roefrondje had dure gevolgen SIMCA T@y[^D@T Garage Visser Plaatselijk nieuws geef nxij maav schoenen Zeelandbrug is nog bron van geldelijke zorg Protest contra protest ht te Kantongerecht Sommelsdijk Bij gesloten jacht toch fazanten geschoten Tractorbestuurders maakten fouten Issie bewust ienzij n^ lUmOVOOKmOERVOETSS VERTON'S SCHOENEN Zierikzee v/h Nieuwaal pok gratis zegels ^«p^ pile merkartikelen meC**" festgestelde ^^0ÊêM 1967, list. T^g te 17 oktober 1967. „EILANDEN-NIEUWS" Bladz. 8 [lok te Poel |ooger. Hot Pkken- princk yisniari isse te J. V. J Uddel (met I 3s. A. N mei Ds. L nd. c alhier ^dikant iingen, wel- Jit het |s bljrii Feld 61 ,j proefrondje met een oude auto Ijj om hem door de verzekering Igekeurd te kragen, aan het oplap- ^as, is verd. B. van V. te Ooltgens- Iheel duur komen te staan. In de loordboutweg was hö met het gerg botsing gekomen met een bus van Huurman uit Rotterdam. Voor het verzekerd rqden was verd. al ver- lield en thans liet hy zich door Mr. Hollander vertegenwoordigen om- je reminstallatie niet in orde en de |^*™t er voorband glad was geweest. Ook (i;enaar van de bus, verd. H. werd feien dat de reminstallatie van de liet in orde was geweest. dien. machtigde Mr. den H. voerde aan verd. V. V. die wagen had willen il SUS teren waarbij hij bij genomen rem iven een groter druk uitoefende dan Itidingen hadden kunnen weerstaan, oude auto moet goed gecontro- 'i worden, zeker de remleidingen, ermee gereden wordt onderwees rechter Mr. Naayen. iin.: „De wagen is nu van de weg Stich lakkei kader aan lei- predi |lle bi igingei frsussei juisti Bijbel- ^len. D( roepen, op het er, dhr angstel- I deelna- jien zijl In. Dhr plhamis. Ellenden ferekken ïelissani winter- tia op- I donder- I Middel- aet dia'i ioon uit In de |ing van pen. Ipecht te Jt gebied vordt in jte Som- (getiteld; maart Itekenin- ese ama- ling van |t jeugd- ran een I avonden kost S. Wol- at. liaarden- lokt. des l-gebou« Ij aarden- Jen wel len geïn- Trertegen- brken en ftellingen Jostflat [•gadering van ge- tkeraden, iisvere- Irdenzorg linen, die J had hÜ Izing was In- Janus Tde auto Lten?" J zou zeê- loud u op ie dokter, flag- van rechter- dat zÜ" ,1 dat noS lar Lucie. |haar ie zustef lijna. \o ja, ling". Adriff* f e zulle" dan astateeiA ernstig rvan f' h spoe*» „Dat had op een andere manier gebeuren". erd. H. sprak de beschuldiging, dat bus geen deugdelijke rem had ten tste tegen; hij veronderstelde dat geconstateerde mankement is ont- otoen de bus in de sloot buitelde. verklaarde dat de bus bouwjaar I-elk halfjaar door de rijksdienst thet wegverkeer werd gekeurd. A get. décharge P., monteur in bedrijf van H. verklaarde dat de en goed onderhouden worden. Get. Baarde dat plm. 6 maanden geleden temtrommels er nog af waren ge- sl erbalisant, get. deskundige W. van verkeerspolitie verklaarde ernstige reken te hebben geconstateerd. Get. tlusie was dat de reminstallatie het gebeurde niet was zoals ze had ten zijn, Ie Off. vroeg zich af of aan een bus 1949 niet nieer zorg en aandacht st worden besteed dan is gedaan. eiste, omdat verd. aansprakelijk is r de staat van het materiaal waar- ihij laat rijden 100,------10 dgn.; in verd. v. V. 2 boetes van 50, H. hield het erbij dat het in de il duikelen de oorzaak van het man- lent moet zijn geweest, maar de tonrechter vond ook dat verd. er- rlieeft te zorgen dat het materiaal loge mate aan de eisen voldoet. Het iZ,E. duidelijk dat de remmen niet waren geweest. itspraak tegen beide verd. conform. Jagerslatqn. ok verd. M. v. d. B. te Melissant zich door Mr. den H. vertegenwoor- in, Verd. v. d. B. had op fazanten terwijl de jacht op dat wild oten was. e rechter verwachtte dat v. d. B. toch wel geweten heeft. Z.E. kreeg het verhaal niet de indruk dat v. d. ,recht door zee is gegaan", de 15- ',e zoon doet er kennelijk ook al aan maar ik hoop niet dat hij in zijn Ers voetsporen treedt". 