Ds. G. n. Zijderveld maakte reis door Zuid-llfrika fotocopieën Nieuws Hondemastate" Financieel overziclit Als hoofdbestuurslid van de Nederl. Zuid-Afrikaan se Werkgemeenschap Stichting Jeugdwerk organiseert Icadercursu Ook voor Klaar terwijl U wacht. FOTOGRAFIE J. ZANDSTRA SOMMEI^DUK UIT 0€ KSKKBN Programma Culturele Commissie Melissant Ooltgensplaat ff Bladz. 3 „EILANDBN-NIBUWS" Dinsdag 17 oktober De weleerwaarde heer ds. G. A. zy- derveld, predikant der Geref. Gemeen te te Middelburg, maakte eind sep tember - begin oktober een reis door Zuid Afrika, als hoofdbestuurslid van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Werk gemeenschap. Hy bezocht hierbij zowel de Kaapkolonie, ,als Oranje Vrijstaat, Transvaal, Natal en het mandaatgebied Zuid-West-Afrika. Wü prijzen ons gelukkig dat ons blad kort na zijn aankomst in Nederland, een onderhoud mocht hebben met ds. Zijderveld in de giastvrqe pastorie aan de Loskade. Vele vragen die door ons gesteld werden vindt V in deze repor tage met de antwoorden die we hierop ruimschoots mochten ontvangen. Tijdens dit interview bleek tevens dat „Eilanden-nieuws" geen onbekende is in Z.-Afrika. Vele prominente figuren spraken hun waardering uit over ons blad o.a. Prof. dr. A. J. E. Sorgdrager, docent aan de Chr. Universiteit te Pot- chefstroom. Eil.-nieuws: Met welk doel bent U naar Z.-Afrika gegaan? Ds. Z.: Om de vriendschap tussen Ne derland en Z.-Afrika te versterken. Ik heb daar gewerkt in het raam van de N.Z.A.W. Ds. Gijming de voorzitter van de N.Z.A.W. heef dit .voorjaar Z.-Afrika bezocht en hier vele afdelingen van de N.Z.A.W. gesticht. De N.Z.A.W. heeffe zowel in Nederland als in Z.-Afrika vele afdelingen. Het hoofd in Z.-Afrika is dr. V. d. Meulen die vorig jaar op tournee in Nederland geweest is. Eil.-nieuws: Hoe staat de overheid tegenover de N.Z.A.W.? Ds. Z.: De overheid van Z.-Afrika staat zeer sympathiek tegenover onze doelstellingen. Wij werken echter los van de regering en zijn baas in eigen huis. Van geen enkele instantie wordt subsidie genoten. Wel worden bepaalde personen uitgenodigd om in Z. Afrika te komen, zoals b.v. burgemeester Schakel. Kil.-nieuws: In welke plaatsen bent U geweest? Ds. Z.; We kwamen aan in Johannes burg. Ben echter ook in Pretoria ge weest en heb een reis gemaakt naar Z.- W.-Afrika het mandaatgebied. Heb ge zien wat de regering van Z.-Afrika daar doet en dat is gewoon fantastisch. Mo derne scholen zowel als hospitalen worden daar en elders in grote getale gebouwd. De bevolking van Z.-W.-Afri ka (de twistappel met de V.N.) bestaat uit 100.000 blanken en 500.000 zwarten. Van de blanken zijn velen van afkomst Duitsers omdat dit gebied vroeger een Duitse kolonie was. Z.-W.-Afrika is 20 X zo groot als Nederland en verdeeld in een zwart en een blank gebied. De Ver. Naties durven daar niet te gaan kijken omdat ze door de feiten worden overtroefd. Dit gebied heeft rij ke bodemschatten. Z.-Afrika kan dit gebied niet loslaten want het is een schild voor de verdediging van dit land. Haar grote woestijnen verhinderen een aanval op Z.-Afrika. Windhoek de hoofdstad van Z.-W.-Afrika is een mooie stad met een bevolking van 40.000 blanken en 20.000 kleurlingen. 