«iiAnoEn niEuws i MET RAAD SN DAAD I reportages Voor en tegen FLUOR Zeeuwse wandelingen torm over Reimerswaal f BUIJSSE Dit jaar „Frühlingsstimmen" in maart? De grote liefde n i STIJLGROEP C. KIEVIT Zn. t *blad Vrijdag 13 februari 1970 No. 3862, Ulv Modehuis Centrale Verwarming WEERPRAATJE FOTOGRAFIE J. ZANDSTRA Bilzondere Neder landse frankeerzegel (Wereldtentoon stelling Osaka) Re; ag;l; lijnen - de clitf,; kennis t aar/aart' zijn ki' llllllll UMPT dit artilcel zullen we zien hoe „het ^htig Reimerswaal" nog minder ftd dan een „gansche gheringhe plaet- P(een uitspraak van ds. Schepers uit vorige stukje), het verdween van deifeai'dbüdem. Éde reeds genoemde brand van die 2/3 deel van de stad in de as brak er in 1520 weer een grote brand uit. Meer dan 300 huizen, een n vertiï aantal pakhuizen gevuld met koopwa- hij vvei" ren, vele weefgetouwen (waar men vlas tot linnen verwerkte) en een klooster wefden vernield. Ondanks een vroeger gegeven verbod waren er nog veel hou ten huizen met rieten daken, terwijl de uddorp biusapparaten onvoldoende waren. Deze brand, gevoegd bij de heersende pest, veroorzaakte heel wat ellende en armoede. Stormramp van 1530 Dan breekt het rampjaar 1530 aan, dat het begin van het einde der stad wordt, 't Is de 5e november, later ge- |--f;, noemci Sint Felix' kwade zaterdag. De |i!5'i\ wind die de vorige dag west geweest is veranderd tussen 8 en 9 uur 's morgens in een noordwesterstorm. Vergezeld van een hevig onweer en zware stortregens duurt de storm tot de volgende namid- Haringv; ^^g g Om 2 uur zal het vloed zijn, maar een paar uur vroeger tegen de middag staat het water al gelijk met de kruin van de 't Wordt nog erger. Ten oosten van Reimerswaal wordt de uitwateringssluis bij het dorp Kreke weggeslagen. Even ten westen van de stad hebben de gol ven een gat in de dijk geslagen, op de plaats waar vroeger de Vernoutsee stroomde. Het gat is op die eerste dag nog maar 5 voet breed, maar het door jagende water holt het steeds meer uit. Uit de geschiedenis van Walcheren van 1944—'45 en uit de februariramp van 1953 weten we, hoe diep zulke gaten na verloop van enige tijd kunnen worden. Graaf Adriaan van Lodijcke, tevens heer van Reimerswaal, houdt op zijn kasteel juist een doopfeest ter ere van zijn pasgeboren zoon. Hij wordt gewaar schuwd voor het gevaar dat hem be dreigt en hij lacht. Volgens de over levering wilde hij n.l. van de Schelde naar zijn kasteel een nieuwe haven la ten delven. Nu kan hij die kosten spa ren, nu arbeidt de zee voor hem! Maar de zee werkt meer dan hij verlangt. Als zijn ogen open gaan voor het gevaar dat dreigt, is het te laat. Was hij bij tijds op zijn post geweest, misschien had men de dijkbreuk kunnen stuiten. Op een vlot weet deze als streng be kend staande heer met zijn zachtzinnige vrouw Johanna van Glimes Bergen op Zoom te bereiken. Na twee jaar sterft ze, haar man twee jaar later. In de kerk te Bergen op Zoom is een monument Voor het ongelukkige echtpaar. 1957 1905 19C9 19C8 1966 1967 19S7 19Ö6 1968' 1967 1909 1968 jk. (01879) Slechte dijken ntrolebil; nleiding bben op dhr. A. t. Tot zover de overlevering. Het is ech- ter niet billijk alle schuld op de graaf 11e spaait Lodijcke te werpen. We moeten ook een deel van de schuld toeschrijven aan lïeïï de dijkbesturen. In Reimerswaal zetel de het dijkbestuur van de watering be- oosten Yerseke, dat bestond uit een dijkgraaf en enige gezworenen. Meer malen is er onenigheid tussen het dijk bestuur en het stadsbestuur. Ieder wil op eigen manier dijken verbeteren, ze willen de lasten op elkanders schouders schuiven met als