De garnalen visserij De arbeidsmarkt in septemiier Polder Goeree zal nieuw polderhuis bouwen Plaatselijk nieuws PROJUV ORANJi ALENDERl N.Z.a.W. teleurgesteld over Zeeland Slechts één hoofdingeland verklaarde zich tegen Inhalen op voorrangs- krulsing toegestaan, mits...... Dinsdag 17 oktober 1967 No. 3629 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEIERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSB EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Dhr. Joh. Wesdorp door stier verwond jaargang ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bij contract speciaal tarief. PBINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sonunelsdllk TeL (01870) 26 29, na 6 uur 's avonda TeL 2023 Giro 167930 de kop van Goeree-Overflakkee dorpen Ouddorp, Goedereede (ha- i'oofd) en Stellendam wordt nog al- j de visserij uitgeoefend. In de loop jaren zijn de uitkomsten daarvan verschillend geweest en in sleclite Jen zijn er heel wat vaartuigen uit vallen, fjj herinneren ons nog, dat om- eks 1930 er b.v. in Stellendam on- ,eer 50 vaartuigen waren; nu zijn er ong. 20. Dat was in de tijd dat men motoriseren. Het waren toen nog jwel allemaal houtenvaartuigen. enigeen kon- de modernisering niet houden en in de slechte tijd van de rtiger jaren sneuvelden er heel wat. in de oorlog ging dat door. Maar jrna braken betere jaren aan en ns kan gezegd worden, dat de gar- envisserij een zeer behoorlijk be au oplevert. Wat de toekomst bren- nzal, valt moeilijk te voorspellen. De jamming' van het Goereese Gat zal getwijfeld voor de garnalenstand in- ■jpende gevolgen hebben, inaar ook visserijbiologen' vermogen niet te rspellen waar de garnalen zich na afsluiting van de zeegaten zullen be den. In ieder geval is het verstandig weest van vele vissers om over te akelen op de kleine zeevisserij op stvis, rondvis en haring. Deze visse- immers maakt 'al jarenlang eén on- iiiene bloei door. De Goereeërs zijn len zeevissers eri van de Ouddorpse Stellendamse vaartuigen wordt een oot deel gebruikt voor deze soort visserij. Zonder overdrijving kan ge- jd worden, dat deze tak' van de vis- rij een zeer lucratief bedrijf vormt, onkosten zijn hier wel veel hoger n in de garnalenvisserij,omdat er Ie schepen vöbr nodig zijn van het Itertype met zware steeds zwaar- re motoren en allerlei navigatie- paratuur, maar de opbrengsten zijn 'anig, dat deze vissers; allesbehalve en tot klagen hebben'. De garnalenvissers hebben trouwens over 't algemeen grotere^ en betere epen aangeschaft, waaimee ze in de ppe perioden, als er weinig garnalen vangen zijn, overschakelen op dé eine zeevisserij". In dit opzicht staan Ouddorpse en Stellendamse garna- Bvloten er beter voor dan die van dere vissersplaatsèn, met name die ndom de Waddenzee. Van de onge- er 300 specifieke garnalenschepen onze kust, dus van Breskens tot munten, is meer dan de helft ouder 30 jaar! Een groot deel, is ook on- schikt voor de visserij op garnalen iten de territoriale wateren. Zij moe- n in de kustwateren opereren en dat perkt in hoge' mate de verdiensten, vendien zal over een tiental jaren of tier door de Deltawerken een deel die visgronden verloren gaan. No- g is dus dat de hele garnalenvloot rtuigen heeft met een grotere actie- iius, die periodiek, kunnen overscha- len op een andere visserij. In de Memorie van Toelichting op de STOting van 'de Visserij-1968 wordt P gewezen, dat naar schatting