Irme en rijke landen Gezinsverzorging VAóeps hof Bij wie de scliuld? Zuidiioilands orlcest l(omt naar Ouddorp De eerste nieuwe mosselen Plaatseliili nieuws Geen gratie levenslicht Medeleven met iiSommeisdijlc" Aandeelhouders akkoord Waterleiding mij. Tliolen samen met midden-Zeeland Vier doden Nederlandse automobilist drong een Duitse van de weg jaargang Dinsdag 18 juli 1967 No. 3603 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DB ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond INGEZONDEN De orgelbespelingen te Zierikzee Hearing herindeling Zuid-Beveland op 17 en 18 augustus CENTRALE VEILING Middeiharnis 14 juli 1 ^EINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS Redactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk J-el. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 2025 G/ro 167930 ABONNEMENTSPRIJS f 3,—PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mns. Bij contract speciaal tarief. zwen ïeserveb^] ■nporte<^ lesvest t^ n; Zi v^; ierstuk ;f te OU*! porheen sprak men van arme en mensen in onze maatschappij. Het fal armen was heel wat groter dan Jvan de rijken. Lang heeft het ge- Brd en veel actie en maatregelen ware nodig om aan de schrijnende Doede een eind te maken. De maat- Ippij van nu kan niet meer zo twee- verdeeld worden. Rijken zijn er r steeds ons land telt ongeveer miljonairs en armen zijn er |nog, maar niet meer in de zin van de oorlog. Het betrekkelijk kleine lentage bejaarden, invaliden enz., {werkelijk voor deze tijd arm kan den genoemd, is niet zo groot meer. ièndien zorgen A.O.W., Bijstandswet ^or, dat iedereen behoed wordt voor ek. De grote massa van onze be ing is niet rijk, maar zeker ook niet Wie zijn ogen en oren goed de geeft, kan dit zelf gemakklijk Itateren. Daarom kan gezegd wor- dat het sociale vraagstiik zo lang- lerhand zijn oplossing nadert. l)als het met een volk staat in so- opzicht, ligt het ook met de lan- [en volken van de hele wereld, al- met dit verschil, -dat de sociale llemen daar van ontzaglijk veel gro- I formaat zijn, van geheel ander kter en dat ze bovendien pas se- een jaar of tien systematisch zijn fworden aangepakt. We staan hier een problematiek van een enorme brtantie, maar ook van een zoda- gecompliceerdheid, dat de oplos- van het vraagstuk der arme lan- thans verzachtend ontwikkelings- |en genoemd, naast die van het haven van de vrede in de wereld |de zwaarste opgaven van de mens- moet worden gerekend, ons land bestaat er bij de re- ng en de grote politieke partijen een lender intense belangstelling voor dit bleem. We hebben zelfs de indruk, |er vrijwel nergens zoveel over ge- ussieerd wordt als hier. Ook de dag- veekbladpers wijdt er steeds weer Roerige beschouwingen aan. Een paar weken geleden heeft de Tweede Kamtr nog uitgebreide debatten ge- rd over het beleid van onze rege- inzake de ontwikkelinkshulp. We ben al enige jaren een speciale mi er (zonder portefeuille d.w.z. zon- eigen departement) voor deze za- hetgeen in zeer weinig andere Ben het geval is. Onze indruk is, deze problemen, die ongetwijfeld grote betekenis zijn, niet alleen de miljoenen die honger en gebrek ën, maar ook voor de strijd tegen I communisme, dat steeds uit derge- toestanden munt probeert te slaan fbeslist ook voor het behoud van Se in de wereld, toch wel wat over- ken worden in zoverre, dat Ne- fand als klein en economisch nogal Btsbaar land, hier slechts een be- piden rol kan spelen en dat de norm de bijdragen niet kan zijn; hoeveel ben die landen nodig, maar wat nen wij zelf doen zonder onze eco- j aie in gevaar te brengen. Idealisme pachtig, maar wanneer het niet ge- rd gaat met een gezond realisme betreft de mogelijkheden, zal het ftlopen. e meest bekende Nederlander, die bezig houdt met de problemen van de hulp aan de