KEUKENCENTRUM Treffer Primeurs en nieuwiglieden op de 20ste Femina Voo VRUETIJDSFUNCTIE De ,Drlestar' herdenkt de reformatie r een keuken of kast P. L A. TIELEMAN EXTRA INKOMEN Stroomgat „Schelphoek" wordt werkhaven 1 B.M.W. 700 LS. 1964 Kerkconcert in Ned. Herv. kerk te Sommelsdijk Insecten of Houtworm? naar het van Binnenweg 12 - Melissant X Telefoon (01877) 552 Regelmatig keuze uit 25 verschillende soorten. NAAIKURSUS MODEH UIS NIPI US aankomende of gevorderde naaister X GEVRAAGD: zelfstandige electro- monteur en fiinice huipmonteur A. C^ HUIBRECHTSE KANTOORBEDIENDE Compost en Tuinturf A.A.v.d.Wekke M. E. V. d. Velde REFORM ARTIKELEN Wed. L. Kievit IVIODEHUIS NiPIUS mannelijke aankomende winkelbediende Winkel juffrouw Sterke pyjama's voor heren en jongens in een keur aan pittige dessins. verkrijgbaar bij: CAMP FENS ONFECTIE Westdijk 22-24 Zeep als reclame-materiaal 3e blad „EILANDEN-NIEUW S" Vrijdag 29 september CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL „DE VROoN" Vroohweg 10 Dirksland Op donderdag 5 oktober a.s. start opnieuw de (Voor beginnelingen) 20 lessen. U kunt zich hiervoor schriftelijk of telefonisch opgeven t.m. 2 oktober, bij de directrice van de school. Tel. (01877) 735. Gaat uvi' belangstelling uit naar een Heeft u daarvoor enkele avonden per week beschikbaar? Zo ja, dan stelt een grote financiële instelling u in de gelegenheid te solliciteren naar een Haar belangstelling gaat uit naar een representatief en goed bespraakt persoon in de leeftijd van 25 jaar of ouder. Het bezit van een vervoermiddel strekt tot aanbeveling. Uw sollicitatie ontvangen wij gaarne onder No. 4218 aan het bureau van dit blad. vraagt voor direkt voor het atelier. Tel. (01870) 20 88 OOSTDIJK 3 MIDDELHARNIS VINGEKLING 3 gevraagd die zelfstandig kan werken. Op Oostflakkee. Brieven onder no. 4211 bureau van dit blad. BESTEL VROEGTIJDIG voor uw tuin. Flakkees Land- en Tuinbouwhuis Julianalaan 1 - Dirksland Tel. (01877) 511 MIDDELHARNIS TE KOOP een in zeer mooie staat en lage prijs. Oudewei 20 - Dirksland Tel. 01877-874 ALPENKRAFT voor verkoudheid SALUS DYNAM voor gal en lever BLOEDSAP voor bloedarmoede Wie last van zenuwen heeft, gebruikt dan SALUSAN of ENERGETICUM. DUINDOORNMOES een waardevolle drank met Vitamine C APPELKOONTJE voor gezonde kinderen Alleenverkoop Voorstraat 26 - Dirksland Telef. (01877) 2 84 vraagt voor direkt voor de confectie-afdeling, liefst met het vak bekend. Tel. (01870) 20 88 - OOSTDIJK 3 MIDDELHARNIS Ook dit jaar zijn er op de Internatio nale Consumentenbeurs Femina die van 29 sept. t.m. 10 okt. a.s. in het Ahoy- gebouw te Rotterdam gehouden wordt, tal van primeurs, dank zij de producen ten, die met het op de markt brengen van hun pródukt hebben gewacht tot de internationale consumentenbeurs haar poorten opende. Een eerste greep uit de rijke verscheidenheid: David, Vouwtoerkbanifc De firma Brilleslijper Sormani toont, voor het eerst feitelijk in Europa, de David Vouwwerkbank, die op- en neerklapbaar is en daardoor ruimte- besparend, dus ideaal voor de klein behuisde. De bank is onder meer altijd waterpas en heeft zeven bevestigings- mogelijkheden. Hij is niet alleen bruik baar voor de vakman, maar evenzeer voor de doe-het-zelver. Karpet met twee verdiepingen Voor het eerst wordt in Nederland ook getoond een „karpet met twee ver diepingen." Het is te zien in de stand van Bergoss: een karpet, geweven met twee poolhoogtes. De Nederlandse fa brikant heeft op deze vinding octrooi aangevraagd. Rode advokaat Een aardigheidje, maar ook voor het eerst op de Nederlandse markt: Rode advokaat, het specifieke Hollandse drankje nu te proeven als aardbeien- advokaat, dus niet geel maar rood van kleur. Stofzuiger staat op rood Nog een primeur: De signaal stofzui