In een riode van vijf jaren ca. 200 garnalen- rtuigen als totaal verouderd moeten rden beschouwd (deze bevinden zich rnamelijk op de Waddenzee). Daar- zouden er 150 vrij-willig aan de vis- i kunnen worden ofittrokken. Een 'fjarenplan, waaryan thans twee ja- n zijn verstreken, voorziet in de sloop vaartuigen op vrijwilligheidsbasis 1» het toekennen van een slooppre- fi op voorwaarde dat het vervangen- sctiip van een aanvaardbare jaar- sse is en geschikt voor de visserij 'en de territoriale wateren. Op deze ijze wordt dan een geleidelijke mo- roisering van de verouderde Neder- ''dse garnalenvloot verkregen. •fat voor de aanvoer van garnalen freft willen we gaarne de cijfers over meedelen. Men onderscheidt hier- Wnnenlandse garnalen, die gepeld *n, exportgarnalen, die gezouten Wen en z.g. pufgarnalen (onder-- '^tse), In totaal werden in heel Ne- *nd in dat jaar 3.924.000 kg binnen- Mse, 3.462.000 kg export en 5.407.000 1 Pufgarnalen aangevoerd. De totale Mengst ervan was respectievelijk 56.000 gld, 10.513.000 gld. en 218.000 "Voor Stellendam waren de aantal- J kilo's flauwe garnalen (binnenland- "00.000, export (gezouten) slechts en puf 37,000, met een opbrengst resp. 619.000 gld., 57.000 gld. en 5tó. De gemiddelde prijs van de fste soort was per kg 2,06, van de 4,63 en van de derde per 100 2,—. Deze laatste, de pufgarnalen, naar de fabriek, waar er vismeel wordt gemaakt. We merken hierbij ''st de prijs, die de vissers op de J^ voor hun garnalen krijgen, voor *ndam en Ouddorp het hoogst lig- J,^an de hele kust. In Zeeland gaf 'jnsplaat (vissers van Arnemuiden 'Veere) 1,62 en 2,96, in Scheve- P" f 1,69 en 3,60, in Den Oever 'Wingen) 1,53 en.f 3,51, Harlingen p en 3,91, Zoutkamp 1,69 en "en Termunten 1,69 en 2,59. Ouddorp betreft waren de aan- ,en prijscijfers als volgt: aanvoer wnnenlandse garnalen 167.000 kg, 'export 47.000 kg, puf 9000. kg.; de Jien resp. totaal 347.000 gld, 174.0,00 j-en 179 gid._ gemiddeld per kilo wi 3,72 en (per 100 kg) 2,—. üe pufgarnalen betreft, de prijs .■voor is zeer laag in Stellendam en IgTP- verreweg het laagst.van de •^ust. Daarom wordt er niet veel ■aangevoerd. De handelaars hebben er igeen belangstelling voor. Dat is eigen lijk wel goed, want het wegvangen van de „kleintjes" is niet in het belang van de garnalenstand. Op de Wadden- 'zee wordt er intensief op gevist vroeger bestond men daar grotendeels van de pufvisserij maar de biologen zijn van mening, dat dit zeer schadelijk is. Ze zijn ihpmenteel bezig aan een uitgebreid onderzoek naar het effect hiervan. Als we lezen, dat er in 1966 in Harlingen 1.80.000 kg, in Zoutkamp 1,400,000 kg-en in Usquert en Termun ten samen 960,000 kg werden aange voerd, dan kan iedereen begrijpen, dat jdit invloed'moet hebben op de kwan titeit en de kwaliteit van de garnalen. Vergeleken met het jaar daarvóór (1965) was de aanvoer van garnalen in hét vorig jaar in totaal .minder n.l. een kleine 700.000 kg. Door een hogere prijs in 1965 gemiddeld 2,15 en in 1966 2,34 kon toch het eindcijfer van de opbrengst ongeveer hetzelfde zijn over de hele kust- gerekend. Wat de binnenlandse afzet van visse rijproducten betreft, deze is niet bevre digend. Gezien het feit, dat zij een ge zond voedsel zijn, wordt er in ons land veel te weinig van geconsumeerd. Dit is ook het geval met de garnalen. Eigenlijk is dit geen vissoort, het zijn schaaldieren. De consumptie van haring en