'e Off. achtte verd. administratief Jii gestraft door hel intrekken van jachtakte; hij eiste daarbij een boete 100,— 10 dgn. en verbeurd-ver ing van het geweer. era. was erover verbaasd dat het met dodelijke ernst was be- W; verd. heeft daarin in jagers gesproken en het had gem. ver- sd dat alles zo serieus was genomen, voorz. van de jagersver. was t de juistheid van de wat overtrok- iieweringen van verd. een rapport tocht en gem. stelde dat door een Selijk rapport de levende humor ka- *wdt gemaakt. Gem. pleitte voorts f teruggave van het geweer, hij ket geen zin hebben het te ver en. 't-: „We zouden het ten bate van "te schatkist verkopen". e Uitspraak was 100,------10 dgn. 'E. toonde clementie door terug- van het geweer, ofschoon dat naar jerldaarde, niet gebruikelijk is. jaarschuw hem voor herhaling" wr. Naayen gem. voor. •"halen op voorrangskruising mag! ^^- C. K. te Dirksland was op de ™S van de Groenweg met een met twee aanhangers links af- m toen hij werd ingehaald. De fte op hem botste werd totall-loss dacht dat hij nog ver genoeg weg "laar hij reed 105 en dan zijn ze °'3 je" had verd. ondervonden. De tijd is inderdaad maar kort, p moest u rekening hebben ge- ^1 met uw geringe snelheid. Eis - 5 dgn. 'Msman Mr. den Hollander vond 'nerkwaardige zaak; in dit spe- ,j Seval ziet men dat door de con- van de weg en van^ het ver- r^^Seüjke ongelukken kunnen ge- j Het kan zijn dat er twee rijden J^e mogen rijden terwijl er toch /«ehjk ongeluk kan gebeuren. Hij ^""«5 afslaat moet er zich-van be- lepft'^i?^' er een auto kan zijn (ook stt hij hem door een bocht niet j zien) die door mag, deze ver- fl.„ *tie blijft enorme gevaren in- ^n vond raadsman. s^-fjf.rechter geloofde dat verd. K. OM afstand van de wagen "oerschat, uitspraak 40,- - 4 dgn. Zonder achterlicht. Met twee man sterk had de politie in Dirksland gezien dat van een passe rende wagen maar één achterlicht brandde. Aan de hand van het geno teerde nummer wist de politie dat het verd. C. S. te Melissant was geweest, toen verd. S. er later op werd geatten deerd bleken evenwel beide lichten te branden zonder dat er iets aan was ge beurd. Verd. had zich op de vorige zit ting reeds verantwoord, thans werden beide getuigen gehoord. Opperwmr. R. achtte een vergissing bij het noteren van het kenteken uit gesloten evenals wmr. L. maar verd. vond de mogelijkheid van een verkeer de waarneming toch niet uitgesloten. „Een tijdelijke uitval van het licht, zonder dat de technische oorzaak be kend is" concludeerde de Off. Eis en uitspraak 25,------5 dgn. Een tientje subsideaar 1 dag kreeg verd. A. D. van D. uit Dirksland te be talen. Ze had op haar brommer gere den zonder brandend achterlicht. „Weet hoe gevaarlijk het is" waar schuwde de rechter. Ernstige gevolgen. Een botsing tussen een motor en een auto te Oude Tonge had voor de mo torrijder verd. W. v. d. N. te Melissant ernstige gevolgen gehad. Verd. voerde aan dat de tegenpartij, get. W. H. de B. uit Oude Tonge, wel van rechts kwam maar midden op de kruising had gestopt. Get. de B. verklaarde dat hij uiterst voorzichtig de kruising was genaderd, toen hij N. zag naderen kon hij niet voor of achteruit. De Off. wist dat het uitzicht op die hoek uitermate slecht is; hij eiste 40,- 4 dgn. „een geringe straf in vergelijk met wat hij lichame lijk overkwam". „Als hij vooruit gegaan was dan was er niets gebeurd" verweerde verd. zich. „U had voorrang moeten verlenen" verklaarde hem de rechter. Uitspraak conform. Uit de bocht. De slip en duikelpartij die verd. J. J. de W. uit Middelhamis met zijn auto op de Prov. weg bij Nieuwe Tonge gemaakt was naar hij verklaarde, een gevolg geweest van de remmanoeuvre die hij maakte toen hij een tegenligger op zijn weghelft*voor zich zag. Die reed maar liefst 180 km per uur. De behandeling van de zaak werd ge staakt, verd. is beroepsmilitair waarom de krijgsraad deze zaak dient