EiiAnoEn - niEUws Op EXPO 71 zet de middenstand zijn beste beentje voor DE WATERGEUS CPFAFF) -k Drs Sclieps verriciitte de officiële opening TELEURGESTELD RUIL ZE IN W. RIKKEN N.V. Weense Herfstbeurs 1971 Boekbespreking I P. NELISSE 2e b^ Vrijdag 3 september 1971 No. 4017 OVER UW ZiQ-ZAQ NAAIMACHINE voor de moderne PFAFF £lg-zag: iichigewicht Wij ruilen alle merken in,: ook vreemde KOLFF MiddeSharnis X OOK VOOR t GRAMMOFOON- PLATEN t J. ZAN0STRA SOMMELSDIJK Terwijl het heet dat de middenstand rake klappen krijgt en er druk gebruik wordt gemaakt van de saneringsregeling floreert in Oude Tonge de Expo '71 alsof er geen vuiltje aan de commerciële lucht is. Organi sator P. Brinkman heeft voor de tweede door hem georganiseerde Expo aanzienlijk meer deelnemers weten te animeren dan vorig jaar toen er toch ook al van een succes kon worden gesproken, en dat heeft dan weer tot gevolg dat het er opnieuw aantrekkelijker op is geworden. Drs. 3. Scheps, Hoofd v. d. Hoofdafd. Gew. Aangelegenheden en Voorl. V. h. Directoraat-Generaal v. h. Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme, heeft de presentatie In elk geval een hartelijk compliment waard gevon den, gevolgd door burgemeester W. M. v. d. Harst van Oostflakkee die eveneens van harte instemde met deze activiteit binnen zijn gemeente. Dinsdagmiddag verrichtte drs. Scheps de officiële opening door de door de fa. Snoey te Dirksland geëxposeerd© eigen fabrikaat sta-caravan met champagne te dopen met de namen „Uit en Thuis." Expo '71 is tot en met zaterdagavond 10 uur geopend. Samenliang Vaste expositieruimte De officiële opening In het restaurant werden de uit gebrachte goede wensen bekrach tigd. Expo '71 waarop de midden stand haar beste beentjes voor zet heeft zich keurig opgemaakt voor de ontvangst van duizenden bezoekers. Als u op de tentoon stelling het juiste aantal bezoekers raadt dan hebt u de kans op een vakantiereis naar Parijs en ook die mogelijkheid maakt het aantrek kelijk om er nog gauw een kijkje te nemen. ::^»i Noord - Ierland De achtergrond Ongegronde vrees. get is niet eenvoudig, iets zinnigs te ff»"en over de situatie in Noord-Ier- land vooral niet als men zich niet ter plaatse langdurig en grondig op de hoogte heeft gesteld. We zijn ook voor fit onderdeel van het buitenlandse jiëuws aangewezen op wat pers, radio en televisie ons voorschotelen. En juist dat laatste zou ons al een beetje voor- flchtig moeten maken in onze beoorde- lui» van de toestanden in Noord-Ier- ljn°d. Want we hebben nu toch langza- jiefliand wel geleerd dat de voorlich ting, ook de zuiver informatieve, tegen woordig vaak uit één bepaalde hoek j,„nitHet „audi et alteram partem" (lioor ook de andere partij) is een stel regel die door vele journalisten en com- jientatoren niet in de praktijk wordt gebracht. Ik zal uiteraard de laatste zijn die ook maar een woord van goedkeuring over heeft voor de gewelddadigheden in Noord-Ierland. Grijpen naar geweld in binnenlandse aangelegenheden is altijd een hachelijke en afkeurenswaardige zaak. En het doelloos aanrichten van vernielingen en het spelen met mensen levens, zoals dat toch zeker in Noord- Ierland gebeurt, strekt een volk niet al leen tot schade, maar ook tot schande. Om iets van de situatie in Ierland te tonnen begrijpen, moeten we vele eeu wen terug in de geschiedenis. Lange werd heel Ierland overheerst door Engeland en vele Ierse opstanden wer den door de Engelsen in bloed ge smoord. De oorzaak van het huidige conflict tussen Roomsen en Protestan ten ligt eigenlijk in de overwinning van Koning-stadhouder Wülem