Waarom zou u het niet O lenen „Hotel Bellevue" te Middelharnis met prachtige restaurantzaal uitgebreid UnielriNu Financieel overziclit persoonlijke lening Algemene Bank Nederland Jaarstukken C.M.C, goedgekeurd Hondemastate" Nieuws Bladz.2 „EIIiANDEN-NIEUWS" Duizenden mensen vinden het heel gewoon bij ons geld te lenen. Bijvoorbeeld als ze een l<oelkast, bankstel, kleurentelevisie of kampeeruitrusting willen aanschaffen. Waarom zou u in zo'n geval ook niet een bij ons sluiten? Wij lenen u het benodigde bedrag (van 500,- tot 5.000,-) zónder borg of andere zekerheid; zónder beperkingen voor wat de besteding betreft; mèt kwijtschelding van de nog te betalen termijnen bij onverhoopt overlijden. Over de PERSOONLIJKE LENING zal men u gaarne op al onze .kantoren (meer dan 370) iedere gewenste inlichting geven. VERVOLGVERHAAL f9 MEER FIETSEN MEER FIETSPADEN. UIT DE KSKHSlf Boom van 300 miljoen jaar Dinsdag 26 september Het was hoofdzakelijk aan de vaste stemming van zaterdag te danken, dat de hoofdfondsen het er deze week nog niet zo slecht hebben afgebracht, of schoon A.K.Ü. de afgelopen schade niet meer geheel kon wegwerken. De reden van de 1,70 lagere koers is het ge volg van de sterke winstdaling bij de American Enka, die zijn omzet met 14"/o en zijn winst in de eerste 36 weken van dit jaar met SS'/o zag teruglopen van 2.63 naar 1.25. Vorige week werd echter een onver anderd dividend aangekondigd. Opmer kelijk was de winst van 2,70 voor Kon. Olie gezien tegen de achtergrond van het onveranderd interimdividend, dat inmiddels reeds van de koers af is. Philips en Unilever waren in sym- patie resp. 1,en 2,10 hoger. Ook Hoogovens kon goed meekomen. Hier kwam de koers 1,70 hoger uit. Lokale Markt. Tot de industriële favoriten van deze week behoorden de groep bouwaande len, zoals Nederlandse aanneming Maatschappij en Nederhorst. De ver klaring hiervoor ligt voor de hand nu de onmiddelijke wederinvoering van de fiscale investeringsaftrek voor nieuw bouw als een onverwachte meevaller is gekomen, niet alleen voor alle onder nemingen, die nieuwe bedrijfsgebouwen willen bouwen, doch uiteraard in de eerste plaats grotere aktiviteit voor de bouwbedrijven in het vooruitzicht stelt. Belangstelling was er ook maar dan kwalijke belangstelling voor aandelen Veenendaalse Stoomspinnerij, waar het ene kortgeding het andere op volgde. De commissarissen namen deze week een nogal drastische stap door het aandelenkapitaal met rond 2 mil- lioen uit te breiden, die geplaatst wer den bij Staflex een Engelse onderne ming. Vrijdag j.l. heeft de rechter de commissarissen in het gelijk gesteld, zo- dat ontslag van de rebellerende direk- teur Bottenheim wel niet lang op zich zal laten wachten. Hopenlijk is daar mede dan deze onverkwikkelijke zaak opgelost. Hagemeijer deelde in een tussentijds bericht mee, dat gerekend mag worden op een onveranderd dividend over het vergrote aandelenkapitaal. Hagemeijer mag gerekend worden tot de fondsen, die waardevaste uitkeringen aan hun aandeelhouders doen en mede hierdoor tot de categorie van groeiaandelen ge rekend mogen worden. Het is zeker verantwoord om op de huidige koers eens een aandeel Hagemeijer te kopen. Ze noteren per 20,en de koers is om en nabij de 98,Een andere han delszaak Twentsche Overzee deed het heel wat minder. Hier wordt voorge steld het dividend te verlagen van S^/o naar 7°/o. Aandelen Ver. Glasfabrieken melden een tot dusver 10% hogere om zet, terwijl de resultaten ook zijn ver beterd. Men beschikt over een accep tabele