aël en de arabieren Chr. Landbouwhuisboudschool „Westvoorn" Ouddorp Meditatie 'Ulit 1. keuvelaur F^C.KORTEHEGsZOONli Sommelsdijkse chauffeur [30) in Duitsland verongelulit e 1 Vrijdag 7 juli 1967 No. 3600 ORSE ne, CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLA-G VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Langeweg is voorrangsweg geworden Scheidende geslaagden (3e klas) met mej. A. Fiinterman in 1 midden Fruitmaniien en Fruïtbakjes «De Fruitcenlrale"* Prins Claus krijgt zitting in de Raad van State Het Blauwe Stuurwielgilde Zwembad "s zondags geopendy maar niet voor ons Tuinbouwonderwijs Zondagsdienst artsen [ectie aties.Enti foundatii inpassing ^ilt hebben,' prettig ei, ragen. Dat m'de roensdag PEINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDEI.HARNIS Redaclio en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 2025 Giro 167930 (01870) ABONNEMENTSPRIJS f 3,— PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 16 cent per mm. Bi] oontract speciaal tariel roensdag i^^B 'omt u be^^^Ê - G souden nog verscliillende aspec- en moeten beiiandelen van het pro- ileem - Israël en de Arabieren, maar (aoneer we nog enige tijd zouden door- 'lan mei dit onderwerp, vrezen we dat je aandacht gaat verslappen. Bovendien ijkt het er veel op, dat de vraagstulc- m het Nabije Oosten nog lange de orde zullen blijven en daar- ihandelen we in dit. voorlopig ^ItH artilcel van deze serie nog een |bar belangrijlce onderwerpen. De Palestijnse vluchtelingen. KSLAND Eén van de voornaamste en moeilijlist 7 juli ip te lossen problemen is dat van de 'alestijnse vluchtelingen. Met deze be aming wordt een bepaalde groep men en bedoeld, die in zeer ernstige mate iet slachtoffer geworden zijn van de Itichting van de staat Israël en de re- Icties daarop van de zijde der Arabie- (en. In het voorjaar van 1948, toen het 'füdstlp naderde, dat de Engelsen zouden SCHïED.livertreliken en de nieuwe staat zou wor- s, beginnpöfii gesticht, woedde er reeds een soort burgeroorlog tussen Joden en Arabieren [n het land. Beide hadden de beschiic- King over een leger en deze leverden CtOMkelfs veldslagen. Daarbij waren er aan [joodse kant ook terroristische organi- .featies zoals do Irgoen. In de nacht van tot geüip;| pp jQ gpj.jj ^94g richtte één van die groepen een bloedbad onder de Pales den, lijnse Arabieren aan in het dorp Deïr JYassin ten westen van Jeruzalem, waar- oma 01 esjjjj 250 mannen, vrouwen en kinderen [werden gedood. Deze schanddaad werd poor Jiet toenmalige, nog onofficiële, [Joodse bestuur, de Jewish Ageney, ischerp afgekeurd, maar het gevolg was, dat de Arabische bevolking in paniek raakte en in massa begon weg te trek- Iken, ook uit de grotendeels of geheel jArabische steden zoals Tiberias, Haifa, ISafed en Jaffa. De Joodse instanties vonden deze vlucht uiteraard gunstig maand maand maand 'atis ontvai iekenverpi maand ehouden. ,t hun saEYoor hun nieuwe staat, want die mocht sing en j'^niet veel Arabieren bevatten. Het totale aantal Palestijnse Arabie- a^^t in die tijd uit het door de Is- nen 3 wekf^^^Bbeheerste gebied is gevlucht, is iregelmatii^^^Buwkeurig op, te geven. In de zo- alaris gestaer van 1948 zal het ongeveer 250.000 bedragen hebben, maar daarna zijn er nog veel meer gevlucht. Een paar jaar later werden er 900.000 geregistreerd door ambtenaren van de Veren. Naties. De