Dr. A. Kuyper Begrotingstekort geen nieuws onder Oostfiaiciceese zon 4 6 KERSTBOOM Schuur van hoeve „Groenland" te Herkingen in de as Piaatseliik nieuws Dinsdag 15 december 1970 No. 3946 CHR. STREEaOSLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per weekdinsdag- en vrijdagavond Begroting vastgesteld met tekort van 424847,25 Wetiioudersverkiezing opnieuw becritiseerd Tragiscli sterfgeval te Sommelsdijk 88-jarige zanger stierf plotseling op Zangvereniging ,,Ons Genoegen" OUDDORP Bij aankoop van 25, boodschappen een 1ste kwa liteit (alle maten) van 1,95 voor 95 cent Iedere avond worden de bo men thuisbezorgd. GRINWIS 4 6 Supermarkt, Weststraat 30 Ouddorp - Tel. 01878-349 Stuur een kaartje aan dokter van Loo Op de foto: Het trieste beeld van de brand POETTBOX - MDDDELHARNIB «gKI^>' 1 Redactie er advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sonunelsdjjk TeL (01870) 2628 Na 6 uur (01870) 3382 Giro 167830 ABONNEMENTSPRIJS 3,73 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 17 cent per nun- Bij contract speciaal tarief. I Op de achtste november j.l. was het tecies vijftig jaar geleden dat de des- ijds zo bekende Dr. Abraham Kuyper verleed, dus in 1920. Ondanlts het feit at dit alweer een halve eeuw geleden lijkt het ons nuttig en gepast aan de- destijds zo vooraanstaande persoon lige aandacht te wijden. Tijdens zijn iven was hij een veelbesproken en jrk omstreden figuur in ons land, met jme op politiek en kerkelijk gebied. ijn invloed is enorm geweest en zij iet zich, al is het ook indirect, nog Itijd gevoelen dank zij zijn creaties met ame op kerkelijk en politiek gebied, jeciaal via de Gereformeerde Kerken tde Anti-Revolutionaire partij. Kuyper is op de 29ste oktober 1837 te laassluis geboren als zoon van Jan Fre- erik Kuyper, predikant der Ned. Her- ormde Kerk en van Henriëtte Huber, ie van Zwitserse afkomst was. In 1849 erhuisde het gezin naar Middelburg, laar in hetzelfde jaar ging hij naar het ymnasium in Leiden. Zes jaar later eed hij daar zijn eindexamen en werd ij in 1855 ingeschreven als student in e theologie en letteren in twee fa- nlteiten dus aan de beroemde Leid- universiteit. Van zijn diverse leermeesters hebben iet name prof. Scholten en prof. De 'ries hem blijvend beïnvloed. De eer- te was de man, die samen met Opzoo- ler en Kuenen de geestelijke vader las van de steeds sterker wordende mo- eme of vrijzinnige richting in de Ned. lervormde Kerk.i In 1862 promoveerde lij op een proefschrift over een histo- isch-dogmatisch onderwerp en in het aar daarop werd hij te Beesd in de Be- uwe door zijn vader bevestigd als Her- ormd predikant. Toen hij het ambt anvaardde was hij in feite half modern, lalf orthodox. Er woonde daar een oude lekeerde vrouw Pietje Baltus en zij is iet middel geweest om hem af te bren- en van de modernistische en ethische heologie en te brengen tot de geschrif- >n van Calvijn, die hij ijverig ging le en. In 1867 nam hij een beroep aan naar teecht als rechtzinnig predikant en be- Dn hij te ijveren voor kerkherstel. Na rie jaar ging hij naar Amsterdam, laar de kerkelijke richtingsstrijd tus- en vrijzinnigen en rechtzinnigen in vol- ,gang was. Kuyper was daar in zijn lement want hij had een strijdbare na- Bur, zodat hij al spoedig de leider werd an de rechtzinnegen, dit laatste woord pgevat in de zin van gereformeerd. laar in Amsterdam is hij de grote strijd egonnen tegen het modernisme in de erk en het liberalisme in de politiek. Het jaar 1880 is één van de belang- ijkste geweest uit het leven van Kuy- er. Hij begreep beter dan zeer veel an- eren dat het nodig was de beginsel- Irijd te voeren op alle terreinen, niet Heen in de theologie en de kerk, maar ok in de wetenschap, de politiek, het nderwijs, het sociale leven enz. Om at te kunnen doen stichtte hij in 1880 e Vrije Universiteit, waaraan