's-Zondags heb ik gepredikt in de Ne- derd. Gereformeerde Kerk van Pretoria Daarna ben ik gereisd naar Potchef- stroom en heb daar geconfereerd met de professoren van de Universiteit. Vandaar gereisd naar Bloemfontein de hoofdstad van Oranje-Vrijstaat, dat is een dag reizen met de trein. 's-Zater- dags ben ik naar Kaapstad gereisd, één van de mooiste steden van de wereld. Ik heb daar gelogeerd bij ds. Stavast, predikant van de Dopperkerk. 's-Zondags heb ik gepredikt in de Universiteitstad Stellenbosch. Hier stu deren plm. 7.000 studenten, heb daar gelogeerd bij ds. v. d. Meulen en met vele hoogleraren gesproken. Dinsdags gingen we naar Port Eli zabeth, dat is een Engelse stad. Hier wonen plm. 100.000 kleurlingen waar voor veel gedaan wordt, ze hebben zo ook hun eigen scholen. Vele Engelse settlers hebben zich hier sinds 1820 ge vestigd. Het volgende doel was Oost- Londen, ook een sterk Engels aandoen de stad met veel recreatiemogelijkhe den, veel industrie en schapenteelt. Hierna bezochten we het onafhanke lijke gebied van Transkei een gebied ds. G. A. Zgderveld groter dan Nederland, bewoond door ongeveer 2V2 miljoen Xhosa's. De Xhosa's leven daar zoals ze altijd geleefd hebben. Ze bewonen dit vrucht bare land geheel onafhankelijk met hun eigen regering. De plaatsen in Trans kei zijn van oorsprong zendingsposten die hier neergezet werden omdat de stammen zoveel met elkaar vochten. Omtata is de hoofdstad waar de rege ringsgebouwen gevestigd zijn; daar zijn ook kerken en ziekenhuizen. Ik wist niet wat ik daar zag. Ze hebben me daar een houtzagerij laten zien geheel gedreven door de Bantoes. Abattoirs waar aan de lopende band het vlees wordt klaargemaakt voor export. Ook een grote weverij bezocht waar kar petten gemaakt worden. In de Coligny-universiteit heb ik voor zwarte studenten gesproken over het Calvinisme en het geestelijk leven. De blanke professoren daar en overal in Z. -Afrika zijn goed bekend met de oud- vaders, Durban, mijn volgend reisdoel is een havenstad met blanken, bantoes en In diërs. Deze Indiërs werden hier door de Engelsen ingevoerd en zijn uitge groeid tot een bevolking van 500.000. Het zijn voornamelijk Hindoes en Mo hammedanen. Het zijn de handelaars van dit gebied. Ook deze bevolkings groep schept problemen voor de rege ring. Er zijn ernstige onlusten geweest tussen de bantoes en de Indiërs. De regering heeft hier moeten ingrijpen. Nu krijgen de Indiërs hun eigen ont wikkeling, ze hebben ook hun eigen universiteit. Durban gelegen aan de Indische Oceaan heeft een sub-tropisch klimaat en biedt grote perspectieven voor de toekomst. Ook in Durban heb ik het woord Gods verkondigd zowel in de Dopperkerk als in de N.G. Kerk. Eil.-nieuws: Voor welke mensen hebt U in Z.-Afrika gepredikt? Ds. Z.: Voor de gewone gemeente d. w.z. de blanken in het Z.-Afrikaans. Er bestaat ook veel belangstelling voor de kinderbijbel van dhr. Vreugdenhil. Het zou zeer belangrijk zijn deze te ver talen voor de bantoes indien deze voor hun vertaald zou worden en misschien komt het er nog wel van. Door de pers hier in Nederland wordt dikwijls een geheel vertekend beeld gegeven van de apartheid. Vele Ban toes beschikken over een auto, dat ge looft men hier niet. Deze negers achten wijlen Verwoerd zijzonder hoog, ze zijn voor apartheid. De economie van Z.