enin Geen vergunning bouw zomer huizen voor Ouddorper Grote onderneming lieeft belang stelling voor bet best. plan Nieuwe Oostdijk te Goedereede Verkoop grond voor woningbouw project te Stellendam Penningmeester en bestuurslid zieken huis nemen ontslag Nieuw orgel in Geref. Gem. te Mlddeiliarnis Disfrictswedstrqden Roode Kruis Qol( Aciitliuizen zal oorlogsslaclitoffers lierdenlten Vertrel( van bus naar zendingsdag Ger. Gent. Raadsverkiezingen Scholier (13) door auto geschept Dinsdag 28 april 1970 No. 3882 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per toeekdinsdag- en vrijdagavond Plaatselijk Nieuws Herkingen UW KWALITEITS-SLAGER biedt U deze week weer aan, eerste soort vlees en vleeswaren uit eigen bedrijf. 500 gram BOTEEMALSE RIBLAPPEN f 4,48 500 gram ROSBIEF f 5,98 500 gram GEHAKT van f 2,95 voorf 2,50 plus zakje fijne kruiden, (alleen woensdag). Donderdag Speklappendag 500 gram SPEKLAPPEN van f 2,30 voor f 3,08 Voor de boterham deze week 150 gram LEVERKAAS0,88 150 gram HAMWORSTf 0,88 150 gram HAMf 0,98 ATTRACTIE woensdag 29 april en donderdagochtend, bij aan koop van vlees of vleeswaren een ballon GRATIS. Alles wat wij deze week weer aanbieden is van EERSTE KWA LITEIT want alleen die blijft bestaan. MODELSLAGERiJ VROEGOP WESTSTRAAT 2a TEL. 350 OUDDORP Rectificatie Ds. C. V. d. Woestijne met emeritaat POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sonunelsdijk ABONNEMENTSPRIJS f 3,75 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. Tel. (01870) 26 29 Na 6 uur (01870) 33 82 Giro 167830 IVanneer wij in dit artikel een korte schouwing wijden aan Lenin, de gees- ijke vader van het Russische bolsje- sjne of communisme, dan doen we om aandacht te schenken aan de n die beschouwd kan worden als de 'der van de grote Russische revolutie n 1917, die het einde betekende van t eeuwenlange bewind van de Cza- Ket resultaat van deze wisseling regeringsysteem is geweest dat het ssische volk van de éne dictatuur in I andere terechtkwam. Lening is geboren op 22 april 1870 en iet is dus nu honderd jaar geleden, dat Jij het levenslicht aanschouwde. Hij keette eigenlijk Wladimer Iljitsj Oelja- Bow, Zijn geboorteplaats was Simbirks, (U Óeljanowsk geheten, een plaats aan je Wolga. Zijn vader was onderwijs- jispecteur. Zelf bezocht hij het gym- lasium en studeerde rechten. Toen hij ïventien jaar was werd zijn oudere jroer Alexander wegens medeplichtig- heid aan een aanslag op czaar Ale- lander III terechtgesteld en die ge- ieurtenis was de aanleiding dat hij be- lol te gaan streven naar de vernieti- ïng van het czarisme. Hij ging de boe- in van Karl Marx bestuderen en werd een grondig kenner van diens revo- itionaire theorieën. Tevens sloot hij ■h aan bij de socialistische arbeiders tij ep maakte ijverig propaganda o.a. Petersburg onder de industriearbei- irs. Daar trad hij ook in het huwelijk :t Kroepskaja, die zijn trouwe mede- irlister werd. Hij kwam door zijn re- ilutionaii' optreden echter in Siberië terecht. Vrijgelaten begon hij weer actie te voeren en zag hij zich in 1900 genood- zaaltt naar het buitenland te emigreren. In 1905 keerde hij terug daar er in Mos kou een revolutie was uitgebroken, maar leze mislukte. Zijn invloed op deze op- nd was toen nog gering. Twee jaar er zag hij zich genoodzaakt nog- als te vluchten en toen begon zijn eede emigratie die negen jaar duren Hij verbleel gedurende die tijd in stenrijk en in Zwitserland. Gedu- de de eerste wereldoorlog verkon de hij de stelling dat de imperialis- e oorlog omgezet moest worden in burgeroorlog, waarin door het pro- riaat de nederlaag moest worden gebracht aan de bourgeoisie d.i. de rsende klasse der bezitters, odra in 1917 in Zwitserland de be ten binnenkwamen over de febru- revolutie die in Rusland uitgebroken vatte hij het plan op naar zijn va- land terug te keren. Dat bleek