onderontwikkelde of achtergebleven gebieden, is proƒ. dr. Tutibergen, hoogleraar aan de Eco- nomi: che Hogeschool in Rotterdam. Hij IS éc; van onze bekwaamste economen en in de hele wereld bekend als lauig, Diwijls treedt hij op interna- aal gebied op als adviseur en hij is ir de nieuwe regering van Indonesië zodanig, aangezocht ten einde raad ;even bij het herstel van de vrijwel iete boedel, die Soekarno achter- Een paar jaar geleden schreef hij boek „De les van vijftig jaaf.. Het ;een zwaar wetenschappelijk werk, 'ar een populiair geschreven boek, it de ontwikkeling behandelt van techniek, de sociale en economische [blemen, speciaal die van de wel- en vooral ook wat betrekking p, op de ontwikkelingshulp en de iagstukken, die daarmee verband Iden. Wie zich in deze materie wil ledigen, moet dit boek lezen. We- schappelijke scholing is er niet voor nodij. Prof. Tinbergen is socialist en op si :nmige punten zijn we het dan ook Wet met hem eens, maar dit verhin dert ons niet de bestudering van dit zeer oriënterend' boek ten zeerste aan te bs velen. Wie zich op de hoogte wil stelli 1 van de totale problematiek in zake het brandende vraagstuk van de loede in de wereld, van de intema- ale politiek op dit terrein enz., heeft een prachtige leidraad. 'rof. Tinbergen verdeelt de landen onze wereld in drie groepen, die respectievelijk het Westen, het Oos- I en het Zuiden noemt. Onder het esten verstaat hij de „rijke" landen Noord-Amerika en West-Europa, s de Veren. Staten, Canada, Enge land, Frankrijk, Duitsland, Nederland, "elgie, Zwitserland en de Scandinavi- «*_e landen. Met de term „het Oos ten" bedoelt hij de communistische lan- aeiiL )ep en met „het Zuiden" heel Afii-a (behalve uiteraard Zuid-Afri- •^a), Zuid- en Midden-Amerika en een ©■oot deel van Azië. De benamingen foppen natuurlijk niet precies, maar «s aanduiding van de diverse regio's «tonen ze uitstekend dienst doen. Met ..net Zuiden" worden dus de ontwikke lingslanden bedoeld. De mensen, die in de landen van het Zuiden leven, leven op een niveau, dat hemelsbreed verschilt met dat van het Westen. Ontelbaren leven op de grens van leven en dood, in omstandigheden, die veel erger zijn dan die in het Wes ten in de 19e eeuw. Om het verschU in niveau van economische ontwikke ling te demonstreren, maakt men ge bruik van het nationaal produkt per hoofd der bevolking. Deze maatstaf is wel niet de ideale, maar toch de meest sprekende. We zullen hier geen statis tieken gaan geven, maar slechts vast stellen, dat de levensstandaard in de Veren. Staten gemiddeld driemaal zo hoog is als in Europa, negen maal zo hoog als in Latijns-Amerika, twintig maal zo hoog als in Afrika en dertig maal zo hoog als in Azië. In het laat ste werelddeel woont 55»/o van de we reldbevolking, maar het produceert slechts 12"/o van de wereldproduktie. De hoeveelheid geproduceerde goede ren en diensten per persoon is er on geveer een vijfde van het wereldge middelde. Ook Afrika en Latijns-Ame- rika blijven onder dit gemiddelde en kunnen dus tot de arme werelddelen worden gerekend. In Europa is de wel vaart echter ook niet gelijk verdeeld: Griekenland b.v. staat ongeveer gelijk met Zuid Amerika. Deze ongelijkheid in produktieve ca paciteit tussen de werelddelen bete kent allereerst, dat de bewoners van de arme gebieden slechter gevoed wor den dan die van de relatief rijke lan den. Dit blijkt uit statistieken op dit gebied, waarin men met caloriën werkt. Toch moet men niet al te vlug con cluderen, dat een heel groot deel van de wereldbevolking echt honger lijdt. Het begrip „honger" is moeilijk te de finiëren. In verreweg de meeste geval len is sprake van ondervoeding d.w.z. een tekort aan calorieën, of van slechte voeding d.i. een voedselpakket, dat te eenzijdig is samengesteld b.v. met te