HfsGhaffing liunriirijsbelieersing STRUSK. ubileum-concert te Oud-Beijerland „Huize Nooltgedagt" fotocopleën I Cyclamen let p.a.s. zelfstandige electromonteur flinke hulpmonteur A. C. Huibrechtse opbergsysteem Opgetrokken kerkmuren I familqc-bbrichten R. BAKKER afwezig Tandarts WOLTHERS JAFWEZIG Parkieten DE WAAL bankstel Damesjas Witloftrekkers Jute kleden A.A.v.d.Wekke WINTER- ZAAETARWE CAAGO 1 Voor direct gevraagd of 1 Vingerling 3 Middelharnis ^^^^||s.^^^l^|^ls^Ji||,^^ Verzoelc om vergeving afgewezen door „Gerei Gezinsblad" Klaar terwijl U wacht. FOTOGSAFIE J. ZANDSTRA SOSDVIELSDIJK INGEZONDEN r 199 ag 26 september 1967. „E I L A N D E N - N I E U W S" Bladz. 3 luizinl IBeijel nke fe Hd (■uyn len; l'i zwal >t ExJ |20 3ijk Udeil Ite Uid iPekeJ fuum,! kan! ^''arsse |ompas| ierk folde ej ■n overl Ds. ^erk verdi |>31-193J Daarl en 1941 leuw dl bakt) Khuis t Ik na Itra afJ |oor ds! H. Jl akas |oor dsj Ds. jl lOosterJ net Ps.| 3uys tel Prinsl Ite Mur-F rma te| Ite Ite Sie- In gele- trwijzet, Iden be- Gerei laar art. Bse van aaren te |nck te Huis- -Zuid- j)f 's Heeren goedheid Ijlden wij verblijd met de [jjjspoedige geboorte van 1 zoon ADBIANUS JACOB (Adriaan) j{. K. de Leeuw j. M. de Leeuw-Both Ijrksland, 23 sept. 1967. Tgeldersedijk 81 jrts te Sommelsdyk lyjo 30 september t.m. 15 oktober. fcaarneming door de ande- doktoren. is donderdag 28 september a.s. Ie koop: Bij I. Dubbeld [aaidreef 15, Middelhamis na 5 uur. In kleine en grote pot. Bij Gebr. van Eesteren langeweg 18 - Tel. 469 Nieuwe Tonge lint steeds meer veld. Het tantastisch zo keurig er alle paperassen opbergt ie P.A.S.-dozen leveren met schuif, om alle pa lieren die U nog moet be delen, meteen in te gooi- Dan zijn ze er met een flteau met mechaniek als een briefordner, waarin alle brieven, rekeningen, istematisch opbergt. Of U ludt er voor uw grote le- lanciers gewoon een arte doos op na! dozen zijn stapelbaar, ills U kunt ze zo hoog en :eed opbouwen als U wilt. voor opbergen van iscouranten, folders, ca- logi enz. looit meer zoeken, alles liiect bij de hand! Jaren en iren gaan deze dozen mee. voor de orde die U er lee schept in uw bedrijf jn ze eigenlijk onbetaal- ar! U weet het: „te meer uw tijd aan orde wijdt, meer bezorgt de orde U id!" Ddpad 118, Middelharnis Te koop: Eén goed onder houden te „vier zitsbarik" tevens gebruiken als 2 pers. slaapbank. Te bevragen: Koninglnnelaan 22 Sommelsdyk - Tel. 2579 Te koop: Een lederen „groene" maat 42 en een MOTOROVEEALL Schoolstraat 6 Middelhamis Wij kunnen U naar maat en keuze leve ren, ter voorkoming van het dag-groen worden van de witlofkroppen. Flakkees Land- en Tuinbouwhuis Julianalaan 1 - Dlrksland Telefoon (018T7) 511 sf ■.MIDOElHflRHIS uit voorraad leverbaar: MANELLA IBIS FELIX SYLVIA Middelharnis Tel. (01870) 22 98 Het is nu dubbel de moeite waard om gratis A O zegels te sparen. In decem ber biedt A O u n.l. de 5 onderstaande artikelen tegen uitzonderlijk lage prijs. Iedereen kan hiervan profiteren. Het is immers erg eenvoudig de benodigde, vol le zegelboekjes bij elkaar te sparen, door de wekelijkse aanbiedingen met extra zegels. Bekijk de showexemplaren in de A&O winkel. WOLLEN! DEKEN 2 pers. in geel of bleu. 29,- H volle boekjes LAKENSET 2 pers. laken en 2 slopen gebord. 