al- mogelijk met behulp van de Duit- utoriteiten. De regering van Wilhelm ag in hem een middel om de Russi- wil tot strijden te verzwakken en M hem doorreis door Duitsland toe, ter onder strenge controle en in een esloten wagen. Via Zweden en Fin- dkwam hij tenslotte in Petrograd aan t tegenwoordige Leningrad). Zijn be- Jing was de reeds aan de gang zijn- revolutie van de liberalen om te zet- in een radicaal socialistisch of com- nistische. Daartoe trad hij als volks- nner op. Zijn program was: de oor log tussen de grote mogendheden m.oest ouden en overgaan in een interna- ale socialistische revolutie. Arbei- s en boeren moesten gezamenlijk het gerlijke kapitalisme ten val brengen. k de voorlopige regering van Kerens- moest verdwijnen en de opperste cht moest worden gebracht aan de jets, de raden van arbeiders, kleine ren en soldaten. Alle grond moest rden overgedragen aan plaatselijke en of sovjets zonder dat de eige- rs er enige vergoeding voor zouden "angen. De staat moest ook de pro- tie en distributie overnemen en het kwezen moest van staatswege wor- uitgeoefend. De communistische ij moest de hefboom worden van revolutie en er moest een cornmu- tische Internationale worden opge- t. Lenin wilde het staken van de 'log om de revolutie te kunnen voort- .en. Hij accepteerde welbewust de erlaag om op de ruïnen een nieuwe ^tschappij te kunnen opbouwen naar eigen communistische model. e bolsjewistische partij groeide snel. aprü 1917 had ze nog slechts 70.000 ^1 en in augustus reeds 240.000. ttaard was zij aanvankelijk nog zeer •s m de minderheid. Maar de bolsje- .'en traden zeer dynamisch op:: ze "den een hechte partij organisatie en ikten gebruik van dictatoriale mid- .™- Inüustriëlen, grondbezitters, of- sren, politici etc. werden verdacht ^aairt en lastig gevallen. De taktiek revolutionairen op alle sleutelposi- te manoeuvreren. Die taak werd ral uitgevoerd door Jozef Stalin, de Mteur van het rode blad de Prawda, leider die veel routine had in aller- evolutionaire acties en over een gro- ■Seslepenheid beschikte. kregen de bolsjewisten spoedig de «lerheid in de Sovjets en verover- JU de regeringsmacht in de oktober- wutie van 1917. Al was deze van een >^i genalte dan de Franse van 1789, Kan m belangrijkheid beide op één zetten. Vooral Trotzki heeft daarin t,rote rol gespeeld. Het duurde ech- ™g een aantal jaren vóór de com- snsche heerschappij over Rusland sermate was geconsolideerd. laatste jaren van zijn leven was n ongeneeslijk ziek. Hij stierf in dan een hersenbloeding. Hoewel hij -m P°'itieke testament voor Stalin v= "r™"^ had zag deze toch kans van de macht meester te maken. Zo na het Leninisme het Stalinsme. DIRKSLAND Kinderen werken voor het zwemhad Zaterdagmiddag hielden 9 kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar een bazar. Zij verkochten er hun zelf gemaakte voorwerpjes, waaraan zij gedurende de hele winter hadden gewerkt. Het ge heel was heel goed opgezet. Zij hadden er, als op een grote bazar ook een sjoelbak en andere attrakties. Het was voor deze ondernemende kinderen een fijne en goed geslaagde middag, die f 112,opbracht. Zr. Gorissen mocht dit bedrag in ontvangst nemen voor het zwembadfonds. De namen van deze kinderen zijn: Dany, Kees en Marja de Leeuw. Adry en Koby Grootenboer. Marja Jelier en Marjan Zoon. Erick Snijder en Ad. Hameete. Bravo meisjes en jongens, met jullie hulp zal het zwembad er zeker komen. De diepvrieskluis aan de Peuterdij k is onklaar geworden, zodat men ver plicht is alle consumptie er uit te ha len. Daar deze niet raer hersteld zal wor den kan de vereniging worden ontbon den. Op maandag 4 mei a.s. des avonds kwart over acht zal in de Ned. Herv. Kerk een bevrijdingssamenkomst wor den gehouden onder leiding van ds. H. Kraaij, met medewerking van de M.V. en Zangvereniging. Burg. Stand. Geboren: Lidia Johanna