Wo^0 IDELTA Garage! CENTRA Herfst rookworst zuurkool 95 auguritjes 98 V. CENTRA ¥an hier en daar STRUÜK. drukt de Dis toiletzeei appelsap CllOCO laaties 35 I flardappelschot Iprlmai tJieoj antli m cyclamen IK WAS KAAL HORPANTA Regen 3 Cyclamen Roomboterstaaf 109 beiaardenverzorger(ster) IVIodehuis Zwarte bessenstruiken „Geen aardse macht" 450 jaar Reformatie Il 'i Ileentje van donge -tiggelman ^Kommertje Elizabeth Anthonia Christina Koert WINTER- ZAABTAÜWE CAAGO grasmachine repareren en slijpen A.A.v.cl.Wekke KOSTHUIS MEISJE DtVEfLIGSTEWEG naar BRANDSCHONE HANDEN Nd cleanserj AA v.d.Wekke Julianalaan 1 Dirksland Tel. (01877) 511 Kinderwagen I 1 Fiat 850 1966 I 1 Opel Kadett 1964 1 Opel Kadett 1963 1 V.W. bestel 1964 1 Opel Rekord 1962 1 Opel caravan 1962 1 Opel Rekord 1959 I Weidner schudegge I Fa. P. DE HEUS en Zn. IVIODEHUIS „ANNETTE'' Bij Centra is uw gulden altijd méééér waard n' ANNETTE'V VERSCHENEN: DE WAAL Geen opslag van suikerbieten op wegbermen 'nGei fauteui is eenl Vele modJ FAMILÏE-BEHICHTEN I IfeSliJiJillilt'!! l' ilt :!',i.!i: ).i.l!i God verblijdde ons met een dochter KRISTI JOHANNA (Kristi) W. J. Okker A. M. Okker- de Kleuver Ilse Sommelsdijk, 17 oktober '67 Gladiolenstraat 12 Groot is onze dank en blijdschap dat wij U de ge boorte mogen berichten van ons dochtertje en zusje ADRIANA CHRISTINA Wij noemen haar Jeanette. E. Santifort B. M. Santifort- Soeteman Christa Wimmie Jaap je Ouddorp (Z.-H.), 12 oktober 1967. Raadhuisstraat 11 Na een langdurige ziek-! jte is zacht en kalm vanj imij heengegaan mijn in- !nige lieve man, CORNELIS NIEUWELINK echtgenoot van Maria Wagemaker in de leeftijd van 67 jaar. M. Nieuwelink- Wagemaker Sterke de H.eere mij in dit zware verlies. St. Philipsland, 14 oktober 1967. Achterstraat 39 De begrafenis zal plaats hebben woensdag 18 ok tober uit de Oud Geref. Kerk te St. Philipsland om half twee. 1 Heden overleed zacht en ikalm, na een langdurige j ziekte onze geliefde j broer, zwager en oom CORNELIS NIEUWELINK lin de leeftijd van 167 jaar. St. Philipsland: M. Wagemaker St. Philipsland: E. P. Mol- Wagemaker A. Mol St. Philipsland: M. A. Wagemaker D. Wagemaker- Quist St. Philipsland: C. Wagemaker M. Wagemaker- Guiljam St. Philipsland: W. A. Wagemaker L. Wagemaker- van Duuren Middelharnis: C. J. Bolier- Wagemaker C. Bolier St. Philipsland, 14 oktober 1967. [Heden ging van ons jheen onze lieve zorgza- jme oom C. NIEUWELINK Hij was ons als een va der; wij zullen hem nimmer vergeten. Mya en Leen Bolier Middelharnis, 14 oktober 1967. Pr. Marijkestraat 40 lOp 13 oktober 1967 j overleed nog onver- Iwachts, mijn lieve j vrouw, onze moeder, be- Bhuwd- en grootmoeder in de leeftijd van" 65 jaar. Rotterdam: M. V. Donge Southport Australië: A. H. Mueller- V. Donge H. Mueller Dordrecht: H. M. Groen- V. Donge H. J. Groen Rotterdam: N. J. de Koster- V. Donge W. A. de Koster B. V. Donge !A. W. V. Donge- V. Santen en kleinkinderen Rotterdam, Essenburgstraat 11 b De teraardebestelling zal plaats vinden woens dag 18 oktober, om 15.00 uur op de algemene be- graafplaat „Vrederust" te Middelharnis. Heden overleed toch nog plotseling, onze lieve vrouw, moeder, zuster, schoondochter en^choon- zuster in de leeftijd van 48 jaar. Middelharnis: H.