Het communisme Plaatselijk nieuws Voorbereiding verzwaring duinenrij bij Flaauwe Werit gaat spoedig beginnen Ponyclub ging naar de Lezing over ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika Prins Claus d©@cl aan^ Wie is Flakkee's grootste dierenvriend? .y Afscheid van dijkwerlcer-voorman P. L. Poiaic te Den Herdenkingsdienst 150 Psalmen niet-ritmische gemeentezang te Sommelsdijk Grote turn- Vijf kilometer lange persleiding moet 750.000 kubieke meter zand aanvoeren 4le jaargang Dinsdag 1 oktober 1968 No. 3725 CHR. STRBSKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Mooi wedstrijdsueces voor brandweer Ouddorp Betaling abonnementsgeld Orgelconcert in Ned. Herv. i(eri( te Qud-Beijerland door Piet van Egmond PBINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX O - MIDDELHARNI3 {iedacüe en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sonunelsdijk Tel (01870) 26 20, na e uur 's avonds TeL 2025 i Giro 167030 ABONNEMENTSPRIJS 3,25 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract Bpeciaal tarief. 3 Wanneer we over het communisme handelen moet allereerst worden vast gesteld, dat dit een universele d.w.z. al lesomvattende levens- en wereldbe schouwing is, een systeem van gedach ten, beginselen en stellingen, dat voor de 'aanhangers ervan een verklaring en leidraad moet bieden op alle terrein van het leven. Marx en zijn vriend Engels hebben als geestelijke vaders ervan ge- Jungeerd en naar de eerste wordt het daarom ook het marxisme genoemd. Het is dus niet een uitsluitend politiek en maatschappelijk stelsel, maar het pre tendeert totalitair te zijn, derhalve een systeem, dat ook de religie en de filoso fie kan vervangen. Wie het communis me in zijn diverse verschijningsvormen wil begrijpen, moet derhalve alvorens nader l^ennis te maken met zijn prak- tijlc eerst de basis ervan bestuderen. Het marxisme nu is niet alleen een samenvatting van wat er aan socialisti- schie ideeën en stromingen omstreeks 1850 leefde in Europa, maar een ideeën- complex, dat in zijn totaliteit de ideolo gie werd van een massabeweging, die later de gehele wereld zou gaan om spannen. Het is samengesteld, wat zijn filosofische inspiratie betreft, uit ge dachten ontleend aan de Hegeliaanse wijsbegeerte; wat zijn economische ma teriaal aangaat heeft de stichter geput uit de ervaringen van de Engelse in dustriële revolutie uit die tijd en de economie van Adam Smith en Ricardo; en de sociologische en historische ana lyse benevens de sociale aspiraties wer den bijgedragen door Franse historici en socialisten, zodat de gedachten van drie grote Europese naties: Duitsers, Engelsen en Fransen, hebben bijgedra gen tot de formatie van de officiële leer van de socialistische of communistische partijen. Marx en Engels meenden dat hun systeem beslist niet utopisch was d.w.z. geen droombeeld, maar dat het wetenschappelijk gefimdeerd was. Zij geloofden vast, dat de maatschappelijke ontwikkeling noodwendig zo zou verlo pen, dat tenslotte het kapitalistische stelsel zou ineenstorten en de op het communisme gebaseerde maatschappij daaruit zou geboren worden. Het hoofdpunt, waarmee we beginnen, is de filosofische basis van het stelsel, dat het historisch of dialectisch materia lisme wordt genoemd. De grondstelling daarvan is deze, dat in het proces der geschiedenis de 'economische structuur van de samenleving en de veranderin gen daarin alle andere sociale, politieke en culturele verschijnselen, instellingen, opvattingen etc. bepalen. Die economi sche structuur (opbouw) is het totaal van de produktieverhoudingen in elke periode van de ontwikkeling der tech niek; m.a.w. de produktiewijze van het materiële leven bepaalt in het algemeen het sociale, politieke en geestelijke le vensproces. Het is dus zo, dat niet het bewustzijn van de mensen hun zijn, maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn hun bewustzijn bepaalt. M.a.w. het