Maria, dochter van J. v. d. Velde en L. Bestman; Abraham Stoffel, zoon van J. v. d. Velde en M. A. van Dam. Benoeming. De heer J. Kruidenier, onderwijzer aan de Prins Johan Friso school, is in gelijke betrekking benoemd aan een der chr. scholen te Gouda. Gevaarlijk. De scheidingsmuur aan het schoolplein die onlangs van ge meentewege gedeeltelijk is afgebroken en nog niet is afgemaakt, is een gevaar voor de schooljeugd, wegens de bouw valligheid. Het is te hopen dat men dit spoedig hersteld eer dat er ongelukken plaats hebben. MIDDELHARNIS Ophalen huisvuil Te Stad aan 't Haringvliet en. Nieuwe Tonge zal er i.p.v. op 30 april op vrijdag I mei huisvuil worden opgehaald. In de week van 4 t.m. 8 mei wordt er slechts éénmaal vuil opgehaald en wel op woensdag 6 mei. Te middelharnis wordt de route van 30 april gesplitst en wel als volgt: waar anders op donderdagmorgen het vuil opgehaald wordt, zal dit nu op w^oens- dagmiddag 29 april geschieden, terwijl de route van donderdagmiddag op vrij dagmorgen gereden zal worden. In de week van 4 t.m. 8 mei wordt ook hier slechts éénmaal vuil opgehaald en wel als volgt: maandag 4 mei: normaal; woensdag 6 mei: de route, welke anders op dinsdag gereden wordt; vrijdagmorgen 8 mei: de route, welke anders op woensdagmorgen gereden wordt. De vuilnisbelt zal deze weken op de volgende namiddagen zijn opengesteld: 29 april, 4 mei en 6 mei. MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK Succes voor Muziekschol leerlingen Zaterdag 25 april namen 4 leerlingen van dhr. Verdonk deel aan het jaarlijk se concours, district Zuid-Holland van de Ned. Accordeonisten Associatie ge houden te Schiedam, Waren de resul taten vorig jaar al bijzonder goed, dit keer kan van een groot succes worden gesproken. Lia de Lignie uit Sommels- dijk behaalde in haar afdeling met 83 pnt, de provinciale titel met een prima uitvoering van een hedendaagse com positie van dhr. Verdonk. In hun res pectievelijke afdelingen bezetten Lia de Bakker (den Bommel) en Marja v. d. Zande (Stellendam) de derde plaats zodat ook zij uit mogen komen op het Nationaal kampioenconcours te Zeist op II oktober. Ook Marjo Buskop (Som- melsdijk) leverde een goede prestatie al had ze deze keer minder geluk. Lia de Lignio behaalde tevens het op één na hoogste aantal punten van het gehele concours, in dit gezelschap van eerste klas solisten een prachtige prestatie. NIEUWE TONGE Kerkdienst. Hedenavond, dinsdag, om 7.30 uur hoopt ds. P. Blok voor de Ger. Gem. alhier voor te gaan. OOLTGENSPLAAT Beroepententoonstelling en ouderavond De Organisatie Commissie Beroepen- tenoonstelling, die indertijd door de Flakkeese Gemeenschap in het leven is geroepen, zal in samenwerking met het Gewestelijke Arbeidsbureau, heden dins dag 28 en woensdag 29 april in het ver. gebouw „'t Centrum" een beroepenten toonstelling organiseren voor leerlingen van de zesde klassen van de Lagere Scholen, hun ouders en belangstellen den. Naast een aantal foto's (120) waar op een groot aantal beroepen in beeld is gebracht, zal er ook deskundige voor lichting worden gegeven. Aan de ten toonstelling is ook ouderavond verbon den en wel heden dinsdagavond om 7.30 uur. Programma Koninginnedag In de week van 30 april tot en met 5 mei is door het bestuur van de „Oran jevereniging" een gevarieerd program ma samengesteld. Koninginnedag (30 april) staat in het teken van de jeugd, 's Morgens om 8 uur begint de dag met klokgelui, om 8.30 uur worden de kinderen opgehaald op hun scholen en gaat het naar het Bejaardencentrum, waar onder de pad vinderij de vlag wordt gehesen. Te 9.30 uur volgt er een aubade voor het Raadhuis, waarna een ballonwedstrijd. Om 10.30 uur begint de rommelmarkt op de Voorstraat en om 11 uur worden de kinderen op hun scholeri getracteerd. 