resultaat dat er niets wordt gedaan, in ieder geval niet ge noeg. Daarbij komt ook nog dat lang tin 'rhi niet alle leden van het polderbestuur lltóriB voldoende bekwaamheid hadden. En als ik lees dat de dijkwerkers soms meer an OOSl: [jjj jjgj jjjgj, j^y j^g^ werk zaten, or de ba vroeg ik me af of deze hun werk vol doende hebben afgeleverd. Door al de ze oorzaken krijgen we dit treurig re- eK j|5' sulfaat: een vruchtbare landstreek met 3e< 18 dorpen staat onder water, sommige dorpen voor altoos. Ik noem enkele na men; Tolsende, Couwerve, Broecke, Everswaert, Schoudee, Nieuwlande, Dui- naet ce yg„gg Lodijcke, Nieuwkerke, Maire, Vmkemsse, Hinkelnoord, totaal een op pervlakte van ruim 22.000 gemeten (bij na 9000 ha). Velen hebben geen gele genheid zich te redden en komen in de !n om, ook veel vee verdrinkt. financiec stingen 635,— ge leeftijü] velijke ree: Diiiloi'' Elders in Zeeland Niet alleen in deze streek, de Brede Watering beoosten Yerseke heeft de storm ernstige gevolgen gehad. Ook de 32.000 gemeten van de watering bewes- ten Yerseke lopen onder, het water stroomt tot bij de Ganzenpoort te Goes. Ook het eiland Borssele loopt onder wa ter, evenals St. Philipsland. Het 14.000 gemeten grote Noord-Be veland overstroomt helemaal en eerst in 1598 begint men weer met de inpol dering. Op Walcheren worden veel dijken be schadigd, een gedeelte van het eiland staat drie weken onder (zout) water. In Cadzand stromen 9 polders vol, in het Hulsterambacht niet minder dan 36. In Zeeland, Holland, Brabant en Vlaanderen worden in totaal 400 paro- chiën overstroomd. Was het water nog een halve span hoger gestegen, dan zou vermoedelijk heel Zeeland en half Vlaan deren ondergelopen zijn. Het oude rijmpje „Holland en Zeeland wel beklagen mag Sinte Felix' quaden zaterdag" bevat helaas droeve werkelijkheid. Stormramp in 1532 Onze landsheer Karel V laat een on derzoek instellen naar de aangerichte schade en de toestand der dijken. Hij stuurt wat geld om het verwoeste te herstellen. Door verschil van mening hoe men het geld het nuttigst zal be steden, schiet het met de wederopbouw der woningen en het versterken der dij ken maar langzaam op. Er is een oude spreuk: Wien water deert, die water keert, d.w.z. wie last van het water heeft, moet zelf de oorzaak van die overlast wegnemen. Zo ging het toen, men probeert het herstel van zich af te schuiven en er anderen voor laten opdraaien. En al het werken leek wel vergeefse moeite. Het leek wel of de vloek rustte op deze eens zo welvarende streek. Twee jaar later, op 2 november 1532, vernielt een nieuwe watervloed de vrucht van hun arbeid. Door twee grote dijkbreu ken, bij Creecke en Lodijcke, heeft het water opnieuw gelegenheid naar binnen te stromen. Menige polder gaat opnieuw, doch nu voor altoos, ten onder. In Reimerswaal staat het water 8 voet hoog in de kerk. In het zusterhuis ver drinkt een verpleegde en een innocente (achterlijke) zuster Clara, die gevlucht was „met haar hoofd in een der wijn- tonnen, menende haar daar te bergen: Godt hebbe haer zielen". Ook zijn er enkele dijkwerkers, die in polderketen verblijf hielden, verdronken.. Van het dorp Maire wordt verteld dat 50 personen op het dak van de kerk waren geklommen. Na 2 dagen en 3 nachten daar in gure novemberstorm te hebben doorgebracht, werden ze einde lijk gered. Middelburg L. van Wallenburg l ^GRONINGEN i NATUURLIJK BU MIDDELHARNIS £llllllllllilllIllllllllllllllllllllllilllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllUMinilllllllllllHIIIII^ In deze rubriek worden vragen be antwoord die van lezerszijde zijn ge steld. Iedereen