et offensief der radicalen Leidse studentenver. adopteerde Goedereede Bouw nieuwe scholen in Den Bommel vordert snel J^editatie RADIO- en T.V. tafels Sommelsdijk Feestdis met haring en wittebrood J. KEUYELAIIR F^C. KORTEHEG k ZOON Vrijdag 24 november 1967 No. 3640 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond in vele uitvoeringen. y(ÖNINGINRICHTT»*5' Streng optreden tegen hard rijden Winkelsluiting met het oog op de St. Nicolaas De Flakkeese Arjos zoekt jonge mensen Vraagtekens rond de grondbewerking Fruiimanitei) m FruflSiakjes ,,De FruitceaitfaS©' pBINS HENDBIKSTEAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDEI,HABNIS Bedactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, SommelsdUk ABONNEMENTSPRIJS 1 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. TeL (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds TeL 2021» Giro 167830 Ifanneer we de huidige binnenlandse litieke situatie in ons land in ogen- liouw nemen, worden we getroffen jr de onmiskenbare verscherping van verhoudingen op dit gebied. Dit is 's het geval sedert de val van het binet-Cals en de in dit voorjaar ge- uden landelijke verkiezingen met hun -taculaire uitslag. Een zeer groot 1 van ons kiezerskorps, al of niet gesloten bij een bepaalde partij, is drift geraakt. De K.V.P. is in hoge ate een huis, dat tegen zichzelf ver- Id is en vele duizenden schijnen r verlaten te hebben. De P.v.d.A. rkeert in een zware depressie en heeft t zeer moeilijk met haar diverse takeringen. Velen van beide partijen jn gedeserteerd naar het nieuwe D'66; telk van deze partijen trok het IB'/o haar stemmen bij de jongste ver- ezingen. Ook de V.V.D. bleek aantrek- ijlc voor vele katholieken en socialis- n. We willen thans niet alle partijen revue laten passeren, maar alleen nstateren, dat er een zeer duidelijke ndens is in progressieve richting. De „christen-radicalen" doen veel van 'ch horen en zij zullen met name de Ï.P. vermoedelijk in grote moeilijk en brengen. De A.R.P. neemt in dit s een merkwaardige positie in. olgens Dr. Berghuis en Mr. Biesheuvel 11} „door de bocht" gegaan. Ze heeft lis blijkbaar een officieel geconstateer- zwenking genomen en wel in linkse ctiting. Oppositie is daartegen weinig niet gehoord. Zelfs de rechts bekend sande heer Algra zwenkte mee, al- ans hij protesteerde niet. Toch weten e zelcer, dat velen in die partij het et deze lijn beslist niet eens zijn. Maar heren Berghuis, De Gaay Fortman, ersma, Verdam en vele anderen, aronder de mannen van het C.N.V. vele professoren en studenten van de ,U. zijn zwaar progressief en zouden graag de samenwerking met de .Ï.D. verbreken en overschakelen op P.v.d.A. en D'66. Hoe het mogelijk is weest, dat desondanks de A.R. zijn getreden tot het kabinet-De Jong, is 7 ons onverklaarbaar. Zij horen daar h eigenlijk niet in thuis. Maar dat in de geheimen van de „hogere" poli- -k. Wie tegenwoordig progressief is doet ee aan de „mode" op dit gebied. Wie th niet tooit met een rode of rose strik rdt als achterlijk beschouwd. Wie wil eetellen doet er goed aan zich te men- n in het koor der progressivlstische ngers. Dan wordt hij als „vol" be bouwd en niet als een negentiende- uwse curiositeit. Hoewel een niet ge- deel van ons volk heel goed ziet 1 deze ontwikkeling moet uitlopen een in wezen socialistisch gerichte aatschappij, gaat er van de niet-pro- essieven weinig of geen kracht uit, eze mensen zijn nu eenmaal niet ge- oon veel lawaai te maken in tegen- elling tot de diverse soorten radicalen 'progressieven, die graag de partijen oberen te beheersen en die met name A.R.P. in hun macht hebben gekre- n. Er zullen lezers