III op de R.K. koning Jacobus II in de slag bij Boyne. Vele Schotten en Engelsen, wier be zittingen in Ierland verbeurd werden verldaard, trokken toen naar het Noor den (het tegenwoordige Ulster, dat he lemaal op Engeland is georiënteerd en dat voor verreweg het grootste deel pro testant is). De rest van het eüand, de republiek Ierland, is geheel Rooms- Katholiek. In wezen hebben we in Ierland niet te doen met een godsdienstoorlog, maar met een zuiver politieke strijd. Noord-Ierland wil op Engeland ge richt blijven, omdat de wetgeving van de republiek Ierland door en door Rooms is, wat uiteraard consequenties heeft voor het maatsohappehjke en po litieke leven. De vrees om onder Ierse invloed te komen is ook niet helemaal ongegrond, aangezien de Ieren zich vaali zéér negatief hebben opgesteld tegen over het protestantse vollisdeel.! Nog niet zoveel tientallen jaren geleden werden in Roomse geheime bondgenoot schappen eden afgelegd, „om alle ket ters te verbranden, te verdelgen en te vermoorden, tot de knieën in het bloed". M is duidelijk dat de wrok daarover niet zomaar kan worden uitgewist. Voeg daarbij de zeer recente mishandeling Tan protestantse zendelingen en de ter reurdaden van de IRA, het zogenaamde Ierse geheime leger, dan ligt de conflict stot voor het grijpen! „Protestants Nederland" van aug./ iept. 1971, waaraan ik verschillende van bovenstaande gegevens ontleende, merkt dan ook terecht op: „Daarom ook be pleiten wij zoals reeds meermalen eerder meer begrip voor de zich (niet ten onrechte) bedreigd voelende Noord- fee protestanten en een meer genuan ceerde berichtgeving dan thans vaak •et geval is. Of vragen we alweer teveel en moeten de terreurdaden, van roomse zijde gepleegd, worden verdoezeld door '6 pas en te onpas te schermen met „de extremistische dominee Paisley". Alsof "iet Ds. Paisley eerst het kwaad in de aardappelen zou zijn gekomen. En ook alsof er buiten hem en zijn beweging Sten andere protestantse groeperingen w protestantse leiders in Noord-Ier- ™a zouden zijn". In dit verband moet het me van het ™t dat het me nogal onbegrijpelijk Workomt wat ik las in hgt „Mededelin genblad van de Buitengewone Wijkge- meente in wording" te Middelhamis. Ds. Van Hoogstraten geeft in het jong ste nummer zijn visie op de Ierse toe stand en meent dan te moeten opmer ken: „Hier zie ik een ernstige waar schuwing tegen dat strak-dogmatische handhaven van de scheiding tussen Ro me en de Reformatie, zoals dat aan beide zijden nog voorkomt. Van refor matorische zijde kan men op ons eiland voor anti-Rome geluiden terecht bij de gereformeerde bond en andere gerefor meerd getinte groepen". Even later wordt dan de hoop uitge sproken „dat de polarisatie in Nederland niet zo'n vlucht neemt, dat de noord- ierse taferelen binnenkort ook in Neder land waar te nemen zijn". Ik geloof dat Ds. Van Hoogstraten zich niet zo bezorgd hoeft te maken. Eeuwenlang hebben roomsen' en protes tanten in ons land de vreedzame coëxis tentie beoefend, ondanks herhaalde klachten van protestanten over „paapse stoutigheden" en ondanks veel hatelijk heden van de andere zijde. Misschien wordt er ergens in Drente nog een geestverwant van Ds. Paisley gesigna leerd, maaf diens invloed is niet groot en bovendien nog steeds tanende WAARNEMER. NAAIMACmXKHUIS EiwtemeMte. 