hijzelf k van de eerste hoogleraren werd. Hij daar tot 1901 gebleven. Gedurende ae 21 jaren heeft hij een zeer vèrgaan- e invloed uitgeoefend op zijn leerlin- ffi. In 1886 volgt dan de Doleantie. Deze een stuk van de strijd voor kerkher- tel, waarbij Kuyper een poging deed de lervormde Kerk voor de gereformeerde Ezindte te heroveren. Dit is althans zijn pzet geweest. Door de loop der gebeur- ïiissen kwamen hijzelf en zijn geest erwanten er echter buiten te staan. Het iteindelijk gevolg is geweest, dat Kuy- 6r met zijn geestverwanten de Gere- ffmeerde Kerken hebben doen ont- laan. Wie de levensloop van Kuyper nagaat 'ordt getroffen door de enorme hoe- föheid arbeid die hij wist te ver- 'tten.i Hij is gedurende twee perioden i geweest van de Tweede Kamer en ffi 1913 tot 1920 van de Eerste Kamer. oorts was hij van 1901 tot 1905 Minis- ■t-president van het kabinet dat naar em is genoemd. Dat was een zoge- ïamd coalitieyministerie, dat steunde de drie verbonden (gecoaliseerde) 'rtijen n.l. de A.R.P., de C.H.U. en de itholieke Staatspartij. De samenwer- ^S, van deze drie rechtse groepen was hoofdzaak tot stand gekomen door strijd om het christelijk onderwijs, ^2'g. schoolstrijd, waarin ook Kuyper '1 zeer werkzaam aandeel gehad heeft. 11879 was hij één van de voormannen snhet Volkspetitionnement voor vrij- ?'a van onderwijs, dat toen aan ko- 'Bg Willem III aangeboden werd. Het zou een verzuim zijn wanneer we J alle activiteiten die we reeds noem- •1, zouden vergeten te vermelden dat «yper ook als schrijver heel veel heeft presteerd. Op het gebied van gods- iffist en kerk moet dan de Heraut ge- *ffld worden, een weekblad van de «reformeerde Kerken en op politiek frein de Standaard, een dagblad van A.R, partij. Verder heeft Kuyper nog Doeken geschreven zoals: het Cal- jnisme, Qns Program, E Voto Dordra- •Jo, De Gemene Gratie, Parlementaire 'fevoeringen, A.R. Staatkunde, Pro '«ge enz. Wt het bovenstaande iian blijken, dat iS??^ allerlei opzicht een uitzon- fhjk man is geweest. In een tweede *el hopen we daarover nog iets 'ter te zeggen. In de raad van Oostflakkee die gis termiddag de begroting 1971 behandel de was een soort fatalisme te bespeuren, een berusting in het tekort van ruim vierhonderdduizend gulden. Er was wei nig animo tot het houden van algemene beschouwingen en die beschouwingen die desondanks het licht zagen bevatten geen grof geschut, zeker geen alterna tieven om de financieel wankele toe stand wat gezonder te maken. Wel wacht Oostflakkee nog een maximum aanvullende idtkering uit het gemeen tefonds van een half miljoen. Na hoofd- stuksgewijze behandelend kon de be groting dan ook zonder hoofdelijke stemming worden vastgesteld. Onder staand de meest markante uitspraken uit de gehouden beschouwingen. Dhr. Kroon (P.v.d.A.) „Zeer verontrust" over het begro tingstekort toonde zich dhr. Kroon die in zijn beschouwing de gevoelens van de P.v.d.A. fractie vertolkte; hij verwachtte dat het tekort wellicht de zes ton zal overschrijden. Dhr. Kroon vond ook dat het Rijk schromelijk tekort schiet in haar taak de gemeenten van voldoende financiële middelen te voorzien te meer daar zij vorig jaar de rijks belastingen met 900 miljoen ver minderde. Spr. dacht het beter dat dit bedrag aan de gemeenten ten goede was gekomen, het zou z.i. het leefmilieu hebben verbeterd dat nu door hoge gem. belastingen ernstig wordt aangetast.! Dhr. Kroon hoopte dat er geen be perking van uitgaven voor sport en re creatie doorgevoerd zal worden omdat dan nog meer jongeren de gemeente zullen verlaten met als gevolg dat de hoge lasten steeds zwaarder op de wer kende groepering zullen drukken wan neer de bejaarden een nog groter per centage van de bevolking gaan mtma- ken. Inzameling. „Zorgwekkende omstandigheden" noemde dhr. Kroon de tolheffing en de