Raad Oostflakkee vergadert Colleges van B. en W. richten adres tot Minister over werkgelegenheid op Flakkee Roode Kruis Jubileum-demonstratie Nieuw vervolgverhaal „Hondemastate" Fiets en brommer tolvrii over de brug Plaatselijk nieuws Bailev-brug naar bouwput wordt gesloopt Inpoldering Hellégatplaten I in zwaar probleeni VIETNAM De Statenvertaling Ook Flakkeese colonnes werkten mee Dinsdag 26 september 1967 No. 3623 CHR. STRBEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrifdagavond Diekhuusnieuws Zwemclub F.Z.C. Cijferfeiten alarmerend en verontrustend! Aanvullende werkgelegenheid: (jaargang PBINS HENDKIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS gedactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk Tel (01870) 26 29, na 6 uiir 's avonda TeL 2023 Giro 167930 .J- ^'""^^i ASOmiEMENTSPmJS t 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 0«lt per Bi} contract spetdaal tarlat is niet gemakkelijk een betrouw- jjr overzicht te krijgen van de ge- Isverhoudingen der diverse strijd- achten. Vast staat wel, dat de Ame- Ijanen dit najaar ongeveer een half ijoen soldaten in Zuid-Vietnam zul- j hebben, waarbij dan nog de om- jjgrijke luchtmacht komt en de ster- zeestrijdkrachten, (de Zevende die langs de Oostkust opereren ior bombardementen met hun artille- [e en vliegtuigen. Het -Zuidvietnamese jer wordt geschat op 700.000 man, laar er zit weinig vechtlust in. De (ew-York Times" beweerde onlangs, jt ze schandelijk slecht vechten. Dan er nog de troepen van de bondge- loten Zuid-Korea, de Philippijnen, lustralië en Nieuw-Zeeland, van wie (teerste de meeste soldaten heeft ge- luiird. Samen halen deze ten hoogste E lOO.OOO. Aan de kant van de commu- isten is er allereerst de Vietcong, wel- icht nog geen 100.000, die de eigenlijke merrillaoorlog voeren en voorts de loordvietnamese troepen, die via de demilitariseerde zone langs de 17e ireedtegraad, maar meer nog via de labuurstaat Laos Zuid-Vietnam bin- lendringen en thans 9 divisies zouden ellen, dus meer dan 100.000 man. De ifiltraties uit het noorden nemen toe en de kracht van de Viet- ong neemt ondanks de desertaties niet if. De laatste oefent al jarenlang een rare, onmenselijke terreur uit op de lurgerbevolking zelfs tot in de hoofd- Saigon af en toe. De roden vechten anatiek en er Is eigenlijk geen enkele lanwijzing, dat het de Amerikanen ge- iikken zal binnen afzienbare tijd de (ijand de baas te worden. De chaos in ina, dat Noord-Vietnam steeds steun- blijlct ook geen invloed uit te oefe nen op het verloop van de strijd. De Bussen gaan rustig voort over zee on der het oog van de Amerikaanse vloot roden te bevoorraden. Er staan IS meer Amerikaanse troepen in Vietnam dan er destijds ooit in Korea bebben gestaan, maar de vooruitzichten jn zeer dubieus. De bedoeling van Hanoi en de Viet- ing is uiteraard heel Vietnam com munistisch te maken. In het Noorden is dat gelukt na een vreselijke strijd en een enorm, bloedbad. In de periode 1954-'55 moeten er daar ongeveer boeren zijn geëxecuteerd. Een miljoen Vietnamezen zag kans naar het Zuiden te vluchten, voornamelijk rooms ■katholieken. Men kan zich dus wel enigermate voorstellen wat er met de Zuid-Vietnainezen zou gebeuren wan neer de Amerikanen hun legers uit Vietnam zouden terugtrekken. Dat zou een nieuw bloedbad worden en de rode vloedgolf zou weer een nieuw land lebben overstroomd. Minister Luns wees er in de Tweede Kamer op, dat öit terugtrekken ook verstrekkende in ternationale