van onze geheel verbouwde en gemoderniseerde zaak op donderdag 3 oktober nam. 2 uur. G. VAN ECK v/h Fa. Gez. Bruinsei Dlrkslancl waar krijgt u tegenwoardig nog wveel voor 20 weinig? errit van Lenten en Gerrit van Lenten 40 jaar bij „Sempre Crescendo" Bij deze heropening geven wij op alle artikelen bij contante betaling, iO korting OOS NU C/l^ VOOkOScL Baby- en Kinderkleding Bontmutsen en Dameshoeden U koopt veel beter en niet duurder bij In vloerbedekking Dames- en Herenmodeartikelen voor alle leeftijden „Het vaandel trouw gebleven Onze pracht collectie is niet te evenaren Wij hebben een enorme sortering een grote keuze. Wij voeren de kwaliteiten van Richelieu, Bergoss en Tapison. Zoals het vele jaren was, blijven de beste kwahteiten en de nieuwste mode steeds in onze collectie. Thans heeft onze zaak TWEE INGANGEN, t.w. Winterstraat 13 en Achterdorp 20. V. Abonneert U op „Eilanden-nieuws'' I oktober 1968. „E I LANDEN-NIEUWS" Bladz. 3 SROPSNING Iweemool Gerrit van Lente; twee- Tal veertig jaar; tweemaal dol op piefc en allebei trouw aan de Ko- mijke fanfare Sempre Crescendo. iheer G. van Lente Czn. en G. van fte Mz., zijn door het bestuur en de kn van Sempre Crescendo op har- mke wijze gehuldigd in de bovenzaal \Hotel De Kok te Sommelsdijk. Door luie omstandigheden gaf de voorzit- de heer G. Blok, graag het woord de waarnemend voorzitter G. Set is moeilijker om veertig jaar een eniging trouw te dienen dan veer- jaar in dienstverband te werken," d de heer Breur. „U bent beiden 927 bij Sempre gekomen. Bent tege- gaan blazen en u hebt dezelfde op ing gehad. U hebt beiden veel ge in. U hebt dezelfde dirigent mee pakt, zoals de heer Bergman, die u eerste „loopjes" leerde. Later diri- rde de heer Van Lente Czn. het ?s. Hij ontzag zich niet bij ieder 'S b.v. de „Drieklank" in te komen leren. eiden bent u met een bugel begon- U hebt dezelfde herinneringen aan concoursen en u hebt er aan mee- 'erkt Sempre op een hoger peil te ogen. U studeerde samen in de re- s. die jaarlijks door Sempre wer- opgevoerd. Zo kwam u beiden op- andere manier voor het voetlicht. eb en vloed bent u beiden het itJel trouw gebleven. Toen was het ip met de beentjes"! de laatste re- Nu is het „Hup met Sempre", ai de heer Breur, die de beide jubi- ssen en familieleden gelukwenste deze jubilea. Hij bood de heren Tit van Lente een standaard met ornament een stemvork aan en de "es een fraai boeket bloemen. Verdiensten e waarnemend dirigent van Sem- de heer W. Vernooijs, prees de ie- van Sempre en vooral de heren f-ente voor hun uiterste bereid- igneid, wanneer het Sempre be- >,Ik hoop dat je Sempre trouw zo besloot de geestelijke leider net corps. ^v'T^ de niet aanwezige leden K de heer W. van den Boogert. Hij nen een fraaie tekening aan. amens het dagelijks bestuur van de inidijke Nederlandse Federatie van monie en Fanfaregezelschappen ,K de heer H. F. C. Groenendaal. noemde de beide jubilarissen steun den voor de vereniging. Hij zei blij ;«.n, dat Sempre het predikaat ko- IJK mdertijd heeft gekregen. „Dat lu met meermogelijk, omdat de koninklijk is geworden en -mede tegelijkertijd alle verenigin- Jir wordt hu alleen nog een er- fig uitgereikt. De beide heren van Lenten links M.zn. en reclits Czn. Ik ben er van op de hoogte dat u veel ups en downs hebt meegemaakt met uw vereniging. U hebt het vaan del en de vele wimpels verdiend. Het is ons tevens een groot genoegen, dat de heer Vernooijs wederom uw dirigei, t is," aldus de heer Groenendaal, die de heer Vernooijs verzocht, de vereniging een stootje in de goede richting te ge ven. „Ik heb de grootste bewondering voor zijn kennis en optreden en voor de prestaties van de vereniging. Ik wens de jubilarissen