weinig eiwit of vet. De voedselexperts nemen aan, dat het meestal om het laatste, dus het dieet, gaat. Zij rede neren zo, dat wanneer werkelijk een zo groot percentage van de mensen b.v. in India honger leed, het sterfte cijfer in die landen veel hoger moest zijn dan het is. Het lage levensniveau in de arme landen heeft allerlei oorzaken. Deze moeten vastegesteld worden alvorens men maatregelen kan nemen. Wanneer ,men deze invoert, werken ze echter pas na een lange termijn. Ontwikke lingshulp is daarom een kwestie van lange adem. Inspringen als moeder uitvalt De Centrale Raad voor Gezinsver zorging begint woensdag 26 juli een nieuwe landelijke actie voor de werving van gezinsverzorgsters, gezinshelpsters en gezinshelpsters bij bejaarden. Des avonds zal om tien voor half negen voor de televisie in het Socutera-pro- gramma een film worden vertoond over de opleiding van gezinsverzorgsters en hun werk en over de mogelijkheden om zonder deze speciale opleiding werk zaam te zijn als gezinshelpster. Juist gebouwde vrouwen kunnen gedurende enkele uren per dag inspringen als ge zinshelpster bij bejaarden. Deze aan trekkelijke mogelijkheid stelt gehuwde vrouwen in staat om de tijd, die zij over hebben, goed te besteden, terwijl de bejaarden, die deze hulp nodig heb ben, daardoor langer in hun eigen woning kunnen blijven. De Centrale Raad voor Gezinsver zorging te Utrecht en de daarbij aan gesloten landelijke organen en plaat selijke instellingen beschikken over een nieuwe brochure Inspringen waarin belangstellenden de voornaam ste gegevens over de gezinsverzorging kunnen vinden. In de brochure" zijn o.m. de adressen opgenomen van de 24 opleidingsinstituten in ons land. De fUm die op 26 juli in het Socu- tera-programma komt, is ook beschik baar voor vertoning op scholen, voor verenigingen, enz. De film (16 mm, zwart/wit, met optisch geluid), die een lengte heeft van 15 minuten, kan wor den aangevraagd bij de Generale Dia- konale Raad der Ned. Hervormde Kerk, Maliesingel 26 te Utrecht, tel. (030) 15925; bij de Stichting Nat. Katholie ke Gezinszorg, Frederik Hendrikstraat 77 te Utrecht, tel. (030) 20471; bij de Alg. Ned. Ver. Het Groene Kruis, Nieu we Gracht 69 A te Utrecht, tel. (030) 20743; of bij de filmotheken van de Na tionale Federatie voor de geestelijke Volksgezondheid, J. J. Viottastraat 42 te Amsterdam, tel. (020) 796980 en van de Rijksvoorlichtingsdienst, Noordeinde 43 te Den Haag, tel. (070) 183830. Op het ogenblik zijn in de gezins verzorging werkzaam ca. 450O gezins verzorgsters, evenzoveel gezinshelpsters en 9000 part-time medewerksters. De gezinsverzorging en de gezinshulp vergen thans per jaar ongeveer 80 mil joen gulden, waarvan Rijk en gemeen ten samen 2/3 deel opbrengen. De ge zinnen betalen voor de hulpverlening naar draagkracht; de overige kosten worden uit particuliere bijdragen be streden. POORTVLIET Blikseminslag. Bij het hevige onweer van vrijdagmiddag werd de schuur van de loondorser J. J. Hage door bliksem inslag getroffen. Er ontstond brand, die echter spoedig was geblust. In het dak was een fUnk gat gebrand en enkele landbouwwerktuigen werden bescha digd. Naar aanleiding van de rubriek „En kele indrukken uit de vergadering van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk juni 1967 te Driebergen door ds. L. Roetman in „De Waarheidsvriend" van 6 juli 1967, waarvan een gedeelte werd overgenomen in het „Gerefor meerd Weekblad" van 15 juli 1967, het volgende: In eerstgenoemd blad staat o.a. schuin gedrukt te lezen „Daar komt nog bij, aldus het hoofdbestuur in genoemd schrijven, dat op deze wijze door de gebruikers van de oude berijming de nieuwere berijming zou kunnen worden beproefd en de verwarring bij de over gang niet nog groter zou worden." Wie sticht deze verwarring? Niet