vluchtelingen kwamen uiteraard '"'in de omringende Arabische landen te recht, tweederde deel in dorpen en ste- „„iden en één derde in kampen (tenten. womng ws: 2,50 ve ir de funt nisch ;trice. barakken en lemen hutten). De vlucht geschiedde totaal ongeorganiseerd even als nu enkele weken geleden de laatste verbodenstrijd lOO.OOO Jordaniërs uit het West- rkeer te tt Jordaanse gebied over de Jordaan naar ;onderlijk Jordanië uitweken in een volkomen s steeds a; chaos. Afgezien van de jongste gebeur tenissen waren er in totaal al sedert bijna twintig jaar een klein miljoen Arabische Palestijnen ontheemd. Jor- anraden, danië heeft het grootste contingent de pas: moeten opnemen: 400.000, die wonen of kind op i woonden in West-Jordanië. Voorts le- rafbaar aï' ven er in de z.g. Gaza-strook (8 bij 40 is. km) ruim 200.000 en verder hebben Li banon en Syrië er nog een paar hon derdduizend opgenomen. voldoen* De Arabische landen doen er zelf vrij- aadpleegv-wd niets voor. Ze kunnen dat niet, daar zï "laar ze willen ook niet. Om politieke redenen houden ze deze vluchtelingen aan Israels grenzen. Ze hopen, dat de situatie nog eens zo zal veranderen, dat autotociH- ze ^ger naar Palestina terug kunnen e maag - na de „liquidatie" van dé staat Israël, in nerveus Hun standpunt is, dat ze allen gerepa- tijden 0.' trieerd moeten worden. Natuurlijk kan jkken. ue israël zich die opneming niet veroor- bijt, ee"loven; allereerst om economische rede- aaltijd aai nen niet, maar vooral, omdat repatrië ring van honderdduizenden van haat vervulde Arabieren funest zou werken voor de staat. Dat is ten enenmale uit- den langgesloten. Bovendien moet Israël zelf op een voor grote aantallen Joodse vluchtelin- borden f- gen uit Arabische landen zorgen. ^^M^^^Ptèr^ Palestijnse vluchtelingen zijn nu ^'^Tfli f '"J"^ 20 jaar lang in leven gehouden - Har door de Verenigde Naties, die er een aparte organisatie voor hebben opge- ncht (de U.N.R.W.A.) Het geld, dat aaarvoor nodig is, werd grotendeels verstrekt door de Veren. Staten. Dit land kan echter allesbehalve rekenen op de dankbaarheid van de Arabieren. Het einde van deze situatie is nog lang niet in zicht. De vluchtelingen verme nigvuldigen zich sterk (er is een ge boortecijfer van 40 0/00, in Nederland ^u ü/00) en zo ligt hier een probleem, aat met op te lossen schijnt. De Ara- wsche landen blijven op het standpunt staan dat de Joden Palestina weder rechtelijk in bezit genomen hebben en jsrael kan binnen zijn grenzen geen miljoen Arabieren gaan opnemen, want aat schept onmogelijke verhoudingen en levensgrote gevaren. Het vraagstuk kan aueen via een politieke regeling worden opgelost, maar niemand weet, hoe dit op een voor beide partijen bevredigen de wijze kan geschieden. Israël heeft nu al in Galilea en de Negeb 250.000 i^olatinS= ^'^^bieren binnen zijn grenzen, die het ^fnOP^ f raehsche staatsburgerschap bezitten. EEN MAN DIE DE WEG ZOCHT Neem Uw Heilige Geest niet van mij. Ps. 51 13b. In de vakantie ontmoet je nogal eens iemand, die de weg kwijt is. Zo iemand meende meestal op de goede weg te zijn, maar dan opeens ontdekt hij: „ik ben de weg kwijt; dit is de weg niet, die ik gaan moet". Hij zoekt, en keert terug, maar nergens vindt hij de goede weg. Wat nu te doen? Wel, vragen bij de mensen die daar wonen, die de weg we ten. Wie zou het beter weten dan de eigenlijke bewoners van