Grote belangstelling bij opening van „de Vraagbaak" te Middeiharnis Streekplan Z.-H. Zuid biedt geen enl(el perspectief IEDER WEET't 225 269 Bevestiging en intrede van kandidaat W. Arkeraats uit Nieuwe Tonge tot predikant in Herv. kerk te Zegveld Dhr. N. Grootenboer wordt opvolger van B. a. de Gast Postbushouders kunnen weer binnen terecht Raad Middeiharnis: Raad stelt zich kritisch op in navolging van B. en W. Uit.... goed voor ambtenaren PRIJSSLAGPRÜZEN ZIJN DE LAAGSTE PRIJZEN Bladz. t „EILANDEN-NIEUWS- Meisje (5) dood na explosie op R.T.M. rondvaartboot Praat de raad van Middeiharnis niet over het ontwerp Streekplan Zuid Holland Zuid want met de beste wil van de wereld kunnen ze dat niet serieus nemen. Van dat gevoelen gaf de raad in haar gisteravond ge houden vergadering blijk in navolging van B. en W. die er ook meer dan genoeg op aan te merken hebben. Kort en goed komt het voor Mid deiharnis neer op een conservering van de huidige situatie en dat terwijl Middeiharnis aspiraties en kansen heeft zich als woongemeente op te werpen en te ontwikkelen. De critische opmerkingen van B. en W., neergeschreven in een uitvoerige verklaring aan de raad en weergege ven in ons blad van j.l. dinsdag werden door de raad hartgrondig on derstreept. De heer K. J. Kleingeld (PvdA) ging het meest ver met de geringschatting van het ontwerp„Jammer dat het niet op 1 april ver schenen is want 't zou een kostelijke mop geweest zijn Woongelegenheid Verbaasd Voorzichtig Ondanks streekplan Evolutie KOFFIEMELK LIMONADE I SIROOP 3 smaken normale prijsJIO- DAT IS PRIJS-SLAG SPECULAAS CORNUCO'S DONNA ROSA 4 VLEES- KROKETTEN SOEP SOEPKOP MARGARINE EURO CRÈME BRAADKUIKENS FRUIT COCKTAIL FRITUURVET TOFFEE MELANGE SNOEP HAARLAK SCHRIJFBLOC ALLES - REINIGER HERMANS Vrijdag 3 september 1971 Onder voornamelijk vrouwelijke be langstelling heeft woensdagmiddag bur gemeester van Es van Middeiharnis de officiële opening verricht van „de Vraagbaak", het informatiecentrum van de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande. De Stichting, die in Middeiharnis voor het eerst op deze manier in Zuid-Holland opereert, be- Üvert zich in het geven van consumen tenvoorlichting c.q. het op objectieve wijze hulp bieden aan de consument by de keuze van goederen en diensten waarbij overigens de consument zelf een keuze moet doen. De activiteiten van de Stichting wer den nog eens onder de aandacht ge bracht door mevr. van Kranenburg- Klein, voorzitster van de Prov. Com missie. Zij verwachtte dat de voorlich ting op Goeree-Overflakkee wel even tijd nodig zal hebben om van de grond te komen alhoewel door de gunstige si tuering in het hart van het eiland en van de centrumplaats aan een belang rijke voorwaarde daartoe is voldaan. Om het werk van de Stichting op Goe- ree Overflakkee ingang te doen vinden is een eilandencommissie gevormd om de bevolking met het experiment be kend te maken. Presidente daarvan is mevr. Bos te Dirksland. „Ten plattelande". Als een van de weinige mannen in het gezelschap bestond burg van Es het de naam van de Stichting wat te corrige ren in die zin dat de voorlichting be slist niet enkel „ten plattelande" wordt bedreven of alleen maar op het platte land gericht zou zijn. Ook is de voor lichting niet enkel op de dames gericht maar kunnen ook de heren en meer nog het hele gezin van de adviezen gebruik maken. Overigens