IIAIIDEtI niEUWS in BIHA (dssette mossel+ iiersteege KLrtdeAkö^ekfe 'eugeot en Renault bouwen samen een motorenfabriek in Noord-Frankrijk (Cornelis van der Meufen) Pt:l nit Mankrijk de beste DE SHAG VOOR FIJNPROEVERS Fiets voor prins Joiian Friso Vrijdag 1 november 1968 No. 3734 11 iberl tjes voor| PITTIG, MAAR TOCH LEKKER ZACHT 1.25 unteI r -k rehabEam hachmoNi telhorSa roodezeE benjamiN -k KOLFF - Middelharnis VOORSTRAAT 36 TELEFOON (01870) 2012. r/weve Maiirits en Oldenbamevelt Buitenlandse en binnenlandse afgevaardigden. lat de Nationale Synode, waartegen Eemonstranten zich steeds hadden jet, en waarop de Contra-Remon- 'anten altijd hadden aangedrongen, op duur toch zou worden gehouden, iben we te danken aan het feit dat tussen Oldenbamevelt en Prins lurits tot een openlijk conflict kwam. jver het optreden van de raadpen- Inaris èn van de prins lopen de me ien zéér uiteen. In vele vaderlandse ;chiedenisboeken wordt Oldenbarne- It tot op de dag van vandaag ver- ilijkt als een soort nationale held, tenslotte het slachtoffer zou zijn orden van een gerechtelijke moord, flijl Maurits dan in feite moet door- ji voor zijn moordenaar. De visie j onze grootste dichter, Joost van lilas Yoor Bab/s hutdja ITOPVRIJ APCBttLOTEN lllllll loor Jleidinj 1 Vondel, voor wie de grofste aantij- ;en tegen de prins nog niet grof ge- j waren, heeft deze eenzijdige en ware voorstelling in de hand gewerkt. it was er aan de hand? Menbamevelt had in de strijd tus- 1 Remonstranten en Contra-Remon- anten de hulp ingeroepen van Jaco- i I, koning van Engeland, Jacobus 'klaarde beide partijen voor rechtzin- Op zijn advies stelden de Staten n Holland een „Resolutie tot de vrede 'kerken" op, een soort modus-viven- waarbij de predikanten werden aan- poord, elkaar te ontzien en te zwij- i over de controversiële punten. Het eekt vanzelf dat de rechtzinnige pre anten en ook het kerkvolk met deze 'lutie geen genoegen namen. Olden- f 38 rnevelt echter dreef zijn zin door. Als niet ging met zachtheid, dan maar t hardheid. Overal waar de Resolu- niet werd nageleefd, zouden de Sta- met militaire maatregelen te hulp men. Iet is op z'n minst kortzichtig, wan- !r men niet inziet dat het optreden i de raadpensionaris gevaarlijk was. t was zonder meer een poging ora gezag van de prins te ondermijnen om het land aan de rand van een rgeroorlog te brengen. 'rins Maurits achtte nu de tijd geko- in om in te grijpen, temeer daar hij dat verschillende provincies zich [en de raadpensionaris keerden. In 17 koos hij openlijk partij voor de ntra-Remonstranten, door een dienst de Kloosterkerk in Den Haag bij te men. Een moedige daad was het af- iken der zogenaamde „waardgelders" soldaten die Oldenbamevelt in dienst cl genomen om de Resolutie te hand- ven. Oldenbamevelt werd daarop ge- tigen genomen en Uitenbogaert nam wijk naar Antwerpen. De raadpen- naris werd in het volgende jaar ter od veroordeeld, zijn medestanders tot enslange gevangenisstraffen. ritussen was met toestemming van Staten-Generaal begonnen met de Drbereidingen voor de Nationale Sy- te. Het was de bedoeling dat de sy- ile zou worden bijeengeroepen te rdrecht op 1 mei 1618. Door allerlei istandigheden echter werd het najaar, ordat de synode kon worden geopend. e synode droeg van meet af aan een 'Wnationaal en daardoor oecumenisch akter. De uitnodigingen werden op e schaal verspreid. Zo waren er tenlandse afgevaardigden uit Enge- id, uit de Paltz, uit Zwitserland; irts ook waarnemers uit Bazel, Bern, ■ich en Génève. Uit de akta blijkt '1, dat naar de buitenlandse gasten itterdaad ook werd geluisterd. et opzet maak ik hier melding van aanwezigheid van deze vele buiten- iders. Immers, later werd van Re- nstrantse en vrijzinnige zijde veelal