17 - TA 01640-3SS78 BBaitBxm OP asooH SCHf v«w graÜB Ménn «Ein PFAFF, ABitfoerd 1S&, p Zoom. H»as&: Op de EXPO '71 te Oude Tonge demonstreren wy met de nieuw ste PFAFF naaimachine; de enige huishoudnaaimacbine ter wereld met boventransport. Agrarisdti Nederland in eigen piaviljoen. De Nederlandse voedings- en genot middelenindustrie zal aan de van 5-12 september a.s. te Wenen te houden beurs de Wiener Herbstmesse 1971 voor het eerst in een eigen paviljoen tegenwoordig zijn. Op de beschikbare 156 vierkante me ter zullen o.m. worden uitgestald de produkten van de suikerverwerkende industrie, zuivelprodukten, eieren, slaChtpluimvee, vlees- en visconserven, rijsttafelingrediënten, gedistilleerd, fris dranken, bloembollen en tabaks Zoals gebruikelijk zullen de bezoekers in de gelegenheid worden gesteld be paalde produlcten te keuren, waartoe o.m. broodjes met vleeswaren en pata- tes-frites ter plaatse zullen worden be reid en verkocht. De Nederlandse inzending wordt ge coördineerd door het ministerie van landbouw en visserij te Den Haag. Een vertegenwoordiger van dit ministerie zal in de centrale informatiestand in lichtingen verstrekken en bemiddelen bij het leggen van handelscontacten. voor veilige verzekeringen en lage premies. Bijzonder snelle schade afwikkeling. Zeer scherpe tarieven voor autoverzekeringen en na 1 jaar schadevrij rijden reeds 20'/o korting. Financieringen, VOORSTRAAT 36 TELEFOON (01870) 2012 By na een eeuw assurantie- agenten. BROCHURE DS. COUVéE GROOT SUCCES Het landelijk comité van 45 vertegen woordigers uit de kringen van weten schap en onderwijs, van kerk en school, dat zich ten doel stelde de brochure van ds. D. J. Couvée tegen de evolutietheo rie te verspreiden onder de eindexami- nandi-1971 van het christelijk voortge zet onderwijs, heeft ruim 7600 brochu res kunnen (doen) uitreiken. In alle provincies waar christelijk voortgezet onderwijs gegeven wordt, heeft, dank zij de medewerking van schoolbesturen en rectoren, in de maan den mei en juni de verspreiding der brochure-Couvée een vlot verloop ge had. De uitgeverij Duyten en Schipper- heyn te Amsterdam heeft enige her drukken van de brochure moeten pro duceren om aan de vraag van het comi té te kunnen voldoen^ Het verspreidingspatroon per provin cie vertoont het volgende beeld: Gronin gen 625, Friesland 499, Drente 538, Overijssel 774, Gelderland 672, Utrecht 863, Noord-Holland 1100, Zuid-Holland 2263, Zeeland 116 en Noord-Brabant 185. In totaal hebben 80 scholen aan deze aktie medewerking verleend. ZWEMWEDSTRIJDEN VAN ZWEMBAD „DE STELLE" UIT STELLENDAM Zaterdagavond werden in het bad de onderlinge zwemwedstrijden gehouden van de zwemclub „de Stelle". Na de uitstekende resultaten van vorige week te Ooltgensplaat, alw^aar de zwemvere niging uit Stellendam, getraind door badmeester Snoeij, de Eilandbeker ver overde, hebben zaterdagavond, de leden van „de Stelle" onderling uitgemaakt wie zich de clubkampioen 1971 mag noemen. Ondanks het slechte weer, werden er goede reslutaten herijkt. De snelste op de verschillende afstan den waren: 100 mtr. schoolslag dames: 1. Jana Klink, 2. Hinke v. Seters; heren: 1. Henk v. Seters, 2. Paul Nagtegaal; 50 mtr. borstcrawl dames: 1. Jana Klink, 2. Nelly v. Dam; heren: l.i Leo Troost, 2. Wim V. Seters. 50 mtr. rugcrawl dames: 1. Jana iClink, 2. Nelly v. "Dam; heren: 1. Wim V. Seters, 2. Jan v. Seters; 4 x 25 mtr. wisselslag dames: 1. Jana Klink, 2. Nelly V. Dam; heren: 1. Wim v. Seters, 2. Jan vj Seters. De drie beste allround zwemsters over alle vier de afstanden waren: 1. Jana Klink met 311,4 punten 2. Nelly v. Dam met 329,1 punten 3. Corry v. d. Steehhoven, 355,6 pnt. Bij de heren: 1. Wim V. Seters met 304,5 punten 2. Jan V. Seters met 343,5 punten 3. Jan V. Weezel met 356,5 punten. Na de wedstrijd bedankte badmeester Snoeij de bondsoffioial, de heer L. Tom