dijkringlasten. De tolheffing vergeleek hij met een miljoeneninzameling ten ba te van het koninkrijk der Nederlanden ten laste van de bewoners van onze contreien. Zeer bedenkelijk liet dhr. Kroon zich vervolgens uit over het door hem ge constateerde feit dat B. en W. en som mige ambtenaren de neiging hebben de raad terzijde te schuiven zoals dat was gedaan m.b.t. het saneringsplan Molen dijk te Oude Tonge. Aandacht vroeg hij voorts voor het behoud van de groen beplantingen, een goede en definitieve huisvesting van de scholen en er volgde een opmerking over de gehouden wet houdersverkiezing: „de manier waarop onze fractie buitenspel is geplaatst vin den wij zeer ondemocratisch" lichtte dhr. Kroon toe; „wij zullen de werk zaamheden van dit college critisch vol gen", liet hij weten. Na de aandacht te hebben gevraagd voor verbetering van een aantal slechte wegen suggereerde dhr. Kroon tenslotte sprekend over de gewenste kindertunnel bij het uit blijven daarvan een beroep te doen op de Genie daar een luchtbrug te bou wen. Dhr.i Moerenhout (K.V.P.) Weth. de Vos kan moeilijk meer let terlijk in de haren worden gevlogen maar wel werd dat figuurlijk door oud- wethouder Moerenhout gedaan. Over de wethoudersverkiezing zei dhr. Moeren hout: „De meerderheid van de raad had toen geen oog voor de toekomst of voor de grootste partijen, noch voor het gemeentebelang; ze hadden al leen maar oog voor het eigen be lang. „Het is mij zo verklaarde dhr. Moerenhout thans van wet houder de Vos bitter tegengevallen dat hij diverse wegen heeft bewan deld en gedraaid heeft om ten koste van alles zelf wethouder te worden", waarbij dhr. Moerenhout aantekende niet voor zichzelf te spreken. Overi gens verklaarde hij geen haat of wrok tegen iemand te koesteren wij hebben al vervuilde lucht ge noeg. Uit de door weth. de Vos ge pleegde handel en wandel consta teerde dhr. Moerenhout een totaal gemis aan sportiviteit en het had hem tot de overtuiging gebracht dat politiek vuil kan zijn. „Benauwend" vond dhr. Moerenhout het aanwezige begrotingstekort; „We zullen in Den Haag aan de bel moeten gaan trekken, anders zinken wij steeds verder in het moeras totdat we ver zwolgen worden", argumenteerde hij- Weinig perspectief achtte hij voor een spoedige verbetering aanwezig en hij werd daarin gesteund door de consta tering dat het zielenaantal sinds de.be handeling van de vorige begroting met 24 is verminderd. Dhr. Moerenhout stelde in zijn be schouwing die een pessimistische ten dens droeg de vraag centraal hoelang de gemeente nog het stiefkind van de regering zal blijven; het weerhield spr. er overigens niet van enkele urgente punten ter tafel te brengen zoals de ri oolpersleiding van de Langstraat naar het Haringvliet; de verbetering van het Spui te Ooltgensplaat en m.b.t. de rei nigingsdienst adviseerde hij op het ge bruik van plasticzakken over te gaan. Positief was dhr. Moerenhout m.b.t. de woningbouw waarmee het z.i. de goede kant uit gaat. Een urgent pimt achtte hij de scholenbouw en primair dient z.i. voor een nieuwe school in Ooltgens plaat te worden gezorgd. Een tolvrije brug behoorde ook tot de verlangens van dhr. Moerenhout. Tenslotte atten deerde hij op de slechte toestand van een aantal wegen waarin spr. dringend verbetering vroeg. Dhr. van Diam (S.G.P.) In zijn beschouwing, gehouden na mens de S.G.P. fractie liet dhr. van Dam gelden dat de grotere welvaart ook grotere eisen aan de te verzorgen voorzieningen stelt waardoor de Gem. Een wel zeer bijzonder en tragisch sterfgeval heeft zich vrijdagavond j.l. voorgedaan op de Mannenzangvereni- gimg „Ons Genoegen" te Sommelsdijk, waar een gezamenlijk programma werd afgewerkt in „Vita Nova" door de bo vengenoemde zangvereniging met de verenigingen van Ouddorp, Herkingen en „Zanglust" te Nieuwe Tonge. Met de laatstgenoemde