1 Den Bommel had het één avond voor het zeggen Het probleem ontwikkelingshulp Raiffeisenbank introdu ceert spaarautomaat Postkantoor Middelharnis vriidagsavonds open iaargaiig Dinsdag 12 december 1967 No. 3645 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week; dinsdag- en vrijdagavond J t de ben. i de I aan- car- I 'gen, ken. I naar inaie J5 55 59 00 I C.B.T.B. vergadert Waardevolle suggesties aan gemeentebestuur Ooltgensplaat PBINS HENDRIKSTKAAT 14 - POSTBOX 8 - MTDDiïLHAENlS Bedactie en advertenties: Kantoor Langeweig 13, Sommelsdijk TeL (01870) 28 2», na 6 üvir 's avonds TeL 2020 Giro 167830 ABONNEMENTSPRIJS 1 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. 1 in llliiiiillilliliiilil''^' -1 - Eén van de meest actuele en daardoor jok meest besproken vraagstukken van Je tegenwoordige tijd is dat van de ont- (vikkelingshulp. Het is een internatio naal probleem van grote importantie, Jat vanwege zijn karakter nationaal moet worden beoordeeld, zowel wat de gevers als de ontvangers betreft. Er is 511 wordt enorm veel over gepraat en geschreven en nu men er een aantal ja- len praktijk mee heeft opgedaan ziet jien beter dan voorheen welke specifie- te moeilijkheden eraan verbonden zijn. Het is thans in ons land en elders al zo, Jat de publieke opinie er verdeeld over taakt. Men kan dit niet zo stellen, dat er sprake is van pro en contra, want legen hulp aan arme landen mag nie mand zijn, maar wel gaan velen deze aak toch meer genuanceerd zien dan voorheen. Wij zien geen kans dit pro bleem in zijn volle omvang in enkele artikelen te bespreken, maar achten het toch wel gewenst de hoofdlijnen ervan naar voren te brengen. Van de ongeveer 120 onafhankelijke landen van de wereld behoort ruim tweederde deel tot de achtergebleven, onderontwikkelde of om de thans gangbare term te gebruiken, die is in gevoerd om de nationale trots van die volken en regeringen te ontzien de mtwikkelingslanden. Hun aantal kan men zo ongeveer stellen op 80. Dan is er een aantal half-ontwikkelde landen (17) en tenslotte is er de groep van de ont wikkelde of rijke landen ten getale van a Om met de laatste te begirmen, daar- behbren de Verenigde Staten, Ca nada, Engeland, Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, West- en Oost- Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Ita- gedeeltelijk). Polen, Denemarken, Soorwegen, Zweden, Finland, de Sovjet ■Unie, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Israël. Tot de half-ontwikkelde rekent men in Europa Spanje, Portugal, het zuiden van Italië, de landen van de Balkan: Grie kenland, Joego-Slavië, Boelgarije, Roe menië en Turkije; voorts de Zuidame- rikaanse staten Venezuela, Brazilië, Ar gentinië en Chili en de Noord-ameri- hanse Mexico en Cuba; in Azië: China en Formosa en in Afrika Rhodesië. De rest zijn dus de ontwikkelingslanden: de kleine staatjes van Midden-Amerika zo als Panama, een aantal uit Zuid-Ameri- n.l. Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia Paraguay, heel het werelddeel Afri ka behalve de twee bovengenoemde landen en tenslotte de nog niet genoem de landen van Azië, waaronder dus In- Indonesië, Perzië (Iran), de Arabi sche landen, Mongolië en de landen van Achter-Indië (Vietnam etc). De welvaart is dus op onze wereld wel zeer ongelijk verdeeld, zoals dat voor heen ook het geval was in de landen van het westen zelf. Men sprak toen van kapitalisten en proletariërs. De srme volken zou men nu de proletariërs «der de landen kunnen noemen. Dit •Penbaart zich uiteraard op allerlei ma- tieren. Het inkomen