voor zijn mede werking als starter en tijdwaamemer en keerpunt commissaris en de tijdwaamemers: mej. A. Tanis en de heer J. Lodderj De dankwoorden van de badmeester werden onderstreept met applaus van de aanwezigen. Waarna dhr. Snoeij aan Jana Klink en Wim v. Seters de gouden medaille uitreikte als beste zwemmers van 1971 over de vier afstanden. t In zijn openingswoord gaf drs. Scheps een Interessante visie op de samenhang tussen het midden- en kleinbedrijf ener zijds en het toerisme anderzijds; welke samenhang drs. Scheps weerspiegeld zag in een expositie als Expo '71: „Het verzorgingsniveau achtte drs. Scheps een der bepalende factoren voor de leefbaarheid in een woonge bied. De sfeer die een dergelijk goed verzorgingsniveau oproept, werkt ook stimulerend op het totstand komen van toeristische acccmodaties en daar mee het aantrekken van toeristen. Deze toeristen zullen op hun beurt bedragen besteden bij de plaatselij ke ondernemingen, waardoor deze bedrijven weer een extra stimulans zullen ervarerï. Zo bstaat aldus drs. Scheps een wisselwerking tussen het midden- en kleinbedrijf en het toerisme." „Door ruime bekendheid te geven aan de hier ter plaatse aanwezige dynami sche krachten verhoo'gt u het aanzien van de streek, waardoor tevens toekom stige toeristisclie mogelijkheden positief zullen worden beïnvloed." In het hou den' van een Expo zag drs. Scheps de bereidheid het verzorgingsniveau op te willen' voeren maar dat moet z.i. niet betekenen dat men op elke denkbare plaats een alles omvattend pakket goe deren en diensten nioet aanbie den. Grote zorg dient zo illustreer de drs. Scheps te worden besteed aan de geografische spreiding van de verzorgende bedrijven. Naast het aan bod van de meest dagelijkse «artikelen' kan z.i. gewezen worden op de behoefte van dezelfde consumenten om van tijd tot tijd gezellig te winkelen op plaatsen waar een ruim pakket van o.a. keuze goederen wordt gepresenteerd, een re creatief element dat aldus drs. Scheps ook door de toeristen op prijs gesteld zal v/orden. Concentratie van het aan- in volwaardige winkelcentra verdient de voorkeur. Bestudering van de meest wenselijke structuur van het distributie apparaat acht spr. zeer belangrijk voor de positie van de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf maar ook voor de consumenten. Een dergelijke studie zoals die thans in Goedereede plaats vindt kan aldus drs. Scheps een der bouwstenen zijn bij het totstand komen van structuurplannen voor stre ken en gemeenten." Nu drs. Scheps het toch had gehad over structuurplannen wees burg. van der Harst erop dat de behoefte aan een Een kijikje in een van de beide hallen. vaste expositieruimte op Goeree-Over- flakkee bijzonder groot is, reden waar om de behoefte daaraan ook in het ont werp Streekplan Zuid Holland Zuid tot uitdrukking is gefbracht. De officiële opening die daarop volg de was kort en krachtig. Drs. Scheps maakte de door hem bedachte naam voor de door fa. Snoey vervaardigde sta-caravan bekend, de luxueuze twee de woning zal de „Uit en Thuis" wor den genoemd. Vervolgens kwam er nog een schaar aan te pas om het lint door te knippen waardoor een fles cham pagne op het caravandak uiteenspatte. 1 LANDBOUW 1 1 MECHANISATIEBEDRIJF j I TEL. (01875) 216 1 1 NIEUWE-TONGE ïHiinuiiiiiiiiiiiniiniiJiiiiininiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiti li^R VOLGVKRHAAL door Sibe van Aangiain 36 De ruiters keken elkander beteuterd «n. Wie was die ruiter? Ze kenden hem ..Die man lijkt wel gek", zei de ene. tirt i°* breken. Zo te wen!" De anderen trokken hun schou ders oP- Zeker één of andere gekke frari Vsloegen de weg m naar )if^'''^^''..