1 m Yiswedstriid in de Grevelingen Salomon Gazan en echtgenote uit Sommelsdijlt Sierlijk scliip in reparatieliaven te Bruinisse lichting tot [andliaving van de [atenvertaling Smytegelt-fonds Aantal auto's over de Grevelingendam Nieuws uit Zeeland Plaatselijlc nieuws Ernstig ongeluic te Westicapeiie Nederlandse Blindenbond gaat filmen In Nieuwe Tonge Orgelconcerten Zierikzee door gast-organlst Jaap Zwart De 91 jaar oude veehandelaar werd in 1943 vergast Mosselzaadval In Krammer en Yolkerak Stad aan't Haringvliet ook op de film Dinsdag 8 augustus 1967 No. 3609 CHR. STREEIKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsd^- en vrijdagavond DMA ,B.A.) IG rw i^\ N.V fitas Studiosorum formatorum te Delft Veilingberichten 'tus 1J jaargang PEINS HKNDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - M3DDKT,HARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk ABONNEIVmNTSPRIJS t 3,-. PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 18 cent par mm. Bij contract speciaal tariet Tel. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 2025 Gixo 167930 114) 26S, .113) 4"' ►♦♦♦1^ vorm- csland uw ver-I t vraaS'l e' stelle» I Nü ontvingen de twee laatste num- k „Standvastig" (2e jaargang febru- j en juni 1967) contactorgaan van de ichting tot liandhaving van de Sta- Jhrertaling. Dit orgaan verschijnt in S oplage van 35.000 exemplaren en wordt gedrukt bij fa. Pieters te Oost burg De nummers zien er goed ver zorgd uit; het laatste is op beter papier gedrukt, maar iets kleiner van formaat. Er staan leerzame artikelen in en wij kunnen de lezing zeer aanbevelen. De Stichting wü komen tot een doel matige verspreiding van genoemd pe^ "^Hiek dat viermaal per jaar verschijnt Ivan de in de bewerking zijnde uit ten, o.a. tekstverklaringen vanuit de Tidtalen en een beschouwing over de iiwe psalmberijming. Voorts wil de Ihting komen tot zuivere en foutloze laven van de Statenvertaling en zij f ook een taak op het gebied van de bpreiding van de Heilige Schrift in [buitenland. Men kan zich opgeven (donateur aan het Secretariaat, ge- |igd Mauritsweg 60 te Dordrecht, lateurs krijgen dan het blad „Stand- lig" toegezonden. een bijgevoegde circulaire lazen i dat de firma Jongbloed (Bijbel uit- fer te Leeuwarden) contact met de Biting heeft opgenomen met verzoek {samenwerking, opdat eindelijk een tatijdse uitgave van de Statenverta- tot stand kan komen, die tegelijk Komen zuiver is ten opzichte van de Ipronkelijke uitgaaf. Er wordt aan levoegd, dat het verzoek enerzijds Et verblijd, anderzijds, ziende op in krachten, aanleiding heeft gege- 1 tot diepgaand beraad, hoe deze lichtvolle arbeid ten uitvoer kan |den gebracht. Toogdag op 26 augustus a.s. pnslotte verwijzen wij gaarne naar rote landelijke toogdag die op za- fag 26 augustus te Barneveld zal ge ien worden. Plaats van samenkomst [e nieuwe Rehabothkerk. de ochtendby eenkomst (tien tot alf uur) hoopt te spreken: |J. van Haaren (Amersfoort) Ope- swoord; ds. S. de Jong (Houten) noodzakelijk onderzoek; ds. J. G. Minnen (Hoofddorp) Een kostelijk bpliment; ds. F. Mallan (Veenendaal) fe behoud van de Statenvertaling de waarheid handhaven. De sprekers in de middagbijeenkomst (|slf twee tot half vier) zijn: W. L. V. d. Sluys (Oudwoude) Een dfc prijs; ds. J. C. van Ravenswaay (^hem) Eén woord - Het woord. ds. *v. d. Poel (Ede) De bruidegom beto- Wd; ds. A. W. Verhoef (Barneveld) liting. Zoals wij al meer hebben gemeld heeft het Smytegelt-fonds ten doel pre- kfin van „oud-vaders" uit de tijd van de, nadere reformatie aangepast aan on