T.V. KASTJES et negervraag- tuk in de V.S. Meer industrie in zeeltavengebied Zuid-West Nederland gewenst Meditntip Plannen tot verbouw exterieur kerkgebouw Ger. Gem. te Ouddorp Sommelsdijk J. KEUYELflAR F!: C. KORTEHEG kZOOK Vrijdag 25 augustus 1967 No. 3614 CHR. STRE5EKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week dinsdag- en vrijdagavond DE GOEDE STRIJD LADEN KASTJES THEEMEIJBELS OPBERG KASTJES YÏÓNINGINRICHTlHï^ Rotterdamse nota: tot het jaar 2000 nog 40.000 h.a. industriegebied nodig! Ook voor de landbouw wordt gezorgd Fruitmanden en Fruitliai(jes «Do Fruitcentrale" ABONIJEMENTSPRIJS t 3,— PER KWARTAAL fJDVERTENTIEPRIJS 10 ctnt per xum. Bij contract speciaal tailet RINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDTÏT .HARNIS ledactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, SommelsdJjk el. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 2025 Giro 167930 et is niet onze bedoeling in dit ar- 1 een uitvoerig overzicht te geven het hele probleem van de neger- olking der Verenigde Staten. We ben dat vroeger al enkele malen -an. Nu echter kort geleden de gol- 'weer hoog opliepen, met name in ford-stad Detroit en andere steden, ten we toch nog eens stilstaan bij voor de V.S. zo pijnlijke, lastige schier onoplosbaar vraagstuk, eeds sedert het ontstaan van deze enbond, speciaal toen ook de zuide- staten aan de Golf van Mexico kwamen, n.l. Florida, Zuid- en rd-Carolina, Georgia, Alabama, nesse, Mississippi, Lousiana, Arkan- en Texas, bestaat dit probleem. lijkt erop alsof het thans in een t stadium getreden is en in een stroomversnelling is terechtgeko- door de bloedige botsingen van jongste tijd en de verhoogde ac- ieit van de negerleiders. Deze schij- geïnspireerd te worden door het eden van allerlei jonge, vooral ikaanse staten in de Verenigde Na- die meer en meer een organisatie den, waarin de blanke wereld in de der beklaagden moet plaatsne- enals in Zuid-Afrika staat men in Verenigde Staten voor een zeer ar rassenprobleem. Het is er wel zo ernstig, omdat in Z.A. de blanke Diking slechts ongeveer 20% van het al uitmaakt en in de V.S. de negers hts 10%. Deze 10»/o maken echter ïnwoordig een lawaai alsof ze de rderheid uitmaken. Dat is mogelijk rdat er in de V.S. een ultra-moderne locratie heerst, wat in Zuid-Afrika het geval is. Wanneer men in het ste land zulk een democratie in de, zou het met het bestuur van staat en de economie er al spoedig 'rbedroewendst uitzien en zouden de ken hun biezen wel kunnen pak- In Amerika is dit niet nodig, maar opdringen van de negers om gelijke iten als de blanken geschiedt de ste tijd met middelen, die een zeer ;aire toestand scheppen, e Amerikaanse negers zijn nakome- en van vroegere geïmporteerde ne- laven uit Afrika, die vooral in de -ntiende en achttiende eeuw door else, Franse, Deenise en Nederlandse :epskapiteins, die voor hun maat- ■ppij slavenhandel dreven, erheen gebracht. Het overgrote deel van negers kwam terecht in de zuide- staten van de States, omdat men uaar op de katoen-, suiker- en ta- plantages goed kon gebruiken. Om- -ks 1800 werden deze transporten aakt, maar de slavernij duurde nog 1865, toen president Lincoln na be- 'iging van de burgeroorlog tussen Noorden en het Zuiden ze afschaf- Krachtens de Grondwet werden, nu echten van de negers gewaarborgd, de staten van het Zuiden is men nlijk nooit akkoord gegaan met de- fang van zaken. Men ging en gaat Ithans in brede kringen uit van ■telling, dat negers geen volwaardige gers kunnen zijn. Dat men daar scherper staat tegenover hen wordt e veroorzaakt door het feit, dat hun olkingspercentage er veel groter is: "Mississippi b.v. is dit bijna 50, in -Carolina idem, in Albama, Ge- a en Lousiana 35, in Florida en rgia bijna SO'/o. De hoofdstad van V.S. Washington heeft