenen wat we be'hoeven bij ons sterven. Dat we 'daar maar veel om, mochten' denken. Ik houd er nu ditmaal mee op. De volgende keer hoop ik weer present te zijn voor jullie. De vriendelijke groeten van Oom Ko. vooral niet voor zulke kinderen, die wat al te vrij zijn in hun spreken en doen. Strengheid vooral is in die tijd nodig, zegt 'hij. Nu wordt er veel geklaagd over de losbandigheid van de jeugd (en dik wijls terecht), maar zulke klaagliederen zingt deze Middelburgse schoolmeester in 1621 ook al. „We moeten 't beklagen dat onze eeuw zo verdorven is", zegt hij. Nog enkele keren lezen we over „het hedendaags en diepvervallen Christen dom en het heersend en steeds toene mend bederf". Hij vindt het to.v. verschrïïikelijk, dat de onderwijzer de ondank van de ouders op de hals haalt, als hij een kind om zijn kwaad straft. Maar De Swaef doet zijn plicht zonder mensen te willen be hagen. „Vreest geen schade. God zal u die vergoeden!" „Wij zijn slechts zaaiers en niets meer. Wij zaaien slechts; wij weten niet Of straks het zaad in halmen schiet. Op rotsen valt, in doornen stikt. Ofwel de grage vogel 't pikt, U zij de oogst, ons d' arbeid, Heer",i De eed. Verder moet een schoolmeester de wetenschappen zelf grondig verstaan en ook bekwaam zijn om het anderen te kunnen leren. Daar mankeerde in die tijd wel eens wat aan. De Swaef klaag de er over, dat in zijn vaderstad het on derwijs nog te veel was toevertrouwd aan „humpelaers ofte hoetelaers". Deze scheldwoorden kennen we niet meer, maar we begrijpen wel dat hij bedoelt mensen die er niet toe bekwaam zijn. De eerste de beste „plompen loer" kan vrij schoolmeester worden, als hij maar tien schellingen betaalt en de eed af legt dat hij zal doen als een goed school meester betaamt. Deze eed moest iedere nieuwe onder wijzer voor de overheid van de goede en treffelijke stad Middelburg afleggen: „Ik zweer, daar ik toe geroepen ben, een goed, vroom en getrouw school meester te wezen, de kinderen die mij zullen bevolen worden wel, getrouwe lijk en neerstelijk te lezen en te onder richten in 't geen ik verklaard en aan genomen 'heb te willen leren, dezelve in de vreze Gods en alle eerbaarheid te onderhouden. En zal voorts burgemeesteren, sche penen en raden dezer stad van Middel- biirg houw en trouw wezen, en zal geen leer de kinderen die mij bevolen zijn voorhouden, die contrarie zijn der ware christelijke Gereformeerde religie, die in deze stadt openbaarlijk geleerd en geëxerceerd wordt, en voorts doen wat een goede en vrome schoolmeester schuldig is te doen. Zo helpe mij God". Verder was er bepaald dat niemand schoolhouden mocht, of hij moest zijn: Lid der stad en gemeente Middelburg, minstens 25 jaar oud, geëxamineerd, met zijn huisvrouw lid der Gereformeerde kerk. Hij moest instemmen met Cate chismus en Geloofsbelijdenis, hij moest alle gedrukte boeken en geschreven brieven vaardig kunnen lezen, een goe de hand schrijven, de psalmen van Da vid bekwamelijk kunnen zingen en ter nooddruft rekenen. Hij mocht geen her berg 'houden of tappen (dat deed men vroeger wel als aanvulling van het kleine salaris). In de ordonnantie der stad, vaak ge wijzigd en aangevuld, stond alles ver meld wat hij doen en laten moest, ge bod en regel op regel. Dit alles om te voorkomen dat „humpelaers ofte hoete laers zich met het onderwijs zouden bezighouden. In 1583 hadden de Staten van Zeeland een „placaet ende ordonnantie van de school-ordeninge" uitgevaardigd, die voor heel Zeeland geldig was. Het onderwijs wordt genoemd de grondslag van de staat, omdat tot op bouwing van een goede republiek en welstand van het land er niet weinig aan