7,- 5 volle boekjes PERS. WEEGSCHAAL met l jaar garantie 7,- 5 volle boekjes 6 MESSEN of 6 lepels en 6 vorken 4,50 3 volle boekjes ^ONDUESET met 6 vorkjes en receptenfolder 29,50 9 volle boekjes IIIIIIIIIIIIDniIllilIiHIIUllllO noord-j litse ge-j pen vanl j)ecimen] f de. Hetl Ideld 2,51 boom,! |n grote j in datl len zeeri lijn nogj It, maar! lehoorde 1 Ig vaak] Jde U- Idt aan- Inaar de j Irt. Het ■destaart j liaar dej leffen in lontdekf. t, wilde j I bij do leen wat en fiets vlakke kerde er Igenlijke Idwaarfó tenoem^ Ide „sla-1 laardig^' liouv?en- asboSi twe«| fékkelij^ Indelend Ie beide fijn wa word' op ee8 uw- eM itgezon- aan de d. Maf eiland I streeK. i m Kie» was er ine ota- )f boer- Ter gelegenheid van zijn veertigjarig tganistschap biedt de heer B. W. *ipper, organist van de Ned. Herv. ^erk te Oud Beijerland op D.V. zater- 'S 30 september a.s. een jubileum- meert aan in de Ned. Herv. Kerk te m Beijerland. Twee Scheveningse wen, het Ned. Herv. Mannenkoor o.l.v. lenk Herzog en het vissersvrouwen- (in originele klederdracht) o.l.v. ie Noordhoek zullen hun medewer- ig verlenen. Genoemde koren genie- een uitstekende reputatie alom in lande, niet in het minst door hun fterst bekwame dirigenten. Er is dan een groot aantal grammofoonplaten hen in omloop. Tevens zullen de iren B. W. Schipper en Henk Herzog, fganist te 's-Gravenhage, enkele orgel- w ten gehore brengen op het prach- '°6 zojuist gerestaureerde en uitgebrei- orgel. Het geheel belooft een ge- pgae opzet te worden waarvoor een Pte belangstelling verwacht wordt. laar deze concerten in onze omgeving -'Maam zijn raden wij u aan deze ncertavond beslist te bezoeken. Er is gelegenheid tot samenzang. Aan de jK zijn uitgebreide programma's ver- ^ugbaar met de volledige teksten van i t, ?y samenzang. De aanvangstijd I gesteld op 8 uur n.m. doch de deuren in reeds geopend om half acht, ten- ™e een goede plaats te kunnen kie- iitie advertentie in deze 'EKBESPKEKING ..Bartimeüs", derde speclaJle lüt- Save „Wat de Bflbel vertelt" wtgave Nederlandsch Bijbelge nootschap, Amsterdam. ijbpi boekje in de serie „Wat de ons vertelt" voor geestelijk ge- Wbel Ipf^^Pten is nu verschenen, onder°de Inmt ™^"^"- eerste 2 deeltjes IDp enthousiasme ontvangen. Ten r°^^" blinde Bartimeüs let-n t wat een ander ziet, hij leest lor rt leest en daarom is lltasi S^^stelijk gehandicapte de Bij- eenvoudig mogelijk gehouden 1 vif.; 1 ™et prachtige tekeningen In- Yn '^/euren spreken nog het meest - ^^e duidelijke zinnen staan Nm'^''- ^y'^el aangegeveii. tamn,;!" er weer een gesproken It wf°onplaat bij, die het lezen van In» 5?^ ondersteunt en aanvult. ide -, ondersteunt en aanvult. prijs van het boekje is 3,50 en r^rfl ^Wnnon ?'^"iniofoonplaat 7,—. Beide om Kd boekhandel worden be- Het volgende lazen wij in het „Cen traal Weekblad" der Geref. Kerken: „De - vrijgemaakte Gereformeerden hebben het verzoek om vergeving dat de Gereformeerde Kerken tot hen ge richt hebben, afgewezen. In een „Pu bliek Antwoord" in het Gereformeerd Gezinsblad wordt van dit verzoek ge zegd: „Dat raakt de grote zaak niet en het kan licht de indruk wekken, dat ge momenteel in troebel water wilt vissen en hier en daar wat zieltjes wilt win nen". Het Gereformeerd Gezinsblad schrijft dat de vrijgemaakte kerken geen be hoefte hebben aan schulderkenningen in de