ontvrikkelingsproces der historie wordt niet bepaald door geestelijke, maar door stoffelijke factoren. Dit gehele complex van de maatschappelijke produktie be weegt zich in een voortdurend ontwik kelingsproces voort, maar dit voltrekt zich in tegenstellingen. Dit gaat dus, om weer een vreemd woord te gebruiken, dialectisch, vandaar de term dialectisch materialisme. Dit element van dialec tiek heeft Marx aan Hegel ontleend. Al leen heeft hij diens stelsel omgekeerd, want deze stelde de idee (het geestelijke) primair en het stoffelijke secundair. Dat is bij Marx precies andersom. In tegenstelling tot Hegel's idealisme de geschiedenis wordt voortbewogen door de wereldgeest en ook tot de chris telijke theologie zegt het historisch ma terialisme, dat de geschiedenis en haar voortgang te verklaren is uit de veran deringen van de produktieve krachten en verhoudingen. Zo is de ideologie van het communis me, het marxisme, de wereldbeschou wing van de revolutionaire arbeiders klasse geworden. Volgens de communist is de religie gebaseerd op blind geloof, maar het communisme op wetenschap pelijke waarheid. Wat dit laatste betreft als we de hartstocht en de vurige over gave van de echte, overtuigde commu nisten zien dan blijkt toch wel, dat wat eigenlijk als een geschiedenistheorie is gepresenteerd, gewerkt heeft en nog Werkt als een ideologie, zelfs als een soort heilsleer. Het wil een allesomvat tende wereld- en levensbeschouwing pin, die het proletariaat begeestert en in strenge discipline leidt in de strijd, ■geïncorporeerd in de partij, die als een aaneengesloten blok met groot fanatis me strijdt voor de dictatuur van het 'proletariaat. Het communisme als ideologie is dus latheïstisch. Het erkent het bestaan van |God niet. Een marxistische communist noet een godloochenaar zijn. Deze leer BS de grondslag van de staat op elk ter- pein. Daarom worden in de Sovjet-Unie |de godsdienst en de kerk van overheids wege tegengewerkt en wordt de publie ke invloed van de kerk zo radicaal mo- Selijk teruggedrongen. Het bekende ci- Jtaat uit één van de boeken van Marx: l.Godsdienst is opium voor het volk" Ttoont duidelijk aan welk een antipathie T^e communist heeft t.o.v. de religie en |peciaal tegen het Christendom. Volgens hem treedt de godsdienst herhaaldelijk PP als vijand van het wetenschappelijk onderzoek, houdt zij de mensen af van |de strijd tegen de ellende omdat ze als PPium (een verdovingsmiddel) werkt, is M een steun voor de bezittende klasse len de particuliere eigendom en is de I bijbel niet anders dan een boek van mythen. Geen wonder dat het atheïsme (de godloochening) verplicht is voor alle partijleden. In het program van de CF. der Sov jet-Unie staat: „De partij streeft ernaar de band tussen de uitbuitersklassen en de organisaties van de religieuze pro paganda volledig te vernietigen, doordat zij door een allesomvattend georgani seerde, wetenschappelijk verlichte en antireligieuze propaganda bijdraagt tot de feitelijke bevrijding van de arbeiden de massa van religieuze vooroordelen". Deze doelstelling sluit elke praktische of theoretische verbinding van de christen met de communist radicaal uit. Zo denkt het communisme hier op aarde een paradijs te kunnen scheppen. Zijn aanhangers zijn eigenlijk de Baby lonische torenbouwers van deze tijd. Een zondeval erkennen ze niet, dus ze zien ook niet de verdorvenheid van het men selijk hart. Deze grote dwaling heeft hun reeds vele parten gespeeld in de opbouw van hun staat. Wie de geschie denis van de Sovjet-Unie kent vanaf haar begin in 1917 tot nu toe, die weet dat deze een aaneenschakeling is van moorden, verraad, kwellingen, concen tratiekampen, terreur, onderdrukking, oorlog en hongersnood. Miljoenen Rus sen hebben het leven gelaten onder Lenin en vooral Stalin. Het aardse pa radijs werd een caricatuur van het ide aal. Elke communistische staat is ge bouwd op bloed, dwang, dictatuur en