gelegen is, dat de jonkheid van kindsbeen af wel worde opgevoed, en van der jeugd aan onderwezen in de vreze en rechte kennis -Gods en in alle Laat u uw zoon wel eens in uw auto rijden? Enmankeert er dan wat aan, als u de volgende morgen de wa gen start? Wordt u dan kwaad en geeft u uw zoon dan een pak slaag? Leest u hieronder eens wat de vriend van „Sty- litus" deed, toen hij eenzelfde geval overkwam. Wij lazen het in „Kolom" in „Kwekerij en Handel". Hier volgt het: „De tweede öhauffeur bederft de wa gen". Deze autowijsheid is ook mijn vriend Jan niet onbekend, maar het is niet altij'd mogelijk zulke vsrijs'heden in pralrtijk te brengen.i Vooral niet wan neer je zoons hebt, in het bezit van rijbewijs. Jan is bijzonder op zijn auto gesteld (het merk verraad ik niet, want ik maak geen gratis reclame). Liefst zou hij er geen ander aan laten, maar het vlees is zwak. Het gebeurt wel eens, dat Jan er tegenopziet wéér in de wagen te stap pen, als tante Desdemona, na een lang bezoek, nog wenst thuis gebracht te worden. En als één van Jan's zonen dan vol begrip en humaniteit aanbiedt, dit voor Jan waar te nemen, overhandigt hij met een zucht^ de sleuteltjes en vóór hij zoonlief de levieten kan lezen, is die al vertrokken. Zo moest er onlangseen familielid, nogal een aardig eindje uit de buurt, worden thuisgebracht op een donkere regenachtige avond, en Jan was wat grieperig en zoon, vol meeleven met va der, bood bereidwillig aan het klusje op te knappen. Toen Jan de volgende morgen de wa gen wilde starten, ging dat niet vlot. Anders liep het geval als een zonnetje. Hij liep ook stationair niet goed. Jan riep zoon ter verantwoording, maar zoon bezwoer bij de baard van de profeet dat hij niet boven de 120 was gekomen en niets met de kar had uitgehaald, maar hij had óók ontdekt dat er iets mee loos was Jan toog ten einde raad naar de ga rage en daar werd hem onthuld dat de kleppen naar asmodée waren. Hoe dat kon komeri? vroeg Jan. Verondersteld werd dat de wagen over zijn toeren was gejaagd. Wie heeft er mee gereden? vroeg de garagechef, die Jan en zijn rij- methoden té goed kent om geen vuiltje te vermoeden. Jan zei niets en de chef lachte maar es.i Hij kende ook Jan's zoonNu, dat grapje kostte Jan een lief sommetje, nog afgezien van het feit dat hij de wagen een paardagen kwijt was. Jan's hart was goed genoeg om zoon een pak op zijn falie te geven, geestelijk dan, want zoon is sterker dan Jan. Tot hij opeens tot een andere koers besloot. Zoon informeerde leyendig belang stellend naar de schade, met iets schich- tigs alsof hij op iets wachtte. Hij wacht te inderdaad op Jan's tirade, vastbeslo ten zijn eed gestand te doen en duide lijk te maken-dat Jan blijkbaar niet de ware rijer voor deze wagen was of zo. Maar Jan zei gelaten: Ja jong, 't is een rib uit mijn lijf... maar nou loopt ie weer best, gelukkig. Of de man van de gara- goede kunsten en zeden (overgenomen in de spelling van nu.) In 1591 verenigde de Magistraat van Middelburg de schoolmeesters in een apart gilde. Joh. de Swaef zal daar later ook wel toe behoord hebben. ■WTJJatCtt^AZBI bQ 4a ipedaalzaak EANDPAD X2 - BIIDDELHABNffi 'ge nog iets had gezegd, viste zoon ach terdochtig. Wat moest ie zeggen? -vroeg Jan, daarmee de waarheid geen geweld aandoend. En achteraf heeft Jan van dit stilzwij gen ontzaglijk veel meer rendement ge had dan de voldoening, -die 'n fikse rel met zoon hem zou hebben verschaft. Iedereen in Jan's gezin was het er over eens: zoon ging gebukt onder een frus tratie, zoals dat tegenwoordig heet. Hij informeerde bij Marie en de zussen: zei vader nog wat? Zei-die dat ik... maar nee, vader