-W. Gestman Annelies Ton M. J. Koert Amsterdam: C. Gestman-Hielkema P. C. Gestman D. Gestman-Brand en kinderen Liever geen bezoek. Middelharnis, 13 oktober 1967. Kade 3 De teraardebestelling heeft plaats gehad, heden dinsdag 17 oktober 1967 te 14.00 uur op de alge mene begraafplaats te Middelharnis. Heden behaagde het de Heere geheel onver wacht van ons weg te nemen onze innig gelief de vader, behuwd- en grootvader, broeder, be- huwdbroeder en oom DIRK LUGTHART weduwnaar van Pieternella van den Berge in de ouderdom van 85 jaar en 8 maanden. Alblasserdam: L. G. Lugthart A. Lugthart-Kroos en kleinkinderen Gelegenheid tot condo leren na de begrafenis in „Onder de Wiek". Sommelsdijk, 16 okt. '67. Rusthuis „de Goede Reê". De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op donderdag 19 okt. a.s. des nam. 2.00 uur vanuit „Onder de Wiek" te Dirksland. uit voorraad leverbaar: MANELLA IBIS FELIX SYLVIA Middelharnis Tel. (01870) 22 98 in kleine en grote pot. Bij Gebr. van Eesteren I Langeweg 18 - Tel. 469 Nieuwe Tonge Vanaf 19 t.m. 23 oktober bij aankoop van 10,bood schappen een t.w.v. 1,45 GRATIS J. C. VERWOERD Molendijk 9 Ooitgensplaat Pracht en andere POTPLANTEN. J. HOGCHEM Vroonweg 11 - Dirksland Tel. (01877) 354 BEKENDMAKING Laat uw volledig nazien. Wij vakkundig. Flakkees Land- en Tuinbouwhuis Julianalaan 1 - Dirksland Telefoon 511 De Chr. Schoolvereniging te Dirksland vraagt voor een onderwijzer zo spoedig mogefijk een in Dirksland of omgeving. Opgave en inl. aan de sekr. D. de Bonte, Oosthavendijk 6, Dirksland, Tel. 368. bij bejaarde wed. in Dord recht, een echtpaar of wed. van middelbare leeftijd. Tegen vergoeding. Brieven onder no. 4436 bu reau van dit blad. Mevrouw J. W. Hempenius Voorstraat 35 te Middelharnis - Tel. 26 01 vraagt een voor drie halve dagen per week. >i------- WESTDÜK15 MIDDElHflHHlS Mii;"'W'''''''i'|l'''rilllWI]fTTUII||roillB''ii» SV'oiMiimummiimimmmi'ff ANTISEPTIC Swarfega verwijdert snel olie, vet, verf, inlct, hars, teer, creosoot, verfstof, rubber- compounds. VERKRIJGBAAR BIJ Te koop: merk Koelstra J. JORDAAN Weeshuisstraat 8 Sommelsdijk maar door snel gebruik van het BEKENDE haargroei- preparaat heb ik thans weer een ge zonde haardos. zegt de heer L. Aartsen, Nieuwstraat 92, Best. Omdat de resultaten waar schijnlijk bij iedereen ver schillend zijn, is MIJN AD VIES: RAADPLEEG OOK DE HORPANTA-EXPERTS ZITTING voor de gez. Hor- panta-wederverkopers in MIDDELHARNIS op dins dag 17 oktober a.s. 's avonds van 6.30 tot 9.00 uur in Hotel Zaayer, Kon. Ju- lianaweg 12, tel. 2047 (aparte zaal). HAARONDERZOEK IS GEHEEL KOSTELOOS. MIDDELHARNIS - Telefoon (01870) 29 20 b.g.g. 28 20 J Door inruil verkregen: Met kopen alleen bent U niet klaar. Maar wy geven ook garantie en service. OOST-VOORGORS 1 27 02 X 140e jaargang 1 WIST U dat de g ook bijzonder goed werk levert voor het zaai- klaar maken van wintertarwe? J Vraagt het de gebruikers. Thans leverbaar in 3 types tegen onze bekende lage prijzen. Komt s eens zien. 1 Greup - Tel. (01860) 2643 OIba vacuum Wij hebben voor U een grote keus in hoeden, sjaals, tassen en handschoenen. ZANDPAD 88 MIDDELHARNIS Telefoon 24 31 en pak a 500 gram Le,t op Cahtra's tV-uUzending op donderdag 19 oktober vla Nederland 2 voor het nieuws van 22.15 uur.' in cadeau verpakking per stuk (diverse geuren] Dr Siemer 2 grote flessen (zoetzuur] grote pot Lichte (melk of puur] 250 gram nu keuze soorten Suit s 1 Voorkomen met: Neo - Conserviet of Secton g s