kan van deze service kosteloos gebruik maken. Vragen op velerlei terrein kunnen ter beantwoor ding in deze rubriek opgezonden wor den aan onze redactie, Postbus 8 te Middelharnis. GELOOGDE KAST. Onlangs kocht ik een 200 jaar oude eikenhouten kast, die geloogd is met een oplossing van water en caustic soda. Volgens mij is dit loog niet voldoende geneutraliseerd, daar er nog steeds wit te vlekken in het hout verschijnen. Hoe kan ik deze vlekken afdoende bestrij den? Ik heb de kast al enkele malen in gesmeerd met een mengsel van pure, donkergekleurde bijenwas en terpen tine. Dit helpt maar tijdelijk. Antwoord: Dat die vlekken telkens weer terugkomen, wijst er op dat dit loog (caustic soda) inderdaad nog niet voldoende uitgewerkt is. Dit loog is in dat droge eikenhout diep doorgedrongen vandaar die vlekken,i Verwijder eerst met een ammonia-oplossing alle was énz. Behandel daarna de kast met veel warm water met een druppeltje soda erin. Dit moet u telkens herhalen, tot dat die caustic soda er uitgetrokken is. Voordat u de kast weer in de was zet, moet u het eerst maar op een plekje, b.v. aan de zijkant proberen of het hout nu zuiver is. Pas dan kunt u de gehele kast verder bewerken. Gebruik liefst blanke was, waardoor de mooie nerva- tuur beter uit zal komen. ONTWIKKELINGSHULP. Hoe komt de Nederlandse Investe ringsbank voor Ontwikkelingslanden in Den Haag ertoe een lening aan Chili te verstrekken onder garantie van de Staat der Nederlanden? Chili heeft een 20-jarige overeenkomst met Anaconda verbroken na 2 jaar en Anacondamijnen in Chili onteigend. Antwoord: De Nederlandse Investe ringsbank voor Ontwikkelingslanden werkt met geld van en gegarandeerd door de Staat der Nederlanden. Be hoefte aan middelen kunnen o.m.i wor den verkregen door het plaatsen van obligatieleningen op de kapitaalmarkt. Zoals de bank u geschreven heeft, kun nen zij zich niet veroorloven met der den in discussie te treden over het door haar gevoerde financiële beleid. Als Nederlander zou u met hulp van een lid van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal zich nader kunnen laten informeren over het financiële beleid van deze bank en over de door u ge noemde kwestie-Chili. Voor het overige is het zeker dat wij meer dan eens ontwikkelingshulp verstrekt zullen heb ben en ook nog zullen verstrekken aan landen die ons minder goed gezind zijn of aan landen, die aan Nederlandse on derdanen schade berokkenen. Denk eens aan Indonesië! Het gaat er bij die hulp niet om of wij of onze landgenoten ermee gebaat of gevrijwaard zijn, maar het gaat er om dat een achtergebleven gebied er een betere economie kan opbouwen. Het moet u daarnaast uit tal van voorbeel den uit de geschiedenis bekend zijn dat politieke en/of financieel-economische operaties tussen landen niet steeds pa rallel lopen met hetgeen wij onder fat soen verstaan. POSTZEGELS. Zijn voor postzegelverzamelaars de z.g. „strips" (2 of meer van dezelfde aan elkaar in horizontale of verticale rij) en „bloes" (4 maal dezelfde postzegel in een vierkant) meer waard dan enkel voudige exemplaren? Zijn ongestem pelde z.g. postproche"-zegels meer waard dan gestempelde? En wordt in dit laatste geval de waarde ook beïn vloed door die stempeling (vooral licht SOMMELSDUK Telefoea (01870) 2609 stempelen en liefst niet over het gelaat van afgebeeld persoon)^ Antwoord: Dat strips en bloes van dezelfde postzegel aanéén per exem plaar meer waard zijn dan de losse, geldt alleen voor postzegels, ouder dan 1913. In het algemeen zijn ongestempel de zegels meer waard dan gestempelde, maar er zijn