Ie R.K. Kerk in de crisis IVOROL Werf van Peeman te Middelharnis wacht nieuwe toekomst 204 JApAitaüe F!:C. KORTEHEG k ZOON Sommelsdijk J. KEUVELAflR Depot van Vrijdag 17 november 1967 No. 3638 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond <£^1 Ml Tanden blank-Adem fris Onbetwist de beste tandposto -k ir I TAFELKLEDEN Fraaie Smyrna of zuiver wollen kamgaren maken uw kamer gezelliger. VÏÖNmGiNRÏCHtll*^' Langspeelplaat „Flakkeese Koren zingen'' P. D. Sieling nam afscheid van Kamer van Koophandel 39 postduiven lagen dood in het holi BERNARD Zn. Sint Nicolaas Bij botsing ernstig gewond Fruitmanden en Fruitbakjes „Do Fruitcentrale' Record suikerbieten- vervoer in Diricsland PRINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Itedactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, SommelsdtJk Tel (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds TeL 202S Giro 167830 ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL, ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. ffanneer we de levensstijl en de bele- ing van de godsdienst bij de rooms- atholieken van thans en die van veer- of dertig jaar geleden vergelijken, 1 worden we getroffen door het grote steeds groter wordende verschil. Het lerkwaardige van de R.K. Kerk is (uwenlang geweest het vrijwel stati- onveranderlijke karakter ervan. lat heeft zich voortgezet tot voor een :el aantal jaren. Wie daarover aller interessante bijzonderheden wil we- moet eens lezen het boek van de ■kende roomse jourrjalist Michel van Ier Plas, getiteld „Het rijke Roomse iven". Hij schUdert daarin de tijd vóór tweede wereldoorlog, met name de liode van 1925 tot 1935, die hij de (oogbloeitijd van dit leven noemt. Er jas toen in roomse kring een groot illvertrouwen en zelfbewustzijn. Men [htte zich ver verheven boven de niet- itholieken. De roomse mens leefde in n beschermd milieu. Het gezin, de iool, de verenigingen waren streng latholiek gedirigeerd. Stipte navolging m de vele voorschriften en eisen der ik was voorgeschreven. Elke dag gin- jen de lagere-schoolkinderen naar de toegmis. Dat werd zelfs op hun rap- irt aangegeven! In menige streek lochten roomse kinderen niet spelen iet niet-roomse. Ze mochten niet voet- ilen of andere sport bedrijven in niet- lomse clubS; Pastoors en paters hiel- n vlqekpredikatie tegen gemengde voor kindere nnen geboei len". Het spi e, zonder al en te tekenei ;nsen en gro* schijfjes dooi I, dat je al Lulpmiddel Ie vrije hand is de spiro fulling van d hun beschik en beroepste plezier en ge erkeringen en huwelijken. Deze wer en als een zware zonde beschouwd. Zij ie er zich aan schuldig maakten, wer- niet tot de communie toegelaten. In thoolboekjes werd een grenzeloze taafheid gepredikt. Men voelde zich iperieur boven andersdenkenden. Hier in Nederland was men veel tenger rooms dan in vele andere spe- iiiek roomse landen, hetgeen tot uit rukking kwam bij het onderwijs, de efdadigheid, de politieke partij, de iugdbeweging, pers en radio. Vandaar de paus katholiek Nederland voort- e 'er bij horeH'"'6'"l prees en ten voorbeeld stelde. In de kerk en het gezin werd twijfel iet geduld. Er heerste een strenge dis- ■pline en een sterk hiërarchisch gezag, n'tekenmachi '^srk, de clerus, de zuster of" broeder iet een potloo P school, vader en moeder, de partij- ader, de Maasbode en de paiters had- !ii altijd gelijk. Grote gezinnen waren oorgeschreven. aters reisden het land door om daar- an te herinneren. Ze wezen erop dat fle grote mannen waren voortgeko- len uit grote gezinnen: Willem van iranje uit een gezin van 12 kinderen, lichiel de Ruyter ook 12, Napoleon 13, jnatius van Loyola (de stichter der Bekrooni auietenorde) 13, de Heilige Catherina uitvinding, di