zehedendaagse taal en s'tijl opnieuw het licht te doen zien. Van deze preken inde oorspronkelijke tekst geldt helaas maar al te vaak: Veel geprezen, maar SJnig gelezen. Door heruitgave willen deze kostelijke lectuur opnieuw len de belangstelling van velen igen. jij ontvingen weer een 5-tal preken [deze serie n.l. van Johannes Beu- lan. Het wonder der wedergeboorte Smytegelt: God, koning in ons hart e zalige verwachting van Gods verder De bekering van de zon door Theodorus van der Groe en schone Morgenster van Abraham ienbroek. ij bevelen deze Reveil-serie van Smytegelt-fonds gaarne bij onze irs aan. De preekjes zijn gedrukt op papier en vervaardigd in een han- tormaat. Vooral voor zieken zijn het 'ige boekjes om op bed te lezen. prijs bij een abonnement (10 exem- ■Srsn) is slechts 2 gulden, plus 1,— dus 3,per jaar. Dat is dus :oedkoop! U kunt een abonnement sven aan het secretariaat van de iting: de heer S. Wisse, Koudekerk- 'g 6, Middelburg. Voor vrie het [onisch wil doen: Telefoon 01180- Het postgironummer is 371800. C.S.R. is een gemeenschap van rmatorische studenten te Delft. Zij Mmenteel 120 leden. Civitas vsril zich in al haar acti- |ten laten leiden door Gods Woord ?nige norm, en wU trouw zijn aan aaarop gegronde belijdenisgeschrif- In een tijd van relativering en pn van Gods Woord, zien de C.S.R. het als een zegen elkaar te mo- vasthouden en stimuleren in het lïf- De Civitas w^eet en ondervindt |ook, dat het steeds moeilijk is de schappij van Christus ovx het le itot gelding te brengen. Toch wil studie, discussie en ontspanning f>P de nadruk leggen, omdat het [en moet. die in Delft gaan studeren kunnen Jre inlichtingen krijgen op het Ci- as Centrum, Oude Delft 251, Delft TOL 01730-35681 of 35971). In het kader van een landelijke ac tie zal de Nederlandse Blindenbond in Nieuwe Tonge een film opnemen. De te vervaardigen film wordt iets bijzonders, omdat deze niet, zoals bij een documentaire, alleen het karak teristieke van de plaats zal tonen, maar omdat het oog van de camera speciaal op de inwoners gericht zal zijn. De film wordt opgenomen op vrij dag 18 augustus. Een filmopnamewagen zal door het dorp rijden om de mensen bij hun huis of op de boerderij, op straat of in hun werk te filmen. Het is de bedoeling, dat ook een beeld van het verenigingsleven zal worden gegeven door het houden van een op tocht, vanaf het Dorpshuis om 18.30 uur. Later zal de film worden vertoond in Nieuwe Tonge, hetgeen dan een bij drage op zal leveren voor de Neder landse Blindenbond. ----------O---------- Het aantal auto's dat in de maand juli over de teller op de Grevelingen dam bij Bruinisse reed heeft de 200.000 net niet kunnen halen, het bleef bij 198.477, maar een absoluut record was deze fraaie zomermaand wel. Wij twij felen nu ook niet meer of de 3 miljoen zal in 1967 nog gemakkelijk worden gehaald. Over het halve miljoen van 2 naar 2 miljoen is nog geen drie maan den gedaan, het is nu nog 5 maan den eer het 1968 is. Op 1 augustus 's morgens was de stand 2.535.866 op 1 juli 's morgens 2.337.389. Op 15 juli werd met 11.550 de re corddag van de maand, al werd dit record zaterdag 24 met 10718 dicht benaderd. Andere zaterdagen en zon dagen waren het 9075, 9025 en 8357. ---------O--------- De wekelijks orgelconcerten die door de organist Dirk Jansz. Zwart worden gegeven op vrijdag in de Gasthuis- kerk en in de Grote Kerk te Zierik zee zullen a.s. vrijdag 11 aüg. worden gegeven door zijn broer, de Amersfoort- se organist Jaap Zwart, 's Middags om kwart over 12 zal Jaap Zwart het orgel