van ons blad zijn, die th afvragen, waarom wij in onze ar- elen ons permanent richten tegen men progressief noemt. We willen t gaarne eens uitleggen. De term pro- essief betekent vooruitstrevend, op oruitgang gericht. Maar nu moet men Et menen dat de niet-progressieven Meruitstrevend zijn of op achteruit- 'g gericht! Zo is het zeker niet. De progressief heeft de laatste jaren "bepaald accent gekregen. In de po- geeft zij de richting aan van ze re groepen, die menen, dat men alleen oruitstrevend is wanneer men de be- alde radicale ideeën op na houdt. ffldaar dat men ook spreekt van „ra- talen", die men in diverse soorten "treft zoals gematigde en zeer felle, rtstelijke, socialistische, liberale etc. 'Sen deze radicalen met hun tot een idemie geworden „progressivitis" Aten zich onze bezwaren. Het voor- aiiste is, dat zij geen rekening wen- te houden met financiële en econo- is*e mogelijkheden, maar ook dat ze "lig punt op hun program hebben, f volmaakt overbodig of verkeerd is. 1 willen dat de moderne staat in alle dichten een verzorgingsstaat is (van wieg tot het graf); dat er altijd nog ^r sociale voorzieningen moeten ko- i| dat de gemeenschap prioriteit fit boven de individuele vrijheid: dat Belastingen moeten bijdragen tot een vliering van inkomens en vermogens "s; dat een loonpolitiek wordt ge- f"!. die niet halt houdt bij de produk- 'tót; dat een beetje inflatie op de "P toe genomen moet worden om f er Welvaart te krijgen; dat we bij het "w van ontwikkelingshulp niet moe- dragen hoeveel wij kunnen missen, hoeveel de achtergebleven lan- 1 nodig hebben. Zo kunnen we nog "poosje doorgaan. Een klassiek voor- Id hiervan was het kabinet-Cals, dat ukkig in de nacht van Schmelzer ten werd gebracht. jielaas steekt het radicalisme steeds ester zijn kop op. Het is nu al zo ver, 'de A.R.P. zich naar buiten presen- fi als een „evangelisch-radicale" "'il dat in de K.V.P. een felle strijd 1 de gang is tussen de christen-radi- en de anderen; dat een klein ^Pje C.H.-leden onder aanvoering het oud-schoolhoofd Buddingh ans perschef ^an de N.C.R.V.), die wij ™en als een zeer ambitieus man, *eens onrust zaait; dat men in de GEBEDSVRIJMOEDIGHEID „Uw wil geschiede" „En dit is de vrömoedigheid, die wg tot Hem hebben, dat, zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hy ons verhoort". 1 Joh. 5 14. Gebedsvrijmoedigheid is een zaak, waarover wij niet dan met grote voor zichtigheid en tederheid mogen spreken en schrijven. Bidden toch is de meest persoonlijke uiting van het godsdienstig leven. Bidden is spreken met de Heere; de noden voor tijd en eeuwigheid aan Hem bekend maken zoals dat ons ge leerd werd in die psalm, die voor de meesten het eerste versje was, dat zij aan moeders schoot hebben geleerd: Opent uwe mond Eist van Mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, Al wat u ontbreekt Schenk Ik zo gij 't smeekt Mild en overvloedig. En voorzover het gebed nog niet ge heel is verzaakt in het leven van zove- len, die ook onder de waarheid leven, zijn er toch zoveel gebeden, die nooit verhoord worden, ja nooit verhoord kunnen worden. De Apostel wijst ons daarvan de oorzaak aan: Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Er zijn veel gebeden, die „kwalijk" gebeden zijn, d.w.z. niet naar de regel, die de Heere ook voor het gebed ons in ?;ijn Woord geeft en waarvan onze zo schone Heidelberger spreekt in Zondag 45, vr. 117. Daar lezen wij, dat tot het Gode aangename gebed behoort: 1. De enige, ware God aan te roepen. 2. Te bidden om hetgeen, dat Hij ons gebo den heeft Hem te bidden. 