Handel (componist) 10 enz. Hevig er onderschei 'Wnde pater De Greeve tegen het neo- peelgoed heel althusianisme en lange tijd werd ook verd hij twee methode-Ogino-Knaus (periodieke )este leerzami i'houding) verworpen. Een gezin, in Frankrijl Wuit b.v. vier priesters waren voort- )eelgoedonder fomen, stond in hoog aanzien. Ook )6, en in Ame mondaine leven werd gemeden: als het best( 'ederdoos en lippenstift waren con- rs en ontvier ds kort voor, goede speel gebreide vloot rt resultaat i efinitieve kett naterieel heef -6IN met capaciteit amphibieli» /olledig uitge- :atie- en blino- 1-N heeft een p. u. en een n 740 km. kruissnelheii ■veer hetzelf* is het maxi- •s aan betalen- ;ren, 2570 resp. opters N.V. za' krijgen over circa 10 niai>| personeel. md Dr. M. rdien als prj' had over nheden. K.L.M. Noorf; ornamelijk f' van verbin- ilanden in en zijn thans opdrachtgever* ier niet uitg^ diegtuigen va" gezet kunne» erkzaamhedea isporten n^a I ;htverkeer t°''l Aan de jeugd werden de levens der Eiligen ten voorbeeld gesteld. De leer- "i§en van seminaria mochten alleen Mr rooms toneel en bioscoop. Het be kken van badplaatsen in de zomer erd afgeraden. Ze moesten voetballen let bedekte knieën en met de toog (to- aan. Damesgymnastiekverenigingen lochten geen openbare uitvoering ge- Vleeskleurige kousen werden niet 'Selaten. Indien enigszins mogelijk öd coïnstructie en coëducatie (onder- •js en opvoeding van jongens en meis- s gezamenlijk) vermeden. Zo Was de periode van de tvnntiger 1 dertiger jaren die van de hoogbloei '1 het rijke roomse leven. Maar al *r de oorlog begon langzaam aan één 1 ander te veranderen. Zo'n mentali- 'tswijziging openbaart zich in elke *sgroep het eerst bij de intellectue- en bij de jonge generatie. Na de "Og zette de ontwikkeling zich door de laatste vijf jaar gaat ze in ver- tempo. Men kan nu constateren, er een duidelijke antithese is in «mse kring: de oude opvatting van de als gesloten gemeenschap, zelf- •fzekerd en behoudend en daartegen- 'er de kerk als een huis, dat open voor allerlei invloeden. ''Proces van ingrijpende vernieuwing "6t patroon van geloofsbeleving met gevolg diepgaande veranderingen in terk, (Je theologie, het onderwijs, de 'matschappelijke contacten, de politie- j ^erhoudingen enz. geeft uiteraard F spanningen. Uit alles blijkt echter, f^' geestelijkheid, ook in de top, in land zeker niet conservatief is, par in sterke mate progressief, het- «n Wel hieruit blijkt, dat de Neder- P^se bisschoppen onder leiding van «naai Alfrink in Rome bekend staan Bn ri "'^^^^t geprononceerde bestrijders f "6 verouderde hiërarchie. Paus Jo- "6s in Rome en bisschop Bekkers in „IN DE SCHUILKELDER" B\j U schuil ik Psalm 143 9 b. Deze psalm is door David gemaakt op één van zijn vele zwerftochten, be nauwd door zijn vijanden. Wat doet David- in deze zorgvóUe omstandighe- den^Gaat hij steunen op eigen krach ten? Gaat hij hulp zoeken bij vreemde mogendheden? Vertrouwt hij op zijn eigen gemobiliseerde leger? Of stelt hij zijn hoop op zijn staatsmanskunst? Neen! David heeft hèt geleerd: Vest op prinsen geen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. In deze ernstige levensomstandighe den, neemt hij de toevlucht tot de Enige Die helpen kan en helpen wil. En in blijde geloofsverwachting klinkt het: Bij U schuil ik. Is deze belijdenis ook al de onze ge worden? Ook wij beleven thans weer benauwende tijden. Twee machtige we reldbeschouwingen, niet uit God, drei gen geheel de wereld te beheersen n.l. het Communisme enerzijds en het Hu manisme anderzijds. Brengen deze levensbeschouwingen zoveel goeds? Wie niet geheel blind is, ziet, dat de wereld zich rijp maakt om zich zelf te vernietigen. En dat de mas sa zich stort in een