van de wereldbe woners loopt enorm uiteen: een derde ieel van de totale bevolking van drie Biljard heeft 79°/o van het wereldinko- Ben en het overige tweederde deel Met het met 21»/o doen. Van de 325 miljard gulden aan goud- en deviezen reserves in de wereld bezitten de on- ierontwikkelde landen er samen slechts 1, dus een zesde deel. Van heel de mensheid leeft 70''/o zonder goed drink- Wter, 30"/o in krotwoningen en SOVo m analfabeten. Zeker 300 tot 500 mil- kn lijden aan ondervoeding en 2 van '3 wereldbewoners krijgen een te een zijdige voeding. Van de ongeveer 50 "liljoen mensen, die jaarlijks op onze J'ereld sterven (dat is gemiddeld bijna per seconde), wordt ongeveer de helft 'eroorzaakt door de honger. Er zijn ook 'Dg andere cijfers: de Veren. Staten en Canada hebben 6,7"/o van de wereld- wolking, maar 40»/o aandeel in het *reldinkomen; in Europa is dat res pectievelijk 21 en aso/o en in Australië en l,5»/o. Latijns-Amerika daarente- heeft 6,8% van de bevolking, doch fechts 4,6 van het inkomen; Afrika 7 en 2,l''/o en Azië 35 en 7. Ook de iwniddelde levensduur loopt sterk uit- ■jn: in Europa, N. Amerika, Sovjet unie en Australië is deze 65 a 72 jaar, in If'ijns-Amerika 52 tot 58, in Azië 40- en in Afrika vermoedelijk slechts 45. Doordat de ontwikkelingslanden een ^r eenzijdige economie hebben, hoofd- akelijk gebaseerd op de landbouw, die *yendien met zeer primitieve werktui- ïn wordt bedreven, zijn ze zeer kwets- laar in geval van mislukking der oog- ™- In India sterven daardoor nog al- ieder jaar miljoenen van honger. De fteidsmethoden zijn middeleeuws. De 'Mbouw is nu eenmaal een riskant be- V en zelfs in Europa en Amerika is 'het zorgenkind van de regeringen. De '"duktiviteit in arme landen is gering. zeer grote toeneming van de bevol- '"S in die landen moet voor het over ste deel door de landbouw worden 'angen en daardoor is de arbeids- '■^"duijtiyjtgj^; zeer laag en de jaarlijkse •ijging ervan eveneens. De gemiddelde komische groei per jaar van zulke IJlden moet 5»/o bedragen wil de situa- "log niet slechter worden. Ze be- igt echter slechts iVo, zodat er in "aats vaxi vooruitgang achteruitgang is. Een zeer zorgelijke factor 'in dit pro- ''«n is de buitengewone aanwas van "evolking. Men kan daarbij gerust j™ een explosie spreken. Demografen 'n de V.N. hebben geprobeerd te bere- *nen hoe de geboorte- en sterftecijfers voor de gehele wereld zijn. Ze kwamen tot de conclusie, dat het eerste 34 en het tweede 16 promille bedraagt, hetgeen een overschot (groei) betekent van IjS'/o per jaar, d.i. ruim 50 miljoen. Dit gaat uiteraard in steeds versneld tempo. In elke volgende periode wordt het toe nemingspercentage groter. Deze versnelde bevolkingsgroei wordt niet veroorzaakt door hoger wordende geboortecijfers, want deze lopen steeds meer achteruit of blijven gelijk. In Rusland b.v. was het omstreeks 1905 ongeveer 45 0/00 en nu nog 18. Op Cey lon bleef het vrijwel stabiel, resp. 38 in 1930 en 36 in 1960. De streken waar de geboorten nog altijd hoog blijven zijn: Latijns Amerika, Afrika en Azië. De oorzaak van de versnelde, bevolkings groei zit hoofdzakelijk in het sterk te ruglopende sterftecijfer. Wat West-Eu ropa betreft, dat van Nederland was omstreeks 1850 ong. 28 per 1000 en nu 8; in Engeland resp. 23 en 12, in Frank rijk 24 en 11, in Zweden 36 en 12. Vooral spectaculair is de vermindering van de kindersterfte, speciaal die van de zuigelingen (beneden 1 jaar) en de kleu ters (1 tot 4 jaar). In het begin van de 19e eeuw bedroeg d'e zuigelingensterfte 255 per 1000 en nu in