Grondprijs bouwgrond wordt van dag tot dag becijferd RIHA PAKHOED mossel+ Jubilerende E.H.B.O. afd. M'harnls- Sommelsdijk heeft haar nut hewezeal irritvi iai PAKHOED HAVENWERKERS Sv RAAD OOSTFLAKKEE: Vier leden spreken zich uit tegen fiuoridering Balletje opgegooid over con centratie brandweermaterieel klankrijk de beste Met Ver. jubileerden ook vier leden. Bij 260 ernstige ongevallen hulp geboden Bladz. 2 EILANDEN-NIEUWS" Bij d Onze pi Bab U ko VOORLICHTING Dinsdag 1 oktobei- By het voorstel tot het nemen van een principebesluit tot vaststelling van het door B. en W. overgelegde rap port „inventarisatie en bestemming ge bouwen in gebruik bij de gemeente Oostflakkee", heeft de raad van Oost- flakliee goed op haar tellen gepast. Een der punten vermeldde het beschikbaar stellen van een crediet d 2000,voor het inrichten van het pand aan de Nieuwstraat te Oude Tonge voor het houden van spreekuur door de burge meester en de gemeenteontvanger. In aanneming van diit voorstel zag de raad een verkapte aceoordverklaring met een latere verkoop van het gemeentehuis te Oude Tonge terwijl ze in de vorige ver gadering een hiertoe strekkend voorstel uitdrukkelijk had .afgewezen. De voorz. burgemeester v. d. Harst wist echter nog zwaarder geschut in stelling te brengen, hij achtte de raad zelfs in een dwangpositie! „U hebt toen u het voor stel tot verkoop afwees een eerder ge nomen raadsbesluit over het hoofd ge zien hield de voorz. de raad voor. „Teneinde de inrichting van de panden Voorstraat 31-33 in Ooltgensplaat te kunnen financieren hebt u als baten de opbrengst van de verkoop van de ge meentehuizen vam Den Bommel en Oude Tonge daar tegenover gesteld voor het raadhuis te Oude Tonge had u zelfs een geringere opbrengst geraamd dan het bod dat u wegstemde!" Overigens wilde de voorz. het onderhavige punt buiten beschouwing laten en in een volgende vergadering ter sprake bren gen in hoeverre de raad het door de voorz. in herinnering gebrachte raads besluit meent te moeten herroepen. Het rapport gaat er o.a. van uit de voormalige Openbare Lagere School te Den Bommel te bestemmen als brand weergarage, gebouw gemeentewerken en opslagplaats gemeentewerken op het terrein. Het verbouwingsplan zal 26000,— vergen. In Ooltgensplaat kan zo meent het rapport het pand Noord Achterweg 1 ter beschikking worden gesteld als brandweerkazerne en theorielokaal, als mede voor stalling en opslag voor ge- meentewerken. Een crediet van 12000,- zal daarvoor t.z.t. nodig zijn. De huidige brandweerkazerne kan daarna mogelijk worden verhuurd. In Oude-Tonge zou het pand Gemeen tewerken aan de Nieuwstraat voor het houden van spreekuren moeten worden ingericht en ook werd de raad gevraagd in principe te besluiten tot ver koop van het voormalig gemeentehuis voor de prijs van 2000, Voor Den Bommel staat voorts op dit „programma" de bouw van een nieuwe sportzaal bij het lagere scholen-complex, waarvoor een crediet van 293.650, beschikbaar gesteld moet worden als stichtingskosten alsmede een bedrag van 27.000,voor inrichting van de sport zaal. In een uitvoerige berekening wa ren de jaarlijks te verwachten kosten en baten per object duidelijk gespecificeerd Er bleek t.o.v. de huidige omstandig heden een jaarlijks voordeel van ruim duizend gulden te halen te zijn. Voor Den Bommel waren de bouwkosten geraamd op 346.650,De jaarlijkse lasten op 33.297,30 en de jaarlijkse