zelfs een rte meerderheid van es'/o. Honderd geleden woonde slechts lOVo van negers in de Noordelijke staten io, Indiana, Michigan, Illinois, isylvinia. New York etc), maar dat lu al meer dan 30%. Zo verspreidt door de binnenlandse migratie negerprobleem meer en meer over gehele land. et zou ons veel te ver voeren als in dit artikel alle aspecten daarvan .en bespreken. Allerlei factoren spe- een rol in de tegenstelling der ras- speciaal tussen blank en zwart, -listen hebben daarvoor altijd een simplistische oplossing: democratie aile punten. Maar men ziet wat rvan terecht komt in de vele nieuwe kaanse staten. Men kan nu een- 1 een onderontwikkelde bevolking gelijkstellen met één van een hoog llectueel en cultureel niveau. Dat onherroepelijk allerlei moeilijk en. Wanneer dan bovendien door de "essivistische mode van de laatste om alles te nivelleren de zaken "lagen fout lopen, dreigen zowel ken als zwarten daarvan de dupe ■vorden. u geven we volmondig toe, dat het sbehalve gemakkelijk is een bevre- -nde oplossing te vinden voor een zo ar en ingewikkeld probleem. De -Vaderen van de huidige Amerika- geholpen door op geld beluste opeanen, hebben het door hun ne- import veroorzaakt en nu zit men ee. De Amerikaanse negers denken liet over naar Afrika te gaan, anders dat de beste oplossing zijn. Soort soort geeft altijd de eenvoudigste -tie van zulk een moeilijk vraag- ï- De kwestie ligt zo, dat de Ame- _anse negerbevolking te modem is de Afrikaanse binnenlanden en erzijds te weinig ontwikkeld een ne elitegroep uitgezonderd voor Amerikaanse „way of life". Men ziet ten voeten uit de gevolgen van een oordachte bevolkingspolitiek, die als zware erfenis drukt op het tegen- rdige geslacht. Grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt. Ik weet niet of Paulus ooit op de tribune gezeten heeft, om te kijken naar de olympische spelen, maar toch weet hij er wel wat van te vertellen. Herhaaldelijk vuurt hij de christenen aan met de inzet van hun gehele leven te strijden voor de prijs die aan het einde der baan is opgehangen. Ook hier, wanneer hij zijn jongere ambtsbroeder Timotheüs aanvuurt niet te vertragen in de strijd die een chris ten te strijden heeft, gebruikt hij een beeld ontleent aan die heidense spe len. Hij ziet in gedachten de lopers in de loopbaan. Zij vergeten alles wat achter is en strekken zich uit naar de prijs. Met voorovergebogen lichamen en op- gesperde mond jagen zij naar het wit. Wee de loper die zich laat afleiden of een ogenblik vertraagt, hij zal de prijs missen! Al heeft hij zich nog zo geoefend en al heeft het hem nog zo veel inspanning gekost. Alleen die volharden zal tot het ein de, die zal zalig worden! Wat is het dat daar Timotheüs, en wij met hem, toegeroepen wordt? Het is te grijpen naar het eeuwige leven. Dus geen kroon die ons het volgend jaar weer kan ontnomen worden. Geen beker die wij na de volgende wed strijd weer moeten afstaan, waarmee dan tevens onze roem is vergaan. Maar de eeuwige glorie! Ja, wat is het eigenlijk, wie zal het kunnen uitspreken, het eeuwige le ven? Het is het eeuwig genieten van God. Het eeuwig zijn bij Jezus. Het eeuwig zingen, „'k zal U o God mijn dank betalen.. Geen rouw meer. Geen ziekte meer. Geen verdrukking meer, en dat alles omdat er geen zonden meer zullen zijn. Altijd, altijd Gods aangezicht in ge rechtigheid mogen aanschouwen. Nooit meer van Hem wegdwalen. Hem nooit meer beroven. En dan het bewustzijn, dat er nooit een eind aan zal komen! Onze zoetste ogenblikken in Gods ge meenschap hier op aarde zijn toch nog omfloerst met de gedachte dat er een eind aan komt. Wij moeten de kerk weer verlaten. Wij moeten meer opstaan van onze knieën, het werk begint weer. De strijd wacht telkens weer. Maar als het eeuwige leven volmaakt is ingegaan