die streek? Zo ook de geestelijke reiziger David. Hij is de weg kwijt. Hij dwaalt al maanden rond. Er is een man tot hem gekomen, die het hem ronduit gezegd heeft: „U bent op de weg des doods". Maar de profeet heeft hem niet in zijn ellende gelaten, maar hem de weg te rug gewezen. Dan pas weer kan David vreugde en blijdschap ontvangen zo hij weer wandelt op de goede weg. Die hartelijke vreugde in God bloeide ech ter niet, dan na een even hartelijke droefheid over de zonden. Uit diepten van ellende roept David tot de levende God. Lang had hij gezwegen, zowel te genover God als tegenover de mensen. Zijn sap werd veranderd in zomer- droogte. Zijn zonden gingen hem als een zware last over het hoofd. Ja, hij voelde wel het gemis van Gods gunst, de last drukte wel. Hij was vermoeid van de grote reis, maar zei niet, het is buiten hope. Ach, als de Heere het niet tot het einde laat komen, sloffen we door. Wij nemen desnoods alle ongemakken en een beschuldigend geweten op de koop toe..Maar buigen, opgeven, belijden, het leven aan Gods voeten uitstorten, dat nooit. Tenzij dan dat de Herder het af- zwerven van het schaap moe is. Wat is het leven ongelukkig en troosteloos buiten die vrede Gods. Hoevelen zijn er ook onder ons, zij beseffen iets van hun grote schuld, zij leven niet rustig, zij bidden en vragen wel om vergeving van zonden, zij ne men de middelen waar zowel zondags als in de week. Onder zulke omstandig heden krijgen velen harde gedachten van God. Inplaats dat ze zeggen: ik heb geen vrede en troost, dus zal ik wel niet oprecht gebeden en in waarheid gezocht hebben, werpen zij heimelijk de schuld op God en denken in hun hart dat God hen niet horen wil omdat zij misschien niet uitverkoren zijn. Zo maken zij God tot een leugenaar en rechtvaardigen zichzelf. Inplaats van Jezus' roepstem: „een iegelijk die bidt, die ontvangt", voor onomstotelijk waar te houden, leggen zij zichzelf een strui kelblok op hun weg 'en verharden hun hart tegen God. O, zondaar, begint toch met u diep in te prenten dat Gods Woord de Waar heid is, en dat wanneer u geen vrede vindt op uw werkzaamheden, daarvan de schuld niet is bij God, noch bij Zijn Woord, maar bij u. Smeek daartoe vooral om de verlichting van de Heilige Geest, deze werkt die hartelijke over tuiging gepaard met de innerlijke droef- &n dat P een da jerd rmt Verboni belang van i'^' AND landboujj help" t^J re cursus'- (me' .get' gi' nisse Goede! loep en \nnalan»;, !de corn veneens ergen ire en op' Kie' uit St. weede uwkuni In de gebieden, die het thans bezet noudt, n.l. West-Jordanië, de Gaza- strook, de Sinaï en Syrië moest het ook ^nige honderdduizenden Arabieren in bedwang houden. iVIen ziet dus, dat Is rael ondanks zijn eclatante overwinning }n de zesdaagse veldtocht voor ontzag- ujke moeilijkheden staat. heid over de zonde, die een onberou- welijke bekering werkt. David was Gods Kind, maar door zijn zonde is het gevoel van genade verlo ren gegaan. Hij vreesde, dat de Heere voorgoed van hem scheiden zou. Hij had het dubbel en dwars verdiend. O, als God Zijn Geest wegnam, dan nooit geen terugkeer meer. Nooit meer een ver broken hart. Dan voor altijd overgege ven aan de heerschappij der zonde. Hij siddert bij deze gedachte. David be hoorde niet bij die mensen, die menen, dat hun niets gebeuren kan, omdat zij toch reeds kinderen Gods zijn. Dat is een funest