onmenselijkheid. Ze leeft van de haat en staat daarom lijnrecht tegenover de geest van liefde, die het Christendom predikt. Op de" j.l. zaterdag te Hengelo ge houden landelijke brandweerwedstrij den heeft het korps van Ouddorp zich uitkomend in de vierde klasse OP de tweede plaats gesteld! In deze wedstrijden kampten die korpsen die in de voorafgegane districtswedstrijden op vooraanstaande plaatsen waren ge komen. Ouddorp zal in het volgend seizoen weer energiek deelnemen aan de dan te houden districtswedstrijden om te trachten het korps op een nog hoger niveau te brengen. De tweede plaats is overigens al zeer verdienste lijk. Eerste werd het korps van Almelo met 443; daarop volgde Ouddorp met 431 pnt; Leerbroek 430, Born 425, Vuren 423, Westmaas (in districts wedstrijd éérste) 422; Renkum 420, Zy- pe (N.H.) 415, IJsselmuiden 414, Wage- ningen 408, Dinxperloo 407, Werkhoven 389, Zuidhorn 387. -O- DIRKSLAND Op dinsdag 8 oktober a.s. wordt on der auspiciën van de Nederlands Zuid Afrikaanse Werkgemeenschap afd. Goeree Overflakkee, te Dirksland in „Onder de Wiek" een lezing gehouden over ontwikkelingshulp in Zuid-Afri ka. Als sprekers zullen optreden de heren B. Kramer, alg. bestuurder van de Xhosa Ontwikkelingskorporasie en de heer L. Mangope, Stamhoof van de Tswana in Zuid-Afrlka. Onder het mot to „Oog en Oog met Zuid-Afrika", ma ken deze heren in tournee door alle delen van ons land. Het belooft een interessante en leerzame avond te wor den. Het nieuwe en laatste kwartaal van 1968 is -weer aangebroken, waarom wij onze abonnees vriendelijk verzoeken hun abonnementsgeld voor dit kwar taal f 3,25 aan ons over te maken. Ons giro nummer is 167930 maar u kunt het bedrag ook storten op onze rekening bij de Algemene Bank Neder land en de Coöp. Raiffeisen bank, bei den te Middelharnis. Nogmaals wijzen we houders van een girorekening op de mogelijkheid het Girokantoor te machtigen het abonnementsgeld auto matisch aan ons over te maken. Een daartoe in te vullen kaart kan bij ons worden verkregen. Administratie Eilanden-nieuws A.s. vrijdag, 4 oktober, is het weer dierendag! Wij willen daar aan ook graag aandacht besteden door een foto van Fiakkees' grootste dierenvriend met zijn of haar lievelingsdier te publiceren. Wanneer is een echte dieren vriend, jong of oud, in uw om geving of eigen kring weet, en u meent dat hij naar de titel van „grootste dierenvriend" kan mee dingen, wilt u ons dan zo spoe dig mogelijk zijn of haar naam bekend maken? Wij hopen dat u aan deze „verkiezing" wüt mee helpen. Na zes uur kunt u bellen tel. 01870-2025. In het stadhuis te Utrecht heeft Prins Claus zaterdagmiddag aangifte gedaan van de geboorte van zijn twee de zoon. De kleine Prins kreeg de na men Johan Friso Bernhard Chrlstiaan David. Zijn roepnaam is Friso. DIRKSLAND Opbrengst collecte. De in de Ger. Gemeente gehouden collecte voor de Theologische school heeft f 1416,65 op gebracht. HERKINGEN Beroepen. Op de j.l. gehouden le denvergadering der Ger. Gemeente is beroepen ds. A. v. d. Noord uit Capelle a.d. IJssel. Het zondagsschoolwerk zal thans worden voortgezet door de heer Fok ker te Stellendam en mej. A. Kagchel- land alhier. De collecte in de Herv. Kerk voor de Medische Zending heeft opgebracht f 116,05 en voor Biafra f 380,—. De collecte voor de zitplaatsen brcht in de Ger. Gemeente op f 178,35. Nu de werkzaamheden met het was sen van zilveruitjes weer ten eindel^ zijn en de aanvoer van bieten niet meer plaats vindt, is de drukte op de kaai afgelopen en ligt alles er stil en ver laten bij. OUDDORP „Raak de Roos" heeft nieuw clubgebouw De Schietvereniging „Raak de Roos" zal a.s. zaterdag 5 oktober om 3.00 uur 's middags haar nieuwe clubgebouw achter de Visserijèchool in gebruik ne men. In het gebouw bevindt zich o.m. een schietbaan. Tot voorheen oefenden de leden in de cichoreifabriek „de Oud dorp" waar de accomodatie miniem was. OUDE TONGE Op stap. Door