Aardappelcellen gassen met de 1 SWINGFOG of MISTOSOL 1 Kweekbestrijden met T.C.A. s I Italiaans gras doodspuiten met: GRAMOXONE, 5 1 FA. C. VAN DER MEIDE - MIDDELHARNIS 1 De Stichting Bejaardenzorg Den Bommel roept sollicitanten op voor Voor dame aUeen zeer geschikt. Inlichtingen bij M. P. Arensman, Emmastraat 7, Den Bommel. Aanmelding liefst vóór maandag 23 oktober 1967. Geen bezwaar, wij hebben voor U een groot assortiment parapluies, o.a. de bekende Knirps, Unie enz. In alle kleuren. Ook verkrijgbaar lange parapluies voor de heren. ZANDPAD 88 Telefoon 24 31 MIDDELHARNIS Steeds voorradig 3-5 en 5-8 tak. J. HOGCHEM Vroonweg 11 - Dirksland Tel. (01877) 354 Geschreven door predikan ten van verschillende kerk- formaties. Keurig gebonden Prijs 7,50. Uit voorraad bij: Boekhandel Zandpad - Middelharnis Plaatst uw FAMILIE-BERICHTEN in „EILANDEN-NIEUWS" DIPLOMA ZIEKENVERPLEGING A In het ziekenhuis te Dirksland zijn on derstaande zusters geslaagd voor het diploma Ziekenverpleging A. A. C. Bom, Ooitgensplaat; I, J. Bund, Katwilk aan Zee; C. Louwerse, Middel harnis; A. van Wezel, Stellendam; A. Witvliet, Dirksland. VOORZICHTIG MET OVERBEMES TING STOPPELKNOLLEN. De plotselinge uitbraak van nitraat vergiftiging bij rundvee die vorig jaar als een bom insloeg bij de telers van stoppelknollen ligt vele belanghebben de nog vers in het geheugen. Nader on derzoek heeft uitgewezen dat de weers omstandigheden wel een zeer belangrij ke rol hebben gespeeld bij het doen ont staan van dergelijke ongekend hoge ni traatgehalten in stoppelknollen. Ander zijds is gebleken dat de veehouders niet in alle gevallen geheel vrij uitgingen, in verband met de soms enorm zware be mestingen van de stoppelknollen. Speciaal late overbemestingen met stikstof (na half september) kunnen de nitraatgehalten sterk omhoog brengen. Het zou echter een wonder mogen wor den genoemd als 1967 weer dergelijke combinaties van weersomstandigheden zou geven. In twijfelgevallen is het vei ligheidshalve altijd beter en voordeliger een monster van de stoppelknollen op het nitraatgehalten te laten onderzoe ken bij het Bedrij f slaboratorium te Oösterbeek. Van de zijde van het waterschap De Dijkring Flakkee maakt men ons er op merkzaam op, dat de laatste weken de wegbermen door enkele personen wor den gebruikt voor Jiet opslaan van sui kerbieten. Dit is ingevolge artikel 14 van het Zuid-Hollandse Wegenregle ment verboden. De wegberm wordt door deze opslag beschadigd en de wa terafvoer verstoord. Bovendien stag neert het verkeer ter plaatse bij het afvoeren der opgeslagen bieten. De po litie is verzocht van deze overtredin gen proces-verbaal op te maken. BRUINISSE Overleden. Te Bruinisse overleed op ruim 84-jarige leeftijd de heer L. Bal Pz. De heer Bal was toen in de crisis tijd op Schouwen Duiveland de vak vereniging van Landarbeiders zich be gon te ontwikkelen steeds een pionier op het gebied van de Chr. Vakbeweging. Voor zijn werkzaamheden op dit ge bied is hij enige jaren geleden gehul digd en ontving hij het gouden insigne van de Ned. Chr. Landarbeidersbond. Ontslag. Ook op Schouwen Duive land begint men nu te merken, dat men in de havens te Rotterdam voldoende personeel heeft en niet zoals voor kort, nog personeel aanwerft. Integendeel enkele werknemers ontvingen bericht van hun aanstaand ontslag. THOLEN Zeeuwse collecte. De gehouden Zeeuwse collecte heeft ditmaal in Tho- len ruim f 1.000,opgebracht. Benoeming. De heer J. de Korte is benoemd tot leraar aan de B.L.O. School te St. Maartensdijk. Burg. Stand. Getrouwd: Jac. Wijk huizen, 20 jaar met P. Geilings, 21 jaar; L. Moelker, 65 jaar, met Adr. van Luijk, 66 jaar; W. Contant, 20 jaar inet M. Burgers, .19 jaar. Spaarbank. In de maand september werd bij de rijkspostspaarbank f 13. 