- Afrike is ijzersterk, het land is bijzon der mooi, maar hierover hoort men niet. Eil.-nieuws: Waarschijnlijk zal men zeggen over uw bezoek dat ze U alleen de mooie dingen hebben laten zien, evenals dat gebeurd wanneer men een communistisch land bezoekt? Ds. Z.: Ik ben niet geleid door de re gering, ik kon gaan en staan waar ik wilde. Van de ene vriendenkring ging ik naar de andere. Ik heb gezien dat de naturellen op het platteland het armste waren, zij die in de blanke gebieden wonen hebben het veel beter. De zelf standige gebieden zoals Transkei zullen in welvaart steeds meer toenemen. Na tuurlijk hebben ze een pas nodig omdat velen door de welvaart aangetrokken worden. Duizenden trachten vanuit Ro- desië en andere landen Z.-Afrika bin nen te komen. (Vervolg in vrijdagnummer) Ndebele-vroue (Bantoe) en jong kind. Het is deze week voor de internatio nals geen beste week geweest. Vooral Kon. Olie met een koersdaling van 3,50 en Hoogovens met 4,moesten het ontgelden. Kon. OUe maakt deze week bekend, dat zij aan de sluiting van het Suez- kanaal en het stilleggen van het bedrijf in Nigeria maar weinig schade onder vindt. Bij Hoogovens zal op 15 novem ber a.s. de nieuwe zeer grote hoogoven VI in gebruik worden genomen. Het is de grootste van de Europesche Gemeen schap. De daling voor de overige inter nationals Philips, A.K.U. en Unilever was van zeer bescheiden aard. De kwartaalcijfers van Philips van het 3e kwartaal zullen op 21 november a.s. gepubliceerd worden. Lokale markt. In de bankaandelen gaat de concen tratie voort. Dinsdag j.l. werd de note ring in aandelen Ned. Overzeebank op geschort in verband met het bericht over het voorgenomen samen gaan van deze instelling met Mees en Hope. Hoe de samenwerking geëffektueerd zal worden bleef nog wat in de mist, waardoor er in de koers van de aan delen Ned. Overzeebank maar weinig verandering kwam. Bij de H.B.U. zijn de fusiegeruchten weer (tijdelijk?) naar de achtergrond verdwenen. De koers is nu 218''/o. De schaarse groep verzekeringsaandelen aan onze beurs zal binnenkort worden verrijkt door de introduktie van aan delen Nedloydd. Het zal gepaard gaan met een emissie van 2.5 millioen nieuwe aandelen. De betere stemming welke zich scheen te ontwikkelen voor de Werf Maat schappijen werd verstoord door de me dedeling van de N.D.S.M. dat men over het lopende jaar geen dividend behoeft te verwachten. Intussen kwam het be richt dat de N.D.S.M. in samenwerking met de Rijn-Scheldewerf en Wilton- Feyenoord Bronswerk een mammoet- werf gaat bouwen. Vooralsnog zullen twee dokken voor schepen van 500.000 ton worden gebouwd. Men hoopt begin januari met de bouw te beginnen, terwijl de werf dan in de loop van 1970 gereed zou moeten ko men. Het projekt gaat 200 millioen kosten. Bij Begeman zijn de resultaten over het eerste halfjaar van 1967 gun stiger dan over dezelfde periode van 1966. Bij Vihamij zullen de resultaten over 1967 niet veel afwijken van die over 1966. De kostenstijging heeft men door een stijging van de omzet op kunnen vangen. Uthermöhlen gaat binnenkort Hillen en Cote overnemen, terwijl Bernet en Co gaat samenwerken met IJzerhandel ten Hove te Almelo. In de textiel branche komt een