uitzonderingen, bijv. die van Curagao. Dat zeer zwaar gestem pelde zegels, die daardoor haast niet herkenbaar zijn, minder waard zijn dan licht gestempelde, spreekt voor zichzelf. GABRIëL SMIT. Kunt u mij een levensbeschrijving ge ven van Gabriel Smit? Antwoord: Wij kunnen u enige alge mene gegevens verstrekken over de Ne derlandse letterkundige Gabriel Smit. Verdere bijzonderheden kunt u hem zelf vragen, als wij u zijn adres geven: Gooiersgracht 161, Laren N.H., telefoon 02153-4975. Gabriel Smit werd op 25 februari 1910 te Utrecht geboren. Be halve zijn boeken, die hij schrijft, werkt hij voor verscheidene dagbladen als toneelkriticus en boekbespreker. Ook was hij enkele jaren letterkundig redacteur van de Gooi- en Eemlander en wethouder van de gemeente 's-Gra- veland. Aanvankelijk behoorde hij tot de Oud-katholieke Kerk, maar ging la ter over naar de Rooms - Katholieke Kerk. Zijn verzen zijn over het alge meen zangerig en romantisch en geven expressie aan het innige geloofsleven van een enigszins weemoedige persoon lijkheid. Wij noemen van zijn werken: Overspel, Weerklank, Maria-lof en andere ge dichten. Sonnetten, zeven Marialegen den, Ik geloof, terwijl zijn herdichting van de Psalmen (1952) grote verdien sten bezit. HARTSLAG. Wat is een normaal aantal hartslagen voor een volwassen mens per minuut? Antwoord: Er kunnen tussen de men sen grote verschillen bestaan, terwijl voor elk de toestand persoonlijk nor maal kan zijn. Verder speelt de leeftijd een grote rol. Gemiddeld bedraagt het aantal slagen per minuut 60 a 70, maar bij jonge kinderen kan bijv. 90 heel normaal zijn en bij oude mensen bijv. 50 ook. Eigenlijk kan bij ieder mens door de behandelend geneesheer op de lange duur vastgesteld worden, wat voor hem of haar een normale hartslag is. Verder maakt het, zoals u verder al gedeeltelijk veronderstelt, verschil of het lichaam in toestand van rust ver keert tijdens slaap, liggend, staand of lopend, bij lichte of zware arbeid enz. Want altijd zal als er ergens in het lichaam verhoogde behoefte aan voed sel ontstaat, het hart door verhoogde activiteit daarvoor zorgdragen. Ook de maaltijden oefenen invloed op de bloedsomloop uit, doordat de maag en ingewanden dan om verhoogde bloedtoevoer vragen.i Of er tussen 's morgens en 's avonds verschil bestaat, hangt natuurlijk geheel af van de leef wijze van de persoon, maar de tijd van de dag als zodanig oefent geen directe invloed uit, zoals wel uit het boven staande valt af te leiden. Tenslotte noemen wij nog één belang rijke faktor bij de frekwentie van de hartslag, waarnaar u niet vroeg, maar die misschien wel de belangrijkste is, n.l. de gemoedstoestand. Een zenuwach tige, drukke, haastige leefwijze heeft een nadelige invloed op de bloedsom loop. Een rustige, beheerste leefwijze is daarom voor ieder mens aan te bevelen. OLIJFOLIE. Als ik van de zomer naar Spanje ga, kan ik dan mijn huid insmeren met olijfolie tegen zonnebrand, of is dit na delig voor de huid? Antwoord: Om te beoordelen in hoe verre het gebruik van olijfolie op de huid in warme landen nadelig voor u zou kunnen zijn, dient een vakkundige op het gebied van de huidverzorging vast te stellen welk huidtype u hebt en u in verband daarmee verantwoorde ad viezen te geven. Wij kunnen alleen in het algemeen zeggen, dat mensen die naar Spanje gaan, dit eenvoudige en goedkope middel veelal met goed ge volg toepassen, maar u zekerheid geven, dat u er geen enkele schade van zult ondervinden, kunnen wij niet. Er zijn nu eenmaal zeer gevoelige huidtypen, die heel weinig verdragen kunnen. Mocht dit met een van u het geval zijn, dan kunt u altijd nog advies vragen aan één der plaatselijke schoonheidsspecia listen. BEDRIJFSVAKANTIES. Hoe liggen dit jaar de vakantieperio den in de verschillende bedrijfstakken? Antwoord: De vakantiespreiding die de Stichting van de arbeid in overleg met het bedrijfsleven voor 1970 heeft geadviseerd, komt op het volgende neer: Ie periode: 29 juni t.jn. 11 juli voor het gedeelte van Nederland bezuiden de grote rivieren. 