ger, getoond in de stand van de Meter- fabriek Dordrecht. Behalve dat het in strument beschikt over een bijzondere sterke zuigkracht, is het ook voorzien van een ingebouwde vacuummeter, die een rood signaal geeft, zodra de stof- zak vol is. De huisvrouw wordt dus tijdig gewaarschuwd wanneer de zuig kracht terugloopt en de stofzak moet worden geledigd. Kant en Klaar Voor hen, die ervan houden Kant en Klaar te werken. In de stand van Kant en Klaar wordt een specifieke ladekast getoond, die onder (reeds bestaande) linnenkasten is te plaatsen en dus een bestaande ruimte produktiever maakt. Tweeduizend brillen Ook even tussendoor. In de stand van Schoonenberg Brillen kunnen de bezoekers als zij daarvoor de tijd kunnen vinden tweeduizend (mode) brillen passen (overigens geheel vrij blijvend), die voorzien zijn van mon turen van alle wereldmerken. Electro-test De afdeling vorolichting electriciteit van het G.E.B. Rotterdam heeft zich dit jaar in haar stand in het bijzonder gespecialiseerd op het geven van voor lichting ten aanzien van nachtstroom- toepassingen en het electrisch koken. „Tot Leeringhe ende vermaeck" is er een electrotest, een soort examentje in de keuken, waaraan iedere huisvrouw kan meedoen en waarmee zij bovendien een nuttige prijs kan winnen. Dutch Door Deurenfabriek Van Bruchem-Zalt- bommel exposeert een collectie voor deuren, uitgevoerd in de vermaarde houtsoorten teak, afzelia en wengé. Aandacht vraagt vooral de (oud-Hol- landse) onder- en bovendeur, in de Verenigde Staten bijzonder in trek als de Dutch Door, en op het ogenblik bij de bouw van bimgalows veel gebruikt. Badikamers in één dessin Als eerste en tot op heden enige fabriek in Nederland produceert Stork- Meijering (Hengelo) badkamer artike len (baddoeken, lakens, enz.) in een dessin. Op Femina worden ze getoond onder de naam: „Seahorse-de-Luxe Badkamer-ensemble". Emaille weer mode Sietie Terpstra (stand 211) laat op Femina zien, dat emaille weer in de mode is en in moderne interieurs zeer goed op zijn plaats. Allerlei taferelen uit de jaren 1900 zijn op emaille-schil- derijtjes verwerkt. Breiwedstrijd Vroom Dreesman organiseert een Enpisal breiwedtsrijd. Meer dan vier honderd bezitsters van de Enpisal brei- machine zijn uitgenodigd een kleding stuk te breien, dat door een deskun dige jury wordt beoordeeld. Van de beste inzendingen worden er 25 getoond in de V. D.-stand op Fe mina. Dit gebeurt op 4 oktober 's avonds om negen uur. Tevens zullen dan de prijzen worden uitgereikt. Vacuum haantje Een nieuwtje in de Moormann-stand: Pik-Nik, een vacuum verpakt verduur zaamd gebraden half haantje. Het pró dukt is pas gedeeltelijk ingevoerd in de Horeca-bedrijven. Voor de huis vrouw is het een makkelijk produkt. Het biedt veel mogelijkheden, zowel wat de manier van verwaren als die van opdienen betreft. Het vacuum haantje is in de koelkast lang houdbaar. Bin nen de tien minuten kan het eet-klaar op tafel worden gebracht. Sauna in opmars Al generaties lang hebben de Finnen hun sauna, maar pas de laatste jaren is de sauna elders in de wereld bekend geworden. En nu is ook in Nederland het saunabad in opmars. De firma Ver meulen Epe komt in haar stand op Fe mina tegemoet aan de vragen van vele Nederlanders, die een sauna-gebouw willen bezitten. Is dat mogelijk, wat zijn de kosten, hoe moet het gebouw worden ingericht? Het zijn allemaal vragen, waarop een bevredigend ant woord valt te geven. Ha, dat banSket In de stand van de firma van der Meer Schoep ziet men de banket bakkers in actie. Men ziet hoe de do nut wordt gebakken en hoe luxe en „gewoon" brood. Vinyl-op-vilt Balamundi komt met nieuwe produk- ten voor de „zachte, harde en halfhar- de vloerbedekking". Vinyl-op-vilt is bij zonder geschikt voor ruimten met veel