bespelen in de Gasthuiskerk waar werken worden uitgevoerd van Joh. Seb. Bach, Léon Boellmann (Suite Gothique) alsmede composities van Jan Zwart, 's Avonds zal de heer Zwart het majestueuze orgel van de Grote Kerk bespelen in werken van Joh. Seb. Bach (de grote fantasie en fuga in g moil) Fr. Liszt (Fantasie over de namen B.A.C.H) Ch. W. Midor en Jan Zwart. De aanvang van dit concert is gesteld op 8 uur. -O- Zaterdagmiddag hebban 53 hengelaars van de. Flakkeese hengelaarsvereniging, van Krammer, Nieuwe Tonge, Viscrom- te. Melissant en van de hengelaarsver eniging Stellendam een viswedstrijd ge houden aan de buitendijk hij Stellen- dam. Het buitenwater was bijzonder vuil door aandrijvend groen, wat aan de warme zomer moet worden gewes ten. Maar het was prachtig -weer, wind stil en er was een goede stemming. Begrijpelijker was daarom de vangst niet overweldigend. Aan de wedstrijd namen ook hengelaars deel uit Vlaar- dingen, Rotterdam en andere plaatsen, die lid zijn van een een van boven genoemde verenigingen. De heer T. v. Wingerden uit Vlaardingen wist zelfs een paling van 48 cm. aan de haak te slaan, en wist daarvoor van iemand vijf guldens te beuren. De prijsuitreiking vond plaats in het restaurant De Witte Paddestoel te Stellendam, door de secretaris van de Stellendamse hengelaarsvereniging, de heer Van Oostenbrugge. De eerste prijs viel ten deel aan dhr. W. Harteveldt te Vlaardingen; de tweede aan dhr. J. V. d. Mast te Stellendam; de derde aan dhr. T. van Wingerden te Vlaardingen; (die ook een ere-prijs kreeg voor de grootste vis), de vierde aan dhr. H. Ferwerda te Dordrecht; de vijfde prijs was voor dhr. G. van Lenten te Stel lendam; de zesde voor dhr. A. v. Dijck te Dordrecht; de zevende voor dhr. C. V. d. Jagt te Ridderkerk; de achtste voor dhr. D. van Waarde te Rotterdam; de negende voor dhr. M. Jacobs, Rot terdam en de tiende prijs voor dhr. T. V. d. Poel te Bolnes. Op 16 september wordt de laatste wedstrijd in de Grevelingen bij Her kingen gehouden. Bij die gelegenheid zal de beste visser van het jaar ge kozen worden. Van bevriende zijde ontvingen wij een foto van Saloman Gazan te Som melsdijk die op 20 april 1940 op ruim 91-jarige leeftijd te Sobitor werd ver gast. De andere foto is van zijn echt genote Sebilla Levi, die op 16 december 1942 naar het Ziekenhuis te Dirksland werd vervoerd. Wij plaatsen deze fo to's in verband met de artikelen over de weggevoerde Joden uit Flakkee. De heer Salamon Gazan was slager en veehandelaar te Sommelsdijk. Het was een bekende figuur onder de vee kopers, iedere dinsdag ging hij met de Meneerse boot naar de veemarkt te Rotterdam. Toen de bezetter kwam had hij al een, hoge leeftijd bereikt; op 20 januari 1943 werd hij door de Duit sers weggehaald. Volgens onze gegevens werd hij op 17 maart 1943 naar Wes- terbork getransporteerd en drie dagen later, op 20 maart 1943 werd hij te Sobibar vergast. Salomon Gazan is geboren op 20 augustus 1851 en was toen dus ruim 91 jaar oud. Zijn echtgenote Sebilla Levi, gebo ren 25 juni 1861 is eerst in het zieken huis te Dirksland gebracht op 16 de- 'cember 1942. Zij heeft daar vertoeft tot 1 febr. 1943 en is toen weggevoerd naar Amsterdam. Zij was tien jaar jonger dan haar man en 81 jaar oud. Vanuit Amsterdam volgde de wegvoering naar Westerbork op 24 augustus 1943; zij overleed te Auschwitz op 27 augustus 1943. Het echtpaar Gazan had 5 kinderen. 