2e periode: 13 juli t.m. 25 juli voor (van onze weerkundige medewerker) Het weer in deze winter is geken merkt door een serie kou-invallen. Daarbij is het echter slechts op een be perkt aantal dagen tot strenge vorst gekomen. Telkens wanneer het Skandinavische maximum zijn stekels opzette en het menens leek te zullen worden kwam er weer wat tussen in de vorm van een sneeuwstorlng of een dooiwind. Daar door behield het winterweer in Neder land een halfslachtig karakter, waar bij het in Groningen wezenlijk kouder was dan in Zeeland. In Skandinavië en aanvankelijk ook in Duitsland werd wel een strenge vorst geprolongeerd. Tot in de huidige maand duren daar de kou- invallen voort, maar vastgesteld kon worden, dat zij gaandeweg minder in drukwekkend zijn geworden. De laat ste tijd zet de westelijke circulatie nu en dan tot over West-Europa door. Men zou kunnen zeggen, dat de win ter van 1969 - 1970 groot is geweest in het kleine. En hoe zijn de vooruitzichten voor maart? Op het eerste gezicht lijkt een redenering in „Ijselijke" trant vrij lo gisch. Immersde Oostzee is de afgelopen maanden vrij sterk verijsd. Nu nog elke morgen om 10 voor 12 draait de spreker van radio Kalundborg de circa 250 codeberichten over de ijs- situatie in de Deense wateren af. Wat zou meer voor de hand liggen dan het rekenen op een koude maart met fre quent ijzige winden uit het Noord- Oosten? Wij zijn daarvan echter niet helemaal Aan de weerldtentoonstelling in Osa ka, die dit jaar wordt gehouden, zal de Nederlandse PTT aandacht besteden door uitgifte van een bijzondere fran keerzegel. De aan Expo 70 gewijde zegel is de eerste die ons land ter gelegenheid van eeri wereldtentoonstelling uitgeeft. De zegel werd ontworpen door Wim Crouwel, te Amsterdam, die ook mee werkte aan de vormgeving van de Ne derlandse inzending voor Expo 70. Van 10 maart a.s. 11 april 1970 en verder zolang de voorraad strekt zal op alle postinrichtingen in Nederland de zegel in de waarde van 25 cent zon der toeslag verkrijgbaar zijn. De zegel toont een gestileerde weergave van het Nederlandse paviljoen op de wereld tentoonstelling te Osaka. Naast de land- en waardeaanduiding is als bijzon dere tekst: „Expo '70 Osaka" opgeno men. De kleuren zijn oranje-rood, don ker zilvergrijs, licht zilvergrijs en blauw. N.- en Z.-HoUand, Utrecht en Gelder land, ten noorden van de rivieren en voor de metaalindustrie in het gehele land. 3e periode: 27 juli t.m. 8 augustus voor het oostelijk en noordelijk deel van Nederland, de gehele bouw- en textiel nijverheid. SANNE VAN HAVELTE. De schrijfster Sarme van Havelte, werkt die onder haar eigen naam of is dit een pseudoniem? Antwoord: Sanne van Havelte is een pseudoniem voor Suzanne van Hamers- velt. (Nadruk verboden.) overtuigd. Gekeken) naar het type win ter: uitgesproken koude december (min der koude januari) opnieuw een iets ho ger temperatuur-gemiddelde in februari zijn wij geneigd te geloven, dat maart dit jaar best eens normaal of zelfs het zachtst kan uitvallen.i Ook de statistiek wijst in deze richting, vooral over het tijdperk 1813 - 1819. Hieronder valt ook de voor ons belangrijke „spiegelperiode" van na 1873. (Net