te be handelen. Aan verd. G. H. de G. te Ouddorp werd^ verweten met zijn auto op de Boompjes niet voldoende rechts te heb ben gereden waardoor een botsing was ontstaan. Verd. had een bus gepasseerd toen zo verklaarde hij er plotseling een auto van de parkeerplaats wegreed. „U had vlugger naar rechts kuimen gaan" vond de Off. ,-,Dan had ik een boom uit de grond moeten rijden" meende verd. die die vraag in het. verbaal overigens beves tigend beantwoord had. Eis en uitspraak 25,------5 dgn. Beide verd., de niet verschenen S.T.K. en M.v.E. te Middelhamis hadden de bocht naar het Soldatenplein tekort ge nomen waardoor een botsing was ont staan. Verd. V. E. gaf het direct toe, de bocht is daar ruim en automatisch blijf je dan wat teveel van rechts. „U tracht in uw functie van ingeni eur de automatiek te bevorderen maar dat mag u niet in het verkeer toepas sen" wees hem Z.E. De uitspraak tegen beide verdachten luidde 40,------4 dgn. de eis was 30,------3 dgn. Onvoldoende opgelet. Juist toen hij Werd ingehaald was verd. M. K. te Middelhsirnis met zijn auto vanaf de Langeweg de Hoflaan in geslagen. „Hij passeerde me terwijl ik al voor sorteerde, hij had beter rechts van me kunnen blijven" voerde verd. aan. R.: „U hebt niet voldoende opgelet hoe het achter u zat". Off.: „Voortaan de voorzichtigste weg kiezen". Eis 50,------5 dgn. Verd.: „Als u vindt dat ik in over treding was R.: „Volkomen overtuigd". Uitspraak conform. Geen excuus. De verklaring van verd. A. K. te Rot terdam dat de kilometerteller niet in orde was geweest gold niet als excuus. Op de Oudelandsedijk was hij verba- liseerd toen hij 60 km per uur reed. „Wij zijn waarschuwingsborden ge wend, zo van 90, 80, 70 enz." verweerde zich verd., maar Mr. Naayen wees hem erop dat die enkel langs de grote wegen staan, verd. zou dat best wel weten. „Ik was juist nog door een automobi list gewaarschuwd, ik weet zeker dat ik 50 reed", verklaarde hij nogmaals. Eis en uitspraak 40,------4 dgn. Verd. verklaarde dat de kilometertel ler inmiddels is vervangen. Bij een technisch onderzoek was aan een der wiellagers van het gerij van verd. G. K. te Oude Tonge ernstige slijtage geconstateerd, een nog verdere uitslijting zou zeker een breuk tot ge volg hebben gehad. „Toen ik ze zag wist ik dat ze me hadden"verklaarde verd. R.: „Wist u dat het niet in orde was". Haveuplein 13 Telefoon (01110) 24 88 Donderdagsavonds tot 9 uur geopend. Nieuw model. Verscheidene typen ook W« automatisch of met 'pook' leverbaar. Ds. V. d. Poelstraat 1 DEN BOMMEL TeL (01871) 336 75 i^^mismÉ^^^M^m^M Verd.: „Als ze gaan zoeken vinden ze altijd wei wat. Eis en uitspraak 60,- 6 dgn. Verd. P. B. te Stellendam had zijn leerplichtige dochter van de huishoud school thuisgehouden in de maanden april en mei. Verd. voerde aan dat ze haar moeder had moeten helpen, maar de rechter wees verd. er op dat elk kind minstens het minimaal voorgeschreven onderwijs moet volgen. Eis en uitspraak 2 x 60,— subs. 2x6 dgn. Met een trekker met aanhanger was verd. P. V. D. te Ouddorp vanaf de Prov. weg linksaf de Westerloodijk op geslagen juist toen hij door een auto werd ingehaald. Het bleek dat de wa gen, een schaftkeet, niet voorzien was van een richtingaanwijzer en hij was zo breed dat verd. er niet langs had kunnen kijken. „Ik was gaan staan, ik had er nog een laten passeren en mijn hand uit gestoken" voerde verd. aan. „Dat was niet te zien" begreep Z.E. Verd. echter vond het maar gevaar lijk dat de automobilist hem op de op rit had ingehaald. „U hebt het niet goed bekeken" vond de rechter. Eis 40,------8 dgn. en 2 boetes van 7,50 - 1 dgn. voor het ontbreken van richtingaanwijzer en spiegel. „Ik deed het zomaar niet achteloos" wierp verd. tegen. „U deed het zonder voldoende acht te slaan op het overige verkeer" zo for muleerde de Off: het tenslotte. De Zeelandbrug zal de eerstkomende jaren nog de bron zijn van