I winkelmeisje Bollentelers, opgelet f 112.50 Fa. J. Arensman QE 01877 2032 01877-2051 Engeline A„..b«.ru. a. J. van Rumpt herinneringsbordies Bij inschrijving te l(Oop WOONHUIS Bij insclirijving te Icoop onderwijzer (es) ^[[lllpiiwiai Koelruimte DeBiVIW1602en2002 kunnen elke test doorstaan. Evenals de gloednieuwe BMW 1802 Middelburg Door inruil verkregen butagas' fornuis hetelucht- kachel oliestook- haard KRUIDER'S I Woninginrichting Uit voorraad leverbaar: voor het zuiveren van uw kwik- vloeistof tegen de prijs van Bestrijdingsmiddelen Den Bommel Tel. 01871-481 01870-3131 dat de hechte binding tussen baksteen en cement ons een mensenleven lang tot voorbeeld zij, is onze innige wens bij onze verloving anneke verhage hobbemastraat 15 teus van dieren molenweg 26 middelharnis 1 september 1971 telefonisch aangesloten telefonisch aangesloten onder nr. JILLES GESTEL het Tandarts DALSTRA geen spreekuur J. G. BOON AFWEZIG GESLOTEN BROMFIETS [ge blad HET IS VOOR ONS 'N FIJNE GEDACHTE dat U de EMINENT, of de SOLINA, of de THOMAS, of de PHILICORDA, of de YAMAHA die U bij ons koopt goed leert bespelen! Daarom betaalt BERNARD Zn. Kade 7-9 Middelharnis de eerste drie maanden privéles bij de leraar van uw keuze Molendijk 85, Stad a/h Haringvliet Telefoon 01871-553 Prins Johan Friso School Herkingen I VRAAGT: PIET FOLIE en KRIENTJE KLEPPER hébben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op woensdag 15 september a.s. om. 3 uur 's middags ten gemeentehuize te Goedereede. Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag 's avonds van 7.30 tot 11.00 uur in het Verenigings gebouw, Stationsweg te Ouddorp. Stellendam, Voorstraat 100 -------------------------------------1 september 1971. Ouddorp, Oudelandseweg 48 Toekomstig adres: Langeweg 10 a, Stellendam. HENDRIK DE GOOIJER en BARENDINA JACOBA DE WAAL hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebtoen op vrijdag 10 september a.s. des namid dags 2.30 uur in het gemeentehuis te Dirksland. Kerkelijke bevestiging om 3.15 uur n.m. door de weleerwaarde heer Ds. P. Blok van Dirksland in de Geref. Gem. te Melissant. Kockengen, L. N. Buurtweg 42 ------------------------------------- 27 augustus 1971. Melissant, Voorstraat 29 Toekomstig adres: Molendijk 118, Mejissant. Receptie op de trouwdag: 's middags van 5-6 uur en 's avonds van 8-10 uur in het verenigingsge bouw „Melishof" te MeUssant. 1936 1971 Inplaats van kaarten Ebenhaëzer Zo de Heere wil en wij leven, hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen in alle stilte op 5 september a.s. de dag te gedenken dat wij voor '--^ 35 jaar in de echt verbonden werden. Anth. 't Mannetje Joh. 't Mannetje-Moerkerke Wat zullen wij met Gods goedheid overlaan. Dien trouwen Heere voor zijn gena vergelden. Voor familie, vrienden en belangstellenden ge legenheid tot feliciteren 8 en 9 september a.s., na 19.00 uijr. Goedereede, 5 septemiber 1971. Breenstraat 15 DANKBETUIGING Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelne ming ons betoond, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde moeder, zus ter, behuwdzuster en tante LENA MELISSANT weduwe van Jan Kaslander betuigen wij u onze oprechte dank. e Inzonderheid de Fam. van Dijk en de Fam. van Schaften voor de vele hulp en vriendschap ons betoonde Uit aller naam: W. Kaslander. Dirksland, september 1971. Heden behaagde het de Heere onverwachts van ons weg te nemen onze geliefde broeder, be- huwdbroeder en oom PIETER OVERWEEL weduwnaar van E. Jansen op de leeftijd van bijna 67 jaar. MeUssant: A. C. Polder- Overweel L. Polder A. Overweel L.I Overweel- Doornhein Stellendam: Mevr. E. J. Over- weel-v. d. Vliet Melissant: G. Overweel M. Overweel A. Overweel- Goedegebuur C. V. Ast-Overweel J. V. Ast neef en nichten Melissant, 30 aug. 1971. DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is leder persoonlijk te bedan ken willen wij u langs deze weg hartelijk dank zeggen voor de overgrote belang stelling, betoond bij het overlijden van onze lieve vrouw en moeder, Jacoba Cornelia Kasteleyn echtgenote van Frans Huizer Inzonderheid