was de burgemeester zeer ingenomen met de komst van het informatiecentrum in zijn gemeente we tend dat er in de hulshouding (waar de evolutie afdruiptveel veranderin gen plaats vinden waarin een begelei- ling wel eens gewenst kan zijn. Spr. be sloot dan ook met de wens dat het cen trum een' gunstige werking zal hebben waarna hij overging tot het hijsen van de vlag van de' Stichting op de plaats waar ook de naam door de gemeente aangeboden zal worden aangebracht. Presentatie.1 Uit het overhandigde perscommuni qué citeren we nog het volgenden Onderwerpen, waarover voorlichting kan worden verkregen zijn bijv.: Voedselbereiding en levensmiddelen, verzorging en inrichting van de wo ning; verwarmingsmogelijkheden; textiel en kleding; wasfoehandeling; huishoudelijke apparatuur; werkinde- ling en doelmatige hulpmiddelen; veiligheid in de huishouding; beste ding gezinsinkomen. De opsomming is hiermee niet volledig. Ook fabrieken en leveranciers geven voorlichting in hun reclame (adverten ties, folders) of persoonlijk aan de klant maar niemand zal van de handel een geheel objuotieve voorlichting verwach ten. Immers wie een product wil ver kopen, noemt allicht wel de goede, niet de minder goede kwaliteiten ervan. De consumentenvoorlichting, die door de voorlichtsters in dienst van de Stich ting voor Huishoudelijke VoorUchting ten Plattelande wordt verzorgd houdt in de eerste plaats rekening met de be langen van de vragenstelster (of vra gensteller). De voorlichtster probeert de consument de weg te wijzen naar de beste mogelijkheden voor de betreffen de omstandigheden. Een gesprek over een belangrijke aanschaffing is altijd zeer de moeite waard. Het spreekuur te Middeiharnis is ge vestigd: Zandpad 126. Het is geopend vanaf 8 september elke woensdagmid dag van 1.30 - 4.00 uur. Telefonische in lichtingen ook elke woensdagochtend van 10 - 12 uur. De Vraagbaak Zandpad 126, Middeiharnis Postbus 20 Tel. (01870) 2791 Onder grote belangstellimg heeft woensdag 1 september j.l. de bevesti ging en intrede plaats gehad van kand. W. Arkeraats van Nieuwe Tonge tot predikant in de Ned. Herv. Kerk te Zegveld. De bevestiger was ds, J. van Sliedregt te Ouderkerk a. d. IJssel, bij wie kand. Arkeraats bijna 9 maanden vicaris is geweest. Er waren tal van predikanten uit de classis Breukelen en omstreken; met de tamUie van beide zijden uit Nieuwe Tonge en Middeihar nis, waren tal van vrienden uit Flak- kee, studievrienden en belangstellenden uit de omliggende gemeenten tegen woordig. Beide diensten was het kerk gebouw overvol en moest iedere plaats worden benut. De tekstwoorden, die ds. J. van She- dregt voor deze gelegertoeid had geko zen was uit 2 Cor. 4:7: „Maar wij heb ben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons".i In de ontvouwing van dit Schriftwoord liet spr. op duide lijke wijze uitkomen, de uitnemendheid van het ambt als dienaar des Woords, voortvloeiend uit het Borglijden van Christus in de staat Zijner vernedering, welke ambten Hij nu uitdeelt in de staat Zijner verhoging wat voort zal gaan tot aan het eind der eeuwen totdat de laatste die onder het zegel der eeu wige verkiezing ligt, zal worden toege bracht tot de gemeente, die zalig zal worden. Na de prediking volgde het lezen van het bevestigingsformuUer; op de gestel de vragen, liet kand. Arkeraats een dui delijk „Ja ik, van ganser harte", horen. Vervolgens