geredeneer uit een verdor ven verstand, inplaats van een leven door het geloof uit Christus. David is diep getroffen door het woord des Heeren uit Nathans mond. Hij heeft de Heilige Geest smarten aangedaan. Hij heeft de tempel Gods geschonden, nu zou God hem schenden. En dan het allerergste... hij zou Gods aangezicht niet meer kunnen aanschouwen en ver stoken zijn van Gods gemeenschap. O, nu voelt hij pas hoe zwaar hij overtreden heeft. Nu is er meer dan benauwdheid, nu is er ook droefenis. God vertoornd, de Heilige Geest smarte aangedaan. Heere, waar dan heen? Dan valt hij in voor God. Nee, niet om zijn schuld bekentenis te ruilen voor Gods gunst. Maar al zou hij nooit ontferming vinden en al zou de Heere daii naar Zijn recht vaardig oordeel Zijn Aangezicht voor David verbergen, hij kan niet anders, het moet eruit: „Vader, ik heb tegen U, U alleen overtreden". Zo, dat breekt de benauwdheid, dat geeft een uitgarjg in de smart. Neem Uw Heilige Geest niet van mijj zo bidt hij. O, dat vreselijke heeft hij bij Saul gezien. De Heere sprak niet meer tot Saul. En ten einde vluchtte deze rampzalige naar de duivel. Saul tracht te zich te redden door de vlucht van God af. Maar David valt in de hand des Heeren. Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op 't gebed. Zo hoort God nog steeds. Gans hul peloos tot Hem gevloden, zal Hij ten Redder zijn. Komt laat ons dan weder keren tot de Heere. Zult gij niet van nu af tot Mij roepen: Mijn Vader, Gij zijt de Leidsman mijner jeugd. (Jer. 3 4). Wie zo in Gods handen valt, zinkt niet in de eeuwige nacht, maar ervaart dat Jezus armen sterk zijn, Zijn ogen vriendelijk en Zijn hart met innerlijke ontferming bewogen. Die mag zinlïen op die eeuwige Rots, op dat vaste fun dament, dat niet bewogen wordt. Want Zijn Naam is Jezus. Hij zal Zijn volk zalig maken van al hun zonden. Ik hef tot U, die in de hemel zit, mijn ogen op, en bid; gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruft te begeren, en 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen; Zo slaan wij 't oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Vlaardingen. Ds. L. Huisman. 8. Immigratie en bevolking. Om iets van het probleem - Israël te begrijpen, moeten we ook enig inzicht hebben in de bevolkingsontwikkeling in de loop der jaren. Van vóór 1948 zijn hieromtrent geen betrouwbare cijfers bekend. De door ons geraadpleegde bronnen geven voor die periode van elkaar afwijkende opgaven. Omstreeks 1880 woonden er in heel Palestina slechts 24.000 Joden tegenover ruim 1 miljoen Arabieren. In 1918 was het aantal Joden gestegen tot 56.000, in 1931 tot 175.000, in 1937 tot 375.000 en in 1940 waren het er bijna een half mil joen. Deze snelle toeneming was het gevolg van de opkomst van het nazi bewind in Duitsland. Bij de stichting van de staat Israël in 1948 waren er ongeveer 700.000. In die periode zijn zeker 800.000 Palestijnse Arabieren ge vlucht naar de omringende landen, zo dat de rollen waren omgekeerd; 700.000 Joden tegenover 150.000 Arabieren! Het land was dus van Arabisch inderdaad Joods geworden. Na 1948 ging uiteraard de immigratie, die door de Engelsen steeds was tegengewerkt, in sneller tempo door, zó snel, dat voor 1953 al 1.500.0Ö0 Joden werden opgegeven, voor 1957 ongeveer 1.800.000, voor 1960 1.900.000 en in 1966: 2.300.000. De totale bevolking kan nu ongeveer