be langrijke samenwerking tot stand tus sen de Kon. Kousen en sokkenlabriek M. Jansen de Wit in Schijndel en de Jong en Van Dam te Hengelo. Bij Texoprint gaat de reorganisatie voor. Er is besloten om op 24 oktober a.s. een vergadering van aandeelhou ders bij elkaar te roepen om ook een, wijziging van de struktuur van de maatschappij te doen plaats hebben. Bij de Ned. Bontweverij is de situatie heel wat rooskleuriger, hier zijn belang rijke uitbreidingsplannen, waarmee een bedrag van T-U millioen is gemoeid. Om nog even in Twente te blijven maar dan in een geheel andere branch: Het Hengelosche bedrijf G. Dikkers kon weer een belangrijke order boeken voor de levering van flenzen aan een Portu- gesche Olie Maatschappij. Scholten Carton maakte bekend een gelijk dividend te verwachten over het vergrote aandelenkapitaal. Desseause tapijten zal het dividend verhogen van 14''/o naar 15''/o. Tevens komt er een emissie van nieu we aandelen in de verhouding van 1 3 en bij een koers van 200"/o. Het Zuid Afrikaanse handelshuis be oordeelt de vooruitzichten voor het lo pende jaar gunstig. Bij Thomassen en Drijver zal een reorganisatie plaats vin den van het bedrijf in Krommenie door vermindering van de omzet. Dit zal slechts met een beperkt aantal ontsla gen gepaard gaan omdat voor de be trokkenen in andere concembedrijven werkgelegenheid aanwezig is. Obligatiemarkt. De reeds lang verwachte emissie van de staat is aangekondigd. Het wordt een bedrag van 250 millioen tegen een rente van 6V4"/o. Het is een emissie volgens het zogenaamde tendersysteem, waarbij de inschrijvingskoers dus ach teraf wordt vastgesteld. Men kan dus zelf zijn koers bepalen waartegen men wil inschrijven men mag echter niet lager gaan dan 98V2»/o. NED. HERV. KERK Beroepen te Groot Ammers J. de Bruyn te Krimpen aan de Lek; Brakel A. J. Wijnmaalen te Maartensdijk; Zegveld W. v. Hennekeler te Zwarte broek; Nieuw Beyerland I. Boot te Wijngaarden. Aang. naar Woudenberg A. J. Tim mer te Elspeet. Bedankt voor Eist R. Huizinga te 's- Grevelduin-Capelle; Ouddorp S. de Jong te Houten; Valburg J. Koppenhol te Haaf ten; N. Lekkerland W. v. Henne keler te Zwartebroek; N. Beyerland I. Boot te Wijngaarden. Huizen. Wegens verkregen emeritaat, nam Ds. J. Vermaas afscheid van deze gemeente met 1 Tim. 1 15. Ds. R. Kuus te Voorthuizen is voor een jaar en zes weken legerpredikant geworden. Ds. P. D. Steegm.an, werkzaam als koopvaardijpredikant te Singapore, heeft om persoonlijke redenen zijn ambt neergelegd. Hij is in 1925 geboren en dus 42 jaar oud. In 1950 werd hij predikant te Klaaswaal en stond daar na in Bennekom en Rotterdam-Vree wijk, om in 1963 een bijzondere op dracht te Icrijgen. Bond mannenverenigingen op G. S. Deze bond hoopt haar Bondsdag te hou den op zaterdag 28 okt. in „Tivoli" te Utrecht. Opening door de voorzitter Ds. A. Vroegindeweij te Veenendaal. Toe spraken door Ds. R. J. v. d. Hoef te Papendrecht over „Klare wijn" en door Ds. W. Vroegindeweij te Katwijk over „de prediking in het licht der weder komst". Ds. G. Voordijk te Mastenbroek zal een slotwoord spreken. Strijen. Na bevestiging door zijn zwa ger Ds. B. Wiegeraad, predikant bij de Bond van Inw. Zending te Bennekom, deed Ds. A. Kastelein gekomen van