baten op 35.220,34. Voor Ooltgensplaat waren deze cijfers resp. 12000, 3103,78 en 2440,36. Voor Oude Tonge luidden de cijfers als volgt: bouwkosten 2000,— jaarlijkse lasten 2577,62 en jaarlijkse baten 2384,98. Voorgesteld werd in principe te be sluiten tot: de bouw van een nieuwe sportzaal in Den Bommel, verkoop van het voormalig badhuis met bijbehorende grond aan de Kerklaan te Den Bommel. Verkoop van het gemeentelijk opslag- terreintje aan de Schoolstraat te Den Bommel en verkoop van het gebouw Zuid Achterweg 2 te Ooltgensplaat. Voorts werd gevraagd in principe te be sluiten tot het afstoten van de brand weergarage aan de Wilhelminastraat te Den Bommel en de garage en bijbeho rend opslagterreintje aan de School straat te Den Bommel. Tevens werd de raad gevraagd te be sluiten (dus geen principe-besluit!) een crediet van 2000,voor de verljouw van het pand Gemeentewerken in Oude Tonge beschikbaar te stellen. „Omtrent de verkoop van het voor malig gemeentehuis te Oude Tonge zal u in de eerstvolgende raadsvergadering een voorstel worden gedaan" zegden B. en W. de raad toe. Concentratie brandweemiaterieel. Dhr. G. Winkels verklaarde alle res pect voor het overlegde rapport te heb ben maar toch miste hij nog een en ander. Bij het punt „brandweergarages" informeerde dhr. Winkels naar de mo gelijkheid te volstaan met een cen traal opgestelde heel goede brand spuit met daarnaast een hulpspuit. Dhr. Kroon voerde bezwaren aan te gen de votering van het crediet a 2000,omdat zo meende hij met aanvaarding van dat crediet de raad te kennen geeft het gemeentehuis te willen en misschien zelfs te moeten verkopen. „Dat punt moet geschrapt worden" gaf dhr. Kroon als zijn wens te kennen. Dat wilde ook dhr. Slis die tevens infor meerde of er misschien andere perspec tieven zijn opgedoken? Voor dhr. van Loon was dat punt eveneens van groot bezwaar, daarbij achtte hij dat „er nogal wat gemeente gebouwen gesticht gaan worden". „We kunnen beter centraliseren, waar blijft anders het nut van de samenvoeging?" vroeg dhr. van Loon zich af. M.b.t. de brandweercentralisatie ant woordde de voorz. dat die mogelijkheid besproken kan worden wanneer de ver vanging van de twee afgekeurde spuiten aan de orde komt. Hij wilde nu niet vooruitlopen op min of meer illusoire toekomstmogelijkheden, daarmee gaf de voorz. duidelijk te kennen weinig ver wachting van de mogelijkheid tot een centralisatie te hebben. M.b.t. de bedenking van dhr. van Loon verklaarde de voorz. dat Gemeen tewerken streeft naar een vaste opslag plaats in elk der dorpen. Het hebben van een centrale plaats noemde de voorz. „onlogisch" omdat dan steeds van verdere afstand materialen moeten wor den aangevoerd. „Het staat als een paal boven water dat de jaarlijkse baten die per object zijn gespecificeerd er ook echt inzitten!" verzekerde de voorzitter. Dhr. Kroon gooide met zijn opmerking weer wat roet in het eten: „Is er wel rekening gehouden met de Belasting op de Toegevoegde Waarde?" informeerde hij. Dat bleek niet het geval, getracht was op de traditionele manier de econo mie van een en ander te benaderen. In de toekomst zal een dergelijke bereke ning zeker niet mogen ontbreken" be greep de voorz. De raad ging tenslotte accoord met de voorstellen, behalve met het voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet van 2000,omdat zij duidelijk te kennen heeft gegeven het raadhuis te