als nu was er toen een afneming van de veranderlijkheid der zonnevlekken). Op één uitzonde ring na: de extreem lange en strenge winter van 1845, die van een totaal an der type was dan de winter, die wij nu beleven, werden alle winters met het hierboven omschreven signalement ge volgd door een te zachte maart. Daar bij kwam het meermalen voor, dat de temperatuur tot 20 graden boven O kwam of deze limiet zelfs overschreed. Laten wij hopen op een reprise. (Nadruk verboden) Het parade-paard van de voorstan ders van gefluorideerd drinkwater, de gemeente Tiel, loopt lelijk mank. Zeven tien jaar geleden ging 'Tiel omwille van de wetenschap een koen experiment aan, door zich beschikbaar te stellen als fluor-proefkonijn. Het drinkwater van Tiel werd van een zorgvuldig be studeerde fluor-dosering voorzien en tegelijk begon een nauwgezet onderzoek naar de toestand van de gebitten van de Tielse jeugd. Eenzelfde onderzoek werd ingezet in Culemborg, waar ech ter geen fluor aan het drinkwater werd toegevoegd., Nu, zeventien jaar later, zit Tiel met de gevolgen. Een staalkaart van goede en slechte gevolgen, dat moet aan de hand van de onderzoekcijfers en inci dentele steekproeven worden aangeno men. De gebitten waren in het alge meen in betere toestand dan die in Cu lemborg, maar de nevenverschijnselen van het fluorgebruik deden de vraag rijzen of met de bestrijding van tandca- riës door dit middel de volksgezondheid zodanig schade leed, dat het middel er ger was dan de kwaal. De kwaal is erg genoeg. De abominabele toestand van de gebitten reeds op zeer jeugdige leef tijd is een verschijnsel waarover tand artsen en andere medische verzorgers zich terecht ongerust maken. In het al gemeen wordt ook niet getwijfeld aan de heilzame invloed van fluor op de gezondheid van de gebitten, maar de wetenschap ligt in een heftig onderling dispuut over de schadelijke gevolgen voor de rest van het lichaam, die de regelmatige en jarenlange consumptie van fluor kan hebben. In Tiel is men tot de ontdekking gekomen, dat een op vallende toeneming van bepaalde aan doeningen mogelijk verband houdt met de fluoridering van het drinkwater. Het drinkwater wordt door mensen van alle leeftijden en alle lichamelijke gesteld heden gebruikt. De fluor werkt niet meer op oudere gebitten, maar kan wel degelijk schadelijk zijn voor oudere mensen met ontvankelijkheid voor be paalde aandoeningen. Nu wil men in Tiel weer van die flu oridering af. Het experiment heeft lang genoeg geduurd, de resultaten zijn ge noegzaam bekend en de documentatie is compleet. Het gemeentebestuur wil nu het advies hebben van de Gezond heidsraad, een advies waarop trouwens ook veel andere gemeenten in den lande wachten. De vraag of fluor als een ge neesmiddel dan wel als een waterver- ontreiniger moet worden beschouwd, is eigenlijk nog niet officieel beantwoord ofschoon deskundigen het er wel over eens zijn dat zowel het een als het an der het geval is. Mocht dat officieel bevestigd worden, dan is fluoridering van het drinkwater onverantwoord en ongeoorloofd en moet de aanwending van fluor tegen tandbe- derf op andere wijze, onder strenge me dische controle en begeleiding, plaats- hebben.i Een strijd die de gemoederen de laatste jaren heftig heeft beroerd, zou daarmee zijn beslecht op de meest practische en veiligste wijze. (Haarlems Dagblad) MIDDELBURG Onderhoud Zandkreekdam. Door de rijkswaterstaat werd aanbesteed het on derhoud gedurende 1970 van de Zand kreekdam. en de vissershaven te Colijns plaat. Van de 5 inschrijvers was de fir ma H. van Sabbes te Goes met f 126.800 a het veiH ster