had de handoplegging plaats, waaraan alle aanwezige predi kanten, benevens enige ouderlingen deelnamen. Allereerst de bevestiger ds. J. van Sliedregt; de consulent dr. C. A. Tukker van Kamerik; ds. A. Cysouw van Melissant; ds. I. Kok (vorige pre dikant) van Baarn; ds. P. Molenaar van Jaarsveld; ds. C. Evers van Leerbroek; ds. A,i J. Mulder van ter Aa; ds. C. Dro gers van Wilnis; ds. A. Breure van Westbroek; ds. A. d. Kooy van Naarden; ds. J. P. Verkade van Nieuwe Tonge; ouderling A. de Visser (zwager van ds. W. Arkeraats) en tenslotte van de ker- keraad ouderling Groenendijk. Door ieder werd een zeer treffend tekstwoord uit de H. Schrift uitgesproken. Na het Amen zong de gemeente haar nieuwe predikant staande de zegenbede uit ps. 134 3 toe. Ds. Van Sliedregt sprak daarna nog een persoonlijk woord mede namens zijn vrouw tot de zo juist bevestigde predi kant en zei met veel genoegen zijn laatste studiegang te hebtoen mogen be geleiden. Het was die 9 maanden een goede en onvergetelijke tijd in Ouder kerk a.i d. IJssel; men had elkaar na der leren kennen in het Woord. Dat u en uw vrouw bij ons geliefd was, blijkt ook wel uit de volle belangstelling uit Ouderkerk, aldus spreker. Hij wenste hem toe, dat God hem tot een rijke ze gen in de gemeente van Zegveld zou stellen, bovenal dat de gemeente hem zou dragen in het gebed. Hij waar- sdhuwde dat het ook maar een aarden vat is, waarin hij de schat draagt en men hem, nu de gemeente ruim 4 jaar vakant is, niet zou overbelasten. En al kwam er al eens een barstje in het aar den vat, laat dat de jonge prediker niet ontmoedigen, als des Heeren Naam in alles miaar mag verheerlijkt worden, al dus besloot ds. Van Sliedregt. De intrede. Machtig klonk het gezang uit Ps. 105 2 en 3 in de stampvolle avonddienst, waarin de jonge prediker zich aan zijn gemeente verbond. En na de geloofs belijdenis het gebed uit Ps. 121: „'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht, des hoogsten bijstand wacht". De tekst was uit de profeet Je- saja hoofdstuk 55 6 en 7: „Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De god deloze verlate Zijn weg en de onge- reohtige man zijn gedachten; en hij be kere zich tot de Heere, zo zal Hij zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk". Ds. Arkeraats dit tekstwoord ontvou wend, noemde het zoeken een gebod van Godswege, een zoeken in het Woord, in het gebedsleven, een zoeken naar de enige weg, die tot bekentenis leidt. De Heere komt hier tot ons met een lok en roepstem, met het welmenend aan bod van genade. Van nature zoeken wij wegen, die tot ons verderf leiden; daar om moet ons leven door genade radikaal veranderen; ons innerlijk goddeloos be staan moeten wij leren kennen, en dan zal de Heere zulke zoekers niet ledig laten staan, maar Zich zijner ontfermen door de genade van de Heere Jezus Christus, want. Hij vergeeft menigvul diglijk. Dit wilde hij de gemeente steeds voorhouden: enerzijds de onbekeerlijk- heid van ons hart, anderzijds de volle rijkdom, die in Christus te vinden is. Hij hoopte een biddende gemeente aan te treffen, die gebonden zal zijn aan het Woord, want- alleen dat Woord, gepaard met de ontdekkende werking van Gods Geest zal vruchten voortbrengen van waarachtige bekering. Dat was zo on geveer de korte inhoud van de predi- kingj Toespraken. Daarna hield ds. Arkeraats enige toe spraken; hij