financiële zorgen. De tekorten zullen slechts langzamerhand verminderen. De begro ting voor 1968 kon slechts sluitend wor den gemaakt door een belangrgke ont trekking aan de risicoreserve. Deze zal vermoedeUJk in 1969 zijn opgebruikt. Tegen de tijd, dat de risicoreserve zal zijn opgebruikt, zal moeilijk te ont komen zijn aan een belangrijk hogere dotatie ten laste van de provinciale be groting. Dit schrijven gedeputeerde sta ten in de geleidebrief tot de Zeeuwse begroting voor 1968. Het verkeer over de Zeelandbrug bleef vrijwel constant het aantal mo torrijtuigen, dat de brug passeerde, daalde met 1,4 procent. De totaalop brengsten liggen echter wel hoger, zo wel door de doorgevoerde tariefsverho ging van 1 januari j.l. als door een ver schuiving in het vervoerspakket. Gun stig zijn de vooruitzichten evenwel niet. MIDDELHARNIS Kerknieuws. Dinsdag 17 oktober a.s. des avonds half acht hoopt in de Ger. Gemeente alhier voor te gaan ds. J. C. Wesstrate van Meliskerke. Zondag 21 oktober zal in de Geref. Gemeente Avondmaalsbediening wor den gehouden, daarbij Ds. G. Mouw van Oudemirdum hoopt voor te gaan. OUDDORP Kerkdienst. A.s. woensdagavond om half acht hoopt voor de Ger. Gem. al hier voor te gaan Ds. P. Blok van Dirksland en zaterdagavond 7 uur Ds. G. Mouw. DEN BOMMEL Collecte Prinses Beatrixfonds. Onze Marietje. „Onze Marietje gaat nu naar school en dat is zowat 1 kilometer van ons huis en dat is een probleem voor mij, want ik breng haar nu nog elke dag achter op m'n fiets maar dat kan zo niet doorgaan, want dan doe ik m'n twee kleintjes tekort. Nu heb ik het eens aan onze dokter gevraagd en die heeft gezegd, dat Marietje best op een fietsje kan gaan rijden, maar dan een bijzondere. Met stabilisator-wielen en bijzondere voorzieningen heeft de dok ter gezegd en dat is een hele dure. En daarom kom ik maar weer eens bij u aankloppen, want u hebt ons al zo vaak geholpen met steun voor ons spastisch kind, met 'n speciaal gebouwde stoel, met geld voor extra slijtage enz. Kan 't?" Dergelijke brieven krijgt het Prinses Beatrixfonds dagelijks, en dan komen er daarnaast nog vele andere aanvragen voor vakantiemogelijkheden, voor ver voermiddelen voor gehandicapten die willen en kunnen gaan werken; voor steun aan inrichtingen die hun techni sche uitrusting willen verbeteren, voor wetenschappelijk onderzoek en wat niet al. Voor dit jaar is er een begroting op gemaakt van rond 1,2 miljoen en daaronder vallen dan alle soorten steun -verlening aan poliopatiënten, spastici, enz. Een groot deel van het geld, dat hiervoor nodig is, moet uit de collecte komen, die deze week in rond 600 ge meenten van ons land wordt gehouden. Denkt u aan deze kleine Marietje en probeert u zich eens te verplaatsen in de situatie van deze jonge moeder, vrouw van een arbeider van de plant soenendienst. Vol vertrouwen klopt zij bij het fonds aan. En zo doen dat hon derden moeders en vaders van Jantjes, Pietjes, Denk aan onze Marietje, als u straks de collectant(e) ontmoet OOLTGENSPLAAT Openingsavond hervormd jeugdwerk. Vrijdag 20 okt. a.s. des nam. 7.30 uur zal er in het Veren, gebouw „Elthato" een openingsavond van het hervormde jeugdwerk gehouden worden. Vele jon geren uit de gemeente hebben hierover een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De leiding berust bij ds. P. Vermaat, terwijl de jongeren de avond zullen vul len o.a. met zang, fluitspel, solozang met gitaar en mandoline, samenspraken en een stemmenspel. De Jeugdwerkleider, dhr. A. J. Terlouw zal een toespraak houden. Jongeren zijn op deze avond hartelijk welkom. AALTJES IN DE TUÏNBOUW Bij de Vaderlandse geschiedenislessen op de lagere school leerden we reeds dat Karel de Grote het drieslagstelsel invoerde, waarbij de grond om de drie jaar braak werd gehouden. Op deze wijze kon opslag van vorige gewassen, bepaalde onkruiden maar ook planten ziekten en plagen doeltreffend