1. Anthonie Salomon Gazan, overleden 8 aug. 1942 te Sommelsdijk; 2. Klara Margaretha, overleden op 22 jan. 1937 te Sommelsdijk; 3. Izaak Salomon, ver gast te Auschwitz op 30-9-1942; 4. Roos je, 27-8-1943 en 5. Cato 13-11-1942 bei den, op genoemde data te Auschwitz overleden. Daar vele zakenmensen op Flakkee met de familie Gazan bekend zijn, voor al de inwoners te Sommelsdijk, von den wij het prettig hun foto op te ne men, om hun nagedachtenis te eren. In de reparatiehaven kwam binnen het casco van een nieuwe kotter be stemd voor de kustvisserij. Dit schip de G.O. 7 trekt in vissers- kringen zeer de aandacht door zijn af metingen, maar ook door de prachtige lijn, die in het schip zit. Het werd gebouwd bij de firma Velthuis te Gro ningen en zal straks een der grootste schepen zijn van de Goereese vloot. Eigenaar schipper is de heer Jac. Tanis te Goedereede, die drie jaar ge leden eveneens een nieuw schip liet bouwen, dat toen ook G.O. 7 genoemd werd. In de oude G.O. 7 werd een motor geplaatst van 300 pk. In de nieuwe G.O. 7 komt een 620 pk. Deutz Dieselmotor. Hoofdaannemer van bouw en verde re uitrusting van het schip is de fir ma P. Maaskant en Zonen te Brui nisse (die ook de oude G.O. 7, vaarklaar maakte en die nu ook niet alleen de motor in zal bouwen, maar ook het schip verder zal uitrusten, een en an der natuurlijk met behulp van onder aannemers. (Betimmering C. Bal) enz. Het schip zal bovendien worden uit gerust met een pneumatische wind, zoals die voor het eerst te zien was op de VISTO de grote visserij tentoon stelling 1966 te Zierikzee en die in de praktijk zo goed voldoet, dat gespro ken kan worden van een revolutionaire omwenteling in de visserij. Momenteel heeft de firma Maaskant een zestal van deze lieren in bestelling, die in serie worden afgeleverd. Twee zusterschepen van de G.O. 7 werden afgeleverd te Urk, maar ook voor de firma Maaskant betekent dit ene schip niet het einde. Achtereenvolgens zullen dezelfde ty pe schepen bij genoemde firma wor den afgebouwd, van nieuwe motoren worden voorzien en geheel vaarklaar worden gemaakt, die straks aan de Noordzee kottervloot zullen worden Op mosselpercelen, oostelijk van de Grevelingendam op de Oude Tongse Bank komt een behoorlijke mosselzaad- val voor, zodat daar door verschil lende kwekers meerdere vrachten kun nen worden gevist. Het betreft hier percelen, die mo menteel niet in cultuur zijn, zodat men het zaad eigenlijk maar voor het op vissen heeft. Valt er zaad tussen de consumptie- mosselen, (ook dat komt voor) dan is het een schadelijke zaak, nu geeft het alleen maar voordeel. toegevoegd als Stellendam 12, Goeree 22 en Goeree 6. In deze laatste schepen komen motoren van 750 pk. Verder komt dan als vijfde schip nog een hekkortter. De stuurhut van de nieuwe G.O. 7 is geheel van zeewater bestendig al- luminium vervaardigd, de schroef krijgt straks een diameter van 2-1 meter, alles om de trekkracht van het schip te verhogen, want trekkracht be gint bij de kustvisserij een steeds gro ter rol te spelen. Vele Stellendamse en Goereese vis sers kwamen zaterdagmiddag even over de Grevelingendam wippen om het nieuwe casco te zien. Dat met de uitrusting van deze vijf schepen en met de afleveringen van de pneumatische lieren in totaal een be drag is gemoeid, dat met zes nullen wordt geschreven, zal door ingewijden wel worden begrepen. CoöP. TUINBOUWVEILING DER Z.H.E. Afd. MIDDELHARNIS Veiling van maandag 7 augustus Eigenheimers I 14,50—16.10; idem II 10,90—13,90; Drielingen 6,—; grove eigenheimers 9,60; Bintje I 14,30—15,90; Bintje II 10,90; Bintje grof 22,40—24,—; Lekkerlanders 12,Voer 5, Aanvoer 50 ton. Coöp. Tuinbouwveiling „Barendrecht en Omstreken" G.A. Barendrecht