3. Te bidden vanuit het besef van nood en ellendig heid. 4. Te bidden in de naam Zijns Zoons. Wanneer één van deze zaken ont breekt zal dat gebed niet tlode aange naam zijn. Laat ons voor deze keer dan letten op het tweede dat hier genoemd werd, n.l. te bidden om hetgeen, dat Hij ons geboden heeft Hem te bidden. In het volmaakte gebed heeft Jezus dit ook aan Zijn kerk geleerd: „Uw wil geschiede" en daardoor onderricht Hij ons om te vragen: Geef, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig te genspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroeping zo gewillig en getrouw moge bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen". Hoe dikwijls is de gebedspractijk ge heel in strijd met het hier gebodene. Hoe dikwijls dragen wij onze wil en zin Hem voor zonder die Zijn wil te willen onderwerpen. Altijd weer tracht de mens God mee te krijgen in zijn weg en wil daarvoor het gebed gebruiken. Zulk bidden is waardeloos, zulke gebeden worden niet verhoord. Het gebed is een middel om onze ziel de Heere te onderwerpen, dus om onze ziel in de weg des gebeds te brengen in Gods weg, in de vereniging met Zijn wil. Daartoe hebben wij van node door de Geest der gebeden gebracht te worden in de vereniging met Hem, Die bad in de ure der verzoeking: „Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan, maar niet Myn wil, maar Uw wil geschiede". Bidden is verzaking van eigen wil, dus naar Gods wil betekent ook alleen te bidden om hetgeen, waarvan gebo den is, dat wij er om bidden zullen. Er liggen dus in betrekking déze zaak twee gevaren. De eerste is, dat wij in het bidden onze wil niet verloochenen en die des Heeren wil onderwerpen en de tweede dat wij vragen om dingen, waar om wij niet vragen mogen. Wanneer dat alzo is, zult gij nimmer gebedsvrijmoedigheid verkrijgen. Dit hier gebezigde woord (1 Joh. 5 14) staat in verband met een woord, dat vertrouwen betekent; het wil dus zeg gen, wij kunnen onze zaken niet kwijt raken, niet afwentelen, want wij bidden in de sfeer van eigenliefde en eigenbe doeling; in de sfeer van dwingen. Daarin wordt nooit vrijmoedigheid, ver trouwen verkregen. Te bidden naar des Heeren wil zal vrijmoedigheid geven om alles Hem bekend te maken en voor te dragen, maar geeft ook in het „afwen telen" van onze lasten het vrijmoedige vertrouwen, dat Hij ons verhoort. Hoe hebben wij onze gebedspractijk (als die er nog is) gedurig ook aan deze regel te toetsen en wat is in ons leven de doding van de Heere Jezus van dag tot dag van node om eigen wil en zin en lust te verzaken. De Heere lere ons ge durig afhankelijk zijn van de invloeden van de Geest der gebeden om op Jezus te zien, ook zoals Hij volmaakt bidt en dat de kracht van Zijn altijd Gode-ver heerlijkend gebed in ons die vrijmoedig heid verwekke om naar 's Heeren wil te leren bidden en dan te ervaren: God zij altoos op 't hoogst geprezen Lof zij Gods goedertierenheid. Die nimmer mij heeft afgewezen Noch mijri gebed gehoor ontzeidt. Rotterdam (C.) Ds. A. Vergunst. P.v.d.A. sedert enkele jaren een groep aantreft, die zich „Nieuw Links" noemt en die de partij te slap vindt; dat D'66 als nieuwe partij zich steeds meer ont popt als een zo radicale groep, dat ze altijd in de Kamer te vinden is in het gezelschap van de P.v.d.A. en de P.S.P. Er wordt gestreefd naar een radicale concentratie, dus sterk sociaal-links ge oriënteerd, die zo nodig dwars door de huidige partijen heen loopt. Dat gezel schap eist een structurele hervorming van de maatschappij, omdat de huidige nog in wezen z.g. kapitalistisch is. En die moet weg. Men wil geen gecorri geerd kapitalisme, maar een radicale hervorming. Dit kan uiteraard niets an ders zijn dan een socialistische