lobpverkeer. Onder auspiciën van de Stichting Or gelcentrum zal op woensdag 4 oktober een kerkconcert plaats vinden in de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk. Aan dit concert werken mee: het dameskoor „Ons Koortje" en het mannenkoor „Ons Koor". Het geheel onder leiding van Gerrit Zoon, Solistische medewerking wordt ver leend door de sopraan mevr. J. van Schuppen van Balsvoort en de organist Feike Asma, welke laatste behalve de koorbegeleiding, enkele orgelsoli zal uitvoeren. Door de koren voorden o.a. werken uitgevoerd van Da Palestrina, Schu bert, Mozart, Diepenbrock, Honegger, Gebhardt en Gerrit Zoon. Het oude fraaie orgel zal men in al zijn klankschakeringen kunnen beluis teren in de door Feike Asma uit te voeren werken, t.w. een aantal varia ties uit de Partita „Sei gegrüsst Jesu Gütig" van J. S. Bach, alsmede in het eerste deel van de Sonate No. VI (Ge bed des Heeren) van Felix Mendels sohn. Aanvang: 8 uur namiddag. Voor met de aanleg van de afsluit- dam in de mond van de Oosterschelde kan worden begonnen, moeten aan bei de oevers van de Oosterschelde werk- havens worden aangelegd. Deze havens zullen vooral dienen voor overslag van diverse materialen in rustig water en de aanleg van buffervoorraden. Het drijvende materiaal dat bij de dam- bouw wordt ingeschakeld zal er ook een veilige ligplaats vinden. Volgens het laatst verschenen „Driemaandelijks bericht Deltawerken", is er bij de ramp van 1953 aan de rechteroever van de Oosterschelde een stroomgat ont staan dat „Schelphoek" wordt genoemd. Dit is een zeer geschikte plaats geble ken voor de aanleg van een werkha ven. De werkhaven, gelegen bij Seroos- kerke (Schouwen) zal worden omslo ten door een drietal dammen. De ha venkom zal een oppervlakte krijgen van 300 x 400 meter en worden uitge baggerd tot een diepte van N.A.P. 6 meter. In het midden van de haven kom en ten zuiden van de schermdam zullen putten gebaggerd worden tot een diepte van N.A.P. 10 meter, be stemd voor de opslag van mijnsteen en grof grind onder water. Toegangsgeul De toegangsgeul naar de haven krijgt een diepte van N.A.P. 6.50 meter; de havenmond zal op dit peil 135 me ter breed zijn. Rondom de havenkom zal een aantal werkterreinen worden aangelegd. Aan de havenzijde van dit terrein zullen twee loswallen uit een- heidscaissons worden opgebouwd. Het terrein is nodig voor alle handelingen met en verplaatsingen van te lossen materialen; het zal worden voorzien van een afdekking met hoogovenslak ken. Op het noordwestelijk gedeelte van het terrein komen de directie- en aannemersgebouwen. Een tweede werk terrein op de westelijke havendam is bestemd voor het maken van een bouw dok waarin doorlaatcaissons gebouwd kunnen worden voor de toekomstige af sluiting van de Oosterschelde. Op het werkterrein, zal er voldoende ruimte zijn voor het opstellen van een beton- fabriek met bijbehorende materiaalop slag. Nieuw strandje Ook komt er nog een reservewerk terrein en een geul van 75 meter breed en een diepte van N.A.P. 6 meter. Deze geul sluit aan op een werkterrein waar een zate voor de mechanische ver vaardiging van zinkstukken kan wor den aangelegd. Aan ■weerszijde van de zate komt een meergelegenheid voor Op 31 oktober a.s. zal het 450 jaar geleden zijn, dat de Reformatie begon. Het bestuur van de kweekschool „De Driestar" te Gouda, welke school zich in haar onderwijs op de grondslag der Reformatie wenst te stellen, acht zich geroepen dit jaar aan dit grote gebeu ren in de geschiedenis van Gods Kerk meer dan gewone aandacht te schen ken. Daartoe zal op D.V. vrijdag 27 okto ber 1967 in het kerkgebouw aan de Ronsseweg no. 1 te Gouda een samen komst worden gehouden, die zal aan vangen te 2.30 uur in de namiddag. Het thema zal zijn „Reformatie en