466,52 ingelegd en f 15.531,88 opgeno men. STAVENISSE Bouw landbouwschuur. Het archi tectenbureau N.V. Bouwbedrijf „Bio" te Hoofddorp heeft een plan in bewer king voor' hët bouwen van een land bouwschuur aan de Blaasweg voor re kening van de heer J. H. Potappel. POORTVLIET Tentoonstelling Oud Poortvliet. In de gemeente Poortvliet is in het ge meentehuis een tentoonstelling geor ganiseerd over Oud Poortvliet. De ex positie van oude prenten, straatfoto's, schoolfoto's en verschillende oudheden wordt, v/oensdag 18 okt. geopend tot en met vrijdag. ST. MAARTENSDIJK Collecte Reclassering. De collecte voor de Ned. Reclassering heeft in de ze gemeente f 241,36 opgebracht. ST. ANNALAND „Tryfosa" houdt verkoping. De Her vormde Vrouwenvereniging „Tryfosa" te St. Ahnaland hoopt D.V. op woens dag achttien oktober een verkoping te houden van de door de leden vervaar digde en/of verkregen goederen in het Hervormd Verenigingsgebouw, waarvan de baten ten goede komen aan de Ge reformeerde Zendingsbond in de Ne derlands Hervormde Kerk. OQSTERLAND Eerste bejaardenbijeenkomst in het nieuwe seizoen Donderdagmiddag j.l. had hier in het Ned. Herv. Ver. gebouw de eerste be jaardenbijeenkomst plaats van het pas begohneiiwinterseizoen. De leiding be rustte ditmaal bij mevr. Hoelonan-Ju- melet, en er bestond grote belangstel ling. Behalve de bejaarden was het damescomité aanwezig met de organi saties en de helpsters. Ook gaven ds. en mevr. Ommering-Korpel van hun be langstelling blijk. Na het openings woord memoreerde mevr. Hoekman dat er van de vaste sociëteitsbezoekers(sters) niemand door de dood ontvallen is wat tot vreugde stemt. Verder sprak zij de hoop uit dat er ook in het komende seizoen weer een grote belangstelling van de zijde van de bejaarden aan de dag zal worden gelegd en dat de we kelijkse bijeenkomsten weer zeer ge zellig zullen zijn. Verder werd de mid dag op gezellige wijze doorgebiaj met het doen van allerlei spelletjes, ziek en zang, en niet te vergeten i kopje, thee en koffie. Mevr. StoutjJ dijk- Borst begeleidde de zang opl orgel. Tenslotte verrastte ds. Omme.!^ alle aanwezigen op een sappige wat zeer op prijs gesteld werd. het afscheid nemen wekte zuster Cfj pagne alle bejaarden op weer meej doen aan de bejaardengymnastiek, ook binnenkort weer zal worden ven op de sociëteit. Zij wees o] grote nut hiervan voor bejaarde n^ sen en hoopte dat allen zich weer! len opgeven hiervoor. Gevonden voorwerpen. Bij de rajj commandant der rijkspolitie alhier i inlichtingen te verkrijgen omtrent navolgende gevonden voorwerpen: wit kinderschoentje met aangebreidj sokje; een jongenspolshorloge; eemi lichtingsstang voor aanhangwagen een jongensjasje. Door de rijkspolitie hier ter plu] werd procesverbaal opgemaakt een jeugdig persoon, die het b had een kat dood te schieten mets luchtbuks. De luchtbuks werd in' slag genomen. Van politionele zijde worden ouders er nogmaals op gewezen onverantwoordelijk