Aardappelen: Dore: 1419 aanvoer 5.000 kg. Eerstelingen: 1316 aanvoer 10.000 kg. Eigenheimers: 1317 aan voer 8.000 kg. Andijvie: 16—22 aanvoer 60.000 kg. Bloemkool: 6: 72—91 8: 58— 82 10: 37—57 aanvoer 45.000 st. Kom kommers: 76—90: 3236 61—75: 28— 30 51—60: 22—25 41—50: 17—18 35—40: 15 krom: 26—29 aanvoer 68.000 st. Kroten: 1625 aanvoer 8.000 kg. Me loenen: 1,60—2,10 aanvoer 500 st. Pos telein: 3247 aanvoer 1.500 kg. Prei: 3241 aanvoer 1.000 kg. Prinsessebo- nen: 62—90 aanvoer 22.000 kg. Rabar ber: 25—33 aanvoer 1.000 kg. Rode kool: 6—14 aanvoer 6.000 kg. Selderij: 9—17 aanvoer 4.000 bs. Sla natuur: 20—32 aanvoer 65.000 st. Spinazie: 47—74 aan voer 1.500 kg. Spitskool: 12—16 aan voer 2.000 kg. Tomaten: A: 3,60—3,90 B: 4,00—4,10 C: 3,40—3,50 CC: 2,70 aan voer 2.200 bakjes. Uien: 15—21 aan voer 15.000 kg. Fruit: Yellow Transparant: 65-op: 53 —68 60—65: 32—38 55—60: 15. Stark Earliest: 65op: 62—81 60—65: 37—47 55—60: 21—29. Totaal aanvoer fruit: 31.000 kg. THOLEN Wedvlucht van St. Quentin. De P.V. De Trouwe Duif vloog met 195 jonge duiven mee in de vlucht van St. Quen tin, een afstand van 199 km. De vo gels werden gelost om 7.50 uur met Z.W. wind. De eerste duif was thuis om 10.25.29 uur. De eerste 10 waren: J. Kegge 1, 3 en 9. C. Soomers 2. M. Moeliker 4. J. Praat 5. Joh. Deurloo 6. L. Jansen 7. C. van Luijk 8. P. de Boef 10. In concours wa ren voorts 63 oude duiven, die ook om 7.50 uur gelost werden. De eerste was thuis om 10.23.03 uur. De uitslagen zijn: J. Praat 1. J. van Dijke 2, 15 en 21. M. Tazelaar 3, 5, 6, 9, 10, 14 en 17. L. Laban 4 en 7. P. Laban 8. A. de Jonge 11 en 16. B. Poldermans 12. L. Hage 13. A. Contant 18. J. Kegge 19 en L. Klein 20. Burg. Stand. Geboren: Adriana Jo hanna, dochter van Jac. Quist en E. M. E. Boer. Willem Marinus, zoon van T. C. B. Jansen en C. Overbeeke. Overleden: Johanna Willemijnse Heij- boer, 86 jaar, echtgen. van M. de Groen Een dagje uit. De bejaarden van Tholen gingen een dagje uit. Met 2 bussen vertrok men van de Markt, richting Willemstad ter bezichting van de Deltawerken. Vervolgens ging het richting Breda naar het mastbos. Daar na ging men over Tilburg. Turnhout en Baarle Nassau weer naar Breda. Op de terugreis werd nog even een be zoek gebracht aan de nieuwe Theodo- rushaven te Bergen op Zoom. Aan de Thoolse brug werd het gezelschap op gewacht door de Harmonie Concordia en de Drumband. POORTVLIET Andere busroute. De lijndienst van firma Krijger rijdt in het vervolg niet meer door de Molenstraat en de bus halte daar is komen te vervallen. Aan het Zuidplantsoen is een abri geplaatst met een nieuwe halte. De bus komt dus niet meer door het dorp. Geslaagd. De heer Joh. van Dijk' slaagde te Utrecht aan de Stichting examens Assurantiebedrijf voor diplo ma A Assurantiebezorger. SCHERPENISSE Kerlkdienst. Woensdagavond 9 aug. 1967 hoopt voor de Geref. Gemeente alhier voor te gaan ds. van der Poel uit Yerseke. Aanvang 7.30 uur. ST. PHILIPSLAITO Benoeming. B. en w. van de ge meente St. Philipsland hebben als tij delijk onderwijzeres aan de O.L. school te St. Philipsland benoemd mej. van der Wilgen uit Halsteren. WESTKAPELLE Kerkdienst. Woensdag 9 aug. a.s. te 7.30 uur hoopt ds. Weststrate voor de Geref. Gem. alhier voor te gaan. Zo gij de beloften van het Woord gelooft, waarom omhelst gij dan die niet, en arbeidt om in te gaan in de beloofde rust? Wat luiaard zou niet graven naar een verborgen schat, zo hij dadelijk geloofde, dat hij die zo doende verkrijgen zou? Mensen willen hard werken en zweten voor hun le vensonderhoud, om.dat