zangvereni ging (dirigent dhr. Joh. Hoogstraten) was ook meegekomen de 88-jarige oude heer Laxirens Breur, die 75 jaar lid was geweest van de vroegere zangschool te Nieuwe Tonge. Hij wilde deze zanga vond nog eens meemaken, wat vanzelf sprekend gaarne werd toegestaan. Hij vroeg daarbij aan de dirigent om apart ook nog een vers te mogen zingen. Dit is veel de gewoonte op deze verenigin gen en men kan dan een vers kiezen wat men zelf wil. De samenkomst werd geopend door de plaatselijke Hervormde predikant ds. A. van Beek, waarna de leiding werd overgedragen aan de heer J.i Klapmuts. Ds. Van den Beek bleef een poosje luis teren en ging daarna naar huis. De oude heer Breur genoot kennelijk ook van de zang; hij sloeg zelfs de maat met zijn stok op de vloer. Vóór de pau ze kreeg hij gelegenheid zijn vers alleen te zingen; door dlir. Hoogstraten werd hij naar de lessenaar op het podiiun ge leid. Hij zong toen Gezang 165 1 (uit de oude bundel) wat als volgt luidt. Reeds daalt met een omwolkt gezicht de zon vroegtijdig neder, en later toont haar zwakker licht zich aan de hemel weder. H^t schoon seizoen is heengesneld en reeds wordt op het dorre veld, de ruwe storm vernomen; Het laatste bloempje neigt ter aard en d' adem van den herfst ontblaart de schaduwrijkste bomen. De laatste regel werd naar gewoonte door alle aanwezigen meegezongen. In de pauze werd koffie gedronken; waaraan ook door de heer Breur werd deelgenomen. Hij betaalde zelfs nog een consumptie voor anderen. Plotseling liet hij zijn kopje vallen, viel overzij en stierf plotseling, waarschijnlijk aan een hartverlamming. Begrijpelijk ontstond er een grote consternatie in de zaal; het verdere van het programma werd direct afgelast. Het was een opmerkelijk vers dat de heer Brevir had laten zingen; voor hem was nu „het schoon seizoen plotseling heengesneld". De heer Breur woonde alleen en was voor zijn hoge leeftijd nog tamelijk vi taal. Hij hield zich veel bezig met het tekenen van oude huisjes uit Nieuwe- Tonge. Toen hij thuisgebracht werd lagen er nog enige onaf gewerkte teke ningen op tafel. Dit plotselinge sterfgeval heeft grote indruk op de vele aanwezigen in „Vita Nova" en ook in geheel Nieuwe Tonge gemaakte zich genoodzaakt ziet veel kostbare voorzieningen te treffen, waaruit dhr. van Dam het grote tekort voor een goed deel meende te kunnen verklaren. Zijn waardering sprak dhr. van Dam uit je gens het college van B. en W. over wat desondanks tot stand is gebracht. Over de woningbouw zei dhr. van Dam: „Er moest aanvankelijk wat regel zijn maar heeft men de regel om de regel niet te lang aangehouden?" „Het is aldus dhr. van Dam „nog lang niet de rechte man in het rechte huis", die het goed kunnen betalen zit ten in de goedkope woningen en die met moeite de eindjes aan elkaar zitten te wriemelen moeten elke week over een hoge bult". Dhr. van Dam informeerde naar de mogelijkheid een contingent woningwetwoningen beschikbaar te stellen voor degenen die niet in staat zijn een hoge huur te betalen en voor de middengroepen een stichting in het leven te roepen ter bevordering van het eigen woningbezit. Voorts vroeg dhr. v.i Dam naar uit voering van de plannen vanaf Oolt gensplaat een persleiding naar het Ha ringvliet aan te leggen: „Ooltgensplaat doet in ruime mate aan de waterveront reiniging mee", stelde dhr. van Dam ten overvloede vast; hij achtte het ur gent hierin op korte termijn voorzienin gen te treffen. Sprekend over de te verwachten „re- creatiestroom" vroeg dhr. van Dam de voorz. - Burg. v. d. Harst - die te bege leiden. „Wanneer zij zich gebonden zul len weten aan des Heeren inzettingen zullen wij geen bezwaren tegen de re creatie kunnen hebben"., maakte dhr. van Dam duidelijk. Tenslotte sprak hij er zijn blijdschap over uit dat een van de wethoudersplaatsen door zijn frac