orderportefeuille, die de continu ïteit verzekert. Obligatiemiarkt. Uiteraard was de miljoenennota voor de obligatiemarkt een belangrijke zaait. Gezien de koers-ontwikkeling is een en ander nogal meegevallen. De Centrale overheid zal in de komende maanden een beroep doen op de kapitaalmarkt voor een bedrag van 250 300 mil- lioen. Dit was reeds eerder in het voor uitzicht gesteld, tevens zal het Rijk er zich voor hoeden om in 1968 meer te emmiteren dan vrijkomt uit aflossingen op staatsleningen n.l. 500 600 millioen. Daaraan ligt de opzet ten grondslag om een rentestijging niet in de hand te werken en zo mogelijk te voorkomen, hetgeen uiteraard voor de beurs als een Hotel „Bellevue", toch al een trek pleister op het drukke Zandpad te Mid delharnis heeft haar bezoekers voortaan nog veel meer goeds te bieden. Vrijdag middag werd door de terecht trotse eigenaar, dhr. J. C. van Groningen, de gloednieuwe restaurantzaal opengesteld waarin ieder op waardige wyze kan worden ontvangen en bediend. De nieuwe aanbouw, waardoor „Bellevue" de noodzakelijk geworden forse uitbrei ding heeft gekregen is bq zonder sfeer vol en attractief en de architect, dhr. D. Vroegindeweq te Middelharnis deel de vrijdagmiddag in de complimenten die door de vele genodigden werden gegeven. De nieuwe zaal, aan de achterzijde van het bedrijf, is 100 m^ groot, hij rust op 9 betonnen kolommen. Apart is de indirecte verlichting wat een bijzon der effect geeft. Het meubilair is geheel in stijl, de tafels werden door dhr. Vroegindeweij zodanig ontworpen dat de tafelpoten nu eens niet in de weg staan! Bovendien kunnen de tafels aan elkaar gekoppeld worden, wat ideaal is bij bruiloften, vergaderingen en bij eenkomsten. Aan het interieur is grote zorg besteed. Beneden de zaal is een toiletten-groep. Mogelijk zal er in de toekomst nog een ingrijpende verbou wing plaats vinden waarbij het front dat door te kleine ramen veel moois achter zich verbergt een ander gezicht krijgt. Thans is reeds de entree tot het café en de restaurantzaal aangepast. Enkele grote ramen geven een blik op het uitgestrekte polderland en bij helder weer zal men de scheepvaart op het Haringvliet en de industrieën in het Botlekgebied kunnen zien. Het personeel. Ook over het personeel van dhr. van Groningen is wel iets te zeggen. Zijn in nemende vrouw is „geknipt" voor het De „staf" van hotel Bellevue in. de nieuwe zaal v.l.n.r. Co du Pree, dlir. J. van Groningen, Kommertje V. d. Wende, Mevrouw v. Gronin gen; zittend Mevr. van Groningen (raadslid te Middelharnis) en Elsje, het dochtertje van de fam. van Groningen. werk dat ze met veel ambitie doet en hotel Bellevue heeft haar populariteit zeker ook voor een groot deel aan Greet te danken. Smetteloos gekleed kan men haar binnen en op het gezellige terrasje bezig zien. Bij de felicitaties en de tachtig bloemstukken die werden ontvangen voegen we gaarne onze wen sen bij omdat de heer en mevrouw van Groningen er zo erg hard voor werken! ---------O--------- steunfactor van belang kan gelden, daar men nu tenminste de zekerheid heeft, dat van de zijde van de rente geen druk op de aandelen of obligatie- markt zal uitgaan. Inmiddels verscheen deze week het prospectus voor een lening van 6.