Oude Tonge nog niet van de hand te willen doen waarom ook de verbouw van genoemd pand in de Nieuwstraat niet nodig is. Bouwgrond werd aanmerkelijk duurder. De op 2 mei van dit jaar vastgestelde grondprijs in „Ebbe en Vloed" te Oude Tonge a 26,55 per m^ moest thans op 38,30 worden vastgesteld. Dit is mede het gevolg van het schrijven van G.S. houdende het verzoek na te gaan o^ be paalde algemene kosten niet ten laste van de grondprijs kuflnen worden ge bracht. B. en W. menen dat dat o.m. het geval is met SC/o van de kosten van de zuiveringsinstallatie te Oude Tonge, SOVo van de tenlaste van de gemeente blij vende kosten van de in D.A.C.W. ver band uit te voeren demping van de boezem en het maken van opritten in Oude Tonge, niet in de grondprijs door berekende kosten van de Spuiboezem en met de teruggekochte grond van de woningbouwvereniging, tot een totaal bedrag van 269.771,55. Gehoopt wordt dat het Ministerie van Volkshuisvesting de werkelijke grondkosten voor de bouw van woningwetwoningen 4.365,ac cepteert. Wanneer dat zal lukken dan zal de reeds bestaande grondprijsbere kening ter wijziging, c.q. verlaging wor den aangeboden. Mogelijk kunnen in de berekening ook de kosten van de zuive ringsinstallatie buiten beschouwing worden gelaten waardoor de grondprijs met 2,per m'^ verlaagd zou kunnen worden. „Er gaat heus geen dag voorbij of er wordt aan de grondprijsbereke ning gecijferd!" verklaarde de voorzit ter. Niet mee eens Dhr. Kroon gaf te kennen het met de hele berekening niet eens te zijn. De 50''/o van de kosten van in D.A.C.W. ver band uit te voeren werken wilde hij onderbrengen bij b.v. Deltawerken of de ruilverkaveling. Ook de andere kosten wilde hij ten laste van de Alg. dienst brengen en ze ker niet „op dit stukje grond laten drukken". Voor dhr. Groenendijk was het een vraag of er wel of geen rij huizen komt op de teruggekochte grond van de Spui boezem, wanneer dat wel het geval is dan zou dat volgens dhr. Groenendijk een belangrijke baat kunnen zijn. Ook dhr. v. Loon vroeg zich af of het wel billijk is of de genoemde kosten op be doelde bouwgrond drukken, ook hij wil de een deel ten laste brengen van de algemene middelen. „Als we het per plan gaan berekenen en die half miljoen die we tekort kwa men er ook in wordt verdisconteerd, waar blijven w^e danvroeg dhr. Winkels zich af. „Op 76 gulden en centenant woordde de voorz. prompt, dat zou de grond in Achthuizen al moeten kosten!" „Heschrok dhr. B. de Jonge... „daar is het laatste woord dan nog niet over gezegd". In hoeverre er reden is om bepaalde kosten op de algemene middelen te ver halen, vond de voorz. een moeilijk te beoordelen vraag, het is zaak zo zei hij een verkoopbaar bedrag te (be palen terwijl er* toch zoveel mogelijk kosten in zijn verdisconteerd die andere ten laste van het begrotingstekort zou den komen. „Om de grond langs de Boezem mee te laten tellen zal eerst het uitbreidingsplan gewijzigd moeten wor den. „Elk voordeeltje dat zich voor zal doen zal in de acht worden gesleept maar we moeten per datum waarop het gevraagd wordt, grond kunnen verko pen" verklaarde de voorz.. Hij begreep dat wanneer de grondprijs inderdaad op 67,moet worden gesteld (hij zei dat van de grond in Achthuizen) er geen vierkante meter van verkocht zal wor den waarom een deel van de kosten die dit hoge bedrag veroorzaken voor reke ning van de gemeenschap zal moeten