consequenties zou hebben voor de volken in de gehele regio (streek), maar wellicht zelfs voor de situatie in Europa en de hele wereld. Bij de debatten in ons parlement kleek weer eens, dat uiterst links zich mnduit aan de kant van Noord-Viet nam stelt en Amerika als de hoofd schuldige van deze oorlog aanwijst. De ter Van der Spek van de P.S.P. (dat zijn pacifisten, dus anti-oorlogsmensen) meende, dat de problemen van Vietnam zaak zijn voor het Vietnamese volk Kif en dat het Amerikaanse optreden een oplossing belemmert. Hij no- liigde per motie de regering uit zich 'an de Amerikaanse Vietnam-politiek te distantiëren. En in een andere motie eiste hij onvoorwaardelijke en defini tieve stopzetting van de bombardemen ten op Noord-Vietnam, het openen van "apenstilstandsonderhandelingen en de ''rugtrekking van alle buitenlandse troepen. Hieruit blijkt duidelijk, dat de pacifisten van alle realisme gespeend 2'jn. Ze weten, heel goed, dat verwe- Knlijlting van hun wensen het ver- ™jnen van heel Vietnam, ook het Zuiden, betekent achter het Bamboe- Gordijn, dus in de communistische ctiaos en moordmachine. Dat vinden ze "lijkbaar helemaal niet erg. Hun radi cale socialisme prevaleert boven hun Vredelievendheid; voortdurend spreken stemmen ze met de communisten Wee vanwege hun anti-kapitalistische "isteliing en daarom zijn ze ook zo fel anti-Amerikaans. We laten hun onlo- tehe redeneringen maar voor wat ze Alleen wijzen we er nog op, dat communisten, die allesbehalve pa- ■^'fisten zijn doch de grootste gewelde naars, wel zouden willen dat alle an- toen pacifist waren, want dan lag de iiele wereld voor hen open. Ook de communistische heer Bakker ^S bij dit debat vreselijk tekeer tegen President Johnson en de Amerikanen, '^at is te begrijpen. Amerika is, naar de "lens gesproken, de enige macht ter *reld, die in staat is het communisme e beteugelen en de rode wereldrevo lutie te voorkomen. Overal waar deze «tanische ideologie in de aanval is of *sigt te komen, zijn het de Amerika- "W, die hun een halt toeroepen. Wat ™u er van West-Europa en dus ook '.^n Nederland zijn geworden, wanneer ^'1 hun legers na de oorlog geheel had oen teruggetrokken? Dan zou de Hit- °™ictatuur alleen zijn vervangen door *?^van Stalin. "e Amerikanen hebben niet voor ^«s 300.000 man' staan in West-Duits- '«"a, 500.000 in Vietnam en andere ."nderdduizenden in Korea en Japan. dellandse Zee en in de wateren van Vietnam, Formosa en de Japanse Zee om de Russen en Chinezen in de gaten te houden. Wanneer dit hele Ameri kaanse oorlogsapparaat zich zou terug trekken op eigen land zouden mense lijkerwijs gesproken Azië, Australië, Europa en Afrika ten prooi vallen aan het wereldcommunisme. De naoorlogse ontwikkeling is zodanig geweest, dat het de Amerikanen zijn, die thans met hun legers, vloten, luchtmacht en kern wapens de macht vormen, die de vrije wereld beschermt tegen overweldiging door de rode vloedgolf. Ook in Vietnam. Wat de P.v.d.A. betreft, als haar woordvoerder trad in de Tweede Ka mer op de heer Ruygers. Hij schilderde in schrille kleuren de ellende van de oorlog en wees erop, dat in de moderne oorlog het traditionele onderscheid tus sen combattanten en non-combattanten (strijders en niet-strijders) een fictie is geworden. Van de doden in Wereldoor log I waren 95% soldaten en 5% bur gers. In Wereldoorlog II waren het 52''/o soldaten en 48°/o burgers. En in de Ko reaanse' oorlog 16»/o soldaten en 84»/o burgers. Van Vietnam zijn