gesteld wor den op 2.600.000. Daarbij zijn dan be halve de Israëli's nog 250.000 Arabieren, 50.000 Christenen en 20.000 Drusen (mengsel van Perzen.en Arabieren met dito godsdienst). Uit welke landen zijn de Joodse im migranten afkomstig? Laten we voor opstellen, dat de bevolkingstoename ten dele ook wordt veroorzaakt door nor male bevolkingsgroei: het geboortecijfer bij de Israëlische Joden is veel hoger dan bij die in de verstrooiing n.l. 25 0/00 en het sterftecijfer is 6 0/00. Maar het grootste percentage van de groei komt voor rekening van de immigratie. Oost- Europa heeft er zeer veel geleverd. vooral Polen en Roemenië. Na de oorlog gingen velen uit vluchtelingenkampen erheen. Uit West-Europa, waar nimmer pogroms plaats hadden, vertrokken er weinig, evenmin als uit Amerika en Australië. De Joden, die het goed heb ben, gaan als regel niet naar Israël. Verder kwamen er velen uit Noord- Afrika, Irak, Jemen etc, vanwaar ze door de Arabieren verjaagd werden; in sommige Afrikaanse en Aziatische lan den werd de Joodse gemeenschap vol ledig geliquideerd. Het totale aantal Joden op de wereld bedraagt thans ong. 13 miljoen en daar van wonen er 2,3 miljoen in Israëld.i'. 18"/o. Het aantal immigranten loopt de laatste jaren sterk achteruit, waarover men zich in Jeruzalem bezorgd maakt. De meeste Joden zijn echter geen Zio nisten. Blijkbaar denken de meesten: „Ubi bene, ibi patria" d.w.z. waar ik het goed heb, daar is mijn vaderland. ZANDPAD 32 MIDDELHARNIS VOORBETER ------------ NflflB DE MIDDELHARNIS-TEL:Z3ZS MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK De Langeweg tussen Middelharnis en Sommelsdijk is geheel voorrangsweg geworden. Het steeds drukker worden de verkeer over deze weg werd daartoe uiterste noodzaak. Op alle zijwegen en straten die op de Langeweg uitkomen zijn de bekende voorrangsborden geplaatst. Automobie len, fietsers en bromfietsers, die ouder- gewoonte denken rechts gaat voor en links moet wachten, dienen van deze nieuwe maatregel goede nota te nemen. Vooral ook kinderen, die zonder meer met de fiets oversteken, dient te worden ingeprent, dat zij of hij een weg, die op Ie Langeweg uitkomt eerst even stop- _)en en kijken of de weg vrij is. De genomen maatregel zal ongetwijfeld een veiliger verkeer bevorderen. staande v.l.n.r. Corry Burggraaf f; Alie Hoek; Ouddorp; Mieke Koese, Stellendam; het hoofd van de school mej. A. Fiinterman; Annie 't Mannetje, Goedereede; Nelly Meijer, Cobi Voogd, Ouddorp. Tweede rij daaronder: Pie van Dam, Nely de Jong, Corrie Pikaart, Jannie Tanis, Onderste rij zittend v.l.n.r.: Sari Hartman, Stellendam; Greta Akershoek, Nelly Hameetemah, Jannie Aleman, Klarie Moerkerke, Klara Tanis, Ouddorp; Neeltje van der Wende, Goedereede. Speciaal in het opmaken van B. V. d. VEER Telefoon 2682 Westd^k 36 MIDDELHARNIS Het kabinet der Koningin deelt mede: Z.K.H. prins Claus is hg K.B. van 26 juni, nr. 117, zitting verleend in de Raad van State. Zijne Koninklijke Hoogheid zal op 12 juli a.s. te 11.00 uur in een buitenge wone vergadering van de Raad van State geïnstalleerd worden. H.M. de ko ningin zal deze vergadering voorzitten. Z.K.H, de Prins der Nederlanden en H. K.H. prinses Beatrix, die eveneens zit ting hebben in de Raad van State, zul len de plechtigheid bijwonen. Op grond van artikel 2 van de wet op de Raad van State heeft prinses Beatrix als vermoedelijke