°"geval bereikte Hotse Sex- dijk was. Was het mogelijk, dat hij Was reeds licht, toen hij bij en Wiei ger vani anderhalve etmaal geleden 'maaar vertrokken waren? ijj/^as ontzaglijk veel gebeurd in die Maar kom, aanpakken. Want Wie- aan gevaar! Hij bond het paard OD u^"- "^s^Paal. Dan rende hij de dijk Itort'^ staarde over ^e zee. Ha op ,^e atstand lag „de Prinsenhof". Hotse dit armen.1 Hij moest Up„^''f heidene malen herhalen,' voor Wern opmerkte op het schip. Nu kb 7^ echter direct een boot afgezon- ■.-^es lui roeiden naar de dijk. i.Goedi emergen, jongens", zei Hotse. „IVIorgen kapitein", klonk het blij. „Is Rooie Wieger niet bij u?" „Neen", antwoordde Hotse. „Hij is achter gebleven en verkeert in groot gevaar. Ik kona om allen, die gemist kunnen worden op te halen. Vlug jon gens, er is grote haast bij!" De matrozen roeiden zo hard ze kon den, want ieder hield van Rooie Wieger. Voor Hotse hadden ze allemaal ontzag en eerbied, maar van Wieger ru.elden ze. Hij was in gevaar, 't Duurde dan ook maar heel kort of Hotse klom aan boord. Onmiddellijk liet hij alle man aantreden. „Mannen", zei hij „Rooie Wieger is in gevaar. Hij wordt belegerd door een troep boeren. Want hij en ik hebben schatten gestolen in een klooster en nu heeft men ons achterna gezet. Wieger en ik zochten toevlucht in een verlaten bouwval. We werden echter ontdekt.i Een groot aantal boeren omsingelde de to ren. Nu ben ik er uitgebroken om jullie te halen. En nu jongens, vrijwilligers voor.' Jullie kameraad is in gevaar. Ik ga hem verlossen. Wie gaat mee?" Allen staken de hand op. „Wij gaan!" klonk het. Van alle kanten klonk het rumoer. Hotse wenkte met de hand om stilte. „Ik dank jullie hartelijk", zei hij. „Trouwens, ik had niet anders ver wacht. Er moeten er een paar aan boord blijven. Laat de stuurman met een man of vier achter blijven om het schip te bewaken. Wij komen terug. Indien er onverhoeds iets mocht gebeuren, kunnen bij nood vijf man met het schip terug varen naar Emden. Laat de stuurman vier helpers uitkiezen en denkt erom, jongens, gehoorzamen! Wij gaan over vijf minuten weg. Alle drie jollen va ren. Begin alvast met degene, die klaar zijn. AEen wapens meenemen en zo veel mogelijk. Ik ben met vijf minuten klaar"j Hij snelde naar zijn kajuit en dronk haastig een paar glazen wijn. Dan stak hij een dikke worst in zijn zak. De pij trok hij uit en deed zijn gewone kle ren aan. Dan reikte hij de stuurman de hand. „Behouden terugkomst, kapitein", zei deze. „En met Rooie Wieger. Ik zal goed op uw schip passen". De brave kerel was aangedaan. Ook Hotse v/as bewo gen. Reeds was alle man aan de dijk. Hot se had samen achtenzestig man. Hij trok dus met zestig man uit. „AUe paarden, die we zien, nemen we", gebood Hotse. „Jij, Zeger Dirks zoon, houdt aantekening, waar we de paarden vandaan halen. Straks brengen we iedere boer zijn eigendom terug". Hotse had zijn paard nog bij de dijk staan. Vlak bij zagen ze op een stuk land nog een paar paarden, maar verder was op het hele veld niets te zien. „Het is nog te vroeg", zei Hotse. „Het is een wonder, dat we deze hebben. Want ze staan nu natuurlijk op stal.; We zullen naar de boerderij toe moeten". Op de boerderij bij Liauckema-State troffen ze tien paarden. De boer was een ketter"! Graag stond hij de beesten af. „Ik raak ze toch weldra kwijt", zei hij„zodra het bekend wordt, dat ik een ketter" ben, moet ik het land ruimen". „We hopen ze je nu terug te brengen", zei Hotse. De boer wees hem nog enkele goed gezinde