het bestuur van de Roode Kruis afd. te Oude Tonge, is in de afgelopen week een pleizierreis- je georganiseerd. De reis ging naar Brabant, de mensen hebben deze dag zeer genoten. Het was wel jammer dat deze dag veel regen bracht. Vanaf de ze plaats een woord van dank aan de auto-bezitters voor het 'gratis beschik baar stellen van hun auto en een woord van dank aan de hele Roode Kruis 'afdeling. Bestuur en personeel van het water schap De Dijkring Flakkee hebben vrij dag j.l. in het Verenigingsgebouw te Den Bommel, afscheid genomen van de heer P. L. Polak, die in verband met het bereiken van de 65-Jarige leeftijd ontslag had gevraagd. De dijkgraaf, dhr. Ir. J. B. Mijs, me moreerde, dat P., na in de oorlogsjaren afwiselend bij de Bommelse polders en het waterschap in los verband werk zaam te zijn geweest, in 't voorjaar van 1947 door het waterschap in vaste dienst was aangesteld. Polak was een goed vakman, zodat hij na enige tijd tot dijk werker-voorman werd bevorderd. Het ontslag werd dan ook eervol en, onder dankbetuiging voor de goede diensten aan het waterschap bewezen, verleend. Om de meerdere vrije tijd goed te kunnen besteden, over handigde dhr. Mijs een envelop met in houd, waarvan een hengeluitrusting kan worden gekocht. Het hoofd van de tech nische dienst, de heer H. Stuurman ver telde, dat hij in 1956 met van Hattum en Blankevoort werkte aan het verhogen van de Nieuwe Stadse Zeedijk. Op het nieuwe buitentalud werden zoden ge legd welke gebeugeld moesten worden. Daar van Hattum en Blakevoort niet over „krammers" beschikte, werden twee dijkwerkers van het waterschap, waaronder de heer Polak, voor dit werk beschikbaar gesteld. Dit was de eerste kennismaking van spreker met de heer Polak. De tweede ontmoeting tussen spreker en Polak vond plaats in 1957, toen het water schap dhr. Polak ter beschikking stelde van de fa. Troost voor het maken van een steenglooiingbij de in aanbouw zijn de keersluis te Stad aan 't Haringvliet. Toen spreker in 1959 in dienst kwam van het waterschap, was de heer Polak dus geen onbekende voor hem. Spreker wist, dat de heer Polak door tussen komst van de oud Hoofdopzichter, dhr. E. J. Smits, in dienst van het water schap kwam en hij legde er de nadruk op, dat deze keuze bijzonder goed is ge weest, want Polak heeft getoond een bekwaam, ijverig en betrouwbaar man te zijn en voor zijn medewerkers een goed collega. Spreker dankte de heer Polak voor de goede wijze waarop hij het waterschap heeft gediend en hij sprak de hoop uit, dat Polak zich nog enige tijd, voor bepaalde werkzaamhe den, ter beschikking van het waterschap zal blijven stellen. Namens het adrninistratieve- en tech nisch personeel bood spreker de schei dende functionaris een electrisch scheer- apparaat aan. Ook de oud-hoofdopzich- ter, de heer E. J. Smits, gewaagde van een goede verstandhouding en van goed vakmanschap. Spreker verzocht de heer Polak zijn functie bij de organisatie dijkbeveiliging nog enige tijd te blijven bekleden. Het verzorgen van de coupure te Den Bom mel bij stormvloed is dan in goede han den. Dhr. Polak, die vergezeld was van zijn vrouw, schoondochter en zoon, dankte voor de gesproken woorden, de cadeau's en de bloemen, die zijn vrouw waren aangeboden en voor de goede verstandhouding, die er steeds is ge weest. Onder het genot van koffie, ge-, bak, enz., bleef men nog geruime tijd bijeen. Ter gelegenheid van de bekroning van de 150 Psalmen met een gouden plaat wordt een herdenkingsdienst ge houden op vrijdagavond 11 oktober a.s. in de Hervormde Kerk te Sommels dijk, aanvang 7.30—9.30 uur. Voorgan ger ds. H. C. Bultman, organist G. Zoon met medewerking van diverse zangkoren. Van deze dienst worden plaatopnamen gemaakt door BmG. Gram. platen uit Bloemendaal. Een ieder die graag zingt is hartelijk welkom. De zangdienst wordt gehouden voor geheel de omgeving van Sommeldijk- Middelharnis. Neemt uw psalmboek mee! OUDDORP