had geen woord gezegd! En zo stond zoon de volgende zaterdag Jan's wagen zeer uitgebreid te wassen, te cleanen en in de was te zetten. Hü maakte de wagen van binnen schoon als zilver, liet er nog een liter oUe bij gooien. Wat kost het me? vroeg Jan. Ach, zei zoon grootmoedig, vader, je hebt al zoyéél schade gehad, vergeet het maar. Ze keken mekaar maar niet an. Twee joden weten wat een bril kost". Onge met pla •uw spec vaak gel paperas! Haal winkel Bevestig en u cv want ie( voudige en indie in te de Dati Sasco 'l uw eige) Twinlock-art irestdyk 55,1 Middeliburg.1 L. van Walleniburg. NIEUWERKERK Dirigent E. Nieland nam afscheid van zangvereniging Op woensdagavond 25 augustus heeft dhr. Eduard Nieland afscheid ge nomen als dirigent van de Christelijk Gemengde Zangvereniging „Eén Naam is onze Hope" te Nieuwerkerk. In ver band met verdere muziekstudie heeft dhr. Nieland zich genoodzaakt gezien, zij het node, zijn neven-bezigheden te beperken, waaronder ook valt het di- rekteurschapvan genoemde vereniging. Als aandenken kreeg ieder lid van scheidende dirigent een door hem per soonlijke vierstemmige bewerldng van Psalm 138, welke deze avond nog in ziJ" geheel werd ingestudeerd. Tijdens de pauze overhandigde ae voorzitter, dhr. J. van Sluis, namens oe vereniging een forse rookverdrijver op verzilverde voet, als herinnering. HiJ dankte de heer Nieland voor de prettige en vruchtbare samenwerking en het ve le door hem voor de i,grote en kleui^ zang" in de afgelopen vier en een haii jaar gedaan.i Inzondeiiheid voor de ge schonken Psalmbewerking, daar hier mee een flink brok (schaarse) vrije tija mee gemoeid is geweest. Door mevr. G. Kleemans werd een boeket bloemen aangeboden. Op zfl" beurt nam de heer Nieland daarna iie woord, en dankte allen hartelijk voor ae cadeaux. Hij zei, een mooie herinnenns aan het zangkoor te hebben, vooral, o»' dat men elkaar aldoor zo goed heei verstaan. „Zelfs van enige wrijving is j»^ nooit sprake geweest, en dat heb iK ai- tijd erg fijn gevonden". Hoewel ver schillend van opvatting, zijn wij a"" één geweest in het doel, dat we van on» leven willen maken door middel van muziek. Overigens weicte hij op, spo taan en met nieuwe moed verder te gaan. Over drie weken hoopt dlir. '«e sels uit Middelhamis de scheidende Q' rigent te gaan vervangen. Vermelo nog dat eerder op de avond de ^^"E^ en zangeressen van het kinderkoor Knop tot Bloem" afscheid namen V"" hun scheidende dirigent. il 'het vorig rel is Johan 3rune in het ran de Lange jekomen, en vonder: De E ras een echl| leeuw, zijn egt al genoel Ie laatste rl aar van zijr ren was hij lensionaris vl leeland.i Hij lij zijn dl ïerkzaamhedi log tijd vooi lantal geschrl m „BancketI en" is, waarf wergenomenj Johan de jeboren en tad van Zee eerde en gesJ ende ambten lekleed. BelL leeft hij ookl Zeeuwsche T lude" genoen leef Jean de [enoemd. Dea n Middelburi en, o.a. de „T Jok en Erns-q Maar wij "ude", waarv. en inleiding I er meer schl „Moralist al de duizel Preuken) wal tem tegen dl e lucht, teg^ raaraan zijnl ich steeds wl ittige, dikwil erzorgde stil edachten opl het ons ofl f>s horen spl tidervindingl ie achter d^ iet alleen vL an het maal ie weet wat f ■n dat was Laten we «naris luistJ vriendschJ i,De vrienl pod, dat wl f en de korJ [et door oudl marbelen testing vd i prijzen eel paar daar il |onderd wekl ^e is weiniC in verjaardi [eeft om del iad en wakiJ in geen krJ jn mantel 1 pngen. Hetl Fcht te sprd Przetmen, lOver de te Brune: "In wat ,;W is er nl pntJen? Meil Tienden, dil '?ar zo weT fitte kraaieil lenden woJ

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1971 | | pagina 6