bracht dank aan zijn beves tiger en ook aan mevr. van Sliedregt voor de gastvrijheid in Ouderkerk on dervonden. Vervolgens danlite hij dr. Tukker voor diens werk als consulent; ook ds. Mulder en dhr. de Pater; de broeders kerkeraad, met wie hij in goede verstandhouding tot Gods eer hoopte werkzaam te zijn! Hij dankte hen mede namens zijn vrouw voor de goede ontvangst. Verder ds. Griffioen, predi kant van de Geref. Kerk; de afgevaar digden van Ring en classis, de afge vaardigden van de Burgerlijke Over heid; de verenigingen, de catechisanten, personeel en besturen van de school, met wie hij spoedig contact hoopte op te nemen. Verder de organist en koste- res; de leden van kerkvoogdij en nota- DIRKSLAND De SGP Kiesvereniging Dirksland heeft de heer N. Grootenboer te Dirks-_ land (33 jaar, schoonzoon van oud wet-' houder G. van 't Geloof) aangewezen als nieuw raadsvertegenwoordiger in de plaats van dhr. B. A. de Gast te Dirks land van wie in de vorige raadsver gadering werd medegedeeld dat hij zijn raadslidmaatschap gaat beëindigen'. In zoverre is de aanwijzing van dhr. Groo tenboer uniek dat hij als nummer 14 op de candidatenlijst voorkwam terwijl een vierde raadszetel bezet m.oet worden. De keuze is daaruit verklaarbaar dat er opnieuw prijs gesteld werd op een in woner van het dorp Dirksland (Her kingen en Melissant zijn met elk een raadslid vertegenwoordigd) Enkele can- didaten die zich vóór dhr. Grooten boer op de lijst bevonden hebben des gevraagd bedankt. Het vijfjarig meisje Anita Krowinkel uit Maassluis is in den acht van dinsdag op woensdag in het Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam overleden aan de verwon dingen die ze had opgelopen tijdens de ontploffing op de RTM rondvaartboot „Stad Zierikzee", tijdens een vaart op de Grevellngeri ter hoogte van Scharen- dijke. De boot maakte een rondvaart met 120 passagiers waaronder een hon derdtal Rotterdam.se bejaarden. Tijdens de vaart deed zich een explosie voor in de kombuis waarschijnlijk door het springen van een gasleiding. Het keuken personeel dat zich normaliter in de bom buis bevindt was juist op de brug waar door onder hen geen slachtoffers zijn gevallen. Van de passagiers werden door de explosie een groot aantal verwond, dertien liepen lichte verwon dingen op, en 3 passagiers moesten met ernstige verwondingen in het Zweedse Roode Kruis Ziekenhuis worden op genomen waarvan het meisje al spoedig overleed nadat ze in het Dijkzigt zie kenhuis was opgenomen. De toestand van de beide zwaargewonden, de groot vader van het overleden meisje en een 28-jarige juffrouw uit Rotterdam is thans redelijk. De ravage die op de boot werd aan gericht is enorm, de sdhade bedraagt plm. tienduizend gulden. MIDDELHARNIS In het nummer van vrijdag 27 aug. hebben we wat gemopperd op het stun- tje van het plaatselijk postkantoor de postbussen in een buitenzijgevel aan te- brengen. We keken daarbij vooruit naar de komende najaars- en winterdagen en dat gaf het onprettige vooruitzicht straks in hagel- en sneeuwjachten, in regenbuien en bij windstoten de postbus te moeten lichten terwijl het vege lijf aan de elementen ten prooi was. Ge- luMtig heeft de P.T.T.1 zich de meerdere klachten die er prompt kwamen aange trokken en kunnen de postbushouders vanaf medio deze week weer binnen in het kantoor terecht. Men heeft èfgezien van de oorspronkelijke gedachte