Strohoop afgebrand. Zaterdagmiddag is een flinke strohoop van de heer E. Grinwis in de Dijkstelweg alhier ge heel afgebrand. Ook een houten opstal werd een prooi van de vlammen. Waar schijnlijk hebben kinderen met luci fers gespeeld. Ouddorps brandweer die werd gewaarschuwd w^^as naar de -wed- strijd in Hengelo waarop het korps van Goedereede werd gealarmeerd. Deze schoot verbazend snel te hulp en spoedig kon het vuur met een drie tal stralen worden bestreden. De stro hoop brandde bijna geheel af maar de brandweer kon uitbreiding voorkomen. Brandmelding: Met nadruk wordt erop gewezen dat bij brandmelding de nummers 236 of 273 moeten worden gedraaid. Mode-show. Donderdagavond zal de afdeling van de Christelijke Platte landsvrouwen de nieuwe mode voor najaar en winter brengen. Hiei^;oe heeft ze medewerking gekregen van Mode magazijn Kattenburg tet Middelharnis. Drie mannequins en een dressedman zullen tonen wat voor nieuws er is. De show wordt gehouden in het ver. ge bouw aan de Stationsweg en zal om 8 uur aanvangen. Tijdens de show zal koffie etc. geserveerd worden. De show is ook toegankelijk voor niet-leden. Zelfs heren kunnen deze bijeenkomst van de afdeling bijwonen. Voor de le den is de prijs 50 cent; voor niet-leden 1,50 per persoon. Het belooft een pret tige avond te worden, waarbij de da mes alle voorlichting kunnen verkrij gen op het gebied van de mode. OOLTGENSPLAAT Bejaardenmiddag. Woensdag 2 okt. a.s. des nam. 2.30 uur zal in „Elthato" de maandelijkse bejaardensamenkomst gehouden -worden. Verkocht. De Erven wijlen de heer A. J. Korteweg hebben de woning Nieuwstraat 4 onderhands verkocht aan mevr.- S. P. van Nimwegen-Beijer, Dorpsstraat 6 (het z.g.n. Kooihuisje). Benoemd. De heer C. Duim, Slik- dijk 28, is met ingang van 1 okt. 1968 benoemd als chauffeur-tuinman bij Graaf J. de Chambure Cuypers, land goed „Mattemburgh" te Hoogerheide (N. Br.). Naar een bij het landgoed gelegen woning is het gezin van de heer Duim heden verhuisd. Heden dinsdagavond gaat de her vormde meisjesvereniging (voor de leeftijd van 13 t.m. 16 jaar) weer van start. De samenkomst begint om 7.45 uur in „Elthato". Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. OUDE TONGE Gymnastiekvereniging OKK te Oude Tonge organiseert, in samenwerking met de Stichting Lichamelijke Opvoe ding en de Sport tet Oude Tonge, een grote internationale turndemonstratie op maandag 14 oktober in de sporthal te Oude Tonge. Hieraan zullen medewerken de Deen se tumgroep „Ollerup Delingsfgrerè" uit Kopenhagen; twee keurgroepeh van de Rotterdamse Tumbond en de kampi- Met de voorbereidingen tot de ver zwaring van een plm. twaalfhonderd meter lange duinstrook bij het Flaauwe Werk te Ouddorp zal nog dit najaar een begin worden gemaakt. Het „grote" werk gaat volgend jaar half april be ginnen en zal tot half oktober duren. In die tijd moet er maar liefst 750.000 m^ zand vanuit de Grevelingen naar dit werk worden verplaatst! Aan de uit voering van deze verzwaring is een en kele jaren lange studie voorafgegaan, met Instanties als Natuurbescherming en Staatsbosbeheer moesten besprekin gen worden gevoerd; de uitvoering zo als die is gepland heeft tenslotte de in stemming van alle betrokkenen. Behal ve van één particulier die nog steeds weigert zijn grond op de gebruikelijke condities aan Rijkswaterstaat af te staan. Vijf zomerwoningen zullen er voor het aan te leggen duin moeten verdwij nen, daarbij zijn ook de twee witge- schilderde zomerhuizen recht tegen over de Groeneweg. Aan de eigenaars daarvan wordt een schadevergoeding betaald en hen wordt zo mogelijk een andere plaats aangewezen waar ze een nieuw vakantieverblijf kunnen bouwen. De verbreding van het duin is een urgente zaak, dhr. Bouw van Rijkswa terstaat en de dijkgraaf, dhr. L. P. Akershoek laten daarover geen twijfel bestaan. De strook wordt in navol- Onder auspiciën van de Stichting Orgelcentrum zal in de Ned. Hervorm