geen pre- ciese cijfers bekend. Dat land heeft eigenlijk al ongeveer 25 jaar van de éne oorlog in de andere. Tien percent van de bevolking zijn vluchtelingen. In het hongerende land wordt de oogst vernietigd. Hier gaat een volk te gronde aan zijn bevrijding. En aan Amerika kost de oorlog thans 240 miljoen per dag! Het schijnt, dat hij niet gewonnen kan worden maar hij mag ook niet verloren worden door de Amerikanen. Wie lost dit vraagstuk op? Dhr. Ruy gers was objectiever dan zijn voorgan gers, want hij stelde, dat de vrede in Vietnam niet alleen afhangt van de houding der V.S., maar ook van Peking, Moskou, Hanoi en Saigon. Hij gelooft wel, dat Mac bereid is te vechten tot de laatste Vietnamees! De grote vraag is echter hoe er een eind aan te maken. De P.v.d.A. meent, dat de Amerikanen van de offensieve strategie (aanvallende' strijdmethode) moeten terugschakelen op defensieve (verdedigende). Daarom diende hij een motie in om er bij de Amerikaanse regering op aan te drin gen de bombardementen op Noord- Vietnam zonder voorwaarden te beëin digen en het nationale bevrijdingsfront als zelfstandige onderhandelingspartner te erkennen. Deze motie werd inge diend met steun van D'66. De woord voerder van die partij de heer Visser redeneerde nogal genuanceerd, maar uiteindelijk meende hij toch dat de Amerikanen de eerste stap naar het einde van de oorlog moeten doen. Alle andere partijen in de Kamer bleken positiever te staan tegenover de ppsitie en de politiek van de Verenigde Staten, hoewel de een meer dan de an der. De beste uiteenzettingen van hun standpunten waren voor ons de rede voeringen van de heren Van Dis (S.G. P.) en Jongeling (G.P.V.). Daarop en ook op die van de sprekers der vier regeringspartijen hopen we in een volgend artikel terug te komen. Hun oorlogsvloten kruisen in de Mid- De raad van Oostflakkee zal a.s. vrij dag, 's avonds 7.00 uur ten gemeente- huize te Ooltgensplaat in openbare ver gadering bijeenkomen. De agenda bevat maar liefst 40 pun ten. Er komen een groot aantal voor stellen tot wijziging van eerder geno men raadsbesluiten op voor m.b.t. grond- en bouwvoorschotten i.v.m. de gestegen grondprijzen. O.m. wordt voorgesteld tot verkoop van de weegbrug aan de Galatheesche Haven voor 1000,aan de fa. J. Vis te Sommelsdijk. Voorgesteld wordt aan dhr. C. Ge braad te Oude Tonge ontslag te ver lenen als lid van het college voor de verlening van bijstand i.v.m. de be ëindiging van het raadslidmaatschap. Op de voordracht staan dhr. J. Knöps te Oude Tonge en A. Kroon eveneens te Oude Tonge. Bouwverordening. B. W. stellen voor tot vaststelling van de model-bouwverordening zoals die door de Ver. van Ned. Gemeenten ingestelde adviescommissie voor de uni ficatie en de toepassing van gemeente lijke bouwverordeningen is ontworpen; alsook tot vaststelling van de eerste wijziging van de verordening. In de vorige vergadering werd de vaststelling aangehouden omdat het Hoofdbestuur van het Landbouwschap juist die dag in vergadering bijeen was, om zich te beraden omtrent de voor schriften in de model-bouwverordening, speciaal die voorschriften die betrek king hebben op de bouw van land bouwbedrijfsgebouwen. In een circu laire hebben enkele Gewestelijke Raden in het landbouwschap verzocht de ver ordening niet te aanvaarden aangezien zij meenden dat te weinig rekening is gehouden met de huidige eisen van de landbouw. Uit het overleg dat inmid dels tussen de Ver. v. Ned. Gem. en het Landbouwschap heeft