tiegenoot wordt bezet. Spr, betreurde het dat de wijsheid die van Boven is zo weinig wordt begeerd. „Hijzelf zou het nog kimnen schenken uit enkel goedheid; dat wensen we ons zelf en het college van harte toe", zo be sloot dhr. van Dam. Door het plotseling verhinderd zijn van dhr.i G. K. Timmerman was het de A.R. fractie onmogelijk in de korte tijd die haar voor de vergadering restte een beschouwing op te stellen. MELISSANT Oudste inwoner overleden. J.l. vrij dagavond is te zijnen huize Molendijk 25 overleden de tot dan oudste inw^oner van Melissant, de 96-jarige Pieter Nag- tegaal. OOLTGENSPLAAT Kerkdienst. Vrijdag 18 dec. des nam. 7.30 uur zal voor de Ger. Gemeente voorgaan ds. G. Schipaanboord te Rot terdam. Weinig concreet kon de voorz. zijn over de aan te leggeil kindertunnel. Hij herinnerde eraan dat al in 1966 de Ge nie positief reageerde op een verzoek een bailybrug aan te leggen over het kruispunt bij Achthuizen. De provincie van wier medewerking een en ander afhing ging echter niet accoord omdat de verkeersfrequentie niet hoog genoeg was; wel plaatsing van zo'n brug zou een precedent scheppen voor een hon derdtal soortgelijke situaties. De riolering o.a. in Achthuizen is in een investeringsplan opgenomen; de uitvoering daarvan is afhankelijk van de voorgenomen gezondmaking van de Gem. financiële situatie; het tempo van uitvoering is derhalve afhankelijk van de financiële draagkracht van de ge meente. „Het kost nog even geduld voor we zelfs de meest urgente zaken kunnen verwezenlijken", verklaarde de voorz. De verbetering van de w^eg naar het zwembad te Oude Tonge vond de voor zitter even zeer urgent, hij verwachtte dat die vóór het volgende badseizoen gereed zal zijn. Voor de christelijke school te Oolt gensplaat is thans een urgentieverkla ring ontvangen. MIDDELHARNIS Tweetal.1 De kerkeraad der Geref. Gemeente alhier heeft voor een te be roepen predikant het volgende tweetal gesteld. Ds. A. Vergunst te Rotterdam (C.) en ds. Ligtenberg te Genemuiden. De verkiezing zal plaats hebben don derdag a.s. des avonds 7.15 uur. Tevens zal dan ook de verkiezing plaats hebben voor ouderlingen en dia kenen. In alf. volgorde zijn dit de vol gende kandidaten. Voor ouderling P. v. d. Linde, L. Visser, J.i Verhage en A. van Zanten. Voor diakenen C. v. d. Boom, M. Kardux, C. Lodder en M. Vroegindeweij. DIRKSLAND Hiiiwelijksbevestigingen. yrijdag 18 december des nam. half drie hoopt ds. H. N. van Hensbergen in de Ned. Herv. Kerk alhier een huwelijk kerkelijk te bevestigen. Op woensdag 16 en donder dag 17 december hoopt ds. P. Blok een huwelijk te bevestigen in de Ger. Ge meente. Beide diensten vangen aan om half drie. HERKINGEN De kerstsamenkomst m^et de kinde ren van de Prins Johan Friso school zal gehouden worden op a.s. vrijdag 18 december des avonds half zeven in het kerkgebouw der Ger. Gemeente, Onder- langs 6. De programma's zullen worden uitgereikt bij de ingang van de kerk. Het bestuur rekent weer gelijk als vo rige jaren op een grote en warme be langstelling. Tentoonstelling. A.s. vrijdagavond en zaterdag 19 december hoopt de P.V. „De Luchtbode" een tentoonstelling te orga niseren in „Ons Huis". Men hoopt op een grote belangstelling. STAD AAN 'T HARINGVLIET Inleveren vakantiebonnen. De gele genheid tot het inleveren van vakantie bonnen voor de landbouw is openge steld op donderdagavond van 7 tot 9 uur bij A. Wesdijk, Burg. Sterkstraat 12 Stad aan 't Haringvliet. Boeken ruilen. A.s. donderdagavond 17 dec.i is er gelegenheid voor het ruilen van boeken in het Ver. gebouw van de Herv. gemeente aan de Voorstraat. OUDE TONGE Kerkdienst. A.s. donderdagavond (17 dec.) half acht hoopt voor de Ger. Gem. voor te gaan ds. P. Blok van Dirksland, (voorber. H.A.) en zondag 10 en 6 uur ds. P. Blok, v.m. bed. H.A. en sav. nabe- trachting. N.a.v. het berichtje