verwijt gehoord, dat de synode een 'rt kerkelijke rechtbank is geweest, zonder veel vorm van proces de onstranten heeft veroordeeld. Niets ïej. Zr, Ing het ld. llefoni- ^♦«♦4< Meu- zynen I is minder waar dan dat. Men kan niet volhouden dat de synode een partijdige rechtbank was, hoewel de Remonstran ten ver in de minderheid waren Uit eigen land werden vier predikan ten en twee ouderlingen per provincie uitgenodigd. Verschillende van deze af gevaardigden waren toen al of werden later beroemde figuren. Om maar een enkele naam te noemen: uit Zuid-Hol land was Festus Hommius uit Leiden afgevaardigd; hij werd gekozen tot scri ba. Verder Gisbertus Voetius uit Heus- den, die later hoogleraar zou worden in Utrecht; ter synode stond hij echter nog aan het begin van zijn loopbaan en viel hij niet dadelijk op. Uit Noord-Hol land was Jacobus Trigland uit Amster dam aanwezig, die later bekend gewor den is als schrijver van de „Kerkelijke Geschiedenissen", waarin hij de hele twist met de Remonstranten heeft uit eengezet. Uit Zeeland Herman Fauke- lius van Middelburg, de samensteller van het „Kort Begrip", en Godefridus Udemans van Zierikzee. Uit Friesland Johannes Bogerman van Leeuwarden, die gekozen werd tot praeses. Alleen uit de provincie Utrecht be hoorden de afgevaardigden tot de Re monstranten. Dat klopt ook, want in deze provincie waren ze in de meerder heid. Voor het overige blijkt wel dat hun positie in de kerk niet sterk was. In Dordt was dus een zéér eenzijdige vertegenwoordiging. Er behoefde ook niet veel meer over de Remonstrantse gevoelens gediscussieerd te worden, dat was vóór Dordt al gebeurd. Zo was in de kerk een bepaald anti-Remonstrants front gevormd. Verder waren ter synode aanwezig ■vijf theologische hoogleraren als advi seurs: Johan Polyander a Kerkhoven uit Leiden; Sybrandus Lubbertus uit Franeker; Franciscus Gomarus uit Gro ningen; A. Thysius uit Harderwijk en Als exclusief dealer van de Riha orgels, nodigen wij u uit de geweldige Rlha orgelkoilektie te komen beluisteren.HetRiha orgel waar elke muziekliefheb ber verrukt over blijft I Vanaf 1.995,-(incl. bank en nagalm). all* goede merken In één laalc Middelburg L.Deift 103-105 Tel. 01180-76» ook In Oen Haag Groningen Heerlen Antonius Walaeüs uit Middelburg. De zogenaamde „commissarissen-po litiek", de vertegenwoordigers der hoge overheid, 19 in getal vormden een blok apart. Velen van hen waren niet de Ge reformeerde leer toegedaan. Jacobus Koelman heeft later in zijn boek „Het ambt en de plicht der ouderlingen en diakenen" de aanwezigheid der com missarissen-politiek sterk gehekeld. Volgens hem is de kerk toen al een verkeerde weg ingeslagen door aan te leunen tegen de overheid. WAARNEMER. Vijf Groningse studenten van het Groningse studentencorps Syndicat At- que Polit fietsten op 15 oktober j.l. op een oranje geschilderde, speciaal ge bouwde vijfpersoons tandem naar de paardenmarkt van Zuidlaren, waar zij aan Prins Claus een zogenaamde mee- groeifiets FoYigers-Minoret aanboden voor zijn jongste zoon prins Johan Friso Prins Claus toonde zich bijzonder ent housiast over dit echt Nederlands ge schenk dat hij dankbaar aanvaarde on der voorwaarde dat eerst zijn oudste zoon, prins Willem-Alexander deze fiets zou mogen inrijden. Zoals bekend kunnen zadel en stuurhoogte van een meegroeifiets worden versteld, zodat de fiets letterlijk met de berijder kan mee-, groeien. STELLEND AM Geslaagd. Tijdens de zaterdag te De Bilt gehouden K.L.V. Muziekexamens slaagde Mej. Ria Hoek alhier voor de hogere graad Accordeon (e). Mej. Hoek is leerlinge van de Mu ziekschool Goeree-Overflakkee en werd opgeleid door dhr. Jan C. Verdonk. De directies van PEUGEOT en RE SULT hebben besloten in het Noor- r V3n Frankrijk