Herkingen herdacht 50-jarig bestaan Ger. Gemeente Schooi van weenen 25 jaar werkzaam in de witlofteelt Afscheid notaris iVir Hempenius met veel sympatiiie omgeven -k Oud-personeel en -leerlingen woonden herdenking bij Gratis veriaardags- kalender bij Fleurop Man (60) na val in scliuur overleden G.0.12 gestolen Restaurant „Tonbré ^jaargang Vrijdag 3 september 1971 No. 4017 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per weeh dinsdag- en vrijdagavond Tijdens een in het kerkgebouw der GerefGemeente belegde bijeenkomst is woensdagavond door de Verg. van Chr. Schoolonderwijs op Geref. Grondslag het vijftig jarig bestaan van de door haar gestichte school lierdacht. Voor velen van binnen en buiten het dorp, onderwijzend per- son"ëêl zowel als oud-Ieerlingen, was deze bijeenkomst de gelegenheid de oude banden weer eens aan te halen en te horen van de grote waarde van het Christelijk onderwijs. Ds. P. Blok, heeft als voorzitter van de Verg., in een herdenldngswoord die waarde nog eens extra belicht, om dat er, vooral in deze tijd, te licht aan voorbij geleefd wordt. Een passend CADEAU voor VERLOVING, TROUW, JUBILEA vindt U bij S^WÓNÏNGÏNRÏCHfiHSO Sommelsdijk modehuis dirksland tel: 396 GOEDEREEDE VOOR MOOIERE bioemstukjes I Fa. KORTEWEG I Zandpad Middelharnis Zondagsdienst artsen POSTBOX 8 - MIDDELHAENIS Redactie en advertenties: Kantoor Laixgeweg 13, Sommelsdljk Tel. (01870) 26 29 Na 5.30 uur (01870) 33 92 Giro 167930 ABONNEMENTSPRIJS 4,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 17 cent per mm. Bij contract speciaal tariel Ds. P. Blok opende deze bijeenkomst door het laten zingen van Ps. 105 1, het lezen van Ps. 105 1-8 en ging ver volgens voor in gebed. In zijn openingswoord kon ds. Blok een groot aantal aanwezigen welkom heten, waaronder het college van B. en W., de gemeentesecretaris dhr. Kolbach, de heer van Haaren van de Inspectie Rijksscholentoezicht, vele oud-hoofden, oud-onderwijzers, de enig aanwezige oud-onderwijzeres en oud-leerlingen. Terugblik. Ds. Blok zei de geschiedenis van de school in de afgelopen vijftig jaar te willen hebben uitdiepen aan de hand van de notulen, maar hiervan te zijn afgestapt, toen hij uit de eerste, notulen las het psalmvers, waarmee destijds ds. A, Verhagen als voorzitter de vergade ring opende, n.l. uit Ps. 66: „God baan de door de woeste baren, en brede stro men ons een pad...". Spreker wees er op dat er veel aan de stichting van de school was vooraf gegaan. Hoe vóór deze periode te Her- kingen alleen de Gemeenteschool be stond waar de kinderen niet uit het on veranderlijke Woord van God werden onderwezen. Toen hebben de ouders hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun doopbelofte beseft. Daar ligt het begin van onze school, aldus spreker, veel is er inmiddels gebeurd; ook een latere afsplitsing kon ds. Blok niet voor bijgaan, maar het karakter van de school bleef. Ds- Blok sprak dan naar aanleiding van Ps. 105, hetwelk hij een gedachte nislied noemde. Looft den Heere; roept fijnen Naam aan; maakt Zijne daden bekend onder de volken. De dichter van ^s. 105 roept het volk van Israël op tot net herdenken van de grote daden des Heeren. .Ja, dan vervolgt hij: Vraagt naar de Heere en Zijne sterkte! tn dit wilde spreker ook in het school leven onderstrepen, in alle moeilijkhe den te vragen naar de Heere. Heere, wat wüt Gij, dat wij doen l-v o' Zoekt Zijn aangezicht gedurig- "JK. Spreker wekte op om als de pro leet Nehemia, in de ene hand de trof fel ben, of en m de andere het zwaard te heb- hu: met Jozua, aangaande ik en mijn s, wij zullen de Heere dienen! Meerdere sprekers. Verschillende, sprekers maakten daar- "a van de gelegenheid gebruik tot het overbrengen van hun gelukwensen. In "e eerste plaats was dat Burgem. H. Bos lan ''f^^ alleen uit ambtelijke be- %stellijig aanwezig te zijn, maar ook grote waardering voor het onderwijs zoals het op de school te Herkingen wordt verstrekt. Spreker gewaagde van de verhouding tot de Schepper en On