roes van jolijt en festijn, is, om maar een ogenblik niet te belioeven denken aan détgene wat kan komen! Velen vragen twijfelmoedig Wie zal ons het goede doen zien? En juist dan klinkt het van de lippen vatj Gods kind: Bij U schuil ik! Machtige schuilkelder! Daar treft u geen bom, daar deert u geen gas. En dan bedoel ik dat in de eerste plaats niet letterlijk. Zeker, Gods bewarende hand is in de geschiedenis zo vele ma len door Zijn kinderen gevoeld. En zon der, de wil van hun hemelse Vader, zal er geen haar van hun hoofd vallen. Maar dit is het machtigste en het heer lijkste niet. Neen, het heerlijke en het machtige van deze schuilkelder is, dat we daar het rumoer van de wereld totaal verge ten. Daar zien we Jezus alleen. Dan klinkt het op: Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Daar worden we niet op rantsoen ge steld. De Heere heeft brood en water, wijn en melk, boter en honing genoeg voor allen, die schuiling bij hem zoeken. Geen vrees voor degenen die alleen het lichaam kunnen doden beklemt daar het gemoed. Als God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Paulus zingt in die schuilkelder: Ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch enig schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Bij U! Kent gij die God? Kent ge Hem, als een schuilplaats in nood? Bij U mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Wie zijn het nu eigenlijk, die deze schuilplaats kennen? We lezen van David, dat tothem kwamen de benauwden, die een schuld eiser hadden en die bitter bedroefd wa ren van geest. Zij zochten en vonden een schuilplaats in de spelonk van Adullam. Benauwden! Aangevochten door sa tan, wereld en eigen vlees. Benauwden, door de bange tijd en door hun open staande schuld. Ik zie, voor 's vijands haat gevloden. Mijn leven in het stof vertreên. Die een schuldeiser hadden! Hebt u er een? Dat ge het met de dichter maar moogt bekennen: 'k Erken mijn schuld die U tot straf bewoog. God is onze schuldeiser. Onze schuld is zo peilloos groot en wij zijn zo dodelijk arm. Er zijn duizend talenten schuld en er ïs geen penning om te betalen. Bitter bedroefdea! Bedroefd vanwege hun zonden. Bedroefd om hun tegen stand tegen de Heere. Bedroefd omdat ze geen uitkomst zien. Zeer gebogen en geslagen, moe van 't klagen, ga ik al de dag in 't zwart. Zie, zulken vinden een schuilplaats bij Hem. Zulken biedt Hij Zijn Zoon, tot een verzoening voor de zonden. En die Zoon roept het dezulken toe: Komt tot Mij, die vermoeid en beladen zijt en Ik zal u rust geven. Daar in „de" Schuilkelder, in Chris tus, worden de benamwden tot rust ge bracht, als Hij het fluistert: Zie ik ben uw heil. Bij Mij zijt ge veilig voor alle aanslagen. Daar wordt ervaren dat de schuld eiser bevredigd is in het offer Zijns Zoons en dat Hij geen zonde meer in Zijn Jacob en geen overtreding meer in Zijn Israël ziet. Daar worden de bedroefden getroost door Hem, Die meer troosten kan dan een moeder. Daar wordt de rust geschonken en 't vette van Zijn huis gesmaakt. „Saevis tranquilles in undis". VeUig te midden van de woedende golven. Laat dan de hemel donker zien. De lucht van wind en wolken zwart. Laat dan de wereldzeeën aanstormen en de bergen verzet worden in het hart van de grote wateren, die deze schuilplaats kennen, mogen vernachten in de scha- duw van de Almachtige. Te midden van allerlei ramp en nood mogen ze het moede hoofd laten rusten in de trouwe Middelaarsarmen van Si- ons Borg en hun reeds sluimerende lip pen prevelen vertrouwend het woord: Bij U schuil ik! De Heere is mij een toevlucht en een hoog vertrek. Dirksland. C. J. Kesting Na zi]n respectievelijk in de totaal- MIDDELHflRNIS-TEL:Z3Z8 kerk en in Nederland de gangmakers geweest. Vroeger