schaal- en weekdieren gaat achter uit, die van zoetwatervis blijft statio nair, alleen die van zeevis neemt iets toe. Garnalen worden nog altijd als een soort luxe beschouwd. Ze zijn inder daad in de winkels nogal prijzig, maar in onze welvaartsstaat passen ze daar om uitstekend. We meenden de aandacht van onze lezers eens te moeten vestigen op deze soort visserij op de kop van ons eiland en het produkt dat ze oplevert. Evenals in alle bedrijfstakken is ook in deze visserij en handelsbedrijven veel gemo derniseerd. Een deel van de Stellen damse en Ouddorpse vissersbevolking vindt er thans in tegenstelling tot voorheen een redelijk bestaan in. Nadat de onderhandelingen tussen de Polder Goeree en de Gemeente Goede reede over de aankoop van het vroege re gemeentehuis te Ouddorp zyn viast- gelopen omdat de polder maar f 60.000 inplaats van de door de gemeente ver langde 70.000,wUde geven heeft de Verenigde Vergadering van genoemde Polder vrijdagavond besloten tot de bouw van eenj nieuw polderhuls en daarvoor een crediet van 150.000, beschikbaar gesteld. Enkel dhr. Kr. Grinwis was tegen; de Vergadering echter prees zich gelukkig dat de ge meente het niet voor die prijs gegeven heeft, volgens het overgelegde overzicht wordt nu voor slechts geringe hogere lasten een niéuw doelmatiger en rui mer-gebouw verkregen. Niet vergeten. „Ik kan _het oude gemeentehuis nog niet, vergeten" verklaarde dhr. Grinwis. „Misschien krijgt het nog wel een bete re bestemming" troostte de dijkgraaf, dhr. L. P, Akershoek. Dhr, Grinwis: „Nieuwbouw kost 70.000,- meer". Dhr. Akerslioek „Maar,., u moet op de rentabiliteit letten, wij zitten hier in het belang van de polder en niet om het gemeentehuis een bestemming te geven", „Voor u is het misschien wat moeilijk', u bent ook raadslid en zit daarom op twee stoelen". Dhr, Grinwis: „Op 't ogenblik maar op één". De „manier waarop" had ook dhr. Visser niét prettig gevonden. Spr. zou het bijzonder aardig hebben gevonden als het polderhuis in het oude gemeen tehuis was gekomen maar nu de wegen zich hebben gescheiden meende dhr. Visser dat de Polder daarover blij mag zijn; we -wilden het eigenlijk alleen maar met het oog op de historie" vond dhr. Visser. Honorarium. Het architectenhonorarium 11000,- werd door dhr. J. Voogd wat hoog be vonden. „Het gaat' volgens het tarievenboek- je" verklaarde de dijkgraaf. Dhr. Voogd: „Het kan 3000,— goed koper." „Zeker, op de zwarte markt" werd gevraagd maar dhr. Voogd ver klaarde dat het ook op de „-witte" markt goedkoper kan. Dhr; Risseeuw drong erop aan dat nu de zaak met de gemeente wordt afge daan en dé geril. het gemeentehuis zal proberen te verkopen terwijl de polder er nog gebruik van zal maken tot de nieuwbouw gereed is, duidelijk de claimwaarde van de polder op het ge bruik van het gemeentehuis wordt om schreven en vastgesteld. Dhr. Brinkman (Stellendam) vond dat de gemeente niet met een zware claim moet worden belast; het zou de ver koop van het gebouw bemoeilijken, bij e.v. verkoop zou de gemeente voor ver vangende ruimte moeten zorgen" vond dhr. Brinkman, hij wilde het bestuur machtigen .met het gem. bestuur te on derhandelen. „Dat deden we bij de aankoop van he-t gemeentehuis ook maar toen is het falikant uitgekomen" bracht dhr. Ris seeuw in herinnering. „We kunnen zonder machtiging van het bestuur ook wel onderhandelen" mopperde de Dijkgraaf. Dlir. Visser wilde 