komen. „Als ik dure grond koop en ze wordt later goedkoper, krijg ik dan geld terug...?" informeerde dhr. de Jonge maar de voorzitter moest hem op dat punt teleurstellen„grond wordt nooit goedkoper". Grondverkoop geschiedt altijd met de clausule dat de bekende prijs wordt be rekend onder voorwaarde dat G.S. dat goedkeuren of met de clausule dat bij betaald wordt als door G.S. een hogere prijs wordt bepaald. Dhr. van Dam liet een waarschu wend geluid horen, hij wees erop dat de relatief goedkope grondprijs het enige is wat de particuliere bouwer naar (Oost) Flakkee trekt, „houdt de prijs daarom zo laag mogelijk" adviseerde hij. De voorz. geloofde echter dat de ver onderstelling van dhr. van Dam in de praktijk nauwelijks gebleken is, overi gens kan bij de grondprijsberekening niet van het economisch principe wor den afgestapt. De raad verlangde stem ming over het voorstel de kostprijsbere kening zoals door B. en W. voorgesteld als grondslag voor de grondprijs te aan vaarden. De heren Kroon en Slis ver klaarden zich tegen. Verkoop woonhuis. Besloten werd tot verkoop van het pand Molendijk 33 te Oude Tonge. De woning in jan. van dit jaar aange kocht heeft voor de gemeente geen bepaalde bestemming waarom ze open baar zal worden verkocht. Hamerstukken. De gemeente blijkt over plm. 110 m^ grond in erfpacht bij dhr. A. P. Omens, gelegen op het Handelsterrein, een weg te hebben aangelegd. Dhr. Oomens vroeg daarvoor compensatie. De raad ging accoord met de voorge stelde ruiling van erfpachtsgrond. Met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten werd een geldlening aange gaan, groot 1 miljoen gulden, benodigd voor de consolidatie van de vlottende schuld. Met genoemde bank werd even eens een geldlening aangegaan, groot 173.000,nodig voor het bouwrijp m.a- ken van gronden en de bouw van een lokaal aan de R.K. kleuterschool te Achthuizen. T.b.v. „het uitvoeren van enige her stel- en verbouwingswerkzaamheden aan het pand Voorstraat 31-33 te Oolt gensplaat werd een crediet van 15000,- beschikbaar gesteld. Bij de vaststelling van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad werd bepaald dat de raadsverga deringen, zowel in de zomer als in de winter, vrijdagsavonds gehouden zullen worden. Aan de woningbouwvereniging „Sa menwerking" te Oude Tonge werd t.b.v. de bouw van 16 woningwetwoningen bouwgrond en een lening verstrekt. Ook werd een lening verstrekt voor de aan leg van centrale verwarming in deze in Oude Tonge te bouwen woningen. Technische school in Oude Tonge? Ingevolge de wet op het voortgezet onderwijs dient aan het Centraal Or gaan via de commissie voor het Gem. voortgezet onderwijs een lijst een zgn. deelplan voorgelegd te worden waarop de scholen voorkomen welke de gemeenten voornemens zijn te gaan bouwen in de jaren 1971-'72 en '73. Het ligt in het voornemen te Oude Tonge over te gaan tot de bouw van een per manent gebouw voor MAVO, een school voor Lager Technisch Onderwijs en een school voor huishoudonderwijs. Aan de Regionale Commissie Zuid-Holland zal worden verzocht deze 3 scholen op het deelplan te plaatsen. De raad ging er mee accoord adhesie te betuigen aan de actie tot instandhou ding van het Ankerblok op de Greve- lingendam als monument ter herinne ring aan de totstandkoming van deze vaste verbinding met Schouwen-Duive- land. Aan de Ministers van Binnenland se Zaken en van Financieën zal worden