maat schappij. In de buitenlandse politiek staan de radicalen eveneens apart. Een groot deel van hen is tegen de N.A.V.O. en wil dus het Westen nog machtelozer maken te genover het communisme uit het Oosten dan het nu al is. Velen zijn ontwape- naars. Ze zijn vóór erkenning van de Duitse Democratische Republiek (de D.D.R.) en vóór aanvaarding van de Oder-Neisselijn als definitieve oost grens van Oost-Duitsland. Voorts zijn ze over het algemeen fel tegen Amerika (omdat het zo'n kapitalistisch land is), maar ze vergeten, dat dit dan toch maar na de oorlog de halve wereld op de been geholpen heeft. Alles bijeen genomen zijn wij van mening, dat de aanval van de diverse radicalen op ons partijstelsel en het streven naar vervanging van het kabi net-De Jong nadat zijzelf beter tót consolidatie gekomen zijn door een progressief bewind a la Cals met ade quate middelen van rechtse zijde be antwoord dient te worden. Het vrordt hoog tijd, dat alle partijen en groepen, die in het streven der radicalen naar de oppermacht in Nederland een levens groot gevaar zien voor onze volksge meenschap in al haar facetten, zich ver enigen in een federatief verband en hunnerzijds in woord en geschrift de te genaanval openen op allen die ons land willen opschepen met een in wezen rode regering, die dan in no time van Neder land een Wilson-Engeland zal maken met alle desastreuze gevolgen daarvan. De Utrechtse politie gaat vanaf'van daag heel streng optreden tegen auto mobilisten die op dè pas voor het ver keer geopende Kardinaal de Jongweg (een ringweg naar de nieuwe wijk Over- vecht) harder rijden dan 80 kilometer. Als dat wordt geconstateerd, zal de au to in beslag worden genomen en ter be schikking worden gesteld van de offi cier van justitie. Op deze nieuwe dub- belbaansweg mag slechts 50 kilometer per uur worden gereden. <3E:xt.o ZANDPAD 32 MIDDELHARNI8 Burgemeester Smith gereed om een „groene" te verorberen. De Leidse studenten die j.l. woens dagmiddag wat luidruchtig ver voerd op een boerenwagen Goeree binnen trokisen waren overigens met de meest nobele bedoelingen bezield; hun vereniging „Uchi - Mata" wilde het stadje Goedereede adopteren en de heren kwamen nu eens aanzien w,at ze in liefde hadden aangenomen. Nadat op de miarkt voor het oude raadhuis het gerij zijn intellectuele lading had gelost werd op straat het feestmaal aangericht; de toege stroomde Goereeërs werden verrast met haring en wittebrood. Het ge meentebestuur ontving een waarde volle oude prent van de gemeente Goedereede. Voorzien van een oude scheeps toeter en een bejaarde accordeon reed het gezelschap het stadje bin nen, luid zingend en lichtelijk rie kend naar Schiedamse brouwsels. Een hartige haring leek het middel om de heren de ernst van de situatie weer te doen inzien. In de raadzaal waar ze werden ontvangen door burg. Smith, de bei de wethouders en de gemeentesecre taris wilde de voorz. van de ver. de heer Cossee met een plechtig „mijne heren" de bijeenkomst openen maar burg. Smith eiste de eer volgens het reglement van orde voor zich zelf op en „mijne heren" luisterden geboeid naar wat de magistraat hen te zeggen had Burgemeester Smith verwachtte dat de adoptatie te bemerken zal zijn in een vriendschappelijk contact en een sfeerverbetering tussen een gro tere en een kleinere stad; hij hoopte dat uit het contact een wederzijdse waardering zal ontspruiten. De historie. Een stukje Goereese geschiedenis werd daarop door dhr. Cossee ten beste gegeven. Hij herdacht het „man"moedige gedrag van de Goereese vrouwen in 1491 toen het stadje werd aangeval len terwijl de mannen op zee waren. Ook herinnerde