vnn O' VERVOLGVERHAAL door M. VAN DER STAAL t aan !:lf' leuter id* erling ■xd lorna OL A f H-vVO ma M/J- eiding '-'f'' s. chrifttlii'^^ ijkheid i^ elke dunt''':: e afsprak' De zaak Vreeswijk- Harder blijft bestaan, maar zónder Harder, begrijpt u. Het zou trouwens een onbegonnen werk zijn, de saamgesmol- ten zaak weer in tweeën te splitsen Ik zei, dit niet te kunnen begrijpen en te moeten protesteren tegen deze han delwijzeProtesteert u maar, ant woordde de heer Baardman onverschil- ii?' wilt: procedeert u maar. Ik wil zorgen, dat Harder een schade loosstelling ontvangt, doch de boekhan del zal worden voortgezet zonder hem!" „En die man noemde zich een Chris ten!' 'riep de jonge Harder uit. „Een QUivel was hijIk doorzie heel zijn tac tiek: vaders onderneming ging best; die van Vreeswijk was slecht. Daarom moest de boekhandel van mijn vader worden mgepalmd. En toen hij het helemaal zo ver had gebracht, kon die domme en goedgelovige Harder heengaanZeg mij, meneer Heynsen, de voorgestelde schadeloosstelling was zeker heel ge ring, want de zaak Vreeswijk-Harder kon dat jaar bepaald geen hoge balans publiceren!" eindigde hij sarcastisch. „Inderdaad, zo is het," antwoordde de advocaat. „De goede zaak-Harder was door de slechte zaak-Vreeswijk opge slokt. En toen ik voor uw vader een ho gere schadeloosstelling eiste, zei de heer Baardman kortweg dat Vreeswijk er- der bankroet zou slaan dan een cent meer te geven En wat zal ik u zeggen, meneer Har der. Ik was een jong advocaat, die pas zijn praktijk begonnen was. Dat heeft financiële middelen, om uw vader bij te staan, had ik niet. En hij kon onmo gelijk een proces, dat jaren zou kunnen duren, bekostigen. Het enige, wat ik voor uw vader kon doen, was, te zor gen dat de band tussen hem en de heer Baardman finaal verbroken werd, zo dat deze nooit weer enige macht over hem zou hebben of pressie op hem zou kunnen uitoefenen." „Dat satanskind heeft geweten dat hij sterker stond dan vader „Financieel ja. Maar moreel niet." „Met dat al is vader door hem on gelukkig geworden. Hoe kan God, als er een God is, gedogen dat dit grote on recht ongestraft zijn gang kon gaan? Want terwijl vader, gelijk u zei, zware jaren van worsteling had, leefde de „vro me" bankier Baardman zeker in rijk dom en werd hij om zijn „godzaligheid" door de Christelijke wereld bemind en geëerd. En ongetwijfeld genoot de zaak- Vreeswijk na deze gebeurtenis de „ze gen van Boven" „U moet niet zo bitter spreken, me neer Harder," vermaande de advocaat. „Ik begrijp, dat het horen van deze ge schiedenis u zwaar moet vallen. Maar bedenk, dat het moeten doorleven van dit alles nog veel zwaarder is geweest. En toch: uw vader heeft leren verge ven, zij het dan ook na veel strijd. Ja, ik mag wel zeggen dat hij dankbaar was, later, toen het hem helder en klaar werd, dat God hem dit leed had doen overkomen, hem ten goede. Herinner u zijn boodschap: De grote liefde heeft mij mijn grote haat doen overwinnen..." Het was enige ogenblikken stü in het vertrek. „Meneer Heynsen", vroeg toen plotse ling de jonge man, „kunt u mij nu ook nog meedelen, hoe het met die twee mannen. Vreeswijk en Baardman, is gegaan?" „Met Vreeswijk niet heel voorspoe dig. Scheen eerst zijn boekhandel op te leven, na enkele jaren bleek het dat hij de zaak niet meer boven water kon hou den. Hij moest zijn faillissement aanvra gen en is na een tijd van armoe en ellende naar Amerika vertrokken „De edele Baardman zal wel eerst heb ben gezorgd dat hij zijn geld terugkreeg, om daarna zijn dierbare vriend aan zijn lot over te laten!" viel Ernst Harder de advocaat in