verzocht dekkingsmiddelen ter beschik king te stellen t.b.v. de subsidiëring van de Stichting Technische Gymnastiekkle- ding Goeree-Overflakkee. De bijdrage Als exclusief dealer van de Rlha orgels,, nodigen wij u uit de geweldige Riha orgelkoIlel<tie te komen beluisteren.HetRiiia orgel waar elke muziekliefheb ber verrukt over blijft I Vanaf 1.995,-(incl. bank en nagalm). alle goade merlcen In één z»k Middelburg L.Delft 103-105 Tel. 0I180'76H ^Ook In Den Haag Groningen Heerlen van de Gemeente Oostflakkee is vastge steld op 5000,—. Fiuoridering. Door dhr. Groenendijk was reeds bij de „ingekomen stukken" de fluoridering van het drinkwater ter sprake gebracht en veroordeeld. In de Rondvraag kreeg dhr. Groenendijk gelegenheid zijn standpunt nader te motiveren. Is, nu al van Hogerhand wordt inge grepen de tijd niet aangebroken dat het Alg. Bestuur van de Drinkwaterleiding maatregelen neemt die leiden tot stop zetting van de aangevochten fluoride ring?" vroeg dhr. Groenendijk. De stop zetting zou dan in afwachting van een nadere medische uitspraak niet definitief behoeven te zijn maar dhr. Groenendijk wilde de fluorinstallatie maar liever voor de sloop verkopen. Hij vond dat ook financieel voordeliger om dat de fluoridering, het onderhoud en de afschrijving van de installatie toch jaar lijks ruim duizend gulden kost, de be diening nog buiten beschouwing gelaten. Graag wilde dhr. Groenendijk die ook bezwaren van medische aard aanvoerde het standpunt'van de raad in dezen vernemen. „Het Bestuur van de Drinkwaterlei ding handelt met de fluoridering onver antwoordelijk", verklaarde ook dhr. van Dam, zelfs de voorstanders weten nog niet precies wat de gevolgen zullen zijn, de fluoridering druist tegen alle princi pes in!" oordeelde dhr. van Dam. Burgemeester v. d. Harst vond de flu oridering een boeiende en zeer discuta bele zaak. Hij achtte het verstandig de i'esultaten van.het door de Minister toe gezegde onderzoek af te wachten en was er evenzeer verheugd over dat de Raad van State niet berust bij de kans dat een eerder ingenomen standpunt kan zijn gewijzigd. „De samenleving zou er mee gediend zijn als er eens een duide lijke uitspraak kwam die aan het ge krakeel een eind zou maken" geloofde dhr. V. d. Harst. Dhr. Groenendijk bleef bij zijn be zwaren, in een plaats (Zeist) waren maar liefst 40 deskundige tegenstanders, daar moeten we toch rekening mee wil- De afdeling EHBO, Middelharnis- Sommelsdijk vierde haar 25-jarig be staan. In de middaguren werd een re ceptie gehouden in de receptiezaal van Hotel Bellevue te Middelharnis, waar 's avonds een diner werd aangeboden aan de leden 'en vrienden van de afde ling, waarna toespraken werden gehou den en waar de vereniging, het be stuur en de leden, alle lof werden toe gezwaaid voor hun kundig optreden en voor hun nooit versagen. 260 maal hulp geboden De heer A. van Heerde, die binnen kort zijn 12V2-jarig jubileum als voor zitter van de afdeling EHBO zou kun nen vieren, sprak over het ontstaan van de EHBO in Nederland en de oprich ting van de afdeling Middelharnis-Som- melsdijk. „De afdeling is ontstaan uit de red dingsbrigade. Flakkee heeft veel water en drenkelingen waren niet denkbeel dig. In 1920 werd de reddingsbrigade opgericht door dr. C. F. Arends. Hij gaf les aan de leden en in 1930 konden de heren M. en J. Boomsma het diplo ma in ontvangst nemen. Het verander de in 1942. Toen