en gevaarlijk" om jeugdige personen met luchtbuS om te laten gaan. Bovendien bew men dat het schieten .van mussetj dergelijke, ook op eigen erf bij geffiff telijke verordening voor een i'l streng verboden is. Het gebruik luchtbuksen is alleen toegestaan hiermee op een schietschijf te ■en dan nog op zodanige wijze, dal] zonder enig gevaar voor anderen p'| vindt. In het vervolg zal hier dootj politie streng op worden toegezien, zij gewaarschuwd. NIEÜWERKERK Faillissement. Op 11 okt. is verklaard dhr. H. M. J. Wandel,; Wandels Wagenbouw, exploitant een aannemers- en wagenbouwM alsmede verhuurder van draglines' rator is mr. J. Ligthart, PoststrasJ te Zierikzee. BOMEN EN STRUIKEN PtAm De beste planttijd voor bomaij struiken is november. Het is da»| van groot belang om de bomfJ struiken die u wenst nu reeds ts f stellen. Er is vooral N.A.K.-g*J materiaal. Bomen en struiken meestal klein als ze geplant wordel dit brengt veel mensen in de verK»j om maar een paar boompjes ev^I planten. Binnen tien jaar kunt uf echter al in de narigheid zitten uw tuin dreigt te veranderen jM oerwoud. Vooraf dient- u zich da* goed te realiseren hoe groot de worden. Verder zijn de grondso" ontwatering van belang. Heide-i (ericaceen) azalea en rododendron I gen beslist een zure grond. ^"1 planten daarentegen prefereren kalkhoudende grond. Wilt u toch' soorten in uw tuin hebben P'^'^Vj in groepen bij elkaar. Grondend^ kan u helpen om de juiste besme»3 toestand te verkrijgen en te behoi"1 pBINS Bedactie en| Tel. (01870) Alvorens diti I handelen zoudj I reeds de schrih |de titel en si. Imaar over te |dat deze titel I de woorden verzoeken dit Igeen kans het Iderlands te for Jnog veel lange! Ititel vanzelfsprT Irooet zijn. Het Iaansnijden, is Iwillen graag be jden, die we m| llen vertalen. We kunnen |_- uitgezonder(j |hen en de „leke I gebied thuis zil [hebben, waaro-\f gaan. Laten Iformulering er Iferm primaat bl Ipergezag" of „e I theologie wil „godgeleerdheiq langere zin get God". En antroj lieer van de mf Iwat de afleidiJi Ivan het Latijr [eerste rang, tB !„theos" d.i. Gi| Iterwijl, in ar Iwoord „anthroq Ikent. De algen ■aantal onderde lis ook de antrof Het wordt nu |we zijn er nod Igrijpen nu dat] lof de eerste p| ■cent toekomt ■aan die van del leen antwoordetf ■God. Maar dat| ■tijk niet zo Iwant het is de llen gewoonte llogie in de pr Idoen prevalere| boven de th |we het wel wa| hen het beter Ineiging in bred ■die van de poll Jliike verhoudini ■plaatsen dan d| fen mens. Nu zijn we ■willen. Prof. dl ■bekende hoogl| Ttheologische fa Ide jaarvergadd pele Vereniginj iverp ter spral^ Öaarin over de J^an „de medeiL ps een uitvindl Wen zal ze ir ^eefs zoeken. nens" heeft ml Naamwoord a| i^eid, dat mer net naastenliel pe leidslieden per Hervormdd [begonnen zijn, bing, vooral [genomen. Hoe komt hel teang gevondetl lijd meer gedaJ |ale dan in hj pezegd: ook poudt zich dik-j paaste dan mei Pezus gezegd piles en uw nal praktijk van hl Pigeen het ace J paaste. Dit h^ legenzin, die pen in de dog foe, dat er vod dingen nóg perd dan voo peze des Hed "aar thans isl l>rede krin| p?ordt geacht ordt verhevej [erzon te sprei f laats der go Ingenomen de P of sociaal- Wy zijn he, ran de profess pize artikelen l Peermalen he« |at zowel dool |6 meeste poli| pordt getoond!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 4