Jeugd" Als sprekers hopen op te treden: Ds. Chr. Hovius, Ned. Herv. Predikant te Katwijk aan Zee (bestuurslid van „De Driestar") over het onderwerp „Wat onze jeugd van de beginselen der Re formatie aftrekt", en Ds. H. Rijksen, predikant der Ger. Gem. te Gouda (eveneens bestuurslid van „De Driestar" over het onderwerp. „Wat onze jeugd middellijkerwijs naar de beginselen der Reformatie kan terug brengen". U wordt hartelijk uitgenodigd deze herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Wilt U reeds thans dag en uur der sa menkomst noteren? Eén der bestuursleden van de kweek- C. KARDUX Dirksland - TeL 219 rijsschepen. Waar dit werkterrein is geprojecteerd ligt een strandje, des tijds door de gemeente Serooskerke tij dens de aanleg van de Delingsdij k te gen de ringdijk van de Schelphoekkom aangespoten. De aanleg van de haven maakt het nodig dat deze recreatie- mogelijkheid verdwijnt; ten oosten van de zate zal echter een nieuw strandje worden opgespoten. Een aan te brengen wegenstelsel zal bovengenoemde werk terreinen goed bereikbaar maken. Bij het strandje zal een parkeerterein voor een vijfentwintigtal auto's worden ge maakt. In totaal zal ca. 675.000 m3 grond moeten worden afgevoerd. Deze specie zal worden geborgen in een depot. Kosten De aanbesteding van het werk heeft inmiddels plaats gehad. De laagste in schrijver was het Aannemingsbedrijf Dosterdijk N.V. voor de som van f 4.296.000,Het werk werd gegund en de uitvoering der werkzaamheden is reeds begonnen. school sprak onlangs bij de aanvang van de cursus de gedachte uit: „De Reformatie herdenken? Hoe zal dat kunnen, zonder dat wij als zonen en dochters der Reformatie een kweek school op Reformatorische grondslag, die veel schulden heeft moeten maken ter wille van de verbreiding der Refor matorische beginselen niet op eenmaal van deze schuld afhelpen?" Zijn antwoord was: door een DRIE STAR - REFORMATIE - AKTIE! Ons is gebleken, dat deze gedachte bij velen is ingeslagen. De tijd om een dergelijke aktie grondig voor te be reiden is helaas te kort. Wij doen daarom langs deze weg een beroep op vrijwilligers uit ons geh land om de aktie toch te doen slagen, Vrijwilligers, die er zich voor willen geven ten behoeve van dit doel in hun woonplaats, in hun omgeving, bij hun vrienden en kennissen, gelden in te zamelen. Wilt ook U helpen aan de inzameling van deze oogst? Vraag dan even een intekenlijst aan het adres: „De Driestar", Ronsseweg 557, Gouda, tel. 01820-6842. Alle giften, die voor dit doel zijn in gezameld, kunnen worden afgedragen op D.V. vrijdag 27 oktober 1967, tussen 10 en 12.30 uur, in de aula van de kweekschool. Voor hen, die 's-morgetis niet aanwezig kunnen zijn, bestaat de gelegenheid de giften te deponeren in de collecte, die tijdens de herdenkings dienst zal worden gehouden. Indien U de bijeenkomst onmogelijk kunt bijwonen, kunt U uw bijdrage overmaken op postrekening no. 161'*" ten name van Stichting Chr. Kweek school „De Driestar", Piet Retiefstraat 8, Gouda, onder vermelding: D.RA- aktie. Mogen wij op uw belangstellinS en medewerking rekenen? Bij voorbaat onze dank. De moderne reclamemethoden ken nen geen grenzen: ze vervolgen u tot in het bad, waar de naam op het zeep u herinnert aan de heerlijkheden, die de advertentie u al heeft voorspeld. WU is een Japanse onderneming nog een stap verder gegaan. Zij heeft een pr"' ces ontwikkeld waarbij in acht lag^" volledige advertenties op de zeep rnoet worden opgenomen. Naarmate de zeep wordt opgebruikt wordt men dus tel kens geconfronteerd met de aanbeve ling voor een nieuw artikel, zonder hetwelk men niet leven kan als be schaafd mens. Er wordt gebruik maakt van reproductie-materiaal, geen vlekken maakt.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 10