gaf hij les aan de luchtbeschermingsdienst. In 1943 slaag- len houden? Dhr. Groenendijk vond het ook maar verdacht dat de „gifmengers" niet door de pers tijdens hun werk zaamheden mogen worden gefotogra feerd. „De zwakke argumentatie van de anti-fluor mensen zijn woordelijk van toepassing op het sproeien van gif op landbouwproducten", vergeleek de voor zitter. Hij vond het merkwaardig dat een bepaalde principieel bezwaarde groep zich tegen fluoridering keert ter wijl andere zaken zich even oncontro leerbaar voordoen, waarom het een wel en'het ander niet?" Vervolg op pagina 4. Ontstaan door fusie van Pakhuismeesteren en Blauwhoed; dynamisch en interna tionaal gericht concern op het gebied van opslag en vervoer; hoofdicantoor in Rot terdam en vestigingen in vele Nederlandse en Europese steden, vraagt ter aanvulling van haar huidige ploegen GEVRAAGD Geschoold en ongeschoold personeel WERKTERREINStuwadoorsbedrijvenaan Waalhaven Pier II - Rotterdam Prinses Beatrixhaven - Rotterdam HET WERK OPLEIDING BELONING Er wordt gewerkt in vast ploegverband 1 week dagdienst van 07.30 -16.15 uur 1 week dagdienst van 07.30 - 16.15 uur met daaraan sluitend zaterdagarbeid indien de werkzaamheden dit noodzakelijk maken 1 week vroege nachtdienst van 17.00 - 01.30 uur Een gratis opleiding voor het certificaat havenwerker Vanaf 23 jaar minimum beloning volgens C.A.O. havenbedrijf: dagdienst dagdienst inklusief vroege nachtdienst event, zaterdagarbeid fll 72,45 f1221,— f 1229,73 Na opleiding en in het bezit van certificaat havenwerker en 6 maanden dienstverband dagdienst fll 80,38 dagdienst inklusief event, zaterdagarbeid f1231,21 vroege nachtdienst fl 240,51 op donderdag 3 oktober 1968 te 19.30 uur Verenigingsgebouw Stationsweg 3 Ouddorp of dagelijks bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Middelharnis. De vier leden die werden gehuldigd i.v.m. hun 25 jarig lidmaatschap van de afdeling. Het zijn v.l.n.r. dlir. K. Rentes, mej. N. Konings, dhr. c. Troost en dhr. M. A. Dekker. Zij werden onderscheiden met de zilve ren Dr. C. B. Tilanus Jr. draag- penning; de penniing werd uitge reikt door dhr. D. Spec te Ouddorp, namens het hoofdbestuur van de Kon. Ned. Ver. voor E.H.B.O. den 45 mensen. Hieruit werd een be stuur gekozen en men trad toe tot de E.H.B.O. De persoonlijke inslag van de EHBO-mensen om elkaar te helpen, maakte er een bloeiende vereniging van. Vroeger heette onze vereniging „Naastenliefde". In ons hart bewaren we deze naam. In de afgelopen 25 jaar zijn 210 men sen opgeleid tot het diploma. We zijn daar dr. Arends bijzonder dankbaar voor en wij zijn blij, dat zijn schoon zoon, dr. Van de Peppel, zijn plaats bij ons heeft ingenomen. We hebben als afdeling in deze kwart eeuw 260 ern stige gevallen te behandelen gekregen en velen zijn van de verdrinkingsdood gered geworden. Al zou er maar één mens gered zijn, zou de vereniging haar nut hebben bewezen. We hebben nu 29 verbandposten. De leden zijn aanwezig bij verschillende evenementen, waar eventueel hulp no dig zou kunnen zijn. We hebben aan tal van wedstrijden meegedaan en we hebben veel prijzen mee naar huis kun nen nemen. Wisselbekers zijn in ons bezit gebleven. We hebben medewer king gehad van verschillende instaü- ties en voornamelijk van het gemeen tebestuur. Onze erkentelijkheid daar voor. We hopen in de toekomst zo ver der te mogen gaan. Onze aandacht zal gevraagd worden