de daar aanwezige 70 bussen te verwijderen. De genen echter die een postbus aanvragen zuUen niet anders dan buiten terecht kunnen omdat binnen de mogelijkheid tot uitbreiding ontbreekt. De P.T.T. wordt wat ons betreft vriendelijk bedankt dat ze zo prompt op de misser terugkwam. beien' aan wie hij alle lof bracht voor de keurige inrichting van de pastorie. Dan de vrienden uit Ouderkerk en die uit Flakkee gekomen waren (ook ds. en mevr. Cazander uit Middeiharnis was er met een deel van de kerkeraad) voorts zijn ouders,schoonouders en familiele den. Hij dankte zijn ouders en schoon ouders voor alles wat zij voor hem en zijn vrouw gedaan hadden, bovenal de Heere, die alles tot hiertoe geleid en zo wel gemaakt heeft. Niet ons o Heere, niet ons, maar uw Naam alleen zij de eer aldus beëindigde spr. zijn toespraken. Daarna werd hij persoonlijk toege sproken door Burgemeester Van Wijk, die hem een hartelijk welkom toeriep; door ds. Griffioen namens de Geref„ Kerken; ds. Iz. Kok (vorige predikant); ds. Verkade van Nieuwe Tonge; de con sulent ds. Tukker, namens de classis Breiikelen en het breed ministerie van predikanten en tenslotte door ouderling Blok namens de kerkeraad. Staande werd de jonge predikant toe gezongen de zegenbede uit Ps. 134 3. Ds. Arkeraats dankte met een kort woord voor al de goede wensen en hoop te dat de Heere van alles de eer zou mogen ontvangen. Na de slotzang legde hij voor de eerste maal dé zegen op de gemeente. Het was zowel des middags als des avonds een zeer indrukwekkende dienst. Na afloop had een ontmoeting plaats met de leden, vrienden en bekenden, in het Dorpshuis te Zegveld. Het zou als mop gezien kuimen wor den als het niet zo'n serieuze zaak zou zijn, omdat Gedeputeerde Staten' een dergelijk ontwerp w^ei eens serieus kon den nem,en om. er in den vervolge hun beleid op af te stemmen. Vandaar dat B. en W. en de raad in alle ernst de verschillende facetten hebben bespro ken om de getrokken conclusie ter ken nis van ^Gedeputeerde Staten te bren gen welk college haar standpunt ove rigens nog niet heeft bepaald. De critiek van B. enW. was helemaal in het straatje van dhr. Hoogzand die vond dat een ruime woongelegenheid tot de werkelijkheid moet kunnen wor den gerekend. Hij bepleitte daarom een actieve grondpolitiek, dat met inacht neming van de belangen van de eigen bevolking. Overigens vond dhr. Hoog zand de verwachte trek van de stad naar het platteland wel wat be vreemdend omdat het door de geschie denis heen steeds andersom is geweest. Wetend van het „chemisch bederf" van het woonklimaat elders was spr. er he lemaal voor hier een gezond woon gebied te scheppen. In verband daar mee (het ontrekken van landbouwgrond) wees hij op de allermiserabelste ont wikkeling in die sector waarin de kleine zelfstandige ondernemers ondanks het I» harde werken" op vruchtbare grond steeds meer achterop kommen bij de werknemers die pendelen. Daarbij acht te dhr. Hoogzand de landbouw liiet De drieduizend piek die nodig zijn om het gemeentepersoneel van Middeiharnis een dagje uit te bezorgen zijn gisteravond tijdens de raadsvergadering met een roy aal gebaar op tafel gekomen. Voor slechts 3 van de 15 aanwe zige raadsleden was de uitgave onaanvaardbaar waarom zij tegen stemden. Iedereen' onderschreef wel de visie van B. en W. dat het heilzaam, is een dag de zor gen en spanningen van het werk achter