degenen, die zich houden aan de Bijbel in de Staten Vertaling maar zij, die dat steeds deden door middel van een Bijbel met een geheel ander in zicht de „Bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederl. Bijbelgenootschap", welk inzicht eveneens tot uiting komt in de daarbij passende berijming. Alleen al daarom is het totaal uitge sloten dat deze berijming gebruikt kan worden bij de Bijbel in de Staten Ver taling en is er ook geen compromis mogelijk, half „Psalmberijming 1773", half „nieuwe berijming". Dit moest men toch weten!! De Heilige Geest geeft geen Bijbel met twee vferschillende inzichten, an ders zou men het begin van de verwar- ring nog bij God moeten zoeken, maar bij Hem is geen verandering of scha duw van omkering", (Jacobus 1 17). Want deze God is onze God;, Hij is ons deel ons zalig lot. Door tijd noch eeuwigheid te scheiden; Ter dood toe zal Hij ons geleiden. (Ps. 48 6). A. H. C. Postma-v. d. Kooij Ook op de eerstvolgende vrijdagen, die van 21 en 28 juli, bespeelt de Rot terdamse orgelist Dirk Jansz Zwart des middags van kwart over 12 tot kwart voor 1 het orgel van de Gasthuiskerk, en des avonds om 8 uur het machtige orgel van de Grote Kerk te Zierikzee. De programma's zijn zeer gevarieerd. Op 21 juli bestaan deze uit werken van Malther, Maffat, Handel, Widor, Stam, Bijster en Jan Zwart. Vrijdagavond 28 juli zal in de Grote Kerk medewerking worden verleend door de sopraan mevrouw M. N. Cou- mou-Groenendijk uit Zierikzee, die lie deren en aria's zingt van Purcell, Han del, Bach, Frank en Fauré. Dirk Jansz Zwart speelt dan orgel- werken van Purcell, Bach, Franck, An- driessen en Jan Zwart. De vaste commissie voor Binnenland se Zaken van de Tweede Kamer, zal op 17 en 18 augustus een „hearing" houden op Zuid Beveland, betreffende het ingediende wetsontwerp tot her indeling gemeenten. Speciaal die plaat sen zullen worden bezocht, die nood zakelijkerwijs aanleiding geven tot contact met gemeentebesturen. Ook kunnen gemeenteraden verzoeken hun zienswijze aan de commissie voor te leggen. MAANDAG 17 JULI 1967 Lekkerlander grof 10,—; Middel 16,20 - 17,40; Doré grof 15,10 - 20,—; Middel 18,10 - 18,50; Drielin- gen 6,40; Bintje 16,40 - 17,30; Bintje grof 26,30 - 26,70; Bintje 50- opw. 19,90; Eigenheimer 17,90 - 19,80; Drielingen 4,90; Voer 3,50; Aanvoer 29 ton. UITSPRAKEN VAN ANDREW GRAY: Bidden is, om zo te zeggen, een eigen- lievende genade doch loven en danken is een zelfverloochenende genade. Het gebed zoekt iets, maar de dankzegging geeft wat. O Wij zouden niet met zoveel slapheid bij God pleiten, indien wij de beloften geloofden, die in het verbond vervat zijn. O Er is geen toegang tot Christus dan door de belofte. Chi'istus is daar te vin den, want Hij woont binnen de banden van het verbond en daar wil Hij Zijn volk ontmoeten en' van hen gevonden worden. De raad van beheer van de N.V. Waterleidingmaatschappij „Tholen" heeft besloten om de aandeelhouders voorstellen te doen tot fusie met de NV Waterleidingmaatschappij Midden- Zeeland. In de gistermiddag, gehouden vergadering hebben de aandeelhouders van „Tholen" met algemene stemmen het voorstel van de raad aanvaard. Zowel terwille van de verstevi ging van het beleid dat ter zake van de watervoorziening in Zeeland moet worden gevoerd, als ter voor koming van onnodig zware lasten voor de bevolking van Tholen, was de raad van oordeel, dat spoedige algehele fusie noodzakelijk is. Op grond van recente gegevens omtrent de financiële positie van het bedrijf is komen vast te staan, dat bij zelf standigheid van de vennootschap een belangrijke tariefsverhoging reeds per 1 januari 1968 nodig zal zijn. Liquidatie De fusie zal tot stand komen door liquidatie van de vennootschap en door overname door de N.V. Waterleiding maatschappij Midden-Zeeland, die