dan nooit meer strijd, noch nacht, noch zonde. Leven, leven, eeuwig leven! O, het is de moeite waard daarnaar te grijpen. Ja, zoals Se lopers, alles af te leg gen wat ons zou kunnen verhinderen. Al kost het vlees en bloed. Al werden wij er doodmoe van. Al brengt het ons de toorn van de wereld en de verachting van het schijn- christendom. Liever alleen, gesmaad, gehaat, ver acht op de smalle weg naar de kroon, dan met velen op de brede weg naar de eeuwige dood. Maar hoe komen wij tot dat grijpen? Och dat is niet het resultaat van menselijk overleg. Ook niet de uit komst van uiterste krachtsinspanning van ons denken. Het is het antwoord op Gods roep stem! Paulus zegt, „tot hetwelk gij ook geroepen zijt." Gods stem had het hart van Timo theüs geraakt. Dat Woord was hem te machtig geworden, reeds in zijn jeugd. Wat is het een voorrecht als wij de beste tijd van ons leven niet besteden om te grijpen naê.r vermaak en geld en wellust, naar de wereld met al haar begeerlijkheden. Wat wordt er,al niet op het spel ge zet om een verwelkelijke kroon te be halen. En het zijn niet alleen de verdwaas de sportmaniakken die hun leven wa gen. Hoeveel gierigaards hebben hun ziel laten sterven om een buidel rijksdaal ders. Hoeveel schijnchristenen de zalig heid gemist, omdat ze hun leven niet prijs gaven. Hoeveel jongens en meisjes zijn voor eeuwig verdwaald, omdat ze afgeleid zijn door een vrouw of een man, om wiens wil ze de roepstem van God hebben versmoord. Het zaad des evan gelies hebben laten wegpikken en ver stikt zijn onder de zorgen des levens. Er zit zo'n zuigkracht in de zonde. O, heden, heden, zo gij Gods stem hoort, keer terug eer het telaat is! Zalig zijt gij, zo Gods roepstem u de wereld deed loslaten. Zo de keus in uw hart gekomen is, liever met Gods volk kwalijk behandeld te wor den, dan te genieten van het goed dat u verhindert het eeuwige leven te grij pen. O, de strijd is soms zwaar. Onze handen hangen telkens slap. De glans is zo dikwijls van ons gezicht En wij zijn tot hinken en zinken ieder ogen blik gereed. Zijn wij in zonden ge vallen, het is niet dan na veel moeite en( worstelen, dat wij weer op het goe de pad gezet worden. De zonden heb ben zo'n bittere nasleep. En toch geloof ik, hoe kreupel we aan het eind van de baan zullen aan komen, er een kroon ons wacht! Ja, wjj hebben hem gezien, die kroon der eeuwige heerlijkheid. Wij hebben gesmaakt, de zoete gemeenschap met God. Ja, wij hebben Hem gezien, die als de Overste Leidsman en Voleinder des geloofs is voorgegaan. Hij houdt ons staande en richt ons op als wij gevallen zijn. En als wij geen kracht meer hebben steekt Hij de Banier omhoog. Dan gaan wij zingen: Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, Mdar leven, en des Heeren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven, Elk tot Zijn eer doen gadeslaan. L. Huisman. Onder de negers heerst geen een stemmigheid omtrent de methoden en doeleinden van hun emancipatiestrijd. Ds. Martin Luther King, de gematigde leider, streeft naar volledige integra tie d.i. het als gelijkwaardig opnemen van een bevolkingsgroep van ander ras in de maatschappij van het overheer sende ras. Dit is uiteraard een kwes tie van lange adem en een deel van de negers wil directe resultaten. Zij wor den daartoe mede aangezet door de activiteiten van hun broeders uit Afri ka in de V.N. en door al wat progressief is in binnen- en buitenland. De meest radicale en linkse leider is Carmichael, een Westindische neger uit Trinidad, die in Washington filosofie studeerde. Verleden jaar publiceerde hij een nieuw program onder de naam „Black Power" (zwarte macht). Daarin verzet hij zich tegen de integratie en verklaart zich vóór de segregatie d.i. de afzondering van de bevolkingsgroepen, dus een ab solute scheiding