hij eraan dat in 1960 koning Willem III in Goeree voet aan wal zette en een nacht in Goe ree verbleef, de koningskamer is thans zo wist spr. een arbei derswoning. Geen Goede ree? Burg. Smith wees de heren studen ten er op dat niet al te zeker moet worden aangenomen dat Goedereede afeeleid is van Goede ree; het zou juYst het tegengestelde kunnen be tekenen. De naam „Goeree" zou ook „geurig, kwaad water" kunnen betekenen zodat men tot een heel andere conclusie komt. De toekomst. Ook werden de heren ingewijd in de toekomstproblematiek van de nieuwe gem. Goedereede; de burg. vertelde over de hoofdbronnen van bestaan, de landbouw, viserij en in toenemende mate de recreatie wat een wissel trekt op het gemeentebe stuur. Burg. Smith had overigens hoge toekomstverwachting en sprak tenslotte de wens uit dat Goederee de, ook voor de vereniging „Uchi - Mata" een Goede rede zal beteke- De studenten hebben aan de ken nismaking met Goedereede en haar bewoners veel plezier beleefd. „En...?" informeerde Ton van Eek uit Midelharnis bij zijn collega stu denten. „Aardig stadje en aardige mensen, alleen kurmen ze geen ha ring eten" antwoordde een droeve student. In verband met de komende St. Nico laas mogen de winkels vanaf woensdag 29 november tot en met zaterdag 2 de cember en op maandag 4 december a.s. tot 's avonds 9 uur geopend zijn. Wilt U kracht, snelheid en sou plesse? En dan ook nog mooi en voor relatief weinig geld? Neem dan een OPEL 1900. Als de wind GARAGE KNÖPS - Sommelsdijk (voor gebruikte wagens: speciaal Vrijdagsavonds) De bouw van de beide lagere scholen onder één kap in Den Bommel vordert snel. Naar het zich laat aanzien kunnen de scholen rond Pasen volgend jaar in gebruik worden genomen, de beide be staande scholen de Chr. Nationale- en de Openbare-school zijn reeds lang af gekeurd zodat het onderwijzend perso neel, bestuur, leerlingen en ouders met verlangen uitzien naar de dag waarop de beide krotscholen definitief kunnen worden gesloten. In het nieuwe complex worden 4 lo kalen bestemd voor de Chr. Nat. school en 2 voor de Openbare. Er komt één gemeenschapsruimte (aula) en 2 speel pleinen. Langs de school die in het uit breidingsplan „kern Den Bommel" wordt gebouwd wordt een straat aan gelegd. Voor de veiligheid van de kin deren wordt paralel aan de Schaaps weg een tegelpad aangelegd, waarlangs ze de school kunnen bereiken. Archi tect is dhr. Kuiper te Scheveningen, hoofdaannemer Fa. L. W.'v. d. Welle te Den Bommel. e,---0--------- De Flakkeese ARJOS zoekt jonge mensen die een woordje mee willen spreken over actuele problemen. Gele genheid tot oppositie in „Het Anker" (achter de Ger. Kerk) te Stad aan 't Haringvliet, zaterdag 25 nov. a.s. te 7.30 uur. De heer A. Platteel, voorzit ter van het provinciaal bestuur van de ARJOS in Zuid Holland hoopt dan te spreken over: „Vietnam een tijdbom?" Na de pauze zal onder leiding van de heer W. van Loon een ontspannend prograrmna worden verzorgd. Belang stellende jongelui zijn hartelijk wel kom. VOOR BETER f' NflflR DE MIDDELHRRNIS-TEL:23ZS Over dit onderwerp zal door twee ter zake deskundigen worden gesproken op de voorlichtingsavond a.s. dinsdag 28 nov. te 7.15 uur in de „Schakel" te Dirksland, georganiseerd door de be drijfsvoorlichting „Goeree-Overflakkee" Sprekers zijn Ir. H. Kuipers, lektor in de grondbewerking aan de Landbouw hogeschool te Wageningen en dr. ir. W. A. P. Bakermans, medewerker van het Instituut voor Biologisch en Scheikun dig Onderzoek voor Landbouwgewassen te Wageningen. Speciaal In het opmaken van B. V. d. VEES Telefoon 2682 Westdyk 36 MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1