aan dr. Bou- man voor de liefdevolle be handeling aan haar bewe zen. F. Huizesr en kinderen,. Stad aan 't HaringvUet, augustus 1971. Molendijk 10 DANKBETUIGING Voor de vele gelukwensen, bloemen, geschenken en belangstelling, die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk zeggen wij u har telijk dank. Het was voor ons een on vergetelijke dag. Frans en Fina. Middelharnis, sept. 1971. Eubensplein 75 Inplaats van kaarten DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling en medele ven, met het overlijden en begrafenis van onze gelief de vrouw en moeder Adriajia Maria Bolier- van Sorge betuigen wij u onze harte lijke dank. M. Cj Bolier en kinderen. Soherpenisse, september '71. Provinöaleweg 8 DANKBETUIGING Voor uw hartelijk bewijs van deelneming ons betoond bij de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgroot vader Adrianus Baart betuigen wij U hiermede onze ^oprechte dank. Inzonderheid danken wij de doktoren v. d. Pep pel en Dogterom alsmede mevrouw Hobbel voor hun liefdèrijk;e verzorging. Familie Baart Familie van Driel Middelharnis, augustus 1971. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven ondervonden na het overlijden van onze lieve ouders en groot ouders. JOHANNIS KORTEWEG en JANNETJE MARGCHIE KORTEWEG- VAN PAASSE betuigen wij onze (hartelijke dank. Familie Korteweg Den Bommel, september 1971. DANKBETUIGING Familie, buren, vrienden en kennissen hartelijk dank voor de vele belangstelling en attenties die ik tijdens mijn verbUjf in het zieken huis en bij mijn thuislcomst mocht ontvangen, mede na mens mijn vrouw en kin deren. G. V. Nieuwenhuijzen Achthuizen, Nieuwe Bloksedijk 5. Vanaf heden onder nr. KAPPER A. VAN GULIK Achterdorp 12 - Dirksland Onze agent/bezorger te Dirksland FAM. A, LUGTENBURG Bloemendaal 15 is Heden overleed geheel onverwacht onze geliefde vader en opa weduwnaar van Barbara Both in de ouderdom van ruim 94 jaar. Wij zullen hem erg missen. Ons van uw deelneming overtuigd houdend, A. P. V.1 d. Velde-Gestel P. S. V. d. Velde Berry en verloofde Gelegenheid tot condoleren: na de begrafenis in „Onder de Wiek". Dirksland, 2 september 1971. Zomerstraat 16 De teraardebestelling zal plaats hebben op maan dag 6 september a.s. des nam. 2 uur vanuit „On der de Wiek". DANKBETUIGING Voor de zeer vele blijken van belangstelling tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst wil ik mede namens mijn kinderen langs deze weg mijn dank uitspreken. Tevens heren doktoren en verplegend personeel voor hun zorgvolle behandeling aan mij bewezen. Mevr. J. C. H. van Eck-Maris Herkingen, september 1971. met aanbehoren en tuin aan de Burg Sterkstraat 11 te Stad aan 't Haringvliet, gem. Middelharnis, kadaster nummer 1370, groot 2 aren 75 centiaren, eigendom van de heer N. Zuijdijk. Aanvaarding kan, behoudens toestemming van B. en W. van Middelharnis, op korte termijn plaats vinden. Inschrijvingsbiljetten in te leveren ten kantore van notaris mr. J. M. Hempenius te Middelharnis, vóór of uiterlijk op zaterdag 11 september 1971 tot 's middags 12 uur, alwaar tevens nadere in lichtingen te vei^krijgen zijn. ten verzoeke van de heer C. van dei' Kroon, 'Molendijk 116 te Nieuwe Tonge: a. DE PERCELEN BOUWLAND aan de Van Zantensweg in de Polder Het Oudeland van Middelharnis, kadastraal be kend gemeente Middelharnis sectie C num mers 115, 118, 123 en 124, tezamen groot 2 hektaren 63 aren 60 centiaren; IS. HET PERCEEL BOUWLAND nabij de Duivenwaardseweg te Nieuwe- Tonge, kadastraal bekend gemeente Nieu we Tonge sectie A nummer 2396, groot 1 hektare 11 aren 50 centiaren; c. HET PERCEEL BOUWLAND nabij de Klinkerlandseweg te Nieuwe Ton ge, kadastraal bekend gemeente Nieuwe- Tonge sectie B nummers 1450 t.m. 1457, totaal groot 60 aren 30 centiaren; Er kan zowel apart als in zijn geheel naar de te koop aangeboden percelen worden ingeschreven. Insohrijvingsbiljetten in gesloten enveloppe in te leveren uiterlijk op zaterdag 11 septenïber a.s. tot 11 uur v.m. ten kantore van notaris mr. J. M. Hempenius te Middelharnis, alwaar ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. Wegens uitlbreiding, gevraagd aan de „WILLEM TEELLINCKSCHOOL" voor basisonderwijs een van geref. beginselen. Geboden wordt een klas van 20 a 25 leerlingen in een nieuw schoolgebouwj Indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk. Voor het verkrijgen van woonruimte wordt me dewerking verleend. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Nadere inlichtingen 'worden U gaarne verstrekt door het hoofd van de school, dhr. J. M. Zandee, Gerbrandylaan 25 te Middelburg (Tel. 01180- 5147). Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan het bestuur van de Vereniging voor Onderwijs op Geref. Grondslag, p.a. Welzingestraat 6 te Middelburg. Middelharnis houdt maandag 6 en dins dag 7 september orthop. chirurg tot 1 oktober. 1 AUTOBIANCHI 500 combi 1 FIAT 600 1 FIAT 600 1 FIAT 850 1 FIAT 850 1 DAF 44 1 OPEL KADETT 1 FIAT 124 19S8 1970 1965 1968 1966 1967. 1963 1967 Middelharnis Telj (01870) 25 55 A. C. JOPPE - Binnenweg 8 - Sommelsdyk X Tel. (01870) 29 00 Z voor 1000 hl aardappelen en 500 hl uien. C. v. d. Kroon Molendijk 116 - Nieuwe- Tonge - TeL (01875) 316 Dameskapsalon Ouddorp is wegens vakantie vanaf 13 t.m. 27 september. Tel. (01878) 213 TE KOOP: BATAVETTE i.g.st., 100,incl. verz. Tel. (01870) 2548 TE KOOP: i.gjst. Tel. (01871) 463 Gevraagd: 25.000 cal. C. A. Korteweg Ooitgensplaat Tel. (01873) 472 Voordelig te koop: Modema merk Becker. Marietjespad 3, (01870) 2718 Middelharnis Ot dat nu een door specialisten uitgevoerde multitest, een readiest of een rally is. De BMW slaagt met glans. Nog belangrijker is de mening van de BMW-rijders zelf. Zij gaven hun indrukken weer over de prestaties van hun BMW IGOO en BMW 2002 in de Autokampioen nr. 12-71. Het resultaat: een rapport met hoge cijfers voor prestatie, wegligging, veiligheid, comfort en betrouwbaarheid. De uitslag van de multitest van de Autovisie nr. 1/2-71 tussen 6 wagens ia een gelijke prijsklasse onderstreept nog eens deze kwaliteiten: de BMW 2002 werd eerste. Voor BMW- rijders geen verrassing. BMW mag getest worden. Graag zelfs. Autorevue (nr. 14-711 testte de BMW 1802. En wéér kregen BMW-rijders gelijk Ook de 1802 kwam tevoorscUiii als een superieure auto. Comfortabel, technisch p erf ekt, snel, veilig en fraai van Ujn. Kortom: BMW. Vraag bij ons een testrapport of-beter nog- eenproefrif aan. De ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum uitgegeven kunnen (tegen kostprijs) worden be steld bij de heer J. W. DE GEUS Molendijk 31 - Herkingen Tel. (01876) 335 3\^!X5s»3^ÏXÏXI>*0Sj>.^s/>s»3s^>»D\3s5\!NiN!>s.D\3\^^ s 26 vrije zaterdagen per jaar. I Oostdtjk 53-61 - SommelsdJijk - (01870) 2167 Filterdrum Het is n heggen ovi land, voor; la he« aai plaatse hoogte dit onder nieuws I en televisi( dat laatste zichtig mi- ling van land. Wan merhand i ting, ook c Iwoordig [komt I (lioor ook regel die d f roentatorei gebracht. Ik zal ui i maar een heeft VOO Noord-lerl binnenlanc een hache zaak. En vemielingi: I levens, zoa Ierland ge' I leen tot se Om iets kunnen be, wen terug tijd werd [Engeland i den door smoord. D conflict tu I ten ligt eig Koning-sta j R.K. konii 1 Boyne. I Vele Set zittingen verklaard, den (het t( lemaal op dat voor v« I testant is). republiek Kathoüek. In wezei doen met met een zt Noord-Ie richt blijv( de republi Rooms is, heeft voor litieke lev( invloed te ongegrond, zéér negat over het niet zovee werden in schappen ters te vei vermoorde Het is dui niet zomaa daarbij de van protes reurdaden Ierse gehei stof voor „Protest£ sept. 1971, bovenstaat dan ook pleiten wi eerderi ten onreoh Ierse prote ceerde be het geval i en moeten |ZiJde geple te pas en extremistis met Ds. aardappele alsof er geen ande en protesl land zoud« In dit VI hart dat voorkomt Ver V do 36 f De ruite aan. Wie w '^Jet. „Die Is of h njden!" D« i ^ers op. z I monnik. I Franeker. Zonder I Werum. 't I <^e dijk Wi |«n Wiegei Vandaar v ...^r was ^yd- Maar §er Was 1 san een h korte afsta f gaf een s( I versch "^en het Werd er e I "en. Zes 1 «Goeden

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1971 | | pagina 4