10.000,als basis, voor de claimwaarde nemen. De kosten. De Dijkgraaf kwam terug op de op merking van dhr. Grinwis. Hij ver klaarde dat de'Unie van Waterschaps- bönden volledig met de plannen accoord gaat; ze vonden de hele opzet eerder aan de schriele dan aan de royale kant" verzekerde dhr. Akershoek. „Grinwis kan nu wel over zijn be zwaren heenstappen" meende dhr. Brinkrhan. Dhr. Grinwis: „Ik voel me nooit zo lekker als er gescharreld wordt". Je betaalt.. Dhr. den Eerzamen deed de hele ver gadering verbaasd staan over zijn re- kentalenten. „Ik heb even uitgerekend hoeveel het meer kost je betaalt zo veel dit, zoveel jaar dat het kost in totaal 50.472,40 meer" rekende hij voor. Niettemin bleef dhr. Grinwis te gen. Het-bestuur werd gemachtigd tot aan koop van de grond van bouwbedrijf de Blok en Tieleman en de Dijkgraaf vroeg daarop machtiging tot onder handse aanbesteding. „Als je het openbaar doet krijg je misschien inschrijvers van de overkant daar wil ik angstvallig voor waken, alle hout is geen timmerhout" verklaarde de Dijkgraaf. „Zoekt u de bouwers toch in eigen gemeente" werd ge-vraagd. „In Ouddorp, Goeree of Stellendam, nouhooguit tot Melissantaar zelde de Dijkgraaf. „Zeker de Blok en Tieleman?" Die hebben aan de grondverkoop geen voorwaarden gesteld; wel willen ze graag mee in aarmaerking komen" ver klaarde de dijkgraaf. De taxateurs. „De taxatiekosten waren voor reke ning koper; nu wij het niet kopen zijn die kosten zeker voor de nieuwe koper" informeerde dhr. Visser. Dat bleek niet zo te zijn; de taxatie kosten waren voor rekening van de aspirant koper, de polder toonde inte resse en de gemeente ging van de re delijke veronderstelling uit dat de pol der het gebouw zou kopen. De conclusie van dhr. Visser was dat er omdat gesteld werd dat de ge meente voor zichzelf het bedrag vrij nauwkeurig had bepaald maar één taxateiir benoemd had moeten worden. M.b.t. het genoemd besluit werd een vaste geldlening a 150.000,aange gaan met de Waterschapsbank. Verbetering Smalle Einde. Het college van dijkgraaf en heem raden achten de staat van het Smalle Einde dusdanig slecht dat maatregelen dienen te worden genomen om tot een spoedige verbetering te komen. Het gemeentebestuur heeft geen aan leiding gevonden deze weg in eigendom en onderhoud van de polder over te nemen. Het plan is de weg zodanig te recon strueren dat een rij breedte met een ver harding van 5 meter wordt verkregen met bermen ter breedte van 2 meter terwijl de fundering van een zodanige kwaliteit wordt dat de onderhoudskos ten zo laag mogelijk zullen zijn. Naar verwacht wordt zullen de kosten 60 70,000 zijn, de subsidie bedraagt 90%. De Verenigde Vergadering verleende het benodigde crediet. Op de vraag van dhr. den Eerzamen of de gemeente geen belang heeft bij deze weg i.v.m, de toename van het recreatieve verkeer autwoordde de dijk graaf dat de gemeente dit op een ge daan verzoek heeft laten afweten. Ove rigens vond spr. de regeling voor de polder zeer gunstig. De dijkgraaf was door „iemand die de sleutelverdeling in Zuid-Holland 'goed kent" verzekerd dat de kop van het eiland zeer royaal be diend zal worden met subsidies ter verbetering van de wegen. De polder krijgt meer als de gemeente" voorzag dhr. Akershoek. „Treurig als we dure grond kopen en mooie wegen aanleggen en er komen kreukelaars op te staan" mopperde de heer C, Breen doelend op de opslag van sloperij Hoek. VEEL VISSERSSCHEPEN ZIJN TE KORT Een vrij groot aantal vóór 1965 ge bouwde vissersschepen zal moeten wor den- verlengd om de zeewaardigheid te vergroten. Op het ministerie van land bouw en visserij wordt gewerkt aan een beschilcking over een bijdrage in de kosten van de verbetering van derge lijke schepen. Dit antwoordt minister Lardinois (landbouw) op vragen van het socialis tische Tweede-Kamerlid Egas. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Verenigingsnieuws. Op uitnodiging van de verenigingen hoopt a.s. donder dagavond in de Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan te spreken Ds. H. C. van der Ent van Katwijk aan Zee over „Het Zonnekind". Aanvang half 8. ledere belangstellende is hartelijk welkom. DIRKSLAND Gezameniyk concert. Op donderdag 26 okt, a.s, geven de Gem. Zangver. „Excelsior" onder leiding van haar Dir. dhr. G. Zoon en de Muz. Ver. „Amici- tia" onder leiding van haar Dir. dhr. M. de Bonte tesamen een concert in het Ver. Gebouw „De Schakel" te Dirksland Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij. Dit concert wordt gegeven in verband met de behaalde successen op de con coursen en tevens als opening van het v/interseizoen. De gezamelijke besturen. HERKINGEN Kantoor B.L.B, wordt geopend. A.s. vrijdag 's middags 2,00 uur zal het nieuwe kantoor van de Boerenleenbank alhier officieel worden geopend. De opening zal worden verricht door bur gemeester Bos. De B,L,B. heeft inder tijd het vroegere gemeentehuis aange kocht zodat ze thans over een zeer re presentatief gebouw beschikt. Catechisaties. De catechisaties bij de Herv. Gemeente zullen een aanvang ne men dinsdagavonds van half zeven tot kwart over zeven voor jongens en meis jes van 13-16 jaar, en van half acht tot kwart over acht jongens en meisjes van .16 jaar en daar boven. Kerknieuws. De extra collecte voor de Uitwendige zending in de Ger. Ge meente heeft opgebracht 167,73. iBij de Ger. Gemeente is als predi kant beroepen Ds. G. Schipaanboord te Apeldoorn. Dinsdag 24 oktober a.s. hoopt des avonds om half acht voor de Ger. Ge meente, voor te gaan student den Boer van Ridderkerk. J.l. week zijn vanuit de haven ver trokken 3 schepen met suikerbieten voor de fabriek te Dinteloord. GOEDEREEDE 'Bibliotheek. De Centrale Bibliotheek voor het Platteland heropent donderdag 19 okt. a.s. in de kleine zaal van het Ver. gebouw van 18,30—19.30. Met een sjeheel nieuwe verzameling boeken. Zegt het voort! OUDE TONGE Opbrengst. Bij de huis-aan-huis- coUecte in de week van 9 t.m. 14 okt. j.l. voor het Protestantse Interkerkelijk Thuisfront is 121,37 opgehaald. In de afgelopen week zijn er uit de haven vertrokken vier schepen met sui kerbieten, met een inhoud van ruim 800 ton. Beursberichten van vrgdag j.l. Gerst 25-28; haver 23-25; ervirten (schokkers) 40-45; erwten (kl. gr.) 35-42; kapucijners 31-36; bruine bonen 50-58; maanzaad 90-110; karweizaad 80-120. Handel ma tig. De leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 der Chr. Lag. School verkochten voor een bedrag van 724,50, aan kinder postzegels en kinderkaarten. Een goed resultaat. Excelsior. In de tweede week kwam voor de Ned. Herv. Kerk aan vrijwillige bijdragen binnen 2556,60; Dit bedrag vermeerderd met de stand van vorige week 3136,geeft een voorlopig to taal van 5,692,60. De top is nog lang niet bereikt. Verloren en gevonden voorwerpen, gedurende het tijdvak 26 augustus 