plaatsgehad zijn een beperkt aantal voorstellen tot wijziging van de verordening geresul teerd die thans door de Ver. ter advise ring zijn voorgelegd aan een door de Ver. ingestelde Adviescommissie. Nu het aldus B W nog wel enige tijd kan duren voordat over de model-wijziging kan worden beschikt menen zij het gewenst teneinde ernstige vertragingen bij het op redelijk termijn bereiken van zo groot mogelijke een heid in de gemeentelijke bouwvoor schriften te voorkomen de verordening thans reeds vast te stellen waarna t.z.t. noodzakelijke wijzigingen kunnen wor den aangebracht. „Het klemt thans nog te meer nu o.m. door de Prov. Directie v. d. Volkshuis vesting en de Bouvmij verheid bij de beoordeling van bouwaanvragen, reeds zoveel mogelijk rekening wordt gehou den met de richtlijnen zoals deze in de nieuwe bouwverordening zijn opgeno men. Boekhoudmachines. De raad wordt voorgesteld te be sluiten tot aankoop van een boekhoud machine. De goedkoopste op dit terrein kost 10.900,— maar B. en W. hebben er een voor 8.250,op de kop getikt! De machine is 2 jaar oud en draagt bij aankoop de volledige fabrieksgarantie. Wegsluiting. Door de bouw van de sporthal te Oude Tonge is het noodzakelijk een gedeelte van de Willemstraat voor het rijverkeer af te sluiten. Daardoor zal ook de aanleg van een zo groot moge lijk aantal parkeerplaatsen mogelijk zijn; van het gedeelte tussen de Emma- straat en de Wilhelminastraat zullen na de reconstructie enkel nog voet gangers gebruik kunnen maken. Uit voering van deze reconstructie zal 36.500,gaan kosten. De commissie Openbare Werken meent echter dat een andere oplossing mogelijk is mede ge let op de ongunstige financiële positie van de gemeente. In het voorstel wordt een oplossing aanbevolen zonder dat daarbij de kosten worden genoemd. Tarieven gebruik Sporthal. Het bestuur van L.O.S. heeft de ta rieven voor het gebruik van de sport hal als volgt vastgesteld. Het abonne mententarief bij een gebruik van mini maal 30 weken bedraagt van 819.00 uur (minder attractieve uren) 3,50 per halve en 6,per hele zaal per uur. van 1923.00 uur (attractieve uren) 4,per halve en 7,50 per hele zaal per uur. Voor incidenteel gebruik bedragen de tarieven resp. 4,en 7,50 en 5, en 8,50 in de z.g. attractieve uren. Tarieven voor het gebruik van de sporthal t.b.v. tentoonstellingen, bazars etc. zullen van geval tot geval worden bezien en aan de goedkeuring van het coUege zijn onderworpen. De raad wordt gevraagd overeenkom stig het voorstel van L.O.S. te besluiten. MIDDELHARNIS -SOMfilELSDIJK Dammen. We wiUen graag iedere keer iets nieuws proberen te vinden wat jongens of meisjes leuk zullen vinden. Dat is dan dit keer dammen. Het is een leuk spel en niet zo moeilijk te leren. Ook diegenen die het nog nooit ge daan hebben hoeven dus niet te den ken dat het onbegonnen werk is. Kom gerust. Dammen, Maandag 6.307.45 u. Vrge expressie. Dinsdag- en donderdagavond zijn nog enkele plaatsen vrij voor dames die hieraan mee vdllen doen. Allerlei tech nieken worden beoefend, en het is een heel goede manier om er eens helemaal uit te zijn. Komt U gerust eens een keertje kijken of het U bevalt. Dinsdag 7.30—9.30 uur. Donderdag 7.30—9.30 uur. Biljarten. Zij die deze winter nog wiUen biljarten kunnen zich alsnog opgeven op 't kan toor van het Diekhuus. Bij voldoende deelname is er een club voor jongens die nog willen leren biljarten, en een club voor jongens die al meer gebiljart hebben. Handenarbeid jongens en