Nederland 14! In Afrikaanse landen is ze thans nog heel hoog in Zambia b.v. 260 maar toch daalt ze voortdurend. Op het eiland Java (Indonesië) is het sterftecijfer meer dan gehalveerd en zelfs in India loopt het ondanks de periodieke hongersno den terug, maar betrouwbare cijfers zijn daarvan niet te geven. De grote moeilijkheid is dus, dat met de vooruitgang van de medische weten schap en de hygiëne ondanks de ver mindering van de geboortepercentages zij het in vele arme landen slechts zeer langzaam de wereldbevolking zo snel toeneemt, dat in die landen de economie veel te zwak is om de stijging op te vangen. Een nevenfactor daarin is dat het blanke ras, dat in 1900 nog 32»/o van de wereldbevolking uitmaakte, vol gens prognoses in het jaar 2000 tot 20% zal zijn gedaald! MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Door de Raiffeisenbank is een nieuwe methode ontwikkeld om het sparen onder de jeugd te bevorderen. Sinds 1 december beschikt de bank over een tweetal spaarautomaten. Het principe van de spaarautomaat komt in grote lijnen overeen met dat van de postzegelautomaat. Door er een kwartje in te werpen en een knop in te drukken levert de spaarautomaat een spaarzegel ter waarde van f 0,25. De bedoeling hierbij is dat de spaarzegels op een spaarkaart worden geplakt, welke bij de liank verkrijgbaar is. De spaarkaart telt 40 vakjes, zodat een volgeplakte kaart een waarde vertegenwoordigt van f 10.—. Voor iedere volle spaarkaart welke bij de Raiffeisenbank wordt ingeleverd ontvangen de kinderen een aardige attentie. Het spaarbedrag wordt bijge schreven op het spaarbankboekje. Op deze wijze wordt het sparen voor de jeugd een leuke bezigheid. Op elk gewenst moment kan een kwartje wor den omgezet in een spaarzegel. De spaarautomaten zijn geheel bedoeld voor de jeugd, waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan de lagere school-jeugd. De spaarzegelautomaten zullen voor lopig enige maanden bij wijze van proef worden gebruikt. Daarna zal wor den bezien in hoeverre het experiment aan de verwachtingen beantwoordt. De spaarautomaten, waarmee momen teel wordt gewerkt, zijn op twee ver schillende plaatsen aangebracht. Eén bevindt zich in de hal van het kantoor van de Raiffeisenbank aan de Langeweg, terwijl de andere automaat is geplaatst in de Groen van Prinste- rerschool, ten behoeve van de leerlin gen van deze lagere school. De spaar automaat bij de bank staat ten dienste van alle kinderen die op deze wijze willen sparen. In navolging van de Banken zal m.i.v. vrijdag 15 dec. ook het postkantoor te Middelharnis elke vrijdagavond van 10 tot 20.30 uur voor alle postzaken ge opend zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat meerdere P.T.T. kantoren op het eUand dit voorbeeld zullen volgen. -O- De C.B.T.B. afdeling Flakkee hoopt a.s. maandag 18 dec. om 7.30 uur in hotel Spee te Sommelsdijk te verga deren. Over het onderwerp: „Positie verandering van de landbouw" hoopt te spreken de weled. geleerde heer drs. A. Stokkers hoofd afdeling voorlichting van de C.B.T.B. Holland-Brabant. STELLENDAM Verloting „de Duif". De prijzen vie len als volgt: 1455, 1265, 1862, 1081, 1057 1222, 1316, 1164, 1860, 1128, 1737, 1049^ 1685, 1850, 1499. Prijzen kunnen afgehaald worden bij C. Koese, Mei- doomstraat 3, Stellendam. I MIDDELHARNIS Bevorderd. De heer W. de Vos Jzn. Steneweg 7, alhier, kassier bij de Am- ro Bank, is met ingang van 1 januari 1968 bevorderd tot procuratiehouder bij genoemd bank, kantoor Middelharnis. „De Ooievaar" opent A.s. vrijdag 15 dec. ,'s middags 3.00 