in totaal f 600.000 aandelen zal geven aan ^de aandeelhouders van de N.V. Water leidingmaatschappij Tholen, zijnde ge meente op het eiland en aan de ge meente Halsteren. De gemeenten-aandeelhouders van het vroegere Thoolse bedrijf^zuUen een vertegenwoordiger krijgen in de raad van commissarissen van de N.V. Water leidingmaatschappij Midden-Zeeland. De raden der gemeenten zal thans gevraagd worden of zij bereid zijn tot aandelenruil en om de concessievoor waarden der W.M.Z. te accepteren. Nadat de beslissingen der gemeente raden bekend zijn, zal de vergadering van aandeelhouders definitief tot fusie op eerdergenoemde voorwaarden be sluiten. Indien de financiële sanering van het bedrijf met het departement van sociale zaken en volssgezondheid spoedig kan worden geregeld, zal nog dit jaar de fusie een feit kunnen -wor den. In Zeeland zijn straks nog vier drink waterleidingmaatschappijen werkzaam, nl. „Schouwen-Duiveland" op het eiland Schouwen, Midden-Zeeland op Noord en Zuid-Beveland, op Tholen en op het eiland Walcheren, aldus lazen wij in „De Rotterdammer';, met uitzondering van de gemeente Middelburg, die een eigen waterleidingbedrijf heeft en als vierde het wterleidingbedrijf van Zeeuwsch-Vlaanderen. In het ver. gebouw zal woensdag 26 juli a.s. een concert gegeven worden door het Zuid Hollands Orkest, onder leiding van Jan van der Waardt. Dit orkest heeft zich in korte tijd door uitstekende prestaties een goede naam weten te veroveren. Niet alleen in Nederland, maar ook succesvolle tournees zijn gemaakt in Duitsland, Zwitserland, Portugal en Madera. Voor Flakkee een mooie gele genheid óm met dit orkest kennis te maken. Wij gaan langs pad en weg van 't ons zo eigen land. Wij hebben bos en struik en bomen daar geplant. Wij zaaiden 't korenveld en legden tuinen aan. Wat voelen wij ons thuis in dit zo kort bestaan. Wij jwand'len in Gods tuin, van Hem zijn alle dingen Wie dat gelooft gaat hier van wond'ren zingen. Hij ziet in alles om hem heen een spiegel van Zijn wezen. Hij" zal in bloem en blad de naam zijns Vaders lezen. Die heel de schepping leidt en voortstuwt zonder pozen Naar 't einddoel dat Hij zelf heeft uitgekozen. Kan hier Zijn tuin al wonder heerlijk wezen. Hoe schoon dan straks Zijn hof van zonde en vloek genezen. LANERTA. De mosselkoningin 1967 heeft zaterdag tijdens het in Bruinisse gehouden mos- selfeest de nieuwe verse mosselwaar aan haar gasten aangeboden. Op de foto tasten burgemeester en mevr. v. d. Linde (met witte hoed) toe. Een en ander over het verloop van de feestelijkheden en de uitingen van ongerustheid over het voortbestaan van de cultures treft men in een verslag elders in dit blad. STELLEND AM Wagen met hoge snelheid in de sloot Een Taunus 17 M personenwagen is zaterdagavond nabij Stellendam met hoge snelheid van de weg geraakt en in een sloot terecht gekomen. De vier inzittenden werden licht gewond; be stuurder was dhr. J. Melissant te Stel lendam, zijn passagiers waren zijn echt genote en dhr. J. Rijnbrand en zijn vrouw uit Ouddorp. De wagen werd zwaar beschadigd. In de bocht naar de Plaatweg, de eerste bocht vanf Stellendam in de richting Melissant, raakte de wagen de vang rail, reed daarna een flinke afstand door de berm totdat de wagen met een wijde boog in de links langs de weg gelegen sloot dook en een keer om zijn as sloeg. De wagen werd door een kraanwagen geborgen. Benoeming. Het bestuur van de Ned. Herv. Kleuterschool heeft in de vacature ontstaan door het vertrek van mej. M. C. Kommers benoemd mej. A. A. C. van Driel te Nieuwe Tonge. Met ingang van 1 sept. is tot 3e leidster benoemd mej. S. J. Tanis te Dirksland; per die datum zal de school 92 leerlingen tellen! In afwachting van de aanbouw van een nieuw lokaal wordt een klas voor lopig onder gebracht in