zich te kunnen laten en elkaar als personeel eens wat beter te leren kennen, maar meerdere raadsleden misten toch een eigen financiële inbren'g van de reislustigen. „De belastingbeta ler kijkt wel raar aan tegen de drieduizend guldens die opgesou peerd worden door mensen die het veel beter hebben en die wel meer dan één reisje zelf kunnen betalen", argumenteerde dhr. P. Grinwis. „We zullen er aan ge wend moéten worden soberder en zuiniger te gaan leven", hield dhr. Grinwis de raad voor. Bezwaren tegen het ontbreken van een eigen bijdrage kwamen ook van dhr. V. d. Ketterij en dhr. Villerius wel ke laatste met een nogal gecom pliceerd voorstel kwam, wat erop neerkwam dat de deelnemers aan de reis een verlofdag opnemen waarvoor een dag buitengewroon verlof wordt teruggegeven waar bij de kosten van het reisje dan voor eigen' rekening dienen te ko men. Daarbij wilde dhr. Villerius ten bewijze van de genegenheid van de raad en bloc het presen tiegeld (15 X 35,beschikbaar stellen als tegemoetkoming in de kosten. Met dat gebaar wUde dhr. Villerius de stichting van een per soneelsver. stimuleren. Van hem mogen ze dan naar de leeuwen of naar de Noordkaap om ijsberen te witten en meer van dergelijke at tracties. Spr. gunde de dames en heren in dit verband graag leeu wen' en beren op hun weg, wel zag hij ze graag heelhuids terug, zon der financiële consequenties voor de gemeente, zonder een stuk in de kraag of een hap uit de broek. De raad bleek toch maar meer voor het voorstel van B. en W. te voelen. Met uitzondering van de heren Grinwis, v. d. Ketterij en Villerius ging de raad accoord waarna de voorz. burg. Van Es alvast de hoop uitsprak op een prettige reis ondanks de opmer kingen 'die werden gemaakt kansloos. „Ons rest niet anders dan te beschouwen omdat we geen effectieve hulp kunnen geven maar met enkel be schouwen komen we niet verder. Er ligt een kans, met hulp van hogerhand en een actieve grondpolitiek kunnen we die benutten. U ktuit daarbij rekenen' op de wat stemmental betreft gi-ootste partij in de raad", gaf dhr. Hoogzand het college te kennen. Uit de mond van dhr. C. Edewaard (a.r.) klonk het verbaasd dat N.B. ze ven jaar na de openstelling van de Ha- ringvlietbrug en straks de openstelling van de wellicht nog belangrijker Ha- ringvUetdam nog gesproken wordt van een conservering van de bestaande si tuatie. Verbaasd, verbijsterd wellicht kon dhr. Edewaard dan ook volledig instemmen met de door B. en W. geuite critiek. Nog sterker illustreerde dhr. Edewaard zijn verontwaardiging door de inhoud van het ontwerp Streek plan te toetsen aan de Wet gemeentelij ke herindeling waarvan dan geen spaan, overblijft. Spr. maakte duidelijk aller minst gesteld te zijn op een overrom pelende groei maar anderzijds positief te staan tegenover een gezonde groei. Hij wenste tenslotte B. enW. veel wijs heid, voortvarendheid en volharding toe bij 'het overwinnen van evt. weerstan den. Dhr. Drooger (SGP) verklaarde het in grote lijnen met de visie van.B. en W. eens te koinnen zijn al wilde hij anderzijds tot voorzichtigheid manen om niet overspoeld te worden met ob jecten 'die het landelijk karakter in het gedrang zouden' brengen. „We zouden er misschien anders te'geno'ver staan als er gezegd kon worden dat ze een stad zochten die fondamenten heeft, welker kunstenaar 'on Bouwmeester God is," be'kende dhr. DrO'O'ger. Voorzichtig