werden de Protestanten als vervloekte ketters beschouwd, nu door zeer veel geestelijken en leken als me dechristenen. Bij de jongste Lutherher- denking deed menig priester mee in het protesteren tegen de gedeformeerde kerk van 1517. Men gaat nu inzien, dat er op allerlei gebied in de roomse kerk veel zal moeten veranderen. Wie door Italië reist en de grote beroemde kathe dralen bezichtigt, maar ook een kijkje neemt in de achterbuurten van Napels en de dorpen van Zuid-Italië, ziet de te genstelling tussen de schatrijke kerk en het doodarme volk, tussen de dom van Milaan en de krotten der armen. In de echt roomse landen als Italië, Spanje, Portugal en die van Zuid-Amerika zijn de sociale problemen door de kerkelijke machthebbers schandelijk verwaarloosd met als gevolg, dat socialisme en com munisme er welig tieren. De eerste aanval op het traditionele kerksysteem zal zijn die op de Romein se curie. Dit is het college, dat de paus bijstaat in de regering van de wereld kerk. Zij heeft vele afdelingen, congre gaties genoemd, te vergelijken met de departementen in een landsregering, benevens een drietal kerkelijke recht banken. Italiaanse prelaten hebben er steeds de hoofdrol gespeeld, maar dit is aan het veranderen. Men neemt het niet meer, dat de wereldkerk in feite een Italiaans-curiale kerk is. Er kan zelfs gesproken worden van een soort gezagscrisis. Velen willen de oer-con servatieve curie, veeal geleid door stok oude kardinalen, een radicale vernieu wing doen ondergaan. Vooral de Neder landse katholieken, die zeer progressief zijn, willen die kant uit en dat zal wel licht op de duur leiden tot een gezags crisis. Sedert het tweede Vaticaanse concilie is een stormachtige ontwikke ling aan de gang. Dat er een reorgani satie zal plaats hebben is zeker, al weet momenteel niemand hoe ver deze zal gaan. In ieder geval zal heel veel mid deleeuwse ballast worden verwijderd en de kerk in meer of mindere mate ge moderniseerd. Zo zal het gezag van de paus, dat tot dusver onbeperkt was, gaan devalueren. Er komt steeds meer kritiek op hem. De aanval op de curie is reeds ingezet. Het bestuur van de kerk wenst men democratische te maken. De grenzeloze eerbied voor bisschoppen, kardinalen en pausen heeft haar tijd gehad. Studenten van het groot-seminarie te Warmond protesteerden scherp tegen het stand punt van de paus inzake het celibaat, zo fel zelfs, dat de bisschop van Haarlem van mening was, dat ze de Heilige Va der beledigd hadden. Zoiets was voor heen ondenkbaar. Ook op het gebied van de dogma's komt de kerk in beweging. Het lijkt wel of alles op de helling moet. Zelfs op de mis komt de kritiek los. Men kan al lezen van- priesters, die de gelovigen laten meedrinken van de wijn, iets wat streng verboden is. Men gaat twijfelen aan de realiteit van de transsubstiatie (het veranderen van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus). Met de biecht neemt menig geestelijke het niet zo nauw meer. Of men nog in het vagevuur gelooft kunnen we niet beoordelen. Waarschijnlijk is de ver werping van enig leerstuk of kerkelij ke uitspraak al veel verder voortge schreden dan openbaar komt. De in richting van nieuwe kerken is zeer veel eenvoudiger dan die van de vroegere: het pompeuze, overdreven, overweldi gende effect wordt niet meer nage streefd. Vele jongeren en intellectuelen houden zich niet meer op met reliquien. Het verbod om op vrijdag vlees te eten is opgeheven. Processies worden nog ge houden, maar de vraag is of deze ker kelijke folklore nog lang stand zal hou den. Met name over het celibaat het verplicht ongehuwd zijn van priesters en religieuzen is thans heel veel te doen. De paus had verboden er op het concilie over te spreken, maar