Capelle aan de IJssel, intrede alhier met Romeinen 1 76. Opheusden: Na bevestiging door zijn voorganger Ds. C. Catsburg te St. Maar tensdijk, deed Ds. A. Muilwijk, geko men van Garderen intrede met Hand. 10 42 43. N. Lekkerland. Woensdag 27 sept. werd de geheel gerestaureerde kerk in ge bruik genomen in een dienst, waarbij de oud-predikant Ds. W. C. Hovius te Katwijk voorging. De totale kosten be droegen 250.000,waarvan in één jaar meer dan de helft bijeen werd ge bracht. De collecte tijdens deze dienst bedroeg 2.800,Ds. Hovius predikte over 1 Cor. 3 9 „Gods gebouw zijt gij". A, v. Bameveldt In de leeftijd van 84 jaar overleed te Delft de eerw. heer A. v. Bameveld, die deze gemeente vele jaren als Godsdienstonderwijzer heeft gediend. GEREF. KERKEN Beroepen te Ureterp C. Kempenaar, kand. te Buitenpost; Utrecht-Oost R. de Jong te Groningen-Zuid; Rotterdam H. Steendam te Wageningen; H. I. Am bacht J."v. Veen, kandidaat aldaar. Aang. naar Ureterp C. Kempenaar, kand. te Buitenpost; Kampen S. v. Dijk woonachtig te Ermelo; Brussel H. Eikel boom te Heinkenszand; H. I. Ambacht J. V. Veen, kand. aldaar. Bedankt voor: Nieuweroord W. v. d. Meulen te Uithuizermeeden; Bodegra ven - Groningen en Nijkerk S. v. Dijk woonachtig te Ermelo. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te Leeuwarden A. v. Dijk te Nieuwleusén. Benoemd tot legerpredikant in lang verband J. de Vries te Culemborg. Driebergen: Na bevestiging door Ds. F. Plaatsman te IJsselmonde, verbond Ds. R. Koolstra, gekomen van Rotter dam, zich aan deze gemeente met 2 Cor. 3 1-3. Harlingen. Ds. H. J. Nijenhuis van Bunschoten, bevestigde Ds. D. Nieu- wenhuis als predikant van deze kerk. Ds. Nieuwenhuis deed intrede met Lu- kas 9 23. Twijzel: De meerderheid van de ker- keraad heeft zich met haar predikant Ds. K. V. d. Belt, onttrokken aan het kerkverband. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Ouderkerk a. d. Amstel, Bennekom en Schiedam en Alphen a. d. Rijn, kand. W. v. Sorge te Apeldoorn; Hamilton (Canada) J. Keuning te Vee- Op de lening zal de eerste 10 jaar geen aflossing plaats vinden. En is zo als we vorige week reeds schreven, geen daling van de rente in het zicht. De vorige staatsleningen die ook vol gens het tendersysteem plaats had le verde een rente op van 6°/o en een in schrijvingskoers van SBVa'lo. nendaal; Leerdam M. Baan te Zeist, Aang. naar Hamilton J. Keuning i. Veenendaal. Bedankt voor Komhorn J. Kievit Hoogeveen. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Scherpenisse P. Blok t« Dirksland; Oud Beijerland C. v. d. te Yerseke. Bedankt voor Veenendaal A. Hooger land te V/erkendam; Boskoop A. Hof man te Zeist; Kalamazoo D. Hakke»" berg te Dordrecht; Paterson C. Haritick te Utrecht; Scheveningen L. Huism te Vlaardingen; Leerdam C. Wisse Elspeet; Franklin Lakes (U.S.A.) j. Haaren te Amersfoort. Almelo: Wegens vertrek naar Uto nam Ds. L. Vogelaar afscheid met 1 Cor. 2 3-5. Uddel. Na bevestiging door Ds, l Verhoef van Barneveld met Spr, \i 23, deed Ds. L. Vogelaar intrede jm Jesaja 30 21. Nimspeet: Na bevestiging door Ds, i Rijksen van Rotterdam, deed kand, de Ridder van Elspeet, Intrede aliiif met 2 Cor. 4 7. Ds. A. de Blois, voorheen predikan van de Geref. Gemeente te Vlaardinge