meisjes. Ook de-jongens- en meisjesclubs zijn zaterdag van start gegaan. Het zijn de groepen waarop de jongens met een zaag, hamer enz. leren om te gaan. Er worden leuke dingen in elkaar getim merd, en de jongens hebben hier veel plezier in. Verder wordt er met de meisjes wat aan handwerken gedaan, ook tekenen, schilderen, spatwerk enz. Wie graag ook op zo'n club wil komen en de leeftijd van zeven jaar heeft be reikt kan zich opgeven op het Diek huus. De clubtijden voor de groepen zijn: Maandag: 4-5 uur jongens van 7-10 jr. 4-5 uur meisjes van 8-11 jr. Woensdag: 4-5 uur meisjes van 10-15 jr. 6.30-7.30 uur jongens van 9-14 jr. Donderdag: 4-5 uur meisjes van 7-10 jr. Vrijdag: 4-5 uur meisjes van 7-10 jaar. Zaterdag: 10-11 u. jongens van 10-15 jr. Ook de zwemclub is weer aan het werk gegaan. Elke vrijdagavond om 8 uur is er voor de jeugdleden gelegen heid tot trainen in het instructiebad; voor ouderen om 9.00 uur. Nieuwe le den kuimen zich dan opgeven. De F.Z.C, vergadert a.s. maandag 2 okt. om 8 uur in hotel Zaaijer te Middelharnis. In dit nummer beginnen wij met een nieuw vervolgverhaal. Het is dit keer weer van een geheel andere aard, de titel is en geschreven door Herman de Muinck. Het verhaal speelt in Zeeland en loopt over de belevenissen van het gezin van de schatrijke fabrikant en zakenman Van Adrigem. Dit gezin bestaat uit man vrouw en één dochter. Bij een auto ongeluk komt mevrouw Van Adrigem om het leven. Dhr. Van Adrigem raakt door het drukke zakenleven overspan nen en gaat daarom een buitenlandse reis maken. Zijn dochter verblijft in die tussentijd bij familie in Den Haag. Zij kan het echter niet al te best wennen en zoekt een werkkring als verpleeg ster. Op zijn buitenlandse reis is de heer Van Adrigem in kennis gekomen met een jonge weduwe, die twee kinde ren heeft. Het komt tot een huwelijk. Vader Van Adrigem schrijft aan zijn dochter dat hij weer naar Holland komt en dat zij een tweede moeder, plus een zusje en broertje er bij krijgt. Dit hu welijk wordt echter een mislukking. De dochter van de heer Van Adrigem die een vriend heeft, die medicijnen studeert, wordt door een misverstand bijna van die vriend gescheiden. Dit wordt echter opgehelderd en het komt met beiden tot een gelukkig huwelijk. Het vorige verhaal is, naar ons van vele zijden ter ore kwam, zeer in de smaak gevallen. Ook dit is weer een boeiende vertelling, waarvan we hopen dat het onze lezers zal voldoen. De vergadering van vertegenwoordi gers van aandeelhouders van de N.V. Brugverbinding Haringvliet heeft goedkeuring verleend aan een besluit van de directeur om met ingang van 1 januari 1968 de toltarieven voor brom fietsen en fietsen af te schaffen en de cfzonderlijke tarieven voor de buspas sagiers (25 cent per persoon) te laten vervallen. De daaruit voortvloeiende begrotings wijziging behoeft nog de goedkeuring van de ministers van'Financiën en van Verkeer en Waterstaat alsmede van de geldschieters. De ook in deze vergadering gewenst geachte verlaging van de tarieven voor personenwagens bleek nog enkele be- grotings-technische beletselen op te le veren. Binnenkort komt men hierop echter nog terug. Het streekcomité tot behoud van de Statenvertaling houdt a.s. woensdag in Vita Nova te Sommelsdijk, 's avonds half acht, een openbare bijeenkomst waarin twee eminente sprekers het streven van het comité zullen verdui delijken, daarbij wijzend op de grote waarde van de Statenvertaling. De sprekers zijn ds. Verkade van Nieuwe Tonge en ds. Abbringh van Arnemui- den. Ieder is er welkom. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Hervatting oefenlessen. De E.H.B.O. afd, Middelharnis-Sommelsdijk begint de oefenlessen voor gediplomeerden weer op donderdag 28 sept. a.s. Aan vang 's avonds half acht. MELISSANT Tijdrede. Heden (dinsdag) avond om half acht hoopt voor de kiesvereniging der S.G.P. in het kerkgebouw der Ger. Gem. in Ned. (Binnenweg) ds. H. C. H. J. Zwijnenburg van Gouderak een tijd- rede uit te spreken. Geslaagd. Onze .vroegere dorpsgenoot Dick Israël Czn., thans te Gouda, slaag de een dezer dagen voor de akte volle dig bevoegd onderwijzer, de akte Han delskennis, en de akte Wiskunde. Hij genoot zijn opleiding aan de Chr. Kweekschool „De Driestar" te Gouda. OUDE TONGE Zitplaatsenhuur. Hedenavond tussen 7 en 8 uur bestaat in het kerkgebouw der Ger. Gemeente gelegenheid tot be taling van de zitplaatsenhuur. OOLTGENSPLAAT Kerkelijke huwelijksbevestiging. Woensdag 27 sept. des nam. 2.30 uur' zal in de Hervormde Kerk de huwe lijksbevestiging plaats hebben van de heer A. Kagchelland Mz. het mej. L. Donkersloot Jd. Voorganger is ds. P. Vermaat. Benoemd. De heer J. C. vanDam Wz. is met ingang van heden tijdelijk benoemd als onderwijzer aan de Groen van Prinstererschool te Middelharnis. Tot aan de oproep voor militaire dienst blijft de heer van Dam in functie. Kerkdienst Oud Geref. Gemeente. Vrijdag 19 sept. a.s. des nam. 7.15 uur zal voor de Oud Geref. Gemeente voor gaan ds. B. Toes te Kinderdijk. Zie verder de advertentie in dit nummer. De bailey-brug die jarenlang de pri mitieve toegangspoort tot de bouwput in het Haringvliet is geweest zal bin nenkort worden gesloopt nu een vaste verbinding is gereed gekomen. De brug, eigendom van de N.V. NESTUM werd indertijd bij wijze van oefening door de Genie geslagen. De Nestum heeft de brug thans verkocht. Waar bij het aanvangen van het werk de Stel- lendamse vissersschepen nog voeren zijn nu al zware tractoren aan het werk geweest. Thans worden nog de kleine en grote bouwput d.m.v, een baileybrug met elkaar verbonden. In een door de vier colleges van b. en w. op Goeree—Overflakkee onder tekend adres aan Z.E. de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt de aandacht van de Minister gevraagd voor op het ernstige werkgelegenheids tekort op ons eiland. Adressanten her inneren aan tal van uitspraken in ho gere en lagere colleges waaruit blijkt dat het probleem wordt erkend doch zij betreuren dat er nog steeds geen officiële consequentie uit is getrokken. „Integendeel zijn bij herhaling door G.S. verzoeken om het eiland als pro bleemgebied aan te wijzen afgewezen" aldus het adres. Adressanten noemen de situatie zo danig ernstig dat er reden aanwezig zijn tot het treffen van stimulerende maat regelen en het uitvoeren van aanvul lende werken. Uit het cijfermateriaal dat zij aanvoeren blijkt dat in het voor de Provincie Zuid Holland genoemde werkloosheidscijfers van 0.9°/o is opge deeld de op 30 jan. 1967 voor Goeree- Overflakkee geregistreerde arbeidsre serve in procenten van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking, t.w. 9,9%. Zij betreuren dat deze ongetwijfeld ook aan de Minister bekende stand van za ken hem geen aanleiding heeft gegeven daarvan melding te maken of althans enige daadwerkelijke verlichting in het vooruitzicht te stellen. Alarmerendt De prognose voor de eerste maan den van 1968 geeft een nog ongun stiger beeld. In januari wordt