's Middags. Om 2 uur beginnen de kinderspelen op de Voorstraat met prijs uitreiking. De optocht met versierde fietsen voor kinderen tot 15 jaar begint ditmaal om 6 uur, wraarna met een lam pionoptocht te 8.15 uur de dag wordt gesloten. Etalagewedstrij d Deze week organiseert de Plaatselij ke Middenstandsvereniging in samen werking met de Oranjevereniging een etalagewedstrijd. In 25 winkels zullen gedurende een viertal dagen (29 en 30 april en 1 en 2 mei) letters worden ge plaatst in de etalage (elke dag een an dere kleur), waaruit een toepasselijke zin moet worden samengesteld. Er zijn mooie prijzen aan verbonden. Formu lieren inleveren vóór 5 mei bij Ver- maat's Drukkerij. Autorit bejaarden Zaterdag 2 mei is er een autorit voor de bejaarden boven de 65 jaar. De tocht gaat door naburige gemeenten. Opga ve is nog mogelijk bij mevr. Geerts- Quispel, tel. 214 en de heer J. J. Mooij- aart, tel. 581. Morgenavond woensdag 29 april wordt in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Middelharnis, aan de Chr. de Vries- laan, in een speciale dienst het nieuwe orgel in gebruik genomen. Deze dienst wordt geleid door de con sulent ds. P. Blok te Dirksland. In deze dienst zal het nieuwe mechonesche sleeplade orgel bespeelt worden door de heren H. A. van Egmond te Lexmond en P. Wols te Rotterdam-IJsselmonde. beide adviseurs van de orgelbouwadvir ,,j commissie van de organisten verenigiRë der Geref. Gemeenten. Het nieuwe orgel werd onder hun advies en toezicht gebouwd door de or gelbouwer Ernst Leeflang in Apeldoorn en is geplaatst boven de kansel. Het nieuwe instrument heeft 13 stem men verdeeld over hoofd- en onderwerk en pedaal. Deze speciale dienst begint om half acht n.m. Van de gehouden wedstrijd 22 april 1.1. was de uitslag: Colonne Ouddorp 210 pnt. colonne Stellendam 201 pnt., co lonne Mijnsheerenland-Westmaas 169 pnt., colonne Middelharnis 169 pnt. De eerste prijs werd behaald door de colonne ploeg van Ouddorp. Deze ploeg zal op 9 mei naar Gorinchem gaan als afgevaardigde van het district Zuid Hollandse Eilanden naar de Geweste lijke wedstrijden. De behaalde punten aan de comman danten van de ploegen waren: Middel harnis 120, Ouddorp 115, Mijnsheren- land-Westmaas 95, Stellendam 70. De prijzen werden uitgereikt door de rayon-voorzitter burgemeester W. van der Harst. De heer B. van Dongen te Dirksland, penningmeester van het van Weel- Bethesda ziekenhuis te Dirksland heeft j.l. vrijdag voor zijn functie bedankt. De opnieuw gerezen moeilijkheden rond om de Economisch-directeur, dhr. van Oortmerssen liggen mede aan zijn be sluit ten grondslag. Dhr. van Dongen verklaarde: „We dachten dat de moeilijkheden voorbij waren en dat we weer konden gaan wer ken wat ik met genoegen zou hebben gedaan. Nu het weer opnieuw begint, nu weer zullen moeten confereren en verklaren, waarbij alles op het dage lijks bestuur terecht komt nu moet ik tot de conclusie komen dat me daar voor de tijd ontbreekt." Dhr. v. Dongen was vertegenwoordiger voor de gem. Dirksland. Ook dhr. S. Dekker te Nieuwe Tonge heeft te kennen gegeven als bestuurslid te bedanken. Hij had zijn medebestuurs leden van dat voornemen al eerder in kennis gesteld maar recentelijk heeft hij zijn besluit aan de Herv. diakonie van Herkingen, voor wie) hij zitting had, medegedeld. Vanavond zal het bestuur van het zie kenhuis opnieuw bijeenkomen. Pissend en het kader van de herden king der oorlogsslachtoffers is door hen die in 1943 voor de arbeids-inzet en in 1944 middels razzia's naar Duitsland werden vervoerdmede ook de onder duikers het initiatief genomen om hen, die uit deze gemeenschappen, daar bij het leven lieten op passende wijze te herdenken. Op vrijdag 1 mei a.s. te Acthuizen waar om kwart voor zeven (namiddag) een kerkdienst zal zijn waarbij U al len wordt uitgenodigd tijdens deze kerkdienst zal de zeerw. heer Pastoor Danckaarts een kort „In Memoriam" houden. Na de