gezamenlijk een fa- l^k te bouwen voor de fabricage van perdelen en in het bijzonder de fa- Icage van motoren, welke door beide Poconstructeurs kunnen worden ge- Tjikt. pt dit doel zullen PEUGEOT en Iffi- |ULT tezamen een aparte dochter- perneming oprichten waarvan de fi- poiering door beide automobielcon- J^s op fifty-fifty basis zal geschieden. de bouw van deze nieuwe fabriek 11 1969 worden begonnen op een ■rein van 150 ha. in het industriege- fü van het plaatsje Douvrin-La Bas- I mj Lille. Men verwacht dat de fa- |6K in 1971 gereed zal zijn en geleide- P'San zal worden opgevoerd tot een ifKgelegenheid voor 6000 personen in Pe produktiecapaclteit van deze nieu- [labriek betekent een uitbreiding van k, Produktiepotentieel van de RE SULT en PEUGEOT fabrieken waar pns m Frankrijk in totaal 135.000 per pen werkzaam zijn, waarvan 90.000 buiten de directe omgeving van Parijs. De opzet van deze gezamenlijke fa briek betekent een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen deze twee grote Franse autofabriekanten, welke op 20 april 1966 door een contractuele overeenkomst tussen beide directies werd bekrachtigd. Tot nu toe bestond reeds een actieve onderlinge samenwer king op het gebied van technische ont wikkelingen en research, hetgeen o.a. heeft geleid tot gezamenlijke patenten. Ook werd voor gemeenschappelijke re kening een testbaan gebouwd te Bel- champ nabij Sochaux, welke op 29 ok tober door de Franse Minister van In dustriezaken Bettencourt zal worden geopend. Het besluit tot een gemeenschappe lijke produktie door in samenwerking een fabriek te stichten verandert niets aan het grondprincipe van de RE NAULT en PEUGEOT directies vastge legd in de oorspronkelijke samenwer kingsovereenkomst dat de agentenorga nisaties en de commerciële activiteiten strikt gescheiden zuUen blijven. Beste meisjes en jongens! Vandaag beginnen we aan de novem- berraadsels; er zullen vijf raadsels in deze maand worden geplaatst. Daar kunnen jullie alvast aan denken. Nu komt het eerste: JOVEMBERRAAI )S] 3L I 1. X X X X X X X XXX 2. X 3. X 4. X 5. X 6. X 7. X 8. X 9. X 10. X 1. Naam die in verband staat met de hervormingsdag, die wij gisteren heb- ben herdacht. 2. Soort hout. genoemd in Ezech. 27. 3. Bekende stad in Friesland; vroeger universiteitsstad. 4. Groot vier- voetig dier. 5. Bekend nederlands schil der in Vlaanderen in de 17e eeuw. 6. Grote wetgever in Israël. 7. Onze eerste vader. Soort belasting in Israël, 9. Mijn persoon. 10. Letter. Op de kruisjeslijnen komt hetzelfde woord te staan. OPLOSSINGEN: I. P A L E S T I N A A a 1 s m e e r L 1 m b u i* g E r m e 1 o S n e e k T i e 1 I e r N u A II W IJ N M A A N D IJ z e n d ij k e N a z a r e t h M a n d a r 11 n A b r i k 0 0 s A 1 1 e m a a 1 N 0 0 r d z e e D e v e n t e r HL T i 'b e r i a s H i d d e k e 1 b E 1 s a z a r a S d 0 d i e t a s S u r i ,e t t h A d d e s b a a L m e 0 n j e r O b e a m a b e d N e S 0 romein e n t i c h i C u s De Apostel van Flakkee Vervolg en slot) Al spoedig heeft de naam van Ds. van der Meulen een goede klank onder Gods volk. Op de Zeeuwse eilanden noemt men hem „De Apostel van Flakkee". Ook te Goes heeft men reeds veel over de Leraar van Middelhamis ge hoord, en de broeders aldaar zenden hem een verzoek om naar Goes te ko men en de Bondsregelen te bedienen. Gaarne neemt Ds. van der Meulen dit verzoek aan. Op woensdag 10 juni reist hij af Aan het hek van zijn tuinderij, aan de 's Heer Hendriks Kinderendijk te Goes, staat op zondagmorgen 14 jimi Marinus de Dreu. Ds. van der Meulen zal zo dadelijk in zijn schuur preken. Met zijn knechts heeft hij deze zo goed mogelijk als „Kerk" ingericht. De karren zijn naar buiten gereden en de kisten naast de schuur gezet. „Loop