geest, zoals ze thans zijn uitge sproken. „Van roomse zijde heeft men allang gezegd, dat Rome ook wel schuld had aan de reformatie en dat men tegen Luther en anderen te hard is opgetre den. Maar Rome blijft de reformatie veroordelen en de roomse kerk is nu veel verder afgedwaald dan in de zes tiende eeuw het geval was". En van hervormde zijde heeft men allang verklaard, dat het niet fraai was zoals De Cock werd aangepakt en dat er aan hervormde kant ook wel schuld was, maar men blijft de Afscheiding veroordelen en de Hervormde kerk is nu verder van huis dan toen. Zo staat het ook met de gebonden Gereformeerde kerken. Als het om een ruzie gingwe zouden morgen wéér een kunnen zijn en we zouden ons van weerszijden moeten haasten om verge ving te vragen en elkander te vergeven. Maar het gaat hier om: waar bleef het evangelie, de schat der kerk, bewaard; waar zette de Ujn van Christus' kerk- vergaderend werk zich voort! Dat kan men weten: uit het verleden (1944 en volgende jaren) en uit het heden. Want ook van kerkhistorische beslissingen geldt; er komt uit, wat erin zit! Van daag kan ieder zien dat een andere, een niet-gereformeerde geest zich baan breekt in de gebonden kerken. Zelfs het gezag van de bijbel gaat er aan, doordat dr. Kuitert en anderen ko men met theorieën over de „inhoud" en de „verpakking" van de bijbelver halen; theorieën die het mogelijk ma ken vele stukken van Gods Woord tot mythen, fantasieën, volkssprookjes te verklaren". Het Gereformeerd Gezinsblad roept de Gereformeerde Kerken op, terug te keren tot de oude trouw, de oude waar heid, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid. „Zo, en zo alleen, zullen we elkaar kunnen vinden". In „Kwekerij en Handel" het week blad van de Bloembollen Veilingvereni ging H.B.G. te Lisse.heeft Stylitus een leutig stukje geschreven, hoe het er naar toe kan gaan, als een naam aan een huis gegeven moet worden. Over de naamgeving van pas geboren kinde ren is altijd en nóg al veel te doen geweest, owee. als de kleine niet naar de kant van moeder of vader ter eenre of ter andere zijde vernoemd is! maar over de naam van een huis kunnen ook moeilijlcheden ontstaan. Hoewel het hier tenslotte tot overeen stemming kwam. Lees maar. „Piet is een broer van een neef van mijn zusters man, en na vele jaren van een eerzaam huwelijk met Sjaantje zijn ze nu aan een eigen home toe. Een nieuw huisje in 'n buitenwijk, met zo'n hek van waaibomenhout zoals je te genwoordig overal ziet, een garage en een gazon. Aangezien Piet en Sjaan hiermee het doel van hun leven hebben bereikt, meenden ze dat het beest wfel 'n naam mocht hebben en toen het huis nog een blauwdruk was hadden ze daar al over beslist. Sjaan zei „Nooit Gedacht" want, zo lichtte zij toe, toen we mekaar op de harddraverij in Lisse leerden kennen hadde me nooit gedacht asdatteme hier nog samen zouen kommen te wonen. Maar naarmate de bouw vorderde begon dit besluit te wankelen. Nooit Gedacht was een zinrijke naam, maar erg gewoon. Er waren zoveel Nooitge- dachten! Sjaan kreeg een ander idee. Herman en Rie hadden hun huis Erha genoemd, de Er van Rie en de Ha van Herman. Andersom kon slecht, want dan was het Her-rie geworden. Het leek een goed idee maar „Huize Sjapie" of „Huize Espe"... nee, dat leek naar niks. Na een fuif kwam