Dirksland, Gouda en Rotterdam-Z., ind ke ongeveer 10 jaar geleden uit hs ambt ontzet werd, is thans (hij is bij 80 jaar oud) weer in ere hersteld e heeft het predikaat emeritus predikan ontvangen met aUe rechten van diea Uitgaande van de Hervormde Stic ting Jeugdwerk Goeree-Overflalie zullen in het a.s. winterseizoen cursussen worden gegeven waaraan lei dinggevenden van verenigingen, pr kanten, kerkeraadsleden en alle langstellende leden van de vereniginge kunnen deelnemen. In de 3 cursusse wordt aandacht besteed aan een juis Programma opbouw; Praktische Bijbel studie, en het werken met verhalen, cursussen worden gegeven in 4 groep verdeeld naar de 4 gemeenten op 1 eiland. Door de Jeugdwerkleider, ik A. J. Terlouw, worden alle belangstel lenden dringend uitgenodigd tot deelm me de predikanten en kerkeraden zij verzocht dit werk te stimuleren. Db Terlouw, Voorstraat 27 te Middelha- tel. (01870) 3114 zal belangstellende gaarne nadere inlichtingen verstrekkei De Culturele Commissie te Melissai heeft voor het a.s. najaar- en winter> seizoen een interessant programma c gesteld. De eerste bijeenkomst is op donder dag 26 okt. Dhr. M. A. Levy te Middel hamis verzorgt dan een lezing met c over zijn geboorteland Israël. Op 25 nov. verzorgt Gerrit Zoon u Sommelsdijk een piano-recital. In 1 cember volgt een tentoonstelling v antiek met gelegenheid tot kopen, In jan. behandelt dhr. J. J. Specht I Melissant een onderwerp op het gel van de filosofie. Vervolgens wordt i februari door dhr. J. Knape te Som melsdijk een lezing gehouden getiteU „Flakkee in de literatuur". In ma volgt een tentoonstelling van tekeni gen en schilderijen van flakkeese ana teurs; in april een tentoonstelling r kindertekeningen en in mei het jeu muziekconcours. De houders van abonnement hebben tot alle avond' vrije toegang; een abonnement kost.i 5,Opgaven kunnen worden bij dokter Huisman en dhr. G. S. Wol' fert, Marijkelaan 42 te Melissant. Installatie PlaatseUjke Bejaard» commissie. Heden dinsdag 17 okt nam. 7.30 uur zal in het Veren.-geboii „'t Centrum" de Plaatselijke Bejaard» commissie door burgemeester en wet houders van Oostflakkee worden stalleerd. Het betreft hier de vertegeH' woordigers van de diverse kerken maatschappelijke en sociale instelling uit de verschillende dorpen te Oostflak kee. Voorts zijn voor deze vergader!' uitgenodigd afgevaardigden van 8 noemde instituten, o.a. kerkeradc kerkvoogdijen, kerkbesturen, kniisve nigingen, bejaardenhulp, bejaardenz» en charitatieve instellingen. VERVOLGVERHAAL door HERMAN DE MUINCK „Beter dan je misschien denkt", lachte Jan. „Maar als ik naar die ge schenken kijk, dan is mijn cadeautje er een prul bij". „Niet zeggen. Jan. 't Wordt evenveel gewaardeerd. Misschien nog wel méér". „Méén je dat?" vroeg hij gretig. „Natuurlijk! Ik ben er zeker van, dat je je heel wat hebt moeten ontzeggen, om dit te kunnen kopen. Zo'n pen kost meer dan een gulden of zo". Lucie was geheel op de hoogte: een min of meer gefortuneerde oom betaalde zijn gehele studie en levensonderhoud. Zijn vader kon dat alles onmogelijk op brengen. Van huis kreeg hij alleen zak geld. En dat zou heus niet zoveel zijn. En daarvan had hij nu die pen gekocht! Ze werd er van binnen warm van. Het tweetal