maar door, er is ruimte ge noeg" zegt hij tot de bezoekers, die van heinde en ver zijn opgekomen. Velen willen de Apostel van Flakkee, nu hij op Beveland is, graag horen. De zitplaatsen zijn spoedig bezet. Er heerst stilte en ieder is vol blijde verwachting. Dominee van der Meulen arriveert. „Goeie morgen broeder de Dreu." groet hij „Geen bizonderheden?" „Ja dominee, ik ben gister op het politiebureau ontboden. Men heeft ver boden mijn schuur voor uw prediking beschikbaar te stellen, 'k Heb echtei- gezegd, dat ik Gode meer gehoorzaam wil zijn dan de mensen. Toch vrees ik, dat we vandaag wel eens moeilijkheden kunnen beleven". „Wij zijn in des Heeren hand broeder de Dreu. Hij waakt over Zijn volk". „Zo is het dominee! Daar vertrouw ik ook op". Van der Meulen ontdoet zich van zijn jas. Met Bijbel en Psalmboek in de hand stapt hij naar zijn „kansel", vooraan in de schuur. Hij reikt de ambtsdragers Pieter Geerse en Laurense de hand. Even later klinkt het lied des ge- loofs uit honderden kelen. Na een vurig gebed begint de domi nee dadelijk te spreken, over de blind geborene (Joh. 9 30-35). Ds. van der Meulen spreekt met grote overtuiging en irmigheid. Zijn vriendelijke ogen stralen. Zijn stem, die toch zo zacht en mild is, krijgt een ontroerende klank en macht, die allen meesleept. Al die honderden ernstige gezichten, zijn gekeerd naar de plaats waar hij staat. Van der Meulen heeft een woord voor allen. Een woord dat inslaat in hun gevoels leven, gegrond op Gods Onfeilbaar Woord en dat antwoord geeft, op hun vragen. Met beelden heldert hij alles op, ge grepen uit eigen gedachtenkring. Bedel den die komen van iemand, die lien begrijpt en die zij zelf begrijpen. Plotseling hoort men te midden der stilte rumoer. Geroep en luid spreken van verschei dene mannen. Daar het leven voor de schuur toe neemt, gaat de Dreii naar buiten, om zich van een en ander op de hoogte te stellen. De menigte richt de ogen naar de deur. De Dreu komt binnen, vergezeld van drie politiemannen. Er gaat een schok door de vergade ring, 't Wordt doodstil. 'De dienaren van Hermandad lopen naar voren en staan voor Ds. van der Meulen. „Wat voer jij hier uit?" informeert er een scherp. „Ik vermaan mijn medemensen om te leven naar Gods Woord" klinkt het zacht. Rustig kijkt Ds. van der Meulen de mannen aan. „Je weet dat de wet dit niet toestaat?" „Ik houd mij aan Gods bevel en Wet". „Geen verdere praatjes! Ik maak proces verbaal op! En de Dreu gaat ook op de bon. Nou zien jullie, waar die dweperij heenvoert!" Terwijl de politie de namen en het uur der overtreding noteert, verzoekt Ds. van der Meulen een psalm te zin gen. De politie gaat achter in de schuur staan, en rustig, alsof er niets gebeurd is, verklaart de dominee zijn tekst. 's Middags, als hij over Zondag 23 preekt, is er nog meer volk, zodat de Dreu de deur wijd openzet. Dat kan, want het is juni. De politie is ook weer aanwezig, maar volstaat met alleen te constateren, dat Ds. V. d. Meulen weer in overtreding is. Hetzelfde herhaalt zich des avonds. Preek 1 Joh. 2 28. 't Is een rijke zondag voor Gods volk in Beveland! De rechtzitting op 15 augustus 1840 vangt aan met de „zaak van der Meu len". De rechters zitten achter de groene tafel en de president informeert: „Uw naam?" „Cornelis van der Meulen". Geboren? „15 december 1800 te Middelharnis". Nooit vroeger gestraft geweest? Van der Meulens borst wordt ruimer. Hij kijkt de rechter open in het gelaat: „Nooit, mijnheer de president". „Is het waar, dat u op zondag 14 juni driemaal in een schuur te Goes, het volk hebt opgeruid?" „Neen, dat is niet waar". „Zo, U ontkent dus, dat je daar ge sproken hebt? Het rapport ligt hier voor me. U hebt zelf nog verteld, dat U vroeger blind bent