voor het lesgeven aan toekomstige automobilisten en we zul len werk hebben om het hen op het hart te drukken, dat ze de plaats van dokter niet in kunnen nemen. Dat ge vaar zit er wel in. We danken alle do nateurs, die ons het werken hebben mogelijk gemaakt en we wUlen met nadruk wijzen op de zo nodige mede werking, die wij van die zijde zo hee! hard nodig hebben," aldus de heer Var. Heerde. „Ander mens Burgemeester Joh. van Es vond dat hij op zeer charmante wijze heeft ken nis gemaakt met de afdeling EHBO: „Als lid van de EHBO is u een heel ander mens. U hebt 25 jaar lang op waardige wijze gewerkt en u hebt dit jubileum op waardige wijze gevierd U werkt niet zozeer naar buiten uit, maar u hebt, dat is bewezen, op spec taculaire manier opgetreden waar dat nodig was. Namens het gemeentebe stuur dank voor het werk dat u doet in het belang van de gemeenschap. In de eerstkomende raadsvergadering wordt de raad voorgesteld f 250,be schikbaar te stellen aan uw jubilerende vereniging. Ik zal dit voorstel met vuur en verve verdedigen. Ik wil dit zien als een aanmoedigingsprijs. Ik zal ieder jaar aan uw vereniging denken, v.r.".* als ik de krant mag geloven, dan is v.v vereniging op 24 september opgericht, hoewel het op een later tijdstip wordt gevierd en al staat er een andere datum op de prijzenkast. Het is dan namelijk mijn verjaardag. Wees er van o\'er; tuigd, dat ik aan uw vereniging :j- denken," aldus burgemeester Van Z-. Oud gedic: S-' Als mede-oprichter en promotor sji; sk de heer J. Boomsma. Hij putte uit zijr. jarenlange ervaring, die bleken te da-; teren van bijna vijftig jaar geleden. Hij kon de vereniging het eerste EHIiO- speldje overhandigen dat ooit \v> r.i uitgereikt. „We hebben nog wel wens: De overheid en de justitie zv moeten begrijpen dat het om een - tiënt gaat, die onder behandeling de EHBO-ers is en dat het niet '--i' om een naam of om een verklarin Ik hoop dat er op dit punt nauv samenwerking zal komen. Alle It - dank voor wat zij in de oorlog hei - gedaan: zij hebben nooit gefaald!' besloot de heer Boomsma. Dit seizoen zal een nieuwe cursus E.H B.O. beginnen. Men kan zich hier»oor melden bij mevr. Kroos, secretai'csse van de vereniiging of bij de heer Van Heerde, de voorzitter. Er zijn al aan meldingen, maar in feite te weinig om de cursus aan te vangen. Graag dus z» snel mogelijk, teneinde het apparaat van de E.H.B.O. zo effectief mogel^k te laten werken. i.:£^Si^ f we 'eemaal Ge il veertig j :iefc en alle ;e fanfa heer G. van •te Ms., zijn •.n van Sem \ke wijze ge' Hotel De K hraiUe omstand !er, de heer G. w.n de waar- nir. [et is moeilij mging trou" jaar in die ld de heer (927 bij Sem- gaan blazen ing gehad. :n. U hebt laakt, zoals eerste „loop •de de hee IS. Hij ontz -s b.v. de leren. ieiden bent U hebt dez [concoursen 'erkt Sempr t^gen. U stu vue's, die jaarl opgevoerd, andere ma eb en vlo [ndel trouw lp met de ,- Nu is het dus de heer B larissen en fa met deze jubil Gerrit van Le ^s ornament e <^ës een fraa De waamem Pre, de heer W aen van Semp Van Lente vo wdligheid, wa i,";?"- .Ik hoo- •^iQft", zo besl van het corps. Namens de ^Prak de heer bood hen een •Namens het Koninidijke Ne tiarmonie en sprak de heer noemde de Pftren voor d ;^yn, dat Se pSplijk inderf iSfnu niet m federatie koni ^rmede tege S^- Er wordt ■"^ing uitge

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1968 | | pagina 2