de Kerk te Oud-Beijerland weer een orgelconcert plaats vinden. Op vrijdag 4 oktober, sav. om 8 uur, zal op veelvuldig en herhaald verzoek de bekende organist Piet van Egmond achter de klavieren van Oud-Beijer- lands grootste en fraaiste orgel plaats nemen. Het programma is samengesteld uit bekende en graag gehoorde werken en vermeldt achtereenvolgens: Fantasie en Fuga in g, J. S. Bach; Orgelconcert No. 2, G. F. Handel; Sonate No. VI (Variaties over „Gebed des Heeren"), F. Mendelssohn; Partita „Veni Crea tor Spiritus", G. Verschraegen. Piet van Egmond besluit zijn concert zoals gewoonlijk met één van zijn im provisaties. oensploeg Trampoline-springen. Aanvang van de demonstraties om 8 uur. Entree f 2,50. De Deense turngroep is internationaal bekend; ze gaf demonstraties in Ame rika, Australië, Hawaï, Nieuw-Zeeland en Zuid-Azië. Voor turnliefhebbers is het een uit gelezen gelegenheid om kennis te ne men van het peil van de Deense turn groep en de andere medewerkenden. De Deense groep zal maandagsmor- gens om 10 uur worden ontvangen door de organiserende vereniging. Na de lunch zal een bezoek gebracht wor den aan de Deltawerken rondom het eiland. Na het diener zal de groep het turnprogramma openen. Wat nu een laagte is wordt straks een ruim, acht meter hoog duin. Op de achtergrond de zomerwoniiïgen die moeten verdwijnen. ging van de kust bij Goeree-Haven- hoofd tot op Deltanormen verste vigd; aan die normen zal de gehele kust van de kop van het eiland worden ge toetst Over een grote lengte zal de kust die „toets" niet kunnen doorstaan en zal er voor Rijkswaterstaat nog heel^ veel werk voor de boeg staan. Overi-" gens wordt daar op het kantoor te Mid delharnis al druk op gecijferd! De aannemersfirma Oosterwijk te Rotterdam aan wie het werk voor 2V4 miljoen werd gegund, zal het komend voorjaar een der grootste zuigers van. West Europa (mogelijk zelfs de grootste) in de Grevelingen leggen waar ze ter hoogte van Preekhil aan het werk wordt gezet. Het zandplaatje waarvan deze perszuiger kan consumeren ligt tegenover de Preekhilpolder, vlak bij de Hompelvoet. Door een vijf kilometer lange persleiding met een diameter van 80 centimeter zal met een druk van 8 atmosfeer een mengsel van Grevelin- genzand en -water naar het Flaauwe Werk worden getransporteerd. Tevoren dient op het werk een gemaal te worden gebouwd dat tot taak krijgt het zoute water snel naar zee af te voeren opdat het niet in de polders terecht komt. De persleiding zal de weg driemaal moe ten kruisen. Het te vormen duin krijgt een na tuurlijk aanzien. Er komen grillige duintoppen en ook aan duinpannen wordt gedacht. De vereiste Deltahoogte is 8 meter N.A.P. terwijl de duin- toppen tot elf meter zullen reiken. Ook voor een natuurlijke beplanting zal worden gezorgd. Het grote parkeerter rein dat enkele jaren geleden werd aangelegd zal terwille van de duinaan leg moeten worden opgebroken, ,aan de voet van het duin komt in het bouwland een nieuw terrein met een aanmerkelijk groter capaciteit. Door het duin wordt een wandelpad geprojec teerd zodat de goedwillende wan delaar van veel moois zal kunnen ge nieten. Volgende zomer echter wordt het beeld nog door modderkuilen en druk doende machines beheerst. Ze werken aan een grotere veiligheid van het ach terliggende land. Zaterdagmiddag ging de ponyclub „De Flakkeese Ruiters" naar de streek- wedstrijd, die gehouden werd op het landbouwbedrijf van de heer G. Schou wenburg te Mookhoek (Hoekse Waard). Genoemde ruiters behaalden in twee ringen waarin ze gekeurd werden een viertal prijzen. Twee ruiters een 2e prijs en twee ruiters een 5e prijs. Aan deze dressuurproef namen 126 ponyruiters deel, afkomstig van de Zuid-Hollandse Eilanden en uit Ze venbergen (N. Br.). Het was een zeer geslaagde middag, met gezien het aan tal deelnemers(sters) een drukte van belang.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1968 | | pagina 1