geweest". „Ik ontken niet mijnheer de Presi dent, dat ik daar 3 x gepreekt heb, maar wel dat ik het volk zou hebben opge ruid. Ik meen niet, dat ik iets misdaan heb en dat iemand mij verbieden kan, om mijn medemensen te vermanen zich aan Gods Woord te houden en daarnaar te leven". „U overtrad de verordening. U weet, dat er niet meer dan 19 personen bijeen mogen zijn. „Ik ken die verordening, mijnheer de President, n;aar ik meen dat deze niet op de wet steunt. Artikel 92 van het Burgerlijk Wetboek is naar mijn be scheiden mening, alleen toepasselijk in tijden van revolutie!" „En waarom bent u van Flakkee naar IV. Jonathan, Nafthali, Ismaël, Levi, Inkt, Tabernakel, Luipaard, draf, fakkel, lip, ploeg, Gehazi, inktkoker reinigen, noordwesten, Naboth, Ho venier, roer, ruggegraat, toevlucht. BRIEVEN Marietje M. Aagtekerke. Het gaat dus wel leuk op de h.a.v.o.; dat is fijn. Ja, dat zou ik ook niet fijn vinden, als ik kind was, om op zaterdagmorgen naar school te moeten. Dat ben je op een dorp helemaal niet gewend. Maar het zal niet anders geregeld kunnen worden. Gelukkig zijn er nog vrije halve daigen om je werk te maken. Joke en Sjaan H. Ouddorp. Is die grammofoonplaat al uitgekomen? Er zal wel veel liefhebberij voor zijn. Voor Janny is het zeker leiik, omdat zij weet, dat er een stukje van haar stem ook in zit. Jammer van die twee raadsels. Hoe gaat het nu met opa? Oude mensen, en ook jonge, gaan de zon zo missen, hè? Piet K. H. I. Ambacht. Je hebt goed en mooi werk geleverd, Piet. De uit komst ervan heb je wel gezien. Staat jullie school aan een kruising? Dan zal het wel eens rumoerig zijn, denk ik. En jullie zien wel eens een ongeluk gebeu ren, zoals laatst. Het is de orde van de dag, dat auto's op elkaar botsen. Jan G. Krabbendyke. Je hebt netjes geschreven. Jan! Doe je dat op school ook zo? Ik kon wel begrijpen dat het druk zou zijn op die twee voorjaars dagen. Ik denk, dat jij de meeste cade aus hebt gekregen; omdat je tien werd. Jan D. Stad a. h. Haringvliet. Toen je schreef, zaten wij nog in de natte pe riode. Daar zal je vader wel van mee kunnen praten! Maar er is gelukkig een grote verandering gekomen, zodat ei' van veel dingen nog iets terecht kan komen, en behoorlijk kan worden ge oogst. De groeten aan allen terug. Corrle G. Krabbendijke. Een middag je naar Bergen op Zoom kunnen jullie gemakkelijk doen, maar er is niet veel aan, als het voortdurend regent. Je schrijft: vader wordt al zoveel jaar; ja, voor een kind is dat al oud natuurlijk. Bloemschikken is een mooi werk, maar je moet er zicht op hebben, anders leer je het niet zo gauw. Die gevraagde da tum is verstreken. Mattie B. Middelburg. Ik meen dat je mooi weer gehad hebt in die herfstva kantie. Die is nu weer voorbij; nog een goed zetje en dan is het kerstvakantie. Gebruikt je moeder die pannelap van school? Dat is fijn! Jij hebt dan al wat boeken uitgelezen! Jan de V. MeUssant. Dat is een lange brief geworden. Jan! Eerst over Jankees die gelukkig spoedig weer naar huis kon. Toen over het prins je, dat de meester niet wou geloven, en tenslotte nog een verhaal over jou naar Leiden. Fijn, dat je niet meer terug behoeft te komen. Dat is een goed teken. Henk G. Krabbendgke. Heb je de weggevlogen duif niet meer gezien? Dat is jammer. Waar zou zo'n beest toch zijn, denk je dan wel eens. Bij die nieu we meester uit Scherpenisse moet jij niet meer zitten. Jij zit bij de boven- meester en het gaat gelukkig goed. Het is zeker je laatste jaar op de lagere school. Tjeerda V. Middelburg. Wat heb jij je brief keurig versierd! Jij tekent wel graag, geloof ik. Nog hartelijk gefelici teerd met je verjaardag, hoor! Het is nog maar een dag of wat geleden, hè? Is je oom meester in Herkingen? Van dat plaatsje