zat nog even te keuvelen over van alles en nog wat, waarna Lu cie zei: „Kom, we gaan naar binnen; een kopje koffie drinken". Mevrouw Van Adrigem mocht de jongen graag. Wel een uur bleef hij in de serre zitten. Hij deed nog wel wat jongensachtig, vond zij, maar kon toch ook verstandig praten. Aan ernst ont brak het hem niet, al vertelde hij tal van studentengrappen en imiteerde hij verschillende professoren op vermake lijke wijze. Zij vond hem een geschikte pretendent voor Lucie. Haar man dacht er trouwens ook zo over. Het leek er wel op, dat die beiden elkaar zochten. Goede schoolkameraadschap blijft du ren, als de wegen eenmaal uit elkaar zijn gegaan. Enfin, maar eens afwach ten. Niets forceren en er niet de minste invloed op uitoefenen. „O ja, dat is waar ook. 'k Zat gister avond boven te werken, toen ik op straat geroep hoorde. Ik kijken en zag nog net een schim van de automobiel. Was het fijn?" „Heerlijk, Jan! 'k Zal vader eens vra gen, of we ook eens mogen". „Maar ik kan niet rijden". „Janus natuurlijk mee. Hij kan het ons wel leren. Hij beweert, dat er geen kunst aan is". „Weest jullie maar voorzichtig" meende mevrouw Van Adrigem. „Mama heeft het niet begrepen op de laatste hobby van paps", plaagde Lucie. „Maar u zult vanmiddag eens zien, hoe fijn het gaat. 't Is veel en veel heerlij ker dan in een rijtuig", merkte zij ent housiast op. „Wat heb je. Jan?" „Oniets", stamelde hij. „'k Zat met mijn gedachten even ergens an ders". „Professorale neigingen? Je leek wel een verstrooide professor". Hij lachte gewild smakelijk. Gewild. Want toen hij naar huis reed, kwam de gedachte onmiddellijk weer terug. Eigenlijk wist hij het wel, dat hij Lucie lief had. Maar die liefde had gesliii- merd. Ze waren nog zo jong. En hy had nog zo'n studie voor de boeg. Maar nu, nu was hij zich er opeens helder van bewust, dat hij later Lucie als vrouw zou willen hebben. En meteen was hij geschrokken van dat denkbeeld, 't Was allereerst de vraag, of Lucie dat zou willen. Zij gingen wel kameraadschap- pelijk met elkaar om, maar kameraad schap was geen liefde. Er was nog meer, dat hem bezwaarde. Voor mevrouw Van Adrigem, die lieve, eenvoudige vrouw, vreesde hij niet, maar hoe zou Lucies vader er over denken? Misschien zou hij zijn dochter wel aan de zoon van een dominé geven, misschien. Maar een doodarme dokter, gesteld, dat hij zijn plannen kon vol tooien? En dan: als er bij de ouders geen weerstand was, dan zou mijnheer Van Adrigem hem, als hij eenmaal dok ter was, wel geld moeten en vsdllen ge ven, om een praktijk te kopen. En dat stootte hem nu weer tegen de borst: af hankelijk van de vader van zijn vrouw, 't Was dan net, of hij Lucie begeerde om haar geld. Dat zouden de mensen ook wel zeggen of denken. Moest je net op zo'n dorp wezen.' Och komvooruit, weg met die muizenissen. Hij moest nog jaren stu deren. Misschien was Lucie dan al met een ander getrouwd. Maar... die ge dachte kon hij moeilijk verkroppen Toen hij die middag, om ongeveer half drie, met zijn vader in de tuin van de pastorie stond, werd er, evenals de vorige avond, weer door de dorpelingen geroepen en hij zag vrouwen en kinde ren een enkele man, de rest van de manelijke bevolking was aan het werk, uit de huizen komen, de