erfgename van de kroon sedert het bereiken van haar 18e levensjaar van rechtswege zitting in de Raad van State, waarvan de koningin volgens artikel 83 van de grondwet voorzitter is. Op grond van artikel 2 kan de konin gin ook aan de overige prinsen en prin sessen van haar Huis, wanneer zij meerderjarig zijn, zitting in de Raad verlenen. Zo werd door koningin Wilhelmina bij K.B. van 6 januari 1937. nr. 3, aan Z.K. H. prins Bemhard zitting in de Raad verleend. Volgens artikel 2, lid 3 van de wet op de Raad van State kunnen prinsen en prinsessen van het Koninklijk Huis, die in de Raad zitting hebben, indien zij'een vergadering van de Raad bijwo nen, aan stemmingen deelnemen, een -raadgevende stem uitbrengen, of zich van stemming onthouden. Eind december 1966 begon het Blauwe Stuurwielgilde haar activiteiten door verspreiding van 50.000 Blauwe Stuur wiel reversknopen. De dragers van dit insigne geven te kennen dat zij nog moeten autorijden en daarom tot him spijt op het betref fende ogenblik moeten afzien van het drinken van alcoholische dranken. Het Gilde deelt thans mede, dat zijn activiteiten zeer succesvol verlopen, ge zien tot nu toe op aanvrage nog 100.000 insignes meer verspreid werden. De insignes worden op aanvrage (post bus 1616 Amsterdam) gratis toegezon den. Aanvragen van de zijde van, horeca bedrijven, verkeerspolitie, slijters, ben- zine-maatschappijen, beroepsvervoers organisaties en vele anderen bewijzen, dat het Gilde in een bestaande behoefte vooi'ziet. Het Blauwe Stuurwiel Gilde is in het leven geroepen door Lucas Bols, die uiteraard geen reclame op de revers- knopen aanbrengt... (Centraal Weekblad) OOLTGENSPLAAT Onder bovenstaaand kopje schrijft ds. A. W. Meeder een stukje in het Centraal Weekblad der Gereformeerde kerken, over het veelbesproken zwem bad te Ooltgensplaat, dat ook des zon dags geopend zal zijn. Hier volgt het: „Tijdens de laatstgehouden kerke raadsvergadering is ook over het nieu we zwembad gesproken, zoals het op zondag een aantal uren geopend zal zijn, dank zij het besluit van het stich tingsbestuur. De kerkeraad wenst door dit artikeltje uit te spreken, dat onze gemeenteleden op zondag van die zwemgelegenheid geen gebruik behoren te maken. Wij willen daarvoor geen lijst van argumenten aanvoeren, noch er een breedvoerige beschouwing aan vastkno pen. Het is ons genoeg, althans voor het ogenblik, U en jullie met nadruk te verwijzen naar het grote gebod, zoals onze Here Jezus Christus ons dat in Matth. 22 37-40 gegeven heeft. Als wij de Here werkelijk liefhebben, dan zal het ons weinig moeite kosten, om de zondag zo te besteden, dat ook aan de openbare rust en orde zo min mogelijk geweld wordt gedaan. Uit liefde tot Hem, Die ons in een rustige hoek van ons eiland laat wonen, zullen we met- béide handen die rust aangrijpen om de zondag als een echte rustdag te vieren, niet zo zeer tot ons eigen vermaak als- wel om ons, zo rustig als het maar kan, te bezinnen op ons leven met God. Bovendien willen we dat uit liefde doen tot den naaste. Wij willen alle na laten, wat onze naaste kan afleiden van datgene, wat ons hart met vreugde moet vervuÜen en wij willen alles doen, wat onze naaste een duidelijke indruk geeft van onze rust in het volbrachte werk van Christus". In het komende winterhalfjaar zul len weer een aantal tuinbouwcursussen starten als hiervoor voldoende deelne mers zijn. De gezamenlijke organisato ren, de tuinbouwvereniging G.