heb ik wel gehoord; er zijn ook kinderen uit die plaats die meedoen Zijn jullie al verhuisd? Wat zijn dat mooie, oude namen: Dauwendaele en Kruitmolenlaan! Zou daar misschien vroeger een kruitmolen gestaan heb ben? Truus O. Domburg. Is dat de zesde prijs al? Dan mag je niet mopperen! Hoe is het in „De reiger" gegaan? En Beveland gekomen?" „Gods Woord beveelt, aan alle men sen Zijn Woord te verkondigen. God riep mij die zondag in Goes. Ik kan niet zwijgend aanzien, dat mijn naaste, ongewaarschuwd in de zonde tenonder- gaat Dominee van der Meulen staart rus tig voor zich uit. Vol waardigheid schraapt de Presi dent zijn keel. „Nou zegt u het goed, mijn naaste! Was u op Flakkee gebleven en had u met je bioren gesproken want deze zijn je naasten dan was alles in orde. Maar ons land doortrekken en overal onrust verwekken, dat kan de Wet en ik niet tolereren". Op het gezicht van Ds. van der Meu len komt een onmerkbare glimlach. „Ik heb nooit geweten mijnheer de President, dat mijn naasten alleen de inwoners van Middelharnis en Som- melsdijk zouden wezen? Wanneer God ons beveelt, onze naaste lief te hebben als ons zelf, dan denk ik, dat hij daar mee alle mensen bedoelt. Dat staat voor mij vast. Voor mij is ieder, die ik ont moet, mijn naaste. Ik kan niet de men sen van Flaldiee liefhebben en die over het Haringvliet haten. U toch ook niet?" Onbevreesd kijkt hij de President aan. Deze schudt wat verlegen zijn hoofd en schampert: „U geeft er maar een draai aan van der Meulen. U veinst niets te weten. Maar u zult het weldra leren begrijpen. Ik eis gehoorzaamheid aan 's Konings wetten. De Overheid draagt het zwaard niet tevergeefs". Rustig staat van der Meulen in het bewustzijn, dat hij een goede zaak dient. „U wilt niet beloven, met dat rond reizen op te houden? En weer in Goes te komen?" „Dat kan ik niet beloven mijnheer de President. Ik gehoorzaam aan mijn Zender. „Goed, dan moet u er zich dan ook maar in schikken als de wereldlijke macht haar plicht doet" bijt hij van der Meulen toe. Deze blijft kalm en vriendelijk. „Het staat aan u mijnheer de Presi dent, te doen wat recht is De Rechtbank legt de Apostel van Flakkee een flinke boete op. „Tot Waarschuwing!!!" Even later staat Marinus de Dreu in de beklaagdenbank. Ook hij deelt in de smaad der vervol ging. Maar met vreugde draagt hij dit. Een flinke boete „als exempel en waarschuwing" valt hem ten deel In Goes en Beveland verneemt men de vormissen. De beurzen van Gods volk gaan open. En collecten doen de rest (Wijlen A. M. Wessels te Goes) voor veilige verzekeringen en lage premies. Bijzonder snelle schade afwikkeling. Zeer scherpe tarieven voor autoverzekeringen en na 1 jaar schadevrij rijden reeds ZWo korting. Financlerimgen. Bgna een eeuw assurantie- agenten. hoe is het met het typeëxamen afge lopen? Ik hoop dat het gelukt is. Gaat het goed met de leraar van geschiedenis en taal? Plet V. Middelburg. Over je raadsel heb ik een vorige keer al geschreven. Heb jij deze brief zelf al zo mooi ge typt? Dat is flink, hoor! Het ringrijden op jullie manier gaat wel minder woest dan met snelle paarden. Maar jullie ver maken je misschien nog meer dan die grote mensen op de vurige rossen. Heb je al vriendjes in de nieuwe omgeving? Corry O. Domburg. Over die late va kantie naar Oudemirdum moet je nog eens wat vertellen, hoor! Leuk, dat Maat juist jarig was. Hebben jullie nu een meester uit jullie burt? Die zal de Walcherse kindertjes wel kennen. Hij zal ook geen moeite hebben om jullie taal te verstaan. Kon de vorige meester jullie altijd wel volgen, als jullie Wal- chers spraken? Allemaal de hartelijke groeten en tot volgende week, jullie OOM KO.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1968 | | pagina 9