derhouder van ons leven, zonder Wie ons leven doelloos is. Burg. Bos wenste bestuur, personeel en leerlingen alle goeds voor de toekomst toe,i Namens de Rijksschool-inspectie sprak de heer van Haaren die uit het dossier enkele gegevens van de school te Herkingen putte. Daar spreker pas per 1 januari j.l. in funktie was getreden, was hem over de school te Herkingen nog niet zoveel bekend, al kon hij zijn vertrouwen in het hoofd der school, diir. N. D. Human en zijn staf ten volle onderstrepen. Spreker deed een nadrukkelijk beroep op het bestuur om zioh de voortgaande ontwikkeling op het onderwijsgebied eigen te maken, om zioh een oordeel te kunnen vormen betreffende de vele problemen met betrekking tot het on derwijs. Het hoofd der school, dhr. N. D. Hu- man, merkte op het achtste hoofd te zijn en wees vervolgens op de vele mu taties in het onderwijzerskorps, waar van de meesten de school slechts enkele jaren hebben gediend. Als oorzaak van dit veelal vroegtijdige vertrek, noemde dhr. Human in de eerste plaats het feit, dat veel jong personeel aan de school was verbonden. Promotiekansen elders en het vroeger isolement van het dorp, leidden tot veelvuldige mutaties. Een gunstige uitzondering noemde spreker mej. G. Vermeulen (thans te Vlaardingen) die de school plm. 25 jaar heeft gediend. Van de acht genoemde hoofden zijn reeds vier overleden, tm. de heren van Bockhoven, v. Houdt, van Hekezen en van Vulpen. Aan de heren Neels en Murre behield de heer Hiiman de meest prettige herinneringen. Dhr. Human zei deze avond een vraag te willen stellen, en wel deze: Waarde ren wij het Christelijk onderwijs? Spre ker wenste bestuur, personeel en kin deren toe veel de Geest van Christus te mogen benodigen dewelke in alle waar heid leidt. Vervolgens werd het woord gevoerd door het oud-hoofd, de heer Murre. De heer Murre zei nimmer ook maar één nacht te hebben wakker gelegen van het gedrag van de leerlingen. Veel fou ten die aan de kinderen worden toe geschreven, kunnen worden terugge bracht tot de ouders. Inplaats van nozems van kinderen, wilde dhr. Murre veelal spreken over nozems van ouders! De oud-onderwijzer, dhr. B. N. de Jongh wees op de onbestendigheid van het leven; vele oud-hoofden, oud-leer lingen zijn niet meer. Spreker herinner de aan een tweetal jong gestorven leer lingen en sprak de raad mt: Zoekt de Heere en leeft! Namens de oud-leerlingen sprak de heer J. C. Huizer, die tevens een feli- I citatie uitsprak namens de Studievere- I niging „Zoekt en gij zult vinden" en namens de Zendingskrans „De hand aan 1 de ploeg". I Spreker dankte inzonderheid juffrouw Vermeulen, van wie hij veel privé on derwijs had genoten i.v.m.. zijn ziekte.. j Aan het slot van deze avond werden door ds. Blok aan verschillende perso- I nen een herdenkingstegeltje, uitge- I voerd in Delfts blauw, aangeboden. Nadat op verzoek van dhr. Murre was gezongen Ps. 25 6 sloot de tweede voorzitter van de schoolvereniging, dhr. J. W. de Geus deze herdenkingsavond met dankgebed. OOSTDIJK 63-61 -t^ Nasi- of bamigoreng speciaal of Singapore. OtmB TONGIB »y Fleurop-Nederland viert die opmer kelijke verjaardag. En wel met het be schikbaar stellen aan het Nederlandse publiek van eenverjaardagskalen der. Gratis, ledereen die een bloemen- zaak met zo'n Mercurius-vignet binnen loopt kan daar zo'n kalender krijgen. Natuurlijk heeft deze kalender de vorm van een bloem gekregen met zes kleu rige kroonbladen, en hij is zo uitge voerd dat telkens de juiste maanden kunnen worden „voorgehangen". De de coratieve vorm en de kleurtjes maken de kalender ook geschikt om op andere plaatsen dan de traditionele plek te worden opgehangen De 60 jarige landbouwer Willem Koole van de boerderij „Stadwijk" na bij Goedereede is donderdagmorgen om half acht om het leven gekomen. Samen met zijn zoon en dhr. M. Kóese zou hij een tractor met een ploeg uit de schuur van dhr. Koese, aan de Plaatweg te Stellendam, rijden. Bij het opstappen viel dhr. Koole achter de trekker met zijn hoofd op de betonnen vloer. Hij moet daarbij een sohedelbasisfractuur hebben opgelopen waaraan hij ter plaat se is overleden^ Eind vorige week is op de Deltahaven bij Stellendam een reddingsboot gesto len van de kotter G.O. 12 van dhr. W. 