een lokaal van het nieuwe ver. gebouw „De Rank". HERKINGEN A.s. donderdag 20 juli hoopt voor de Oud Ger. Gemeente des avonds om kwart over zeven voor te gaan dhr. v. d. Meer uit 's-Gravenzande, in lokaal Peuterdijk 8. Misselijk! Éen rijdende keet op de Kaai, is door onbekenden omver ge worpen, men moet op Herkingen maar veel baldadigheid uitvoeren dan mag men binnenkort niet meer aan de ha ven of buitendijk komen! SINT MAARTENSDIJK Schuur afgebrand door blikseminslag Vrijdagmiddag vloog,de schuur van de heer L. M. Andriessen in brand, nadat het was getroffen door blikseminslag. De brandweer was uren bezig rnet de nablussing. In de schuur die totaal af brandde lag 5000 kg stro en 157 pakken hooi. De zware regen voorkwam uit breiding van de brand naar de naast gelegen percelen. Een landbouwtrekker van dhr. Kloet, die in de schuur stond ging verloren. Geslaagd. Dhr. J. B. Blindenbach slaagde aan de Technische Hogeschool te Delft voor het kandidaatsexamen bouwkundig ingenieur. MARZABOTTO (Italië). De mensen van de litaliaanse plaats Marzabotto, die allen wel een of meer gezinsleden zijn kwijt geraakt door een nazi-mas samoord tijdens de oorlog, hebben zon dag bij referendum met overweldigende meerderheid geen gratie verleend aan de officier die daartoe het bevel had gegeven. Dat was de oud-SS-majoor Walter Reder, die 1.830 inwoners van Maerzabotto liet doden uit vergelding voor het optreden van partisanen. De man zit voor levenslang in een ge vangenis bij Napels. Hij is nu 52 en heeft om ontslag uit de gevangenis ge vraagd om zijn zieke moeder nog te zien voordat zij sterft. Ruisende velden juichend in 't licht! 't Is of er goud op het korenveld ligt. Rijk is de polder met het wuivende graan, Rijk met zijn bloemen die overal staan. Rijk die blijmoedig zijn werk daar verricht, Rijk is de mens die mag leven in ■t licht. 't Licht van de zon die ons levenskracht biedt. Rijken en armen ontvangen 't om niet. Licht, blijvend licht is Gods kind'ren beloofd Licht niet aan Christus ontleend, wordt gedoofd. LANERTA. In het juni nummer van „BRAND" het officieel orgaan van de Kon. Ne derlandse brandweervereniging wordt door de redactie betreurd dat het brandweercorps van Sommelsdijk zal verdwijnen. „Noch wel niet de facto maar in ju- ris bestaat zij niet meer. Door de sa menvoeging van de gemeenten Middel- harnis ep. Sommelsdijk heeft het korps Sommelsdijk het vejd moeten ruimen. Natuurlijk Idezen wij geen partij en zullen wij ons niet verdiepen in dê vraag of de beslissing van de raad van Middeiharnis welke met slechts één stem meer werd genomen en waarbij het doodvonnis van de Sommelsdijkse brandweer werd getekend tactisch het meest juiste is. Dit zijn zaken van plaatselijke aard, waarbij ons niet bekende factoren een rol spelen en soms een overwegende rol spelen maar voor Sommelsdijk von den wij het wel naar. Altijd hebben de jongens uit Sommelsdijk een represen tatieve plaats ingenomen ook in de buitenlandse ontmoetingen en nu gaat het niet meer. Voor de vierde in ternationale brandweerwedstrijd hebben zij ook niet kunnen inschrijven. De Sommelsdijkers ons medeleven en har telijke dank voor wat zij in het wed- strijdwezen hebben gepresteerd" zo be sluit voornoemde redactie. RUDESHEIM. Een Duitse personen auto is zaterdag tussen Assmannsheuzen en Rüdesheim in de Rijn gestort. De vier inzittenden, onder wie twee kin deren, kwamen hierbij om het leven. Volgens de Duitse politie is het onge luk te wijten aan een Nederlandse auto bestuurder, die in strijd met de ver- keersbepalingen een file inhaalde en daarbij een Duitse auto van de weg drong, die vervolgens in de rivier stortte. De Nederlander reed door zon^ der zich om de gevolgen van zijn han deling te bekommeren.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1