uur zal het prachtige geheel nieuwe babyhuis „de Ooievaar" op het Zand pad te Middelharnis officieel worden geopend. Op de plaats van de vroegere zaak die enkele jaren nadat mevr. Pieterse- Couwenberg de zaak begon al te klein werd en daarom geheel is afgebroken is een groot nieuw winkelpand verre zen dat na a.s. vrijdag een waar sie raad in het winkelcentrum van Middel harnis zal betekenen. DIRKSLAND Kerstzangdienst. A.s. zaterdag 16 de cember hopen de zangkoren „Komt nu met zang" van Oude Tonge en „Sur- sum Corda" van Dirksland een kerst- zangavond te geven onder leiding van W. Jumelet en J. van Dijk met mede werking van Bep Verolme (sopraan) in het koor der Ned. Herv. Kerk. Kerst meditatie door ds. L. J. Geluk. Aanvang 8 ^uur. 2V.V.C.B. hijeenkomst. Op donderdag 14 dec. a.s. houdt de N.C.V.B. afdeling Dirksland haar maandelijkse bijeen komst in „Onder de Wiek". Aanvang 19.30 uur. Deze bijeenkomst staat in het teken van het a.s. kerstfeest. In de daarop afgestemde liturgie zal ds. van Hensbergen een meditatie houden. Een uit de leden samengesteld zangkoor zal een kerstcantate uitvoeren terwijl één van de leden een kerstverhaal zal voor lezen. Dames die belangstelling hebben voor de N.C.V.B. zijn van harte wel kom. HERKINGEN Gevallen. Wegens een klapband had de heer C. Kieviet rijdende met zijn brommer met zijn zoontje achterop het ongeluk te vallen zodat beiden een gekneusd been opliepen en ze zich on der doktersbehandeling moesten stellen. J.l. week zijn vanuit de haven ver voerd 3 schepen met suikerbieten voor de fabriek te Roosendaal N.B. Wegens bedanken wordt aan de Herv. School per 1 jan. 1968 een school- schoonhoudster gevraagd. Inl. bij de penningmeester J. Witvliet. In de sloot. Vanwege de gladheid van de weg zijn vele auto's in moeilijk heden geraakt, o.a. de heer L. Markus reed zaterdagavond met de auto van zijn a.s. zwager B. uit Dirksland op de hoek Westdijk-Geld. dijk van de weg in de sloot, zodat de wagen met een kraanwagen er uitgehaald moest worden. De auto was totaal loss en M. liep nog enig lichamelijk letsel op. Van 15 december tot 23 december a.s. bestaat er gelegenheid tot verzil vering van vakantiebonnen voor de landbouw tot een bedrag van f 180. Zitting hiervoor op zaterdag 16 decem ber des avonds van 67 uur in de Herv. School door de penningmeester der N.C.A.B. de heer J. Looij, Kaaidijk 21 alhier. A.s. zondag 17 december hoopt in de Ger. Gemeente des voorm. 10 en des avonds 6 uur voor te gaan de vroegere consulent ds. A. de Blois, em. pred. te Dordrecht. In beide diensten collecte voor de Chr. Kweekschool De Driestar te Gouda. In de Herv. Kerk hoopt des nam. half drie voor te gaan ds. Geluk uit Dirksland, en 's avonds de eigen pre dikant ds. Kraaij om zes uur. Beide diensten extra collecte Bouwfonds. MELISSANT Bouwvak-vakantiebonnen. Bouw vakkers en schilders kunnen voor 3 feestdagen vakantiebonnen verzilveren op dinsdag 19 dec. a.s. bij L. van Ouden aarden; Binnenweg 52, Melissant. Kerstfeest Bejaarden. De jeugd van vroeger hoopt dinsdag 19 dec. a.s. nam. in „Melishof" onder leiding van ds. J. Noordhof Kerstfeest te vieren. Belangstellenden, oud en jong zijn van harte welkom. OUDDORP Voïcantiebonnen. Vakantiebonnen van de Landbouw met opdruk Geldig tot en met 30 april 1968 kunnen van 15 dec. tot en met 23 dec. worden in geleverd tot een bedrag yan f 180,bij P. Bakelaar, Visserstraat 22, Ouddorp. Ze worden gelijk uitbetaald. OUDE TONGE Bijeenkomst. De vrouwenver. „Weest een Zegen" hoopt op woensdag a.s. des nam. 7.30 uur te vergaderen in het ver. gebouw