-- millioen, waarvan 2 millioen voor de leden is gereserveerd. Het is een 6'/4"/o lening tegen de koers van 98V2»/o. Rotterdam, 20 september. Met alge mene stemmen heeft de ledenraad van de Coöperatieve Melkcentrale g.a. (C.M.C.) de jaarstukken over 1966/1967 goedgekeurd. Dit betekent, dat het werk kapitaal van deze melkafzetorganisatie van 10.000 westnederlandse melkvee houders is uitgebreid met f 6,5 miljoen en gebracht is op ruim f 69,miljoen. Overeenkomstig het bestuursvoorstel besloot de ledenraad uit het batig saldo over 1966/1967 ad. f 10,5 miljoen f 300.000,aan de reserve toe te voe gen, f 3,6 miljoen op vrije ledenreke ning te boelien en f 6,5 miljoen tegoed te schrijven aan de leden. Blijkens het eveneens goedgekeurde, beschrijvende gedeelte van het jaarverslag werd het C.M.C.-aandelenbezit in elk der drie vennootschappen Consumptie Melk Cen trale Assendelft N.V., Melkcentrale Gou da N.V. en Consumptie Melk Centrale Wormerveer N.V. uitgebreid van nomi naal f 100.000,— tot nominaal f 110.000,— Voor SO'/o (nominaal f 600.000,—) nam de C.M.C, deel in het maatschappelijk kapitaal in januari 1967 opgerichte Melk centrale Velsen-Zaanstreek N.V. Daar na is het aandelenbezit N.V. Melkinrich- ting Velsen aan de nieuwe N.V. ver kocht. Het bescheiden aandelenbezit in de N.V. Dordrechtsche Melkinrichting werd, toen deze onderneming met de N.V. Nederlandse Melk Unie fuseerde, (de C.M.C, heeft een 50 "/o belang in de N.M.U.) van de hand gedaan. Over de gang van zaken in het ver streken verslagjaar is de C.M.C, tevre den, al blijven er wensen. De strijd die ondanks de medezegenenschap van de melkveehouderij in de coöperatieve sector tussen de verschillende pro- duktieinrichtingen woedt, dient naar de mening van het bestuur op de kortst mogelijke termijn te worden beëindigd. Met C.M.C.-b.estuur verheugt zich er over, dat het west-nederlandse melk- verwerkende apparaat reeds in hoge mate tot een sterke economische een heid is samengesmolten, al worden de resultaten daarvan pas later zichtbaar. Zo ook verheugt het C.M.C.-bestuur zich er blijkens het jaarverslag over, dat de structuur van de onJEhankelijke kwaliteitscontrolestations van boerde rij melk door fusies aan de eisen van deze tijd wordt aangepast. De C.M.C, ontving in het verslagjaar 635 miljoen kilo melk, waarvan 75"/o in de hoogste kwaliteitsklasse werd ge plaatst; dit resultaat wordt elders in ons land nergens bereikt. De heer A. van Leeuwen te Delf- gauw werd benoemd tot bestuurslid in de plaats van de heer J. van der Wel te Maasland die wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens niet herkiesbaar was. OUDDORP Kerkdienst. Heden dinsdagavond om half 8 hoopt voor de Geref. Gem. alhier voor te gaan Ds. P. Blok van Dirksland. door HERMAN DE MUINCK Ik was toen een teenager, zoals men de jongelui tegenwoordig noemt. Ja, wij Nederlanders zijn zo „zelfbewust", dat we bijna meer buitenlandse dan neder- landse woorden gebruiken. Maar goed, ik was eèn teenager. Of toch niet? Is een jongen van negentien jaar nu een teenager of ben je er dan al te oud voor? Laten we er niet over gaan twisten. U weet nu in elk geval, dat ik toen negentien jaar was. Ik woonde ergens in Nederland, het doet er niet toe, waér. Ik ben een Fries van geboorte, maar was nog niet één jaar, toen mijn ouders Friesland ver lieten en, zich „ergens" vestigden. Dat is niets bizonders. Je vindt in heel ons land geboren Friezen. Ik had mijn diploma 5 jarige H.B.S. gehaald'en wilde journalist worden. Hoe je daarbij nu zo komt? Wel, ik had een schoolvriend, wiens vader aan de redactie van een dagblad verbonden was. En die animeerde mij. „Hij zei: „Je bent er geknipt voor, ik zal eens voor je uitkijken". Weinig vermoedden hij en ik toen, dat er nog bijna vijf jaar zouden verlopen eer ik ging volontairen in de journalistiek. Want ik moest eerst