boeren. Zo kon Hotse een der tig paarden ophalen. De mannen van Hotse wachtten er echter niet op. Ze waren reeds vooruit gemarcheerd. Hotse met een tiental van zijn mannen snelde hen nu achterna. Spoedig hadden ze ze ingehaald. Nu had Hotse een macht van dertig man onder zich. „Wij rijden nu vooruit", zei hij tegen Jacob. „Wees jij nu commandant van de achterhoede en kom zo vlug mogelijk. Zeger zal je de weg wijzen". Zeger Dirkszoon was uit Sexbierum afkomstig. Nu snelden Hotse en zijn mannen voorwaarts. Helaas kon Hotse niet zo vlug vooruit als op de heenreis. Zijn paard was jong en vurig, maar bij de paarden der boeren waren ook oude „knollen", die te stram waren om snel te lopen. Na een tijdje verdeelde Hotse de troep.i Zelf reed hij met tien man vooruit. Dan volgden de twintig en ein delijk het voetvolk. De boeren op het land keken hen met verbaasde blikken achterna. „Wat zou dat wezen?" vroegen ze Al lerlei geruchten gingen weldra door het dorp. „'t Zijn Geuzen", zei de ene. „Wel neen", zei een ander. „Geuzen! op klaarlichte dag. Dat kun je begrijpen!" Maar Hotse en zijn tiental joegen voort in razende galop. 't Liep tegen tienen, toen ze de oude ruïne naderden. „Gelukkig", mompelde Hotse, die de gewoonte had veel in zichzelf te spre ken, „hij is er nog! 't zal ook nog lang geen twaalf uur wezen". De boeren onder in de toren hadden niets gemerkt van Hotses vertrek. Eén van hen had zich tot aanvoerder opge worpen, 't Was een flinke verstandige kerel, om z'n donker haar en ogen Zwarte Jan genoemd. „Ze zitten hier boven" zei hij. „En ze kunnen ons niet ontkomen. Het luik krijgen we niet kapot. We moeten de toren van buiten ai beklimmen". Hij stond een ogenblik na te denken. „Met hoevelen zijn we?" vroeg hij dan. Het bleek, dat er een dertigtal waren, „Jammer, dat die anderen doorgelopen zijn", zei hij. „Maar wij zullen 't ook wel klaren. Eens even buiten kijken!" Hij liep om de toren heen en staarde in de hoogte. „Wij moeten proberen van binnen uit de verdieping, waar de boe ven zitten, te bereiken". De toren was namelijk achthoekig en sloot aan bij het bouwwerk van de burcht. Zo was uit het benedenvertrek een deur naar de begane grond van de toren. De aanvoerder onderstelde nu, dat uit elk bovenvertrek van de burcht een bovenvertrek van de toren te be reiken was. Nu waren bijna alle zolders van de burcht verdw^enen, maar tegen de toren aan stond nog een gedeelte. De aanvoerder dacht nu, dat het misschien mogelijk was, vanaf de zoldering van de bovenste verdieping van de burcht, boven in de toren te komen. 't Was inmiddels reeds helder dag ge worden. Een stralende voorjaarsdag, zo als maart er enkele kan hebben. De aan voerder zelf begaf zich met enige van z'n flinkste mannen naar beneden. Dan beklommen ze de zolders. De burcht be stond uit twee verdiepingen. Jammer voor de boeren bleek er geen verbin ding van de zolder naar de toren. Ge lukkig stond er juist in de hoek, waar de toren zich verhief, nog een gedeelte van het dak. „Pas op. Jan", zei één der boeren, „de zolder is niet vertrouwd". Zwarte Jan bromde iets. „Daar kun nen we toch op 't dak komen" zei hij. Inderdaad, aan de zijkant was in het dak een deur naar buiten. Zwarte Jan sChoof met moeite de grendels terug. Ze gaf toegang naar de goot. Hij begaf zich voorzichtig in de goot. Steunend tegen het dak ging hij voetje voor voetje naar de torenmuur.i De muur verhief zich on geveer vier meter boven de goot. „Dat kan", ,zei Zwarte Jan. „Nou moeten we een ladder hebben".

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1971 | | pagina 5