deze kwestie werpt niettemin veel stof op. In ons land veroorzaakt ze een ware uit tocht van geestelijken; in 1965 onge veer 30, in 1966 rond 60 en in dit jaar vermoedelijk 120. De huidige paus noemde het eens „een flonkerend ju weel", maar velen wensen verandering in deze kerkelijke wet. Het is nog een oude, door Italiaanse prelaten geïntro duceerde opvatting, die volkomen uit de tijd is. Het ziet ernaar uit dat de kerk leiding het verzet tegen het celibaat niet lang meer zal kunnen tegenhouden. Tenslotte, om maar niet meer te noe men, is daar het probleem van de hu welijksbeleving in het kindertal oftewel dat van „de pil". Daarover is de strijd in volle gang. Op het aanstaande Neder landse pastoraal concilie zal daarover wel intensief gediscussieerd worden. Al les bijeengenomen blijkt duidelijk, dat de R.K. Kerk in heftige beroering is en bezig is zich los te maken uit de middeleeuwse banden waarin zij in al lerlei sectoren van haar bestaan nog gekluisterd ligt. De historische werf van Peeman te Middelharnis die ruim 50 jaar gele den met de MiddeUiarnisse vissers- vloot verdween wordt thans weer nieuw leven ingeblazen. Dhr. Jan Peeman, kleinzoon van de toenmali- ge werfbaas gaat de diensten van zijn „werf" .aanbieden aan de steeds groeiende jacht-vloot die in de ha ven van Middelharnis haar ligplaats heeft. De pleziervaarders hadden juist aan zo'n voorziening in de di- directe nabijheid van de haven drin gend behoefte. Voor reparatie- en onderhouds beurten moesten de jachteigenaren voorheen naar het Havenhoofd waar de boot op primitieve wijze kon wor den drooggezet of naar een andere jachthaven. Het ruime opslagterrein van dhr. Peeman werd voor kolen- berging steeds minder gebruikt tot dat hij op het idee kwam dat de ruimte weer best als jachtberging te gebruiken zou zijn! Twee jachten staan al op het droge. Rechts is de scheepslift met de 4 opstaande steunen te zien. Voor aan de rails zijn de vier opklapbare wielen te zien. Scheepslift. Constructiebedrijf Jan Vis te Som- melsdijk construeerde een scheeps lift die via een dubbele rail tot op 15 meter van de walkant onder wa ter verdwijnt. De boot wordt tussen de vier opstaande steunen gevaren en door een sterke lier worden kar en schip op de wal getrokken. D.m.v. opklapbare wielen kan de lift de rail verlaten om het jacht op een ge schikte plaats op het ruime terrein te brengen. Wanneer het voldoende is geschraagd wordt de lift er onder vandaan gereden. Voor reparaties en kleine onderhoudsbeurten behoeft het jacht de lift niet te verlaten. Lift en lier zijn sterk genoeg, er werd zelfs al een boot van ruim 20 ton op het droge gezet! Experimenteel. Het geheel draagt nog een experi- g menteel karakter. Het zal van de animo van de jachtbezitters afhan- gen in hoeverre aan de werf en de g voorzieningen uitbreiding zal wor- g den gegeven. Te verwachten is dat s de jachtbezitters de unieke kans hun g bezit tegen de soms vernielen(|e in- p vloed van het ijs te beschermen zullen aangrijpen door hun boot g tegen een billijk tarief vóór de g winter op het droge te laten zetten, s Het is dan niet onwaarschijnlijk dat g dhr. Peeman het terrein t.z.t.' zal overdekken. g Geschiedenis, g Ook hier heeft de geschiedenis zich g herhaald. Weliswaar waren het vroe- ger de sloepen die naar de werf g kwamen, nu zijn het ranke boten g wier bezitters zich (gelukkig) wat g meer dan de vorige generaties kun- nen permitteren. g Onder deze titel verschijnt binnenkort een 30 cm L.P. plaat waarop een 6-tal Flakkeese koren een aantal prachtige geestelijke liederen ten gehore brengen. Het zijn de Chr. Gem. Zangvereniging „Met Hart en Stem" te Ouddorp, de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" te