-O. van de Kon. Ver. voor Bloembollencultuur hebben de inschrijving opengesteld voor A: een algemene tuinbouwcursus die 2 winterhalfjaren zal duren. De deel nemers moeten op 1 januari a.s. 17 jaar zijn. Voor deelneemsters geldt hier de leeftijd van 15 jaar. B: een cursus elementaire bedrij f sleer die eveneens 2 winterhalfjaren zal vergen. De deelnemers moeten óf minstens 21 jaar zijn óf in het be zit van een diploma van een lagere land- of tuinbouwschool. C: en schakelcursus bloementeelt, die in de loop van het komende winter- halfjaar geheel afgelopen kan wor den. Om hieraan te kunnen deelne men moet men óf een tuinbouwer- kenning bezitten of een diploma van een tuinbouwschool (-cursus) in zijn bezit hebben, terwijl de inspec teur van het landbouwonderwijs onder bepaalde voorwaarden een speciale toestemming kan verlenen voor deelname. In verband met het tijdig beginnen van de cursussen is het gewenst dat zij die interesse hebben zich vóór 22 juli a.s. opgeven bij een van de in de ad vertentie genoemde adressen. Op een zeer tragische vdjze is de heer H. Vroegindeweq A.zn. te Sommelsdqk chauffeur bfl het Transportbedrijf A. Visbeen Zn. te Nieuwe Tonge in Zuid Duitsland bij het plaatsje Engiën, kort aan de Zwitserse grens om het leven gekomen. De heer Vroegindeweij reed donder dagmorgen circa 9 uur met matige snel heid in file achter een lange houttrans- sportauto. Deze auto stopte plotseling en de achteruitstekende delen kwamen door de voorruit van de wagen van dhr. Vroegindeweij, die daardoor werd ge raakt, waarbij waarschijnlijk zijn borst kas werd ingedrukt en hij het leven moest laten. De juiste toedracht is nog niet bekend. De bijrijder, dhr. C. Drooger van Her kingen die in de cabine lag te slapen, kwam er met de schrik af. Dhr. H. Vroegindeweij is 30 jaar oud, gehuwd en heeft 2 kinderen. Dit tragi sche, dodelijk ongeval heeft grote ver slagenheid teweeg gebracht. Van zaterdag 8 juli v.m. 12 uur t.m. maandag 10 juli v.m. 9 uur. Middelhamis-Sommelsdijk: Dienst heeft dokter J. Dogterom, tel. 2221, Sommelsdijk. Dirksland-Herkingen-Melissant: Dienst heeft dokter Boot, tel. 01877- 22i, Dirksland. Oostflakkee: Dienst heeft dokter Voogd, tel. 01874- 259, Oude Tonge en dokter Bouman, tel. 01871-269, Stad a. 't Haringvliet. DIENST WIJKVERPLEEGSTER Melissant-Dirksland-Herkingen: Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagochtend 8 uur Zr. Gorissen, Dirks land, tel. 01877-500. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Dienst heeft de heer Wagner, tel. 01877-281, Dirksland. THOLEN Zondagsdienst artsen. Zondag 9 juli hebben voor de gemeenten Poortvliet, Tholen, Nieuw-Vossemeer, St. PhUips- land en Oud-Vossemeer dienst dokter Duinker, tel. 01660-500 of 458, Tholen en dokter Menger, tel. 01677-500, St. Philipsland. VOORLOPIG GEEN VASTE OEVERVERBINDING WESTER- SCHELDE. Minister Bakker acht het volstrekt uitgesloten, dat binnen enkele jaren met de bouw van een vaste oeverver binding over de Westerschelde zou kunnen worden begonnen. De bewinds man zei dit in de Eerste Kamer bij de behandeling van een aantal water staatsproblemen. Hij deelde ook nog mee, dat voorlo pig niet kan worden gedacht aan de bouw van een grote zeesluis te IJmui- den. (Rott.)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1