in ons vrijdagnum- mer over de verbetering in het ziekte beeld van dr. v. Loo heeft een van onze lezeressen de suggestie gedaan dokter van Loo een kaartje te sturen. Graag willen we die suggestie aan onze lezers doorgeven temeer omdat dokter van Loo geen familieleden heeft die hem zouden kunnen bezoeken. Een blijk van sympathie van Flakkeese zijde zal dok ter van Loo zeker op prijs stellen. Zijn adres is: Weled. heer dr. van Loo, Midden 4 Dijkzigt ziekenhuis Rotterdam. De landhouwschuur van boerderij „Groenland" aan de Westdijk (Oudedijk) nabij Herkingen is zaterdag in de na middag en avond zo goed als geheel in vlammen opgegaan. Van de gehele bo venbouw resteren nog slechts verwron gen spanten, ook de inhoud van de schuur ging verloren, waaronder plm. 300 ton aardappelen en 135 ton uien. Het vee, zestien koeien, kon tijdig uit de stal worden bevrijd zodat de levende have gespaard bleef. Ook het woonhuis van de fam. K. Tanis bleef behouden. De brand werd plm. 5 uur 's middags ontdekt door de transporteur Gijs van Dongen uit Dirksland die bij zijn schoon zoon en dochter op bezoek was. Ter wijl hij vanuit de woonkamer naar bui ten keek zag hij slierten rook langs het raam gaan. Een snelle inspectie leerde dat de schuur brandde, de brandweer van Dirksland werd direct gealarmeerd en een passerende automobilist waar schuwde de brandweer van Herkingen. Intussen was ook dhr. Tanis thuisgeko men en gezamenlijk trachtte men te red den wat er te redden viel. Een groot deel van de inboedel van het woon huis werd in veiligheid gebracht en in een loods opgeslagen; ook voor het woon huis dat aan de schuur stond gebouwd werd het ergste gevreesd temeer omdat het precies in de windrichting lag. Brandweercommandant J. W. de Geus zag zich ter plaatse voor een moeilijke taak geplaatst temeer daar er nauwe lijks water in de directe omgeving te vinden was. Wel werd gebruik gemaakt van een brandkraan van de waterleiding maar de druk daarop was te gering om enig effect op de felle brand te hebben. D.m.v. het z.g. aanjaagsysteem werd vanuit een watering bij v. d. Velde ge pompt en om plm. half zeven was het duidelijk dat het woonhuis behouden kon blijven. Het aanjaagsysteem werd zekerheidshalve toegepast, later bleek dat de spuit gemakkelijk zelf de af stand had kunnen overbruggen om zelfs met 6 stralen te spuiten! De brandweer van Melissant die kort na de alarmering van de andere korpsen ook verscheen zorgde met haar meegebrachte voor raad van 1500 liter voor het nathouden van de brandmuur tussen de woning en de schuur; doordat deze spuit haar wa ter goeddeels vernevelt kon de water schade binnen in de woning beperkt blijven. De oorzaak van de brand moet waar schijnlijk gezocht worden in de elec- trisch installatie in de schuur t.b.v. de koelcellen. Rechercheurs hebben zon dag naar een event, oorzaak gezocht. Het is merkwaardig dat de laatste ja ren een aantal grote schuren van land bouwbedrijven door torand verwoest zijn. Het is juist drie jaar geleden dat de schuur van dhr. Poortvliet in vlam men opging, intussen gevolgd door een vijftal andere schuren. Enkelen spreken voorzichtig het vermoeden uit dat er een pyromaan aan het werk zou zijn maar de brandweercommandant die we daar over spraken wil daar niet in geloven; hij heeft daarover een eigen lezing. Dhr. de Geus meent dat de electrisohe lei dingen die zorgen voor de stroomaan- voer naar de ventilatoren soms zo zwaar worden belast dat de draden warm wor den en gaan gloeien waardoor kortslui ting en brand ontstaat. Zaterdagavond om 10 uur konden de korpsen van Melissant en Dirksland in rukken. Het korps van Herkingen ver zorgde de nablussing die tot zondag middag plm. 12 uur duurde. De schade zal door de verzekering worden gedekt.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1970 | | pagina 1