Piet thuis met een gloednieuwe brainwave. Ergens in de polder had hij een huis gezien dat de weidse naam droeg „Villa Hoe Bestaat Het". Dit nu vond Piet reuze orsjeneel, en zoiets moest hun huis óók worden. Tot Sjaan in haar eerste slaap gestoord en daardoor niet bijster ontvankelijk, sprak hij van namen als „Villa An-me- nooit-niet" of „Huize Asjemijnnou". De volgende morgen na het nuttigen van een zoute haring, zag Piet de zaken anders in en Sjaan, minder spiritueel dan haar wederhelft de vorige avond, deed er een veelbetekenend zwijgen toe. Maar de schilder was aan het verven van het hek toe. Als ze daarop de naam wilden, kon dat in één moeite door. Het ging spannen. Piet dacht aan Huize Duinzicht, want als je op zolder uit het dakraam keek, zag je bij helder weer ergens in het verschiet de golvende horizon der dui nenrij. Maar Sjaan vond dit, letterlijk en figuurlijk, te hoog gegrepen, „Het Hoekje" leek haar beter, want het wés een hoekhuis. Maar Piet dacht dan meteen aan „het hoekje om" en dat was te triest. De schilder keek toen om Het Hoekje en vroeg of meneer en mevrouw al gerizzeleveerd hadden. Nee maar het zat te komen. Sjaan kwam nog eens op Her en Rie terug. Hmze Sjapie, dat ging niet, maar zou men de namen van het kroost. Jan, Toos, Miep en Klaas, daarin niet kun nen vereeuwigen? Huize Jatomikla? Je hoefde dan in ieder geval niet bang te zijn dat 'er ergens in Nederland nóg zo'n huis stond. Maar Piet vond het te veel op Grieks lijken, je hield er een spraakgebrek aan over. Als ze nou es een berk in de tuin plantten en ze noemden het Huize De Berk? En als die berk het dan niet doet? vroeg Sjaan ijzig. Dan vraagt iedereen waar die berk nou is De vreugde om de nieuwe woning dreigde bedolven te worden onder de controverse rond de naamgeving. Tot de schilder een ultimatum stelde. Hij was er aan toe, en anders liet hij alles maar bruin-bruin. Toen sprak Piet „Als we het nou es Huize Nooitgedacht noemden? Want wie had ooit gedacht, toen jouw vader me bijna de deur uitgooide, dat we nou de zilveren bruiloft al achter de rug zouden hebben? Toen ontroerde Sjaan. De schilder werd geroepen. Nooit Gedacht zou het zijn. En omdat de schilder op school slechts een vier voor taal had gehaald, schilderde hij op het hek „Nooltgedagt" met een G. En dét stond toch wel apart". Ook voor Na de afschaffing van de wettelijke huurprijsbeheersing in een groot aan tal gemeenten per 1 oktober a.s. zullen de huuradviescommissies in die gebie den geen adviezen meer kurmen uit brengen over de betalingsverplichting van de huurder. Na genoemde datum bestaat er echter voor verhuurders en huurders van wo- Blijkens het verslag in E.N. van 12 sept. is kand. W. v. Gorsel bij zijn be vestiging en intrede te Oude Tonge ge confronteerd met de plaatselijke ver deeldheid der kerk wat hem tot diepe droefheid stemde. Hij wenste dat de kerkmuren niet zó hoog zouden opge trokken worden, dat wij elkander niet meer kunnen zien. Let wel, spreker wenste kennelijk niet een gehele muur afbraak of een verloochening van de historie en het beginsel van eigen kerk- formatie, maar dat de ogen van dege nen die zich blindstaren op het eigen kerkelijke leven eens geopend mochten worden voor hetgeen wat voorvalt op het brede terrein van het koninkrijk Gods. Zelf