Israël en de Arabieren by Zilveren eremedaille voor de lieer J. J. Huizer te Stad a. 't Haringvliet e! ooi Plaatselijk nieuws Officieel bezoelc bij iionderdjarige T. Lugtenburg te Dirlisianii Centrale Landbouworganisaties vragen ruilverkaveling aan voor heel Flakkee abonnementsgeld n 9 7 Nieuw benoemd hoofd openbare Ulo overleden In het belang van boer en stedeling Uitslag aanbesteding aanleg Parallelwegen Betaling per giro Dinsdag 20 juni 1967 No. 3595 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond 75 d, ie n prii«;j^ aagd. i" 50 jaar op landbouwbedrijf van fam. Wagner Piet Hobbel en verloofde na ongeluk in Frans ziekenhuis Dodelijk ongeluk I K) ^RINS HENDRIKSTRAAT 14 - POSTBOX 8 - MIDDELHARNIS kedactie en advertenties: Kantoor Langeweg 13, Sommelsdijk fel. (01870) 26 29, na 6 uur 's avonds Tel. 2025 Giro 167930 <-^'^. ABONNEIilENTSPRIJS t 3,— PER KWAKTAAL ADVEKTENTIEPRIJS 16 cent psr xxan. Bij contract speciaal tarief. gxe om ver en rp- ent het 1 ing.' j et een t' en het by"? te stedffl -bliceerd van ste gevaren •j de fotO' een, dat t equivi- ag aanv Overal nglomers" oer en f treedt r van W 11e gew' Amerito (E- een niet' prijzen it is ee": e leerpf';-; landse t rikanten daling erfst ■ode van;,: iek schc^ oden. s een e-Duitse^ -an ten;; at de doorberet': - 2 - Idurende bijna 19 eeuwen heeft het ase volk geen eigen staat gehad u 70 tot 1948). Het is ons natuurlijk bogelijk de historie van die periode inkele artikelen te beschrijven, maar iweten, dat het in het algemeen een Je lijdensweg is geweest. Gedurende .ir Middeleeuwen heeft de R.K. kerk Idaarin ook een grote rol gespeeld, want Ireeds na 300 ging zij zich steeds scher- Iper van de Joden distanciëren. Vele pausen hebben daaraan meege- Idaan en al spoedig ontstond een soort IreUgieus antisemitisme. Onder invloed van de geestelijkheid gingen ook de overheden deze weg op. De Joden moes ten veelal afgezonderd leven in z.g. ghetto's en dikwijls hadden ze het zwaar te verantwoorden. Braken epide mieën uit, dan kregen zij de schuld, want zij hadden de bronnen vergiftigd! Ook werden ze beschuldigd van z.g. ri- tuele moorden. Vervolgingen en uit- iDloording waren aan de orde van de Idag. Vooral de tijd van de Kruistochten 1100 tot 1300) was zwaar voor hen. Beoefening van ambachten was hun boden, zodat slechts overbleef de ,_^el in geld en gebruikte goederen, '.in Polen stond men aanvankelijk soe- ja tegenover hen, zodat ze het daar vaa 1200 tot 1600 tamelijk goed hadden _én zich door immigratie zeer uitbreid- iden. Maar daarna keerde het getij; ze fwerden vervolgd en velen vluchtten rnaar het Westen, ook naar Nederland. tOok uit Spanje en Portugal werden ze Everdreven. Zelfs de grote kerkhervor- Xmer Luther werd anti-Joods. De Re- feormatie van Calvijn bracht enige ver- pideming, maar het is eigenlijk de Fran- pe Revolutie geweest, die hen vrije Iburgerrechten bracht; de beginselen fdaarvan drongen echter niet door tot i|(Busland en Polen, waar de pogroms bleven doorgaan, zelfs tot in onze eeuw. lleel veel Joden uit die landen gingen l^nigreren n^ Amerika. Met name in Buitsland en Frankrijk was er in de Tjrige eeuw bij een deel der bevolking mtl-semitisme te bespeuren. Bismarck was hen niet gunstig ge ld en het Dreyfus-proces in Frankrijk een symptoom van anti-joods sen timent. Dit is aanleiding geworden tot i^iet ontstaan van het z.g. Zionisme, een ^eweging, die zich ten doel stelde aan Bssraël weer een eigen nationaal tehuis verschaffen. De Weense journalist Pfheodoor Herzl gaf daartoe de stoot met zijn boek „De Jodenstaat". In 1897 werd de Zionistische Bond É^gericht te Bazel. Een fonds werd ge dicht voor landaankoop in Palestina jib.a. met steun van Rothschild, de be kende Joodse miljonair. Eén van de dopvolgers van Herzl was dr. Chaim '®yeiszmann, die zeer veel gedaan heeft &QOr de vestiging van een eigen staat. «Gedurende de eerste wereldoorlog '^914-1918) kwam er enige beweging in deze Joodse aktie. De Engelsen vero verden toen Palestina op de Turken, 4ie. er eeuwenlang hadden geheerst. De ^^evolking bestond in overgrote meer- ïterheid uit Arabieren, die zich in de loop der eeuwen in het vrijwel lege land hadden gevestigd. In 1918 woonden er slechts 56.000 Joden. Engeland heeft toen een zeer merkwaardige rol ge speeld, want in 1916 beloofde het Pa lestina aan de Arabieren en in 1917 schonk premier Balfowi in zijn beken de .„Declaration" hetzelfde land aan de Joden! Spottend werd later dan ook gesproken van het „dubbel beloofde land". Na de oorlog gaf de Volkenbond het land aan Engeland als mandaatge bied met de opdracht er een nationaal tehuis voor de Joden te doen komen. Met steun van de Zionistenbond gingen de Joden er nu landbouwkolonies stich ten de z.g. kibboets en doordat er meer immigranten kwamen ontstonden er ook dorpen met industrie. Zo waren er in 1930 al 170.000 en in 1940 bijna 500.000 Joden in het land. Vooral de nazivervolgingen in Duitsland stimu- le|rden deze ontvsdkkeling. ,tn 1939 ging Engelan(i bakzeil halen. Het zag de Hitler-oorlog aankomen en W:lde de Arabieren, die zich steeds meer tegen het opdringen der Joden gingen verzetten, gunstig voor zich stemmen. Het beperkte daartoe de im migratie van de Joden, die daarin te recht een verloochening zagen van de- Balfour - Declaration. Maar gedurende de oorlog stond uiteraard de immigratie stop. Voor de Joden, voorzover in vrij- dM lovend, sprak het nochtans vanzelf, dat ze aan de zijde van Engeland tegen Hitler vochten. De Arabische leider Hoeseini, de groot-moefti van Jeruza lem, sloot echter vriendschap met Hit ler en vond het heerlijk, dat deze zoveel Joden „liquideerde". De overwinning bij El Alamein in Noord-Afrika door Montgomery op Rommel in 1942 heeft ook het Joodse Palestina gered. Toen de oorlog in 1945 W^ afgelopen, bleken 5 a 6 miljoen JOden door de Duitsers vermoord, maar mgeland zette de grenzen van Pales- ™a niet open voor de overgebleven Vluchtelingen. Er begon toen een ille gale immigratie, waartegen de Engelse Marine met geweld optrad (men leze J-eon Uris' „Exodus"). Toen begon de si.n]d tussen Arabieren en Joden op nieuw en de Engelsen geraakten tus sen beide partijen