1967 tot 10 oktober 1967. Verloren: Horloge, doublé; dames por temonnee met inhoud; 3 bankbiljetten van f 10,dameshorloge met goud kleurige schakelarmhand; trouwring; sleutelbos; 2 regenbroeken; jongenstrui, bruin; portemonnee met inhoud; zak mes, rood. Gevonden: Schuifpasser; zwarte por temonnee; Jongensjasje, blauw; zwarte portemonnee; bedelarmbandje; pet; ach terbord van vrachtauto; manchester jack, bruin; 2 dekzeilen; blaasbal; re genjas; zijden shawl, bruin; damespor temonnee; fiets, riierk Adex met 3 ver snellingen; sleutel. OOLTGENSPLAAT St. Nicolaas-aktie Middenstands vereniging. Gezellige middag voor de kinderen. De Middenstandsvereniging „Oolt- gensplaat" gaat met ingang van woens dag 18 oktober een grote aktie voeren in verband met St. Nicolaas, waarbij hoofdzakelijk is gedacht aan de kinde ren. Op dinsdag 28 november 1967 zal er in het Veren.gebouw „'t Centrum" een gezellige middag voor de jeugd worden gegeven met medewerking van de heer Paul René, afge'wisseld met een kinderfilm. Vanzelf is er ook een trac- tatie, terwijl ieder kind een verrassing mee naar huis krijgt. In totaal hebben 24 winkeliers zich voor deze aktie bij het bestuur van de Middenstandsvere niging gemeld. De bedoeling is bij aan koop van 2,50 een waardezegel te verstrekken; 60 van deze zegels geven recht op een toegangsbewijs. Gratis op- plakvellen worden door de deelnemende winkeliers verstrekt. Bij Drukkerij Ver maat kunnen volle vellen worden inge wisseld voor een toegangsbewijs. Per circulaire zijn nadere bijzonderheden bekend gemaakt. Bibliotheek „EIthato". Met ingang van deze week is het boekenruilen van de Chr. Leesbibliotheek „EIthato" ver- 6art tegm bard: tal vaa tandmn bthben extra zorg Gelukkig dat Pro Juventute er is die aan tal van kinderen extra zorg verschaft en gelukkig ook dat Pro Juventute elk jaar weer een prachtige Oranjekalender uitgeeft en tegen een zeer redelijke prijs beschikbaar stelt. Terecht wordt de Oranjekalender 1968 een feest van kleuren genoemd. Op elk der 12 maand-bladen is een veelal niet eerder gepubliceerde kleurenfoto opgenomen van de leden van ons Koninklijk Huis. De foto's zijn in één woord groots en aan het eind van de maand zal men er nog lang niet op uitgekeken zijn! Voor 3,90 -H 60 cent verzendkosten kan ieder zich zo'n sieraad aanschaffen. Naast de Nederlandse uitvoering is de Oranjekalender ook verkrijgbaar met een viertalig calendarium, ge schikt voor familieleden en relaties in het buitenland. De kalender is ver krijgbaar bij alle verenigingen Pro Juventute en het landelijk besteladres: Postgiro 5174 00 Kalenderactie Pro Juventute, Postbus 7101, Amsterdam, telefoon (020) 79 09 49. SOMMELSDIJK De landbouwer, dhr. Joh. Wesdorp, (raadslid te Middelhamis) is gistermid dag toen hij op de in de nabijheid van zijn boerderij aan de Armenweg gele gen wei een drinkbak vulde door een op hem afstormende stier verwond. Gelukkig werd dhr. Wesdorp al bij de eerste stoot door de afrastering ge drukt zodat hij voor het woedende dier onbereikbaar was. Dhr. Wesdorp is zelf met de auto naar huis gereden. Hij werd omdat hij over pijn in de buik streek Idaagde voor onderzoek in het ziekenhuis opgenomen. Hieronder geven -wij de cijfers van het verloop van de arbeidsmarkt in de maand september in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau Oud Beijer- land. Ter vergelijking zijn hieronder ook de cijfers van eind