kerkdienst rond half acht zal in samenwerking met enkele familie leden van de slachtoffers door burge meester van der Harst een krans, bij het monument worden gelegd en hij ook met enkele toepasselijke woorden de ge vallenen zal herdenken. Voorst is het plan opgevat om na de kranslegging voor de onderduikers en degene die in Duitsland zijn geweest tijdens de oorlog een eenvoudige koffie maaltijd te houden, waarbij dan ook de echtgenote eventueel verloofde van die personen, bij worden uitgenodigd in de zaal van café van Egmond. Onderstaand worden de vertrektijden vermeld van de bus die a.s. donderdag (Koninginnedag) naar Hilversum zal rij den voor bezoek aan de daar te houden zendingsdag van de Ger. Gemeente. Ouddorp, Ring 7.00 uur Goedereede, bushalte 7.05 uur Melissant, Julianaweg 7.10 uur Dirksland (Ger. Gem.) 7.25 uur Herkingen (Visbank) 7.20 uur Middelharnis (muziektent) 7.15 uur Nieuwe Tonge, molen 7.20 uur Ooltgensplaat (Weespad) 7.30 uur Bij de ingekomen stukken van de morgen te houden raadsvergade ring wordt door b. en w. vermeld het verzoek van dhr. C. Sandifort, Oude Nieuwlandseweg 22, hem vergunning te verlenen voor de bouw van 14 zomerwonlngen, dit, in afwijking van het bestemmings plan „Buinlust". De bevoegdheid daartoe is aan het college van b. en w. maar zij achten het verzoek van dhr. Sandifort om meerdere redenen niet voor inwilliging vat baar. In de verklaring van hun stand punt wijzen b. en w. primair op een onjuiste mededeling van dhr. San difort als zou het 'oetreffende uit breidingsplan niet aan hem bekend zijn geweest. „De waarheid is," al dus het college „dat betrokkene het plan. tweemaal heeft ingezien zowel vóór de vaststelling door de raad als daarna op het spreekuur van de burgemeester." Voorts wijzen b. en w. erop dat het door dhr. Sandifort Ingediende plan in strijd is met het goedgekeurde be stemmingsplan „Duinlust" en een ander bezwaar is dat het zich be perkt tot het eigendom van dhr. Sandifort. „Het komt ons voor zo verklaren b. en w. dat een be- bouwingsplan zich zal moeten uit strekken over het gehele voor de bouw van zomerhuizen aangewezen blok. B. en w. constateren dan ook dat het verzoek van dhr. San difort niet voor opname in de door het college vast te stelen detaille ring in aanmerking komt. De N.iV. Projectontwikkelingsbu reau voor Bouwnijverheid te Schie dam heelt belangstelling voor het bestenmiingsplan „Nieuwe Oost dijk" te Goedereede. Op deze me dedeling zouden een reeks uitroep tekens moeten volgen omdat tot dusver alle pogingen om dit project te realiseren zijn stuk gelopen ter- wyi de thans geïnteresseerde seri euze plannen heeft. Dat moge o.m.. biyken uit de bereidheid een optie rente van T>/o per jaar over een door de gemeente geïnvesteerd be drag van f 600.000,— te betalen en dat ingaande per 1 jan. 1970! Het geïnteresseerde bureau ziet echter niets in veri/.rezenlijiiing van de stedebouwkundige opzet van het plan, dat vooral uit financieel oog punt. Daarom zullen b. en w. de raad in de morgenavond te houden raads vergadering voorstelen van handha ving van het huidige bestemmings plan af te zien en een wijziging daar van tot stand te brengen in samen werking tussen de gemeente en het project ontwikkelingsbureau dat voor haar rekening een bekend ar chitectenbureau zal inschakelen. Het projectontwlkkelingsbureau denkt aan het creëren van ruimte voor 330 woningen waarvan 60 van het drive-in-type, 40 semi-bunga- lows en 230 eengezinswoningen. Om tot een gewijzigd plan te komen is een z.g. nastrevingsovereenkomst op gesteld welke de vaststelling door de raad behoeft. Daarin is tevens de optie verlening geregeld, dit, om de geinteresserde in de gelegenheid te stellen de realiseerbaarheid van de bebouwing in dit plan aan een nauw gezet onderzoek te onderwerpen, mede gezien in het licht van de tot standkoming