aan de Kolfweg. Inl. zal gehouden worden door mevr. Abresch- HoUeman, v.o. door mevr. Vervloet-Los. Verzilvering vakantiebonnen. De ver zUvering van vakantiebonnen van de landbouw zal plaats hebben op zaterdag a.s. van nam. 46 uur bij de penning meester L. Brinkman van N.C.A.B. Benoemd. Dhr. L. den Hartog, com mies A, op de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie van Oostflak- kee is in gelijke functie benoemd ter gemeentesecretarie te Voorschoten. In de afgelopen week zijn er uit de haven vertrokken 5 schepen met sui kerbieten, met 935 ton inhoud, binnen gekomen een schip met kolen inhoud 220 ton. De een klaagde over het gemis aan straatlantaarns of urinoirs de ander over wateroverlast maar alle Bommelaars die gisteravond in het Verenigings gebouw in Den Bommel de contactavond met het gemeentebestuur bezochten klaagden zeer terecht over ijskoude voeten! Ook burgemeester v. d. Harst, beide wethouders; dhr. Goudkamp, Vetter en Heijkoop ondervonden aan den vleze dat het in het Ver. gebouw „de koelcel" slecht toeven is. Overigens kwamen de stijve kaken goed los en aan het eind van de bijeenkomst kon de burgemeester verzekeren dat de avond kwalitatief uitstak boven de ge houden avonden in de andere dorpen. Den Bommel had zijn hart kunnen luchten over de vuilnisemmers en de hondjes die er in plegen te snuffelen. Het was de oud-bode, dhr. Hameete die niet erg te spreken was over de manier waarop de hondenbelasting wordt geind. Hij verwachtte dat hoog uit 1/3 deel van de hondenbezitters het briefje dat ze kregen thuisgestuurd zul len retourneren omdat er toch nauwe lijks controle is. De kade vond dhr. Hameete keiirig in orde behalve de wal w^aar de schip pers gaan liggen, graag wilde hij cÜe wat bijgewerkt hebben. „Zeer goed" vond spr. ook de vuil ophaaldienst; het speet hem dat er niet langer zoals vroeger een auto voor het grotere vuil langskomt omdat nu veel naar het z.g. „Smalle padje" gaat. Een keertje meer rioolputten legen vond dhr. Hameete ook geen overbodi ge luxe omdat dat in twee jaar niet meer is gebeurd. Vooraf stelde dhr. Hameete dat hij niet zou inschrijven naar de verkoop van de gemeentehuizen; belangrijk vond hij de vraag of er nog zittingen worden gehouden. „Een kleinigheidje achteraan" was de herinnering dat er in de politieverorde ning van Den Bommel een bepaling was opgenomen dat de bewoners zelf hun „straatje" van sneeuw zouden schonen; graag wilde hij dat er meer de hand aan wordt gehouden. De aangiftebiljetten zijn één keer weggestuurd; er is toen controle uitge oefend, het jaar daarop is op de toen gedane aangiften voortgeborduurd; eveneens is toen een controle uitge oefend. Dhr. Heijkoop die deze vraag beantwoordde verzekerde dat het moei lijk is het laatste hondje te vangen. „We zullen nagaan of het verant woord is iemand met de controle te be lasten" zegde de voorz. toe. Dhr. Hameete suggereerde de honden waarvoor is betaald van een penning aan de halsband te voorzien. N. a.v .de vraag van de verzakking van een gedeelte van de kade werd toegezegd dat er zeker aandacht aan zal worden besteed. Vuilnis. Dhr. Goudkamp verklaarde dat bij het ophalen van huisvuil de grootste soe pelheid wordt betracht mits het vuil gebundeld is. Wanneer het werkelijk de proporties ^- zoals b.v. bij verhuizingen te buiten gaat kan de T. Dienst wor den gevraagd, die het tegen betaling weghaalt. De door dhr. Hameeteman ter sprake gebrachte rioolputten bleken in feite slechts inspectieputten te zijn;de straatkolken die dhr. Hameete bleek te bedoelen waren naar