behorende tot de Ger. Gem. stemmen wij van harte in met de ge uite wens van ds. v. Gorsel. Er zijn, en er worden wat kerkmuren opgetrok ken die het beeld vertonen van de „Berlijnse muur". Men waant zich daar achter veilig en beschouwt eigen kerk- formatie bijna als de zaligmakende kerk. Ja, men slaakt nog wel de ver zuchting in de ambtelijke gebeden of de Heere nog bijeen wil brengen wat bij elkander hoort, en nog een refor matie wil werken, doch als wij achter onze opgetrokken muren blijven zitten, dan is dit niet meer dan een vrome wens. Wij dienen over onze muren heen te kijken en te letten op de daden des Heeren en ons te verblijden over Gods ontfermende verbondstrouw aan de oude Moederkerk in nog menige plaats van ons vaderland bewezen, 't is Waar de kerk der vaderen bloedt uit duizend wonden, doch ondanks inzin king en diep verval door Gods hand niet losgelaten. Het heeft ons met ds. van Gopsel bedroefd, dat de meerder heid van de kerken van de Ger. Gem. een verzoek tot bijwonen, heeft afge wezen. Het botekleed siert een mens ook een kerkeraad. J. Proos Afnemuiden. ningen en andere panden in de aan gewezen gemeenten wel de mogelijk heid de huuradviescommissies desge wenst te raadplegen over een door hen in vrijheid overeen te komen huurprijs. Kosten zijn daaraan niet verbonden. Bij de beoordeling van een nieuw overeen te komen huurprijs zal de huur adviescommissie in het algemeen het huurpeil ter plaatse als uitgangspunt nemen. Ook andere factoren kunnen echter een rol spelen, zoals b.v. de staat, waarin de woning verkeert. Voorlichtingsfolder Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dezer dagen een vouwblad uitgegeven, dat speciaal bestemd is voor verhuurders en huurders van woningen en andere panden, die de gevolgen van de huur- liberalisatie kunnen ondervinden. Het vouwblad is voor iedereen gratis verkrijgbaar op de gemeentehuizen van de aangewezen gemeenten. Dit is o.m. bekend gemaakt door middel van ad vertenties in de dag- en nieuwsbladen, die in de gemeenten verschijnen. In het vouwblad wordt op duidelijke wijze uiteengezet hoe men tot een nieuwe huurprijs kan komen en wat de huurder moet doen om uitstel te krij gen van een eventueel aangezegde ont ruiming. OOSTERLAND Op de vergadering der Chr. Vrou wenver. „Martha" die donderdagavond onder presidium van mevr. Stoutjesdijk -Borst in het Herv. Ver. gebouw aan de Sint Joostdijk werd gehouden, heeft mej. Heinen, maatsch. werkster uit Zierikzee een fraaie serie dia's vertoond van haar vakantiereis naar de Italiaan se Riviéra, met toelichting. Er bestond goede belangstelling van deze verto ning. Na afloop dankte de pres. mej. Heinen hartelijk voor deze mooie avond en bood haar namens de Ver. een pre sentje aan. Mej. Heinen eindigde de vergadering met dankgebed. Bij de Rayoncommandant der Rijks politie te Oosterland zijn inlichtingen te krijgen omtrent de volgende gevonden voorwerpen: 1. Een herenpolshorloge; 2. Beige dameshandschoen; 3. Jongens colbertjasje; 4. lichtblauw hoofddoekje. Oud Ger. Gemeente. Op woensdag avond 20 sept. a.s. hoopt voor de Oud Ger. Gem. alhier op te treden in het kerkgebouw Burg. van der Have-straat Ds. L. Gebraad van St. Philipsland, Aanvang van deze dienst is half acht.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 3