een werkloosheid verwacht voor 10,Tl o van de afhankelijke beroepsbevolking op FlaJcïcee, in febr. voor 9.2'Io, maart 7.T°h en april voor 6.1"h. Uit deze cijfers kan worden gecon cludeerd dat 4''/o van de afhankelijke beroepsbevolking (265 personen) niet herplaatsbaar, dus blijvend werkloos zullen zijn. Deze cijferfeiten zijn aldus adressanten alarmerend en ten zeer ste verontrustend. Dat zijn zij niet in de laatste plaats vanwege de grote onzekerheid, welke bestaat met betrekking tot de ontwik keling van de Rotterdamse havenin dustrie en de Rotterdamse agglomeratie, waarvan ruim 1500 pendelaars van Goeree-Overflakkee (d.i. 23»/o van de afhankelijke mannelijke beroepsbevol king) afhankelijk is ten aanzien van welke ontwikkeling in elk geval de, arbeiders-afstotende, evolutie van het containervervoer lijkt vast te staan. Het adres vervolgt: De beschreven situatie is mitsdien zodanig ernstig, dat het vergelijkender wijs noodzakelijk lijkt te overwegen ook op Goeree-Overflakkee stimulerende maatregelen te treffen. (Vervolg op pagina 4) De Roode - Kruis colonnes van Oud- dorp, Stellendam, Dirksland, Middel harnis en Ooltgensplaat hebben zater dag op het Malieveld te Den Haag deel genomen aan een groots opgezette jubi leum demonstratie van het thans 100- jarige Roode - Kruis. De demonstratie werd aangeboden door het kringbestuur van het Ned. Roode Kruis in Zuid- Holland en opgedragen aan allen die het eeuwfeest van het Ned. Roode Kruis hebben mogelijk gemaakt. Het motto van deze dag was dan ook: „Dank U Nederland". Het is een indrukwekkende gebeurte nis geworden waaraan door pers, radio en T.V. ruime aandacht is besteed. Een talrijk publiek heeft genoten van wat ér door de ca 1000 medewerkenden werd geboden, 's Morgens werd door Mevr. Pluiger de echtgenote van de Kring Commissaris van het Roode Kruis in Zuid Holland, de Roode Kruis vlag gehesen waarbij tevens afscheid werd genomen van Luitenant Generaal V. d. Alons. Mevr. Pluiger sprak een hartelijk dankwoord tot het gehele Nederlandse Volk voor haar vertrouwen in en mede werking- aan het Roode Kruis waardoor de R.K. kolonnes worden geactiveerd en een^ hoge graad van paraatheid be zitten. Ook H.K.H. Prinses Margriet le verde geassisteerd door verpleegsters van hét Roode Kruis haar aandeel in de openingsceremonie. Naast een ontspanningsprogramma waarin zangkoren, drumbands, de pad vinderij, een steelband, sport- en dans groepen, het Haags Matrozenkoor en anderen een aandeel hadden werd de daadkracht van de colonnes gedemon streerd in het uitrukken naar en hulp verlenen bij enkele gefingeerde onge lukken. Men kon de Roode-Kruis mensen be zig zien bij een treinongeluk, een auto botsing en een aardbeving. Een helicop ter werd zelfs ingeschakeld voor een snel vervoer van de gewonden. Jubileumlied. In het jubelend lied wordt dank ge bracht aan het Nederlandse Volk en aan de 11 343 Nederlanders die vrijwil lig hun vrije tijd besteden om als Roode Kruis korpsleden iedereen direct hulp te kunnen bieden. Het lied luidt: Al 100 jaar helpt Nederland Zijn Rode Kruis te helpen Al 100 jaar helpt Nederland Des werelds wonden stelpen Bij onrecht of een ramp Voor 'n krijgsgevangenkamp Is bloed en geld de tolk Van het Nederlandse volk. Dank u volk van Nederland Dank u voor uw milde hand Namens ieder volk op aard Dat doorleed niet werd gespaard Namens zieken overal Waar in stilte klinken zal Dank u volk van Nederland.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1