dhr. Goudkamp verklaarde nog vorig jaar schoonge maakt. Een verstopping blijkt meestal veroorzaakt door een „paar schepjes modder". Iemand mopperde al een paar keer te hebben gebeld over een ver stopping maar geregeld werd hem ge zegd dat er geen tijd was. „De Stoof- hoek" bleek één van de moeilijkste hoekjes te zijn. „Saneren" stelde een radicale Bom melaar voor. „Een vorotreffelijke ge dachte" prees de burgemeester. Op de vraag of er in Den Bommel nog zittingen worden gehouden wees de burg op de goed functionerende boodschap- pendienst; handhaving daarvan wordt ernstig onder ogen gezien. In de verplichting tot het schoonhou den van „het straatje" is geen verande ring gekomen maar „wanneer de slech ten gecontroleerd moeten worden kom je gauw mannetjes tekort". Dhr. Huier informeerde waarom de Molendijk- vergeten is met het plaatsen van nieuwe lantaarns. De bomen die op de trottoirs doodgaan wilde spr. graag met wortel en tak zien weggehaald en niet afgezaagd zodat de mensen er over kunnen vallen. Dhr. Huier had ook een parkeerpro bleem op de Voorstraat geconstateerd; „auto's die er niet horen op de kaai" vond hij; ook suggereerde hij op de Voorstraat een éénrichtingsbepaling te maken. Waarvoor moeten er op het nieuwe kerkhof bosjes e.d. gekweekt worden om later in de gemeente te wor den uitgepoot; hij vond dat dat niet op een kerkhof behoort; ook vroeg hij de paden van grint te voorzien omdat hij nu zelf onkruid moet harken. Straatverlichting. Dhr. Goudkamp deelde mee dat in het voorjaar de beplanting gewijzigd wordt waaraan dan ook de straatverlichting wordt aangepast. De boomstompjes ble ken het gevolg van een tekort aan tijd; in het voorjaar worden ze verwijderd om plaats te maken voor nieuwe aan plant. Voor de woningen van dhr. v. d. Scheer en v. d. Jagt in de Prinsesse- straat bleek nog al wat rommel te wor den gemaakt. „Formeel gesteld heeft de gemeente er niets mee te maken" ver klaarde de burgemeester; de huurders van de tuintjes hebben de verplichting rommel te verwijderen. De burg. meen de dat de gemeente hier geen „reini gende" taak heeft. Dhr. Huier had hier geen waardering voor; zijn broeikas wordt „opgelicht van de ratten" Burg. v. d. Harst ge loofde dat juist de gebruikers van de grond de daders kunnen aanwijzen. Een nieuw aspect werd door dhr. Goudkamp aangevoerd: „Bij hem was iemand ge weest die een „klager" over het vuil deponeren zelf als de dader daarvan aanwees!" Divannen groeien er niet!" werd gemopperd. „We zouden het voor één keer kunnen opruimen" opperde burg. v. d. Harst. Dat het parkeren op de Voorstraat moeilijkheden zou opleveren was de burg. nooit gebleken; niettemin wilde hij de suggestie van dhr. Huier over wegen. De kweek van „kleingoed" op een geheel afgescheiden gedeelte van het kerkhof vond dhr. Goudkamp niet zo bezwaarlijk. Hij vond geen reden aan wezig er aanstoot aan te nemen. Ook burg. V. d. Harst zag daarin geen aan tasting van het karakter van de be graafplaats zolang er geen „bedrijf" ontstaat. Speeltuin. „Waar blijft onze speeltuin?" werd door dhr. Post gevraagd. „Er komt een rolschaatsbaan, een zandbak en het wordt eerst geëgaliseerd, alles op kos ten van de gemeente, het kinderbadje wordt gefinancierd door het comité" luidde het antwoord., Eerst moet de straat worden afgemaakt; de materialen zijn al aangekocht. „In Oude Tonge is al een Sporthal, in Ooltgensplaat een zwembad; kan er nu b.v. in de plaats van de oude O.L. school een behoorlijk gymnastieklokaal ko men?" werd gevraagd. De burg antwoordde dat er geen kans bestaat op een nieuw