van de toekomstige ont sluiting van de kop van het eiland. B. en w. stellen de raad dan ook voor de nastrevingsovereenkomst vast te stellen. Vaststelling voorbereidingsbesluit. Nu voor „de Nieuwe Oostdijk" een serieuze belangstellende is gevonden is b. er w. veel aan gelegen het ge bied zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Daarom achten zij het ge wenst dat voor dit gebied een voor bereidingsbesluit wordt vastgesteld, voornamelijk gericht op de gronden in de zuid-westhoek van het plan met de bestemming „agrarische doel einden met bebouwing, bergplaatsen" welke gronden geen gemeenteeigen dom zijn. „Het is duidelijk aldus bij en w. in hun praeadvies dat het gebruik maken van deze bevoegdheid door de rechthebbenden onaan vaardbare consequentie zou geven, zowel voor de stedebouwkundige vormgeving als voor de financiële opzet van het nieuwe plan." Bij vast stelling van het voorberep-dingsbe- sluit zullen de bouw^activiteiten in het plangebied achterwege moeten blijven. Wel kan vergunning wor den verleend voor bouwwerken die in het plan passen, dit, met toestem ming van Gedeputeerde Staten. Wanneer de raad van Goedereede in haar morgenavond te houden raadsvergadering met het voorstel van b. en w. tot verkoop van bouw grond accoord gaat staat er in Stel lendam, in „den Aanwas" een wo ningbouwproject geboren te worden. Aspirant koper van de 1.22.88 ha. is Fort Montagebouw N.V. te Woudri- chem, die voornemens is er 70 een gezinswoningen en 22 autoboxen op te bouwen. De grondprijs hebben b. en w. af gestemd op een eerder genomen raadsbesluit (minimum verkoopprijs bouwgrond f 4620,per woning en f 891,per autobox) welke minima zij hebben verhoogd tot resp. f 6000,- en f 1000,waarbij als kwantiteit het aantal eenheden is aangehouden dat op de onderhavige gronden krachtens het bestemmingsplan kun nen worden gebouwd; dat bleken 81 woningen en 22 autoboxen. Aldus kwam een grondprijs van f 508.000, tot stand, welk aanbod door de aan vrager is geaccepteerd. In het artikel in ons vrijdagnummer, onder de kop: „Veel animo voor de raadszetels in Flakkeese Gemeenten" zijn helaas twee foutive vermeldingen gemaakt, beiden bij de AR in de ge meenten Middelharnis en Dirksland. In Middelharnis is geen reden te ver onderstellen dat dhr. G. A. J. Opstelten niet zal terugkeren, de A.R. behoeft daartoe geen zetel te winnen maar zit nu reeds met 4 zetels in de raad. In Dirksland zal ook dhr. J. Witvliet te rugkeren die als 4e op de gecombineerde lijst met de CHU staat. De heren wier vertrek we hadden verondersteld heb ben zich letterlijk anti-revolutionair ge toond, ze hebben niet geprotesteerd. Niettemin gaarne bovenstaande rectifi catie en excuses. In „De Wachter Sions" laze we, dat door de Classis Barneveld (van de Ger. Gem. in Ndl.) op 15 april aan ds. C. v. i d. Woestijne op zijn verzoek emeritaat is verleend. Dit emeritaatschap houdt niet in, dat ds. v. d. Woestijne nu be- roepbaar is in de gemeente, maar wel, dat hij op verzoek zich ergens zou kun nen vestigen, om daar ter plaatse de ge meente zoveel mogelijk te dienen. Vol gens dit bericht zal hij in gemeenten, waar hij verzocht wordt een spreek beurt vervullen. De 13-jarige LTS scholier Piet van Seters uit Stellendam is gistermiddag toen hij op de fiets de Prov. weg bij Sommelsdijk overstak door een auto ge schept en ernstig aan het hoofd ver- w^ond. De toestand van de jongeman die in het ziekenhuis is opgenomen is thans redelijk ofschoon het letsel zich ernstig had laten aanzien. Het ongeluk gebeurde toen de scholier vanaf het fietspad de NIeuwlandsedijk op wilde rijden om via het Dirkslandse Sas naar Stellendam te rijden. Waarschijnlijk heeft hij de naderende auto die werd bestuurd door dhr. P. Poortvliet uit Dirksland te laat opge merkt.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1970 | | pagina 1