wil de 'dhr. Drooger ook zijn met de ruU- verkavelüi'gen omdat de kosten daarvan door de landbouw betaald zullen moe ten worden. „De tijd dat geld geen rol speelde is voorbijvoegde dlir. Droo'ger daar wellicht ten overvloede aan toe. De Bijbelse vraagstelling aan voerend of er een kwaad in de stad is dat de Heere niet doet betreurde dhr. Drooger het dat 'daar te weinig reke ning mee gehouden wordt. Dat bracht hem op het punt recreatie dat de SGP interpreteert als ontspanning en niet als uitleven in ongebondenheid. Spr. be greep dat het geen geringe zaak is naar eer en geweten te handelen en de teu gels in eigen hand te 'houden, ook m.b.t. tot de vO'Ortgaande ontheUiging van de zondag. Men verlieze niet uit het oog dat er geschreven staat: Die Mij eren zal Ik eren, die Mij versmaden zullen' licht geacht worden", waarschuwde dhr. Drooger. Dhr. Jacobs (WD) hield het erop dat Middeiharnis een woonfunctie krijgt ook ondanks het Streekplan al kon hij het ten 'dele eens zijn met de opmerking in het ontwerp dat de ligging van Mid deiharnis wat ongunstig is. Daaro-m wil de dhr. Jacobs graag aandringen op re- :alisering van een Middenroute die voor Middeiharnis bijzonder gunstig zou kun nen zijn. Uit de commentaren distilleerde de voorz. burg. van Es het uitgangspunt van de raad dat de woonfunctie van Middeiharnis centraal dient te staan, overigens met behoud van het landelijk karakter. Daarbij constateerde de voorz. een evolutie in veler standpunt omdat „zeer veel' 'raadsledten! destijds gelukkig waren met het vooruitzicht op een Grevelingenstad waaraan wel degelijk asfalt en hoo'gbouw te pas zou zijn ge komen. Dhr. Kleingeld maakte als laatste van de gelegenheid 'gebruik het zijne ervan te zeggen: „Jammer dat het niet mee naar de maan genomen isvond hij van 'het ontwerp dat z-i. 'kant noch wal raakte. Met de critiek was dhr. Klein geld het meer dan eens: „het college is 'nog wat te fatsoenlijk gebleven..." vond hij. MIDDELHARNIS Bedankt. De 'bij «de Geref. Gemeente alhier beroepen predikant ds. C. Wisse, heeft voor dit beroep bedankt. Kerkdienst. Donderdag 9 sept. a.s. te 7.30 uur hoopt voor de Geref. Gem, al'hder voor te gaan ds. A. Vergunst van Rotterdam (C.) grote fles (1000 gram) GOUDEN KAN notmale prijs 454- 250 gramspak VACUUM KOFFIE filter gemalen normale prijs.-23&- gezinsfles pak a 400 gt'am fijn gekruid 79 extra voordelig grote zak met kaassmaak normale prijs .70" 59 [magnumfles (1,6 Itr) I volzoete rode wijn normale prijs.^TS' 3« DIEPVRIES 75 DE HONGERSTILLERS VAN UNOX literblik EXTRA GEVULD tomaten-goulash- groente-of kippesoep frisse moderne wat 'n prijs pakje DISKO ideaal voor bakken en braden normale prijs-42- 32 limonade glas choc, pasta met hazelnoten normale prijs 195- 89 DIEPVRIES-KLASSE A-PANKLAAR ±900 gram ±1300 gram j;.9uu grdiii literblik op zware siroop normale prijs -198- 250 gramspak FRITESSE gegarandeerd zuiver grote baal (500 gram) JACQUES luxe 3 rollen van MELLE black and vvhite. f ruittella of mentos normale prijs -75- grote bus ELEGANCE prijs slagprijs groot 100 vel houtvrij gelinieerd papier Literflacon zonder ammonia MIDDELHARNIS Geslaagd. Op maandag 1.1. slaagde te Rotterdam voor het examen ver pleegkundige A mej. Klara Vroeginoe- weij, werkzaam in het ziekenhuis ,fi^' thesda" te Dirksland,

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1971 | | pagina 2