't Mannetje. De boot die normaliter aan boord van het schip is lag nu op de wel, terwijli de kotter werd gezandstraald. De reÖidingsboot, ook wel dinghy of container genoemd, biedt wanneer ze wordt opgeblazen plaats aan 15 perso nen. Ook voedsel en w^ater voor enkele dagen wordt erin bewaard. De waarde van het ontvreemde vlot bedraagt plm. 4.500,—. ItOTTWM ATRRIALBN JMrfqjlan^ Telefoon 1333 SOMMELSDIJK Ten huize van zijn werkgever dhr. J. Volwerk heeft dhr. J. Lodder j.l. woens dagmorgen zyn 25 jarig dienstverband herdacht. Dat gebeurde in aanwezigheid van zijn gezin, de f am. Volwerk, ver tegenwoordigers van de Holl.. My van Landbouw en een vertegenwoordiger van de werknemersbond de A.V.B. Al len hadden dat gemeen dat ze iets voor de jubilaris in petto'hadden. Wat dhr. Volwerk betreft was dat heel veel waardering voor zijn toege wijde werknemer die er na zijn in diensttreding in 1947 al spoedig blijk van had gegeven het werk zelfstandig aan te kunnen. Ook heeft dhr. Lodder zich bekwaamd in de witlofteelt en -selectie en dhr. Volwerk kende hem graag zijn aandeel toe in de successen die daarin behaald werden. De dank van de fam. Volwerk werd mede ver tolkt in de aanbieding van een prachtig polshorloge en een boeket bloemen voor mevr. Lodder. Namens de Holl. My van Landbouw sprak dhr. M. van Nieuwenhuizen een gelukwens. Bij het zien van de goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer en een gezonde bedrijfsvoe ring kon dhr. van Nieuwenhuizen dat temeer van harte doen als tegenbewijs tegen een krantenartikel dat een ver paupering van de agrariër wil doen ge loven. „Er zullen een aantal bedrijven moeten verdvirijnen maar het wil er bij ons niet in dat groot automatisch moet blijven en dat klein automatisch wordt weggeveegd", verklaarde dhr. van Nieu- wenhuizen.i Hij bood de jubilerende heer Lodder gaarne het diploma voor 25 jaar trouwe dienst aan, mevr. Lodder nam een boeket bloemen in ontvangst. Tenslotte werd nog gesproken door dhr. Koornstra namens de A.V.B, en dhr. PhUibert als mede pionier in de witlofteelt op Goeree-Overflakkee en vanzelfsprekend had dhr. Philibert hier figuurlijk de mond van vol. Hij bood dhr. Lodder een mooie plant aan. Arbeidsvreugde. In zijn dankwoord heeft dhr. Lodder er geen geheim van gemaakt in de voor bije 25 jaar wel eens te hebben over wogen te gaan pendelen wat wellicht meer in de loonzak zou hebben gegeven. Nu prees hij zich opnieuw gelukkig die stap niet te hebben gedaan omdat het hem een dagelijkse vreugde is in een kameraadschappelijke sfeer te kunnen werken, wetend dat het werken in een haven hem een belangrijk stuk arbeids vreugde ontnomen zou hebben. „Ik ga graag zo door" gaf hij te kennen. Oud notaris mr. J. M. Hempenius te Middelharnis kan dankzij de sneUe ak- tie van een afscheidscomité terugzien op een afscheidsbijeenkoms't die er zijn mocht. Bat gebeurde j.L woensdagmid dag in de serre van Hotel Jacobi waar een groot aantal genodigden aanwezig was om de sympathieke notaris uit te wuiven uit zijn actieve periode en dat met vele goede woorden en wensen te omlijsten. De 70 jarige oud-notaris heeft ze allemaal zeer ter harte genomen en mede namens zgn gezin dat voltallig aanwezig was heeft hij een hartelijlc dankwoord gesproken voor de goede wensen, de bloemenhulde en de ge schenken die hem werden aangeboden. Burgemeester Joh. van Es, voorzitter van het afscheidscomité was het die als eerste op een geanimeerde wijze de doopceel van de notaris lichtte voorzo ver nog niet gebeurd in de interviews die de notaris gretig had volgepraat. Ook mevrouw Hempenius die „op een vriendelijke manier heeft geparticipeerd in het gemeenschapsleven" werd door burgemeester van Es hulde gebracht. „Puntgaaf, onbevangen en volslagen