september 1966 opgenomen. Overzicht van geregistreerde vraag en aanbod per ultimo sept. 1967. Mannen: 1966 1967 Werkloos: sept. aug. sept. Oud Beijerland 24 42 39 Brielle 36 73 61 Middelharnis 50 77 66 Gewest 110 192 166 Aanvragen: Oud Beijterland 565 234 173 Brielle 427 244 228 Middelharnis 68 47 36 Gewest 1060 525 437 Vrouwen: Werldoos: Oud Beijerland 1 5 4 Brielle 11 9 12 Middelharnis 5 15 9 Gewest 17 29 25 Aanvragen: Oud Beijerland 56 55 48 Brielle 108 92 97 Middelharnis 34 21 34 Gewest 198 168 179 plaatst van. woensdag- naar vrijdag avond van 6 tot 7 uur in het Veren, gebouw „EIthato", Nog geen 400 ton bieten. Vorige week zijn er slechts 2 schepen met suiker bieten geladen voor de fabriek te Stam persgat, De totale inhoud was 397 ton. De aanvoer verliep traag wat mogelijk een reden is geweest om in de tweede helft van de week geen schepen meer te zenden. Gister (maandag) was de aanvoer weer ruim voldoende en werd een schip van 272 ton vlot geladen. Uitslag verkiezing. In de Ger. Kerk werden verkozen tot ouderling: M. A. V. d. Heiden en C. Sprong. Tot diaken: T. C. J. J. Stuik. In de N.Z.A.W. kroniek van oktober wordt aandacht besteed aan het recen te tournee dat een deputatie uit Zuid- Afrika door ons land maakte. In de provincie Zeeland zijn minder goede ervaringen opgedaan. Een medewerker schrijft in dat nummer: De debacle .van Zeeland In deze dagen valt het bericht, dat in Oostburg een (vrijz, herv.) zaal gewei gerd werd en dat de Z.-A. gasten een dag eerder moeten vertrekken dan het plan was. Helaas heeft Zeeland nog slechts een wnd. voorzitter in de per soon van Ds. Zijderveld, die tegelijk H.B. lid is, en nu in Z.-A. vertoeft. Er is dus geen 2e voorzitter en geen H.B. lid om op terug te vallen. De overge bleven bestuursleden besluiten, geen tournee-vergadering in Zeeland te hou den. Ik tracht hen nog te overreden, bied aan, zaterdag 30 sept. met T. Treurnicht en Sonn in Middelburg te komen en zelf de vergadering te leiden. De weinige bestuursleden zien zich niet in staat dit in negen dagen te organi seren, al is ook een krant ter beschik king. 'Wat een debacle juist m Zeeland, waar zoveel goedgezinden wonen. Een bestuursultbreiding is hier absoluut noodzakelijk. Hoe vaak heb ik dit al niet gevraagdnu zien we de gevolgen van te kleine besturen. Over Dirksland is de schrijver meer te-vreden; hij schrijft: Op donderdagavond 5 oktober was te Dirksland onze afdeling Goeree-Over flakkee vergaderd onder leiding van Burg. H, Bos. 'n Tachtig mensen volg den met grote belangstelling de rede voeringen van Sonn en Treurnicht en stelden een aantal vragen. Vrijdag 6 okt. bewonderden de Z.-A. gasten het eiland! Het „Ellanden-nieuws" gaf van de avond een goed verslag. In het kantongerecht-verslag elders in dit blad is onder het kopje „inhalen op voorrangskruising mag" melding ge maakt van de berechting van een over treding die gepleegd werd toen op een voorrangskruising werd ingehaald. In derdaad is dit sinds 1 jan. 1967 toege staan mits het verkeer dat wordt inge haald rechtdoor gaat. Heeft echter het voorrijdende voertuig dat op die krui sing linksaf wil tijdig richting aangege ven en tydig voorgesorteerd dan mag men niet anders dan rechts! inhalen. Beide partijen dienen bij het inhalen op een voorrangskruising de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te ne men.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1