straat op. Hij hoorde in de verte geraas. En wist. Enkele ogenblikken later gleed de automobiel voorbij de pastorie. Drie armen van de inzittenden gingen om hoog, toen zij vader en zoon in de tuin zagen, die vrolijk terugzwaaiden. Het „ding" was spoedig verdwenen. „Die gaat behoorlijk vlug", zei Jan. „In Utrecht rijden ze niet zo snel. Maar ja, de stad is wat anders dan een dorp en een weg. Ik vind toch wél, dat Janus wat roekeloos is. Maar wat een veran dering, vader. Ze gaan maar liefst naar Harenstede en Essendorp. En moeten toch tijdig terug zijn. Want vanavond heeft Lucie verjaarsvisite". „Ja, jongen, de techniek gaat vooruit. Er zal nog wel meer veranderen, al zal ik het niet beleven". „Ze moeten toch tijdig terug zijn", had Jan gezegd. Nu, zij waren terug. Maar hoe? Er kwam, nog geen half uur later, een gemeentelid, bmten adem, de pas torie inlopen. „Dominé, een ongeluk met de auto mobiel van mijnheer Van Adrigem", hakkelde die. „Mevrouw en juffrouw Lucie zijn in het ziekenhuis. Ze zeggen, dat mevrouw dood is, maar ik weet het niet. Mijnheer moet Ucht gewond zijn. Janus mankeert niets". Dominé Fotema hoorde ontzet het re laas aan; vertelde daarna het gehoorde aan zijn vrouw en kinderen (misschien was het verhaal overdreven; de men sen maakten het altijd erger), pakte zijn fiets en reed snel naar het zieken huis, op nog geen kilometer afstand. Aldra wist hij, dat het verhaal niet overdreven was. Mevrouw Van Adri gem was dood, niet zozeer omdat zij zwaar gewond was geworden, maar om dat zij van de schrik een hartverlam- ming had gekregen. Ja, zij lag in het ziekenhuis, maar zou straks naar „Hon demastate" worden vervoerd. Juffrouw Lucie was ook in de inrichting, maar van haar kon alleen gezegd worden, dat zij bewusteloos was. Mijnheer was licht aan de arm gewond. Dat waren de inlichtingen, die de di rectrice aan dominé Fottema verstrekte. Wat er gebeurd was, wist zij niet. De auto zou wel van de dijk gereden zijn, want die lag onderaan de overigens zwakke glooiing. Later werd de juiste toedracht vernomen: er was een klein jochie tegen de dijk opgeklommen, staarde naar de auto (zoiets had nog nooit gezien) en van verbazing hij midden op de dijk gaan staan; Ja' had uit alle macht geremd; de a" slipte en tolde naar beneden. „Ik mag nog wel even wachten?" vroeg de predikant. „Wel natuurlijk, dominé. Ik zou i gen: blijf in mijn vertrek; ik houdu' de hoogte" In een klein vertrek bogen de dotf een zuster en Albert van Adrigem s over het bed, waarop Lucie lag- Adrigem was lijkbleek. Zijn reehta pols was verbonden. Hij wist, dat vrouw dood was, maar kon zich dat J niet realiseren. En dan was daar L* die wel leefde, maar zou hij haar moeten verliezen? „Hersenschudding?" vroeg de zu aan de dokter. Zij fluisterde bijna. „Het lijkt me van niet. En zo ]a, is het een lichte hersenschudding';' deze hardop, om mijnheer Van Adng op die manier in te lichten. „We nog even afwachten". De arts had al direct geconstate dat de verwonding niet van erns' aard was. De behandeling daarvan» spoedig afgelopen. Maar de bewus loosheid beviel hem niet, tenzij hersenschudding was, wat hij ni^' loofde. Maar dan moest zij toch spo bijkomen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 2