in militaire dienst. De loting bestond toen nog. Ik trok nummer 1! Nu, dan wist je zeker, dat je er bij was. Nu was dat niet zo erg. De diensttijd duurde toen heel wat kor ter dan nu. Je was in acht maanden' klaar. In januari 1914 ging ik in wer kelijke dienst en als ik soldaat bleef, zou ik dus in november van dat jaar met groot verlof gaan. Of als ik in de opleiding voor sergeant zou komen, twee maanden later. Ik zou mijn best doen, niet in de opleiding van reserve- officier te komen, want dan duurde de diensttijd zoveel langer. En ik wilde zo spoedig mogelijk in de journalistiek. Edoch op 31 juli, ik was toen net sergeant, werd de mobilisatie afgekon digd. In Serajewo was een dodelijke aanslag gepleegd op de kroonprins van Oostenrijk - Hongarije en toen die lont eenmaal in het kruitvat was gegooid, was er geen houden meer aan. Er kwam oorlog, die al meer uitdijde, zodat men later sprak van de eerste wereldoorlog. Nu ligt het niet in de bedoeling, over die oorlog te schrijven noch over de mobilisatie, al zit er stof genoeg in. Dit is slechts een aanloop, een inleiding, als u het zo noemen wilt, om straks op het eigenlijke verhaal te komen. De eerste wereldoorlog (die, als je de goei gemeente wilde geloven, met kerstmis 1914 wel afgelopen zou zijn, hoe dan ook, want een moderne oorlog kon niet lang duren) eindigde met de wapenstilstand van november 1918! Nu begrijpt u, dat ik boven schreef, dat mijn ideaal pas na vijf jaar vervuld werd. Dat was de schuld van de oorlog en de mobilisatie. - II - In die maand augustus 1914 kwam ik terecht bij een toen zogenaamd reser vebataljon, dat was een allegaartje van alle mogelijke landgenoten uit verschil lende windstreken van ons landje. Ver reweg de meesten waren Zeeuwen, maar toch ook Hollanders, Friezen en Groningers. En nog uit enkele andere delen van het land. Verder vertel ik er, zoals opgemerkt, niets van. Nu was er bij mijn compagnie een collega-sergeant, die Kees Aamoutse heette. Als u maar even op de hoogte bent, weet u, dat Aarnoutse een echte uitgesproken Zeeuwse naam is. Hij was dan ook een Zeeuw en woonde in Zeestad. Met Kees Aarnoutse werd ik dik be vriend. We waren toch al heel goede kennissen, maar de vriendschap kwam pas goed, toen de compagnie in een klein dorpje aan de Belgische grens in twee barakken was gelegerd. Alle be woners waren rooms-katholiek, op één na. Die was protestant en grenskom- mies. We hebben heel wat met hem af- gepraat, ook over zijn werk en beleve nissen. Om een boekje over open te doen. Maar goed, dat is nu niet aan de orde. Kees Aarnoutse en ik informeerden eens bij de kommies. We liepen name lijk rond met het plan, een soort „Mi litair Tehuis" in te richten. Maar ja, dat was voor ons niet zo eenvoudig. Een lokaliteit was niet te krijgen. Het was er niet. Behalve dan het r.k. Ver enigingsgebouw, maar dat was altijd bezet. We vroegen dus, of de kommies een gaatje wist en zowaar: reeds de dag daarop deelde hij mede, dat we een grote kamer van een woonhuis goed koop konden huren. De vrouw, een we duwe, was zeer geschikt. Zij stond er alleen op, dat er geen herrie zou wor den gemaakt. Nu dat konden we wel beloven. We hadden gecorrespondeerd met de secretaris van de vereniging, die nu „Pro Rege" heet en die zei alle mede werking toe. Er kwam lectuur, er kwa men spelen. Alle kosten waren voor rekening der vereniging. We richtten de kamer zo goed en zo huiselijk mogelijk in. Avond aan avond was „Het Tehuis" vol. We hebben er zelfs eenmaal een veldprediker in algemene dienst, oud