Stellendam, de Chr. Gem. Zangver. „Söli Deo Gloria" te Stad a. h. Haring vliet, de Chr. Gem. Zangver. „Jubilate" te Ooltgensplaat, alle onder leiding van dhr. C. C. V. d. Heuvel, de Chr. Gem. Zangver. „Laus Deo" te Melissant on der leiding van dhr. J. B. Kippers, de Chr. Gem. Zangver. „Jubilate Deo" on der leiding van dhr. G. Zoon en groot kinderkoor onder leiding van dhr. C. C. V. d. Heuvel. Voor de begeleiding werd gezorgd door de organist B. van Zijll en de trompettist A. M. van Dam. Het ge heel werd opgenomen in de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk. Ongetwijfeld zul len vele van onze lezers deze unieke plaat willen bezitten. De prijs bedraagt 9,(excl. eventuele vrachtkosten). Bestellingen kunt u nu reeds opgeven bij de besturen der medewerkende ko ren. Dhr. P. D. Sieling was maandagavond een van de zes leden van de Kamer v. Koophandel en Fabrieken voor Dord recht en omstreken die afscheid namen. Voorzitter ir. R. Jas zei in zijn af scheidswoord, dat met Goeree-Over- flakkee de Kamer van Koophandel het vertrek van dhr. Sieling betreurt. Hij bedankte dhr. Sieling bijzonder voor diens jarenlange werk voor de kamer. Het scheidende K.v.K.-lid op zijn beurt was de Kamer dankbaar voor haar werkzaamheden voor Flakkee, voor haar aandacht voor de oeverver binding en voor haar bijdrage tot de vorming van de industrialisatiecommis sie. ZANDPAD 32 MIDDELHARNIS SOMMELSDIJK OPEL, VAUXHALL, CHREVROLET, BEDFORD, tientallen modellen, te kust en te keur. We helpen U eventueel met de financiering! GARAGE KNÖPS - Sommelsdijk (voor gebruikte wagens: speciaal Vrijdagsavonds) De heer M. Kievit, wonende in de Enkele Ring, is in één slag al zijn 39 duiven waaronder enkele kampioen vliegers kwijt; eind vorige week la gen ze allemaal dood in hun hok. De politie heeft het gebeurde onderzocht en twee duiven voor nader onderzoek naar het politie laboratorium verstuurd. De uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend. In het hok werden bonen gevonden en mevr. Kievit werd in het week-end tweemaal door een onbekende opgebeld kennelijk m.b.t. het gebeurde. Alle duiven waren tevoren door de dierenarts een geneesmiddel toege diend en de mogelijkheid lijkt ook niet uitgesloten dat de duiven dat niet heb ben kunnen verdragen. OUDE TONGE Dankdag. A.s. woensdag 22 novem ber wordt in de Geref. Gem. dankdag voor het gewas gehouden, 's middags 2.30 uur en 's avonds 7.00 uur. Voor ganger is Ds. V. d. Poel van Yerseke. MUZIEKHANDEL KADE 7-9 - MIDDELHARNIS MIDDELHARNIS Woensdagmorgen om 6.20 uur is de heer H. v. d. Valk (23) uit Middelharnis op de Langeweg bij Oud Beijerland met zijn personenwagen tegen een dwars op de weg staande oplegger gereden. De chauffeur had zijn wagen een keer te rug moeten steken om een inrit in te kunnen rijden. De wagen van dhr. v. d. Valk werd totaal vernield, zelf werd hij met een bekkenfractuur en inwendige bloedingen per ambiüance naar „Dijk- zigt" vervoerd. Juist voor dhr. de Valk op de oplegger botste was een voor hem rijdende personenwagen uit Zuid- Beijerland hetzelfde overkomen; de twee inzittenden van deze wagen wer den slechts licht gewond. Speciaal in het opmaken van B. d. VEER Telefoon 2682 Westdük 36 MIDDELHARNIS Dat de aanvoer van suikerbieten aan de haven Dirksland groot is, en zeer vlug verloopt, blijkt uit de gegevens dat vanaf 18 september t.m. 15 november reeds meer dan 100 schepen werden ge laden en naar diverse fabrieken van de Suikerunie werden verzonden met een gezamenlijke inhoud van meer dan 35.000.000 kilo! Men verwacht dan ook dat, eer de campagne teneinde is de Dirkslandse haven tot een bijzonder ho ge rekord ontvangst van suikerbieten zal komen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1