de rede. „Dat is wel mogelijk." stemde de heer Heynsen toe. „Ik heb tenminste nooit van enige grote schade vernomen, die de bankier door dit faillissement leed. En wat hemzelf betreft: het is hem in derdaad zeer goed gegaan. Ik heb al thans voor een paar jaren gehoord, dat de heer Baardman een vUla voor zich heeft laten inrichten in de nabijheid van Arnhem. Die woning moet luxueus, vor stelijk bijna, zijn ingericht. En, men zegt dat de heer Baardman tot de rijksten van het land behoort „Hij heeft er dan wel voor weten te zorgen dat alle andere dingen hem toe geworpen werden, na eerst op zijn wij ze, het Koninkrijk Gods gezocht te heb ben, merkte dokter Harder op, op staande en de enveloppe met de beken tenis van zijn vader bij zich stekend. De advocaat volgde zijn voorbeeld en maakte zich gereed, met de jonge man mee te gaan. Toen ze op het punt ston den, de kamer te verlaten, hield hij de verbitterde Harder nog een ogenblik te gen. „Ik raad u dringend aan," zei hij, „niet te oordelen, opdat u niet onder het oor deel komt. Lees, wat uw vader voor u heeft neergeschreven en overdenk dat, als u straks aan uw arbeid gaat. En, jonge vriend, leer leven, zoals uw vader geleefd heeft." III. DE „BEKENTENIS". Op een drukke dag volgde een stille avond. Do gehele tijd door was er bezoek gekomen en talrijk waren de bewijzen van deelneming, die Martha en Ernst Harder in hun droevig verlies ten deel werden. Inzonderheid voor de zoon, wie deze morgen zulk een smartelijke emo tie had gebracht, was het een balsemn- de troost geweest, de liefde op te mer ken die men zijn vader had toegedragen. En nu was Ernst Harder alleen. Mar tha was eindelijk voor zijn aandrang gezwicht en naar haar kamer gegaan. Doch het was niet in de eerste plaats de zorg voor haar gezondheid, gelijk hij had voorgewend, die hem bewogen had, zijn zuster rust en slaap voor te schrij ven, maar' vooral het moeilijk in toom gehouden verlangen, in de eenzaamheid kennis te kunnen nemen van de beken tenis van zijn vader, die op zo ongewone en treffende wijze in zijn bezit was ge raakt. Daar voor hem lag de enveloppe, hem door de advocaat Heynsen ter hand gesteld. Reeds het adres gaf te kennen, dat zijn vader een vast doel voor ogen moest hebben gehad. Dokter Harder las: Voor mijn zoon Ernst alléén voor hèm deze laatste drie woorden waren dubbel onderstreept wanneer ik gestorven zal zijn. En in de linker-benedenhoek van de enveloppe stond: aan mr. Heyn sen ter bewaring gegeven 1 juni 19.... Een ogenblik scheen Ernst Harder nog te aarzelen, om de brief te openen. Toen overwon hij zijn schroom en wel dra lag de inhoud van de enveloppe voor hem: enkele met vaste hand dich- beschreven bladen papier. En terstond ving de zoon nu met de lezing aan van wat de vader na zijn dood hem te zeggen had. „Mijn beste jongen," zo las hij, ,je zult het misschien onbegrijpelijk vin den dat ik je deze „bekentenis" niet op rechtstreekse wijze heb doen toekomen. Maar ik heb er mijn redenen voor ge had, goede redenen naar ik meen. Eer stens stond het mij tegen, mij weer te verdiepen in die oude tijd, waarover mijn vriend mr. Heynsen je nu wel vol doende zal hebben ingelicht, en vreesde ik voor mijzelf, dat de herinnering aan het gebeurde voor de vrede van mijn ziel schadelijk zou kunnen zijn. En tweedons oordeelde ik het beter, dat de toedracht der zaak je door mr. Heyn sen, wiens uitspraak als jurist én als onpartijdig beoordelaar ongetwijfeld groter waarde bezit dan iedere on- schuldigbetuiging mijnerzijds, werd me degedeeld. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1970 | | pagina 5