van blank en zwart. Men ziet, dat de apartheidsidee niet alleen bij blanken wordt gevonden. M. L. King voelt veel voor geweldloosheid, maar Carmichael propageert het „ka potmaken van alles, wat de Westerse, beschaving heeft opgeleverd" en pre dikt de superioriteit van het zwarte ras. Hij is een soort communist. De uitbarstingen in Detroit zijn van zeer gecompliceerde aard; een zuivere negeropstand was het niet, want lang niet alle negers waren het ermee eens en, ook blank gepeupel deed er aan mee. Slechts sociale omstandigheden spelen er wel een rol in en voorts ook de ont stellende afneming van de eerbied en achting voor de wet en het staatsgezag. Ook de toenemende criminaliteit werkt dergelijke explosies in de hand. Het is echter slechts een deel van de negers, dat eraan meedoet, want er is ook een rijke bovenlaag en een brede midden stand onder hen. Intussen zal het nog heel lang duren vóór er een evenwichtige maatschappij van blank èn zwart gerealiseerd kan worden. De vraag is zelfs of het ooit gebeuren zal. Algehele integratie lijkt ons onmogelijk en volledige segegratie eveneens. De V.S. zullen deze erfenis uit de tijd van de slavenhandel de hele geschiedenis van het land door moeten meeslepen met alle gevolgen van dien. ZANDPAD 32 MIDDELHARNIS „Een voortgaande groei en verbetering van de structuur van onze economie zullen nodig zijn wil ons land de verantwoordelijkheid voor eigen bevolking en haar opgave ook tegenover andere landen kunnen blijven realiseren". Bur gemeester J. C. Aschoff van Terneuzen die j.l. woensdagmorgen te Ooltgens- plaat, op verzoek van de commissie samenwerkende gemeenten Drieprovin- ciendam een causerie over „de Gouden Delta" hield constateerde bij deze uit spraak dat in de laatste jaren onze economische groei achter is gebleven bij die in de landen van de overige EEG partners. Het nog jonge „Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid West Nederland waarin de provinciale besturen van Zeeland, Zuid Holland en Brabant, de R.W.S.; Rijnmondraad en de ge meente Rotterdam zijn vertegenwoordigd tracht een snellere economische groei te bereiken. Door burgemeester Aschoff werden ter vergadering zeer behbr- tenswaardige dingen gezegd terwijl hij de aanwezige burgemeesters en wet houders opwekte elk vanaf zijn plaats zijn inbreng te geven teneinde een sa menleving op te bouwen waarin het ook in de toekomst goed leven is. In zijn betoog wees burgemeester Aschoff aan dat Zuid-West Nederland ruimte genoeg heeft om te voldoen aan de eisen die aan ons land worden gesteld tw, de zorg voor een goed woon- en werkklimaat, en de zorg van recreatie en verkeer. In Zuid-West Ne derland dient daarom meer industrie te worden aangetrokken waarbij spr. als noodzakelijkheid aanwees dat geko men wordt tot de laagst mogelijke grondprijs in dit gebied i.v.m. de inter nationale concurrentiestrijd die in de aantrekking van industrie heerst. De conclusie is dat de industrie in de toe komst veel grond nodig zal hebben, momenteel heeft de industrie Va'/o van de vaderlandse bodem in gebruik. Vol gens de Rotterdamse beleidsnota zal tot het jaar 2000 in zuidwest Nederland 40.000 ha industriegebied nodig zijn waarvan 20.000 „in directe relatie tot Rotterdam" en 20.000 in het Sloegebied. Vergelijkend dat de polder Oosflevoland 50.000 ha. groot zal zijn en ten dienste zal komen voor de landbouw noemde dhr. Aschoff de eis van de industrie niet al te brutaal. Spr. vond het van groot belang dat in de industriegebie den van Zuidwest Nederland zeer se lectief zal worden opgetreden opdat in dustrieën die evengoed elders kunnen worden geplaatst dan ook elders in den lande werkgelegenheid scheppen. Daarmee wordt bereikt dat zo min mo gelijk grond nodig is; aan de eisen van de grote industrieën, o.m. een