gym-lokaal bij de nieuwe school. De enige mogelijkheid is gebruik te blijven maken van bestaand lokaal dat thans echter aan geen enkele voorwaarde meer voldoet. Er zal een plan ter verbetering worden opgesteld. „Het ziet er vrij somber uit" vond de voorzitter. „De reeds veelbesproken sloot langs de Staakweg is ook voor de gemeen te een doorn op het oog" verklaarde de burg. desgevraagd, Er zijn al plannen tot demping geweest maar de aanwo- nenden bleken nauwelijks bereid in de kosten bij te dragen. De heer Goudkamp herinnerde zich dat er moeilijkheden m.b.t. de kadastra le grenzen waren gerezen; het plan zit nog in de pen en er wordt op terug gekomen. De voorz. zegde toe de eigenaren op een bijeenkomst samen te roepen waar op de moeilijkheden kunnen worden besproken. De heer B. J. Jongeling attendeerde op de weg die vanaf de nieuwe school naar de Schaapsweg loopt; de ouders vinden dat gevaarlijk voor hun kin deren. Burg. V. d. Harst verklaarde dat het enige dat kan worden gedaan het plaat sen van waarschuwingsborden voor het verkeer. Er is wel eens gespeeld met de gedachte een zelf te bedienen stop licht aan te brengen. De heer Jongeling pleitte krachtig voor herstel van de gym. zaal temeer omdat de Inspecteur van Lichamelijke Opvoeding de huidige situatie ten strengste afkeurt. Het antwoord van de voorzitter gaf weinig hoop. „We zijn al ruim f 400.000 over de streep..." „Er gebeurt in het ene dorp meer dan in het andere" werd geconstateerd. „Een samenloop van omstandigheden" verklaarde de burg. „Er was een verkrotte situatie en het aantal leerlingen (mede i.v.m. de komst van de ulo) rechtvaardigde de hal. De vergoeding is dermate indrukwekkend dat het Rijk die hal betaalt." „Vroeger toen den Bommel niet meer dan een dijk en de Voorstraat was had den Bommel twee waterplaatsen; nu niet één meer!!" klaagde de 80-jarige I. Luijendijk. Vorige week had hij het OP een plekje gedaan maar hij had een standje gekregen en „ik stond goed uit de weg." „Toen ik 18 was kan ik het een hele dag ophouden; nu niet meer." „We zullen de behoefte aan water plaatsen in Den Bommel enquêteren" beloofde de voorz.; het probleem was even aan onze aandacht ontsnapt. Dove vuilnisemmers Iemand klaagde pas een jaar na aan vrage een vuilnisemmer met één oor! te hebben ontvangen. Na veel i geklaag was het tot een ruzie met de ophalers gekomen en ten langen leste waren ze zo goedhartig geweest een oor mee te brengen. Vraagsteller had de goedheid gehad het oor er aan te zetten. „Aan een vuilnisemmer behoort een oor te zitten" vond ook de burgemees ter. Hij prees de vraagsteller dat hij „in een noodsituatie had ingegrepen." Bouwstroom De heer Geluk informeerde of er al een bouwvolume bekend is nu de bouw- stroom is afgewezen, waarop de voorz. antwoordde dat dat momenteel afhan kelijk is van de tijdige indiening van aanvragen door woningbouwverenigin gen. Die verenigingen die er het eerst bij zijn maken de grootste kans hun plannen te kunnen verwezenlijken. De burg. raadde de Woningbouwver. ten snelste een plan gereed te maken; de bouwgrond is voorradig. De heer Bakelaar wilde wel eens van de burgemeester horen wat er in twee jaar van samenvoeging voor ieder persoonlijk is bereikt. „We hebben als gemeentebestuur ge probeerd er het beste van te maken" verzekerde de burgemeester. Door het aantrekken van deskundige ambtenaren is een goede specialisering bereikt, ter wijl vroeger enkele ambtenaren pro beerden „alles" zo goed mogelijk te doen. In de praktijk blijkt de dienst Openbare werken goedkoper te func tioneren; nu