eerlijk", zo werd de scheidende notaris door de burgemeester gekarakteriseerd. Alle bewondering en waardering had dhr. van Es ook voor de onkreukbaar heid bij het bewaren van het ambtsge heim. Gaarne hoopte dhr. van Es dat „de notaris" nog vele jaren in Middel harnis zal mogen wonen, omringd door zijn cliënten die hem tot vrienden ge worden zijn. Rq van sprekers. Een rij van sprekers werd vervol gens aangekondigd met aan het hoofd notaris Risseeuw van Goedereede die zijn scheidende collega namens de col legae een prachtig boekwerk, de z.g. Remtorandbijbel aanbood. Voor mevr. Hempenius was er een prachtig boeket rozen. Namens het personeel van het nota riskantoor werd een woord van dank en afscheid gesproken door de zoon van de scheidende notaris, kandidaat nota ris J. Hempenius die in een korte terug blik tot veler vermaak ook de lijfelijke risico's van het notarisambt schilderde., Mr. Naaijen, kantonrechter te Brielle bood mr. Hempenius een boekwerk aan over het Heilige Land naar welk land de interesse van de notaris uitgaat. Mr. Naaijen sprak mede namens deurwaar der van Kampenhout en de heren Tanis en Knape van de Griffie te Sommels- dijk alsook namens de Lions Goeree- Overflakkee. Dhr. Nipius, directeur van de Nuts- spaarbank bracht vervolgens namens de plaatselijke Banken een gelukwens over. Ook vertegenwoordigde dhr. Nipius het Vissers-weduwenfonds in het beheren waarvan de notaris ook een functie heeft. Dr. G. Stoel te Dirksland sprak daar op namens het Wetenschappelijk Ge nootschap waarvan hij notaris Hempe nius de geestelijke vader noemde. Hij bood een oude plaat aan. Burg. Bos van Dirksland presenteerde zioh als cliënt en met waardering zag dhr. Bos ook terug op het vele dat no taris Hempenius, in en ten behoeve van Herkingen heeft gedaan. Burg. Bos bood de notaris een boekenbon aan.i Ir. J. B. Mijs verbond er nog een per soonlijke gelukwens aan onder overhan diging van een boekenbon. Een deputatie van de Prot. Chr. Stich- Notaris en mevr. Hempenius bewonderen de hen zojuist aange boden chanoca kandelaar. ting voor Geestelijke en Soc. Zorg, ge presideerd door ds. van Hensbergen bood de scheidende notaris een prachti ge chanoca kandelaar aan zoals die in Israël zijn gebruikt. Dankwoord. In zijn dankwoord heeft notaris Hem penius opnieuw geen blad voor de mond genomen en het formele gelardeerd met spitsvondigheden. De notaris bleek ieders aanwezigheid op hoge prijs te hebben gesteld, inzonderheid die van oud-notaris van Hassent te Den Haag van wie hij zijn opleiding had gehad. Hij besloot met een hartelijk dankwoord voor wat hem geboden was om ook zijn personeel te danken voor de wijze waar op zij hun taak hebben verstaan. Van zaterdag 4 september tot maandag 6 september Middelharnis-Som,melsdijk: Van zaterdagmorgen 9 uur tot maan dagmorgen 8 uur heeft dienst dokter V. d. Wulp, tel. 2710, Sommelsdijk. Dirksland-Herkingen-Melissant: Van zaterdagmorgen 12 uur tot maan dagmorgen 9 uur heeft dienst dokter Elvé, tel. 01877-1262, Dirksland. Flakkee Oost: Van zaterdagmorgen 12 uur tot maan dagmorgen 9 uur hebben dienst dokter Kramres, tel. 01873-201, Ooltgensplaat en dokter Bouman, tel. 01871-269, Stad aan 't Haringvliet. ZONDAGSDIENSTEN TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen tand arts Sypkens, Middelharnis van 9 tot 9.30 uur. DIENST WIJKVERPLEEGSTER Melissant-Dirksland-Herkingen: Van vrijdagavond 6 uur tot maandag ochtend 8 uur zr. Koppejan, tel. 01877- 1234, b.gg. 1412. dagmorgen 8 uur zr. va Wijk, telef. Oude Tonge - Nieuwe Tonge: Va vrijdagmiddag 12 uur t.m. maa- 01874-289, b.g.'g. 01877-1707. Wit Gele Kruis Achthuzen: Dienst heeft zr. Vrij, tel. 01871-312, b.g,g. 534. Goedereede: Zaterdag 4 sept. mevr. Tanis, telef. 01878-597, Ouddorp. 5 en 6 september en avonddienst zr. Freylink, tel. 01879-4'78, Goedereede. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dienst heeft dierenarts L, J. Tjebbes, tel. 01870-2966.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1971 | | pagina 1