minister Talma, op bezoek gehad, die een „goed woordje" tot de verzamelden sprak. Maar om nu op mijn apropos Onder de titel meer fietsenmeer fietspaden is zojuist een boekje ver schenen over de noodzaak van het aan leggen van meer fietspaden voor ver keersveiligheid en recreatie. Hierin wordt één en and^r verteld over de soorten fietspaden, de verhardingssy stemen, de breedte van de fietspaden, de kosten van aanleg en onderhoud, bestrijding van sneeuw en gladheid en planning en aanleg. Daarnaast gege vens over het fietsverkeer in Nederland het werk van de rijwielpadverenigingen waar fietspaden nodig zijn en welke fietspaden voorkeur verdienen langs verkeerswegen. Naast de geschiedenis van de ontwilikeling van de eerste fietspaden in Nederland wordt verder informatie gegeven over de nieuwste Amerikaanse initiatieven op het gebied van fietspaden. Het boekje werd uitge geven door de „stichting: fiets!". Euro paplein 8 te Amsterdam. Prijs: 4,50. Gironummer van genoemde stichting: nr. 234567. Wie kan het beter weten Onze kaasbaas is onze keurmeester en keurt de kaas voordat ze naar de winkel gaat. A 11 e e n de Kaas Unie kent zo'n scherpe controle en selectie. A 11 e e n de Kaas Unie garandeert u daarom de leeftijd èn de kwaliteit van de kaas! Uniekaas da's de beste kaas ZIE TOE dat u werkelijk krijgt. Groen jonge kaas; rood jong belegen; blauw belegen; paars extra belegen; geel oud; bruin overjarige kaas. - NED. HERV. KERK Beroepen te Nw. Lekkerland \\f Hennekeler te Zwartebroek; Oudij S. de Jong te Houten; Eist, R. Hu- te 's-Grevelduin-Capelle; Woudenb A. J. Timmer te Elspeet; Nw. land S. Boot te Wijngaarden; Gier dam J. Kruyt te HiUigersberg. Bedankt voor Dussen F. Sinke Bolnes; Giessendam A. Breure te i; en Boeicop; Reeuwijk J. de Bruyj Krimpen a. d. Lek; Bonthuizen- Boot te Wijngaarden. Aang. naar Hoevelaken J. G. j bringh te Arnemuiden. Baam: Na bevestiging door zijn z» ger Ds. G. v. Kooten te Delft met Ej dus 33 18, deed Ds. I. Kok, gel van Zegveld, intrede met Matth. 20 GEREF. KERKEN Beroepen te Kampen S. v. Dijt Ermelo; De Lier M. v. Heesen te Ud Nieuweroord W. v. d. Meulen te i, huizermeeden; Veendam en N. Pe F. de Jonge te Emmer-Compascuun Aang. naar Oostwold K. Dijk, t te Amsterdam. Bedankt voor Ridderkerk en Vat" veld F. de Jonge te Emmer-Comp- cuum; Haamstede - Oosternijkerk Visvliet - Westerembden - Midwolde Belhngwolde K. Dijk, kand. te sterdam. Ds. J. Wiiepkeniat Te Groningen ov leed in de leeftijd van 66 jaar Ds, Wiepkema, em. pred. van de kerk Duisburg (Did.). De overledene werd 1927 predikant te Neede. Van 1931-ij diende hij de kerk te Duisburg. Da na werd hij predikant te Tiel en i te Roden om van 1953-1966 opnieuw kerk van Duisburg te dienen. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Bedankt voor Heemse H. Nijenhuis Bunschoten. Rotterdam-Z.: Wegens vertrek n Driebergen nam Ds. R. Koolstra scheid met 2 Cor. 6:1:2. Drogeham: Na bevestiging door K. Drost te Gouda, deed kand. E, Regemann intrede alhier met Lukas 45-48. Apeldoorn: Na bevestiging door J. Janse van Zutphen, verbond Ds. H. Kamerbeek, gekomen van Ooste beek, zich aan deze gemeente met R 22 27. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Vlaardingen G. Buys Murmerwoude. Bedankt voor Rotterdam-Z. J. P te Rijswijk; Bennekom G. Buys te I merwoude; Schiedam W. Hierma Enschede; Onstwedde J. Visser te Broeksterwoude. De heer D. J. Klein Onstink, te Si gerswoude, tot voor enkele jaren gel den Ned. Herv. Godsdienstonderwijza is thans door de classis Leeuwarden b roepbaar verklaard in de Chr. Ger Kerken, na gehouden examen naar a 8. D.K.O. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Leerdam C. Wisse v Elspeet; Franklin Lakes J. v. Haaren Amersfoort; Paterson C. Harinck Utrecht. Bedankt voor Scheveningen L. Huis man te Vlaardingen; Rotterdam-Zuil wijk C. Harinck te Utrecht. Op het Beren-eiland voor de noord kust van Noorwegen hebben Duitse i leerden de overblijfselen gevonden v wat waarschijnlijk het oudste specim is van plantaardig leven op aarde. H zijn drie fragmenten van gemiddeld! m bij 1 m van de stam van een boo die 300 miljoen jaar geleden in gi getale moet zijn voorgekomen in gebied. Het moet in zijn tijd een z grote boom geweest zijn. Er zijn i nakomelingen van zijn geslacht, ma die zijn maar klein. De boom behoori namelijk tot het thans ook nog va' voorkomende geslacht dat met de L' tijnse naam van Equisitum wordt a geduid en in Nederland luistert naar poulaire naam van paardestaart. was al lang bekend, dat de paardesta' zéér oude voorvaderen had, maar thans gevonden fossielen overtreffen ii leeftijd al wat tot dusver werd ontdekt terug te komen (want dit alles heeft met het eigenlijke verhaal niets te ma ken) u begrijpt nu wel, dat Kees Aar noutse en ik, die dit alles bekokstoofd hadden, dik bevriend werden. Zo, dat werd afgesproken (mijn ouders vonden het goed) dat ik, als we samen verlof hadden (eenmaal per maand hadden de gemobiliseerden vier dagen verlof, reis tijd inbegrepen, met vrij vervoer) met hem naar Zeestad zou gaan, om kennis met zijn ouders en verdere familie te maken, 't Was wel te regelen, dat we tegelijk verlof zouden hebben. Zo is het inderdaad geschied. - III - 't Was een lange, vermoeiende reis naar Zeestad (eerst enkele uren lopen; dan met een trein; dan een veerboot; daarna met een aftandse omnibus, be spannen met twee paarden; en tenslotte weer een veerboot) maar het was toch niet ongezellig, te meer daar het zomers weer was en de Zeeuwse zeearmen, waar het volgens mijn vriend, geducht spoken kon, rimpeloos waren) maar eindelijk arriveerden we er toch en maakte ik kennis met de familie. Vader Aarnoudse had niet alleen een grote comestibleszaak, maar grossierde ook. Op het eiland stond hij te goeder naam en faam bekend. Aarnoudse was er een begrip. De volgende dag, 't was weer volop zomer, vroeg hij Kees, of deze naar Westgouwe, een dorp in de buurt, wil fietsen en een boodschap doen bij minee Fottema. Ik kon dan meteen van de omgeving zien. Nu, een fis' was er wel en we reden door het vlaW Zeeuwse land. Tjonge, wat een dijken! Ik leerde*' heel wat nieuws. Je had er de eigen zeedijk; dan was er meer landw£ een dijk, die de „waker" werd genoe~ en tenslotte weer een dijk, die de per" heette. Maar toen kwam het merkwaardiS* We naderden het gehucht Schouw* burg, dat eenvoudig uniek was: waterpartijen, buitenverblijven, t grote uitspanningen. En betrekkeli); veel mensen in het gehucht, wandelei of zittend op het terras van de be' cafe's Schouwenburg bleek te zijn ii tegenwoordig een recreatieoord woi genoemd. Merkwaardig: ik was toch op Zeeuws eiland, vlak, met bouw- weiland, stevige vette klei, uitgez* derd dan de kust in het westen, aan* Noordzee, met duinen en strand. W hier waren we midden op het eiW En daar was ineens een bosrijke stre* Nee, tarwe of suikerbieten kon w* hier niet verbouwen. Want het was zandgrond. Er was in deze kleine oi« geving dan ook geen boerderij of b*'' derijtje te bekennen. (Wordt vervol iljil

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 2