kan er een straat en een riolering worden „ingegooid" wat vroe ger moest worden aanbesteed ten koste van veel tijd. Overigens kon de burg. niet aanwijzen in welke mate iedere dorpsbewoner er beter van is geworden; een verlies is dat de gemoedelijkheid wat moest wor den prijsgegeven. „Degenen die na ons komen kunnen oordelen of de samen voeging een gelukkige zaak is geweest" geloofde dhr. v. d. Harst. Spr. hoopte dat er na een drukke werkperiode een wat rustiger tijd aanbreekt waarin dan meer gelegenheid zal zijn de individuele belangen te behartigen. Industrie De heer J. Peeman informeerde naar de plannen tot vestiging van klein-in- dustrie in den Bommel. Nagegaan wordt zo verklaarde de burg. waar een industrievestiging in Oostflakkee de beste kansen maakt. Het vroegere plan van den Bommel lijkt in de nieuwe concentratie minder goede kansen te maken. Spr. vond het wel als een paal boven water staan dat er werkgelegenheid moet komen. Laatste volle week van de suiker bieten. Vorige week is het de laatste week geweest dat er suikerbieten w^er- den verscheept. Vanuit de haven ver trokken 4 schepen, met een totale in houd van 822 ton, bestemd voor de fa briek te Dinteloord. Gelost werd een schip kunstmest voor de Caago van 325 ton. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden is het deze week enkel maandag en dinsdag dat er nog bieten worden verladen. Op sommige plaatsen is de campagne al ten einde. Met de vroeg invallende winter maar net op tijd. Kerstavond Chr. School. Donderdag 14 dec. a.s. des nam. 7 uur zal in de Geref. Kerk een Kerstavond worden ge houden door het personeel en leerlin gen van de Chr. School, met mede werking van ds. A. W. Meeder en ds. P. Vermaat. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Bevorderd. Mej. G. A. Hobbel, schrij ver-typiste ter gemeente-secretarie van Oostüakkee is met ingang van 1 jan. 1968 bevorderd tot klerk ter secretarie, afdeling Interne Zaken. De heer J. D. Wijnhoff, opzichter B bij de Dienst Gemeentewerken van Oostflakkee is met ingang van 1 jan. 1968 bevorderd tot Opzichter A bij genoemde dienst. Geslaagd. De alhier geboren ds. H. Reenders (zoon van ds. K. Reen- voor het Zendingsexamen. Hij zal in de Geref. Kerken te Baarn geslaagd voor het Zendingsaxeamen. Hij zal in het begin van 1968 naar Sumba (In donesië) vertrekken. Door doorglijdende auto geschept. Vrijdagavond te 8.15 uur liep de 80- jarige J. v. d. Welle op de rijbaan op het Weespad, daar deze straat niet zo glad was als het trottoir. Een achter hem naderende volkswagen, bestuurd door landbouwer J. de Jonge uit de Gr. Adr. Th. Polder, alhier moest voor de heer v. d. W. afremmen maar door de gladheid van de weg ging de auto aan het glijden. Hierbij raakte hij de heer v. d. W. die op de motorkap te recht kwam. Hij werd bij de Fam. Le- gierse binnen gebracht, waar dr. Kra mers geneeskundige hulp verleende en het slachtoffer naar zijn woning Pr. Hendrikstraat 13 bracht. De heer v. d. W. had enkel wat schaafwonden, etc. opgelopen. Dienst gemeentewerken paraat. De hagel, sneeuw, vorst en ijzel van de laatste dagen maakten de straten en wegen op vele plaatsen onbegaanbaar. De dienst gemeentewerken was even wel paraat. Er werd flink gestrooid, zowel overdag als 's nachts. Van za terdag op zondagnacht was de ploeg al om 2 uur in de weer om de straten begaanbaar te maken. Hulde! Alleen nog één opmerking: Zou het in voorko mende gevallen niet mogelijk zijn om ook de Oudelandsedijk enigszins be gaanbaar te maken?

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1