bestrij den. In onze eeuw kunnen de boeren en tuinders geen oogst meer missen. Ook de vruchtwisseling moet men noodge dwongen steeds meer laten varen. Er zijn percelen in de tuinbouw, waarop jaar in jaar uit bloembollen, boomkwe kerijgewassen, tomaten enz. worden ge teeld. Bepaalde plantenziekten maar vooral ook parasieten zoals aaltjes krij gen op deze wijze kansen zich enorm uit te breiden. Gelukkig zijn er che mische middelen op de markt gekomen om deze te bestrijden. Of het noodzake lijk is een dergelijke bestrijding die in de meeste gevallen nogal kostbaar is uit te voeren hangt af van de be smettingsgraad van de diverse soorten aaltjes. Onderzoek hieromtrent wordt uitgevoerd door het Bedrijfslaboratori- um te Oosterbeek een Stichting van de drie Landbouworganisaties die reeds bijna veertig jaar onderzoek op de be mestingstoestand verricht. PRODUKTIE EN VEEVOEDING Nederland heeft thans enige tiental len koeien binnen zijn grenzen die het gepresteerd hebben in hun leven meer dan 100.000 kg melk te geven. Met ge paste trots worden deze dieren op de fokveedagen tentoongesteld en rondge leid, want het is een unicum als een koe zulks presteert. Bedrijfseconomi sche boekhoudingen leren ons dat ge middeld ongeveer één derde van de op brengst van de melk aan krachtvoer wordt uitgegeven. Een globale bereke ning geeft aan dat een dergelijke top- koe in haar -leven meer dan 25.000 kg ofwel 25 ton krachtvoer heeft veror berd. Dat is heel wat, maar ongetwij feld hebben ze hiervoor geen dure melk geproduceerd. Hoeveel krachtvoer nor- INGEZONDEN: Naar aanleiding van het ingez. stuk v^an roomboterkoekfabrikant dhr. T. J. Nipius (Eil.-nieuws 13 okt. 1967) gaarne het volgende: Ik ben opgegroeid in de v. Gorcum- :straat (Sommelsdijk) op nog geen twin tig meter van Bienefelt's bakkerij. Op de duur wist ik precies wanneer het brood en koekjes vanaf speculaas tot kletskoppen uit de oven kwamen. Een enkele maal ging het mis, de oorlogs jaren buiten beschouwing gelaten. Maar wie ook in de v. Gorcumstraat woonde 'of nog woont, heeft ooit één klacht geuit? Integendeel iedereen kon het zeer ;goed vinden met het hard werkend ge zin van Bienefelt. Daar liggen vele leu ke herinneringen. De geur van bakke rijen is in elk geval verre verkieslijk boven de geur van Pernis, voor onze .streek bij n.o. wind, of de geur van uitlaatgassen der motorische vervoer middelen. Tot zover geen reden tot dis cussie. Schrijft dhr. Nipius echter „ik heb nog nooit in een gemeenteraad iemand horen ageren tegen de dijkring belasting" dan moet ik daar eerlijk heidshalve tegen protesteren. Vele men sen menen dat op ingez. stukken, inter views e.d. niet moet worden gereageerd. Ik deel die mening niet altijd. In alle gemeenteraden van Flakkee heeft men de dijkringbelasting als een extra belastingdruk voor de streek be schouwd! Sommige (m.i. te weinig) raadsleden betrokken deze belasting niet in hun conclusie, dat is waar, maar het geciteerde verwijt is echter onjuist. Zie de raadsverslagen in de plaatselijke pers die op Flakkee heel weinig kritiek zullen ontvangen. Overigens zou ik gaarne een pond roomboterkoekjes van dhr. T. J. Nipius op de eerstvolgende raadsvergadering te Middelharnis (de eerste donderdag van de maand!) willen ontvangen om B. en W. (in deze zaak volkomen reuk loos) de raad en de mensen van de pers te kunnen laten proeven. Het mag één kilo zijn, maar dan met goedvinden en medebetaling van de geachte heer T. Arensman. Met dank aan de redaktie, D. Hoogzand. male koeien waard zijn leert ons rant soenberekening. Wanneer de voeder waardecijfers bekend zijn door middel van gewasonderzoek is het een een voudige zaak om de rantsoenen te be rekenen. Uit de resultaten van de vee voederkernen blijkt dat het veelal een winstgevende zaak is en daar gaat het tenslotte om op de boerderij.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 3