nog veel ge lukkige jaren in Sempre en de vereni ging een goede toekomst." Ontvallenen herdacht Namens de jubilarissen sprak de heer G. van Lente Mzn. Hij zei zeer ingenomen te zijn met de 'standaard, die hij „Ankerblok" noemde. Zijn ge dachten gingen uit naar de dirigenten, naar de leden die niet meer bij dit ju bileum aanwezig zijn. Hij vroeg en kele ogenblikken stilte voor hen, die in de loop van de jaren de vereniging zijn ontvallen. „Siep van Eek, hoewel hij geen voorzitter meer was, zou ze ker óp deze avond aanwezig geweest zijn." Hij herinnerde aan de vele concour sen, aan de ervaringen, aan de avontu ren en vooral aan de hoge eisen, die het corps in de loop van de jaren heeft gegooid. Hij dacht aan de heer A. Booger- man, die dirigent van Sempre werd, toen een andere dirigent faalde. Hij bracht er het lichtere genre in, het geen een gunstige werking had op het -corps. „Op 9 mei 1940 was onze laatste oefenavond voor de oorlog uitbrak. We waren gewend met het Wilhelmus te eindigen, maar de dirigent wilde er deze keer vanaf zien. Op 10 mei 1945 moesten we weer het Volkslied spelen en u kunt het geloven of niet, maar het was moeilijk"! aldus de heer Van Lente! MIDDELHARNIS Kerltdienst. Donderdag 3 oktober a.s. hoopt in de Ger. Gemeente alhier voor te gaan ds. J. Karens van Nieuwerkerk. DIRKSLAND Geslaagd. Onze dorpsgenoot de heer P. H. A. Witvliet slaagde aan de Gem. Opleidingsschool te Rotterdam voor zijn hoofdakte onderwijzer. STAD AAN 'T HARINGVLIET Overleden: F. Huizer oud 73 jaar, echtgenoot van E. A. v. d. Mast. ^•■'•i. lekkere lekkere BmeBand boordevol bouwsttmen yttamine en caroteen voor de groei en de Stoa en deeners^ ,^i5//?. 6K.33J OOLTGENSPLAAT Op ledenvergiadering „Het Groene Kruis" was alleen het bestuur voor tweederde aanwezig Algemeen wordt er tegenwoordig ge klaagd dat vele vergaderingen matig of slecht bezocht worden. Dikwijls zijn er, behalve het bestuur maar enkele leden die belangstelling tonen. Het kan even wel nog erger. Op een vergadering van de afdeling Ooltgensplaat van de Zuid- Hollandse Vereniging „Het Groene Kruis" kwam niemand opdagen, zelfs van het bestuur lieten er drie van de negen leden nog verstek gaan. Met en kel zes bestuursleden opende de heer Joh. Korteweg als voorzitter de verga dering. Zijn mede bestuurders mochten een hartelijk welkomstwoord incasseren. Het lezen van de notulen werd uitge steld tot een volgende vergadering. Dat geen der leden was opgekomen lag ver moedelijk in het feit, dat het een zeer eentonige en niet veelzeggende bijeen komst zou worden. Op de agenda stond alleen vermeld een wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Regle ment, daar de thans geldende Statuten zijn vastgesteld voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden en verliezen hun geldig heid met ingang van 1 januari 1969. De Statuten moesten dus opnieuw worden vastgesteld voor eenzelfde periode. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om enkele wijzigingen aan te brengen. In 1940 kwam er een andere spelling van de Ned. Taal en aanpassing aan de huidige spelling was daarom gewenst. Verder zijn er in de afgelopen 30 jaar veel nieuwe taken bijgekomen. O.a. de bejaardenzorg, kraamhulp, tandheel kundige jeugdzorg, zorg voor het school kind, enz. Dit alles werd aan de Statu ten toegevoegd en zonodig werden ver- i anderingen aangebracht. Alle zes be stuursleden gingen met de wijzigingen accoord. Van de rondvraag (een leuke hobby voor de gewone leden) werd nu vanzelf geen gebruik gemaakt. De ver gadering werd hierna gesloten. Het was deze avond geen „zware taak" voor voorzitter en secretaris.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1968 | | pagina 3