ligging aan diep vaarwater, wordt zoveel mo gelijk tegemoetgekomen al kunnen ze niet alle vervuld worden. Echter mo gen de beperkingen niet te ver gaan op straffe dat de bedrijven een vesti ging in het buitenland prefereren. Als neven maar niet minder groot voor deel van industrievestiging wees bur gemeester Aschoff erop dat industrieën steeds veelal arbeidsintensieve ne- venbedrijven aantrekken. Spr. wees voorts aan dat om een industriegebied tot ontwikkeling te brengen aan tal van voorwaarden moet worden voldaan o.m. goede verbindingen, spoor- en water wegen, waarom het i.v.m. de daaraan verbonden hoge kosten verstandig is te denken aan grotere gebieden. Bij het bedrijven van de planologie moet ook worden gedacht aan het aanwezig zijn van voldoende zoet water en de pro jectie in die gebieden van stroken voor ondergrondse pijpleidingen! Spr. be pleitte ook in het Deltagebied ruimte te scheppen voor een goed vliegveld om dat straks naast manmaoethtankers er ook mammoetvliegtuigen vrachten zul len vervoeren. Samenwerking geboden „De tijd dat ieder kon doen wat goed was in zijn ogen is voorbij" betoogde dhr. Aschoff die op economisch ge bied eer^ grotere samenwerking be pleitte. Uit deze gedachte is ook het permanente overlegorgaan geboren. Bij de besprekingen in dit orgaan zullen voortaan ook de Belgen worden betrok ken waaruit blijkt dat het oog niet negatief is gericht op een harmonische zeehavenontwikkeling ook in België. De uit het overlegorgaan samengestelde werkgroep stelt momenteel een onder zoek in naa^ de behoeften aan terrei nen, de situering van aan te leggen ha vens en terreinen, spoorwegen en ver dere infra-structuur. Plaats voor land- en tuinbouw Dhr. Aschoff kende ook aan de land en tuinbouw in het gebied van Zuid west Nederland een belangrijke plaats toe. Wanneer ze echter voor industrie- vestiging moeten wijken dienen ze ze gauw mogelijk te weten waar ze aan toe zijn en voor een nieuw bedrijf of een schadeloosstelling te vrorden ge zorgd. Ook in de zorg voor een goede woon- en recreatiegelegenheid dienen aldus dhr. Aschoff de gemeenten intensie ver samenwerken. Een overlegorgaan noemde spr. daarom ,en „stap in de goede richting." VOOR BETER X* MIDDELHnRNIS-TEL:23Z8 Wanneer de binnenkort bijeen te roe pen vergadering der leden van de Ger. Gemeente te Ouddorp met de plannen en de daarvan opgestelde kostenbere kening accoord zal gaan zal het aan zicht van het kerkgebouw aan de Spaansweg een totale verandering on dergaan! Architectenbureau v. d. Bok en Mierop te Ouddorp heeft geleid door de thans geldende normen en voorwaarden een progressief bouw plan ontworpen dat aan het gebouw duidelijk die kenmerken geeft die een kerkgebouw van andere gebouwen on derscheidt. De verbouwplannen zijn in zekere mate uit de nood geboren omdat de muren die thans verwijderd zullen wor den steeds slechter werden en om het doorwateren te bestrijden jaarlijks een hoge onderhoudspost vergden. De muur aande zuidzijde zal geheel worden weg gebroken, de nieuwe gevel zal van grote rarnen worden voorzien. Tegen de voorgevel zal een nieuwe muur worden aangebracht. Een portaal zal toegang geven tot de kerk, het wordt overkoepeld door een ranke, geel-ste- nen open toren in de top waarvan e.v. een kerkklokje kan worden aange bracht, ter versiering zijn ter hoogte daarvan enkele gaten opengelaten. Boven) de ingang zijn enkele raampjes aangebracht die door hun tochtvrije plaatsing dienen ter ventilatie. Aan beide zijden van de toren worden gro te ramen aangebracht die licht bren gen op de orgelgalerij. De kosten van de verbouw worden globaal op 15 16.000 gersiamd, een precise berekening is nog niet gereed. De totstandkoming der Gemeente Te dezer gelegenheid is het interes sant de totstandkoming der Ger. Ge meente te Ouddorp te verhalen. Op de kerkeraadsvergadering van 1 dec. 1927 der Ger. Gem. te Dirksland werd me dedeling gedaan dat enkele personen uit Ouddorp zich bij de Ger. Gem. wensten aan te sluiten. Zij hadden reeds ee^i gebouw aangekocht om gods dienstoefeningen in te houden. De schuur, het huidige kerkgebouw deed destijds dienst als kolenopslagplaats. Op 15 dec. 1927 is het kerkje in gebruik genomen, de Gem. was station van de Ger. Gem. te Dirksland tot ze op 7 februari 1930 als zelfstandige gemeente werd geïnstitueerd door de consulent ds. A. de Blois met een tekstwoord uit Ps. 84. De Ger. Gem. telt thans 79 leden en 65 doopleden. OO OO OO OO Discussie Burg. Hordijk van Middelharnis zei bij de vertegenwoordigers in het over legorgaan iemand te hebben gemist die de belangen van de agrarische sector bepleit nu uit het agrarische gedeelte van Zuidwest Nederland stukken 'grond voor de industrie worden gelicht. Spr. wees erop dat de landbouw en aanver wante bedrijven V4 deel van het jaar lijks exportkwantum van 24 miljoen voor hun rekening nemerk „Waar haalt de agrarische sector de krachten van daan om tegen de gevestigde meningen op te tomen en hoe zal het met ons agrarisch- en toeristisch gebied gaan als het komt te liggen in het krachten veld van Europoort en scheldegebied" vroeg spr. zich af. Inleider gaf nogmaals te kennen de land- en tuinbouw uitermate belangrijk te vinden, echter neemt de belangrijk heid af. Bij het bedrijven van plano logie worden ook daarvoor terreinen gereserveerd o.m. nieuwe polders. Spr. was van oordeel dat die gebieden die uitermate geschikt zijn voor de indus trie niet gebruikt moeten blijven wor den voor de landbouw warmeer de in dustrie er behoefte aan heeft. Uit de vergadering werd door een der burgemeesters uit West Brabant de vraag gesteld of men zich nu ge heel op grote plannen moet richten ter wijl meerdere gemeenten „droge" in dustrieterreinen hebben waarvan de grootte niet in honderden maar slechts in tientallen hectares wordt uit- gedruk. Spr. vergeleek dat grote in dustrieën o.m. de chemische en pe- tro chemische veel terrein nodig hebben maar minder arbeidsintensief worden terwijl de practijk Iaat zienj dat de „droge" industrie met weinig grond een zeer hoge bezetting aan werkne mers per ha. heeft. „Waarom zullen we ons niet richten naar kleine hoog waardige terreinen" aldus spr. die zich daarbij afvroeg welke der bedrijven Speciaal in het opmaiken van B. T. d. VEER Telefoon 2682 Westdjjk 3S MIDDELHARNIS een geringer rendement zal geven. Hij trok daarbij een parallel met de land en tuinbouw, waarin een ontwiltkeling naar het kleinere arbeidsintensieve be drijf gaande is. Een andere spreker waarschuwde daarentegen dat het beperken van de zeehavenontwikkeling catastrofaal zou zijn temeer omdat de „droge" industrie volgens deze spreker zeer conjunctuur gevoelig is. In zijn beantwoording keurde burg. Aschoff het af een splitsing te maken tussen groot- en kleinindustrie omdat beiden elkaar broodnodig hebben. De praktijk leert dat in de omgeving van industrieën zich toeleveringsbedrijven „droge" industrieën vestigen. Gevraagd naar de recreatieve voor zieningen in zuid-west Nederland meen de burg. Aschoff dat bepaalde recrea tieve gebieden gevaar lopen. De ge meenten) in het Deltagebied dienen er voor te zorgen dat er zij over vol doende groen beschikken en recreatie gebieden te ontwikkelen. Nadat veel positieve klanken waren gehoord klonk aan het eind van de vergadering een minder prettig geluid. „Het moge economisch allemaal klop pen, we zijn te arm om economisch te zijn" luidde het citaat dat aanwijst dat de budgettering om de voorwaarden te bereiken die economisch geboden zijn te gering is. Ook dat is een problema tiek!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1