zij geloven, dat zij met zo te doen het verkrijgen zul len. Nochtans willen zij geen verdra- gelijke moeite doen voor het eeuwig' gewicht van heerlijkheid; waarom, dan omdat zij niet geloven het Woord van Gods beloften? (Hebr. 4 1, 2) BOSTON. MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Weer repetitie. De repetities van de Gem. Zangver. ,Jubilate Deo" zullen a.s. vrijdag in het lokaal van de Groen van Prinstererschool worden hervat. DIRKSLAND Jongens nylon jack. In de kerk der Geref. Gemeente is een jongens nylon jack blijven hangen, kleur groen. De eigenaar kan dit komen afhalen bij de koster A. Bogert, Kralingen 11, Dirksland. STELLENDAM Wandelmars. 25 km. Aan de wan delmars van 25 km die j.l. zaterdag gehouden werd door de speeltuinver eniging „Onze Jeugd", hebben 150 per sonen deelgenomen. De route was prachtig uitgestippeld via Havenhoofd, Oostdijk en Ouddorpse duinen. Bij „Toppershoedje" kon worden gerust. Onderweg werden verschillende contro le posten gepasseerd. Ook werd er door het Stellendamse Rode Kruis blaren geprikt. Er waren 3 uitvallers. Bij het eindpunt „'t Haegse Huus" werd een diploma en een prachtige medaille uit gereikt. De jongste deelnemers waren 8 jaar. Kleuterschool. Dinsdag is de kleu terschool weer begonnen, de nieuwe leerlingen hebben allen een oproep gekregen en werden door het hoofd op verschillende uren ontvangen. NIEUWE TONGE Kerkdienst. Woensdagavond half 8 uur, hoopt voor de Geref. Gemeente alhier voor te gaan ds. van Noort van Capelle a.d. IJssel. OOLTGENSPLAAT Kerkdienst. Voor de Oud Geref. Gemeente zal donderdag 10 aug. des nam. 7.15 uur voorgaan ds. J. van Prooijen te Grafhorst. Zie verder de advertentie in dit nummer. De Nederlandse Blindenbond zal in het kader van zijn landelijke filmactie ook te Stad aan 't Haringvliet opne men. Op zaterdag 19 aug. zal de film opnamewagen door het dorp rijden, mensen op straat en bij hun werk op nemen, enz. In het komende winter- halfjaar zal de film vertoond worden. Vrijdagmiddag gebeurde op de pro vinciale weg tussen Westkapelle en. Domburg een vrij ernstig ongeluk. Een personenwagen die uit de rich ting Westkapelle kwam en een zeer grote snelheid had, begon in een bocht te slippen. Daardoor raakte hij van de weg, sloeg enkele malen over de kop en ramde enige paaltjes langs de kant van de weg. Bij het van de weg raken kruiste hij echter het aan de weg liggend fiets pad waarop juist vijf jongelui liepen te wandelen. De wagen reed hen met grote snel heid aan. Hierdoor werd één persoon zeer zwaar gewond, 2 personen wer den minder zwaar gewond en 1 per soon licht gewond. Alle 5 gewonden werden met 2 am bulances naar het ziekenhuis ver voerd. De inzittenden van de personenwa gen kwamen met de schrik vrij. Het is reeds meermalen voorgeko men dat op deze plaats een slip ont stond door de meestal zeer onverant woordelijke wijze van rijden. OOSTERLAND Botsing. De alhier woonachtige land bouwer Adolf Roks reed zaterdagmor gen ongeveer half elf met zijn brom fiets over de kruising Langeweg-Rijks- weg bij Bruinisse, zonder voorrang te verlenen aan een personenauto, be stuurd door dhr. J. uit Tilburg. Door de botsing kwam dhr. R. te vallen en, bekwam een hersenschudding waar door overbrenging naar het ziekenhuis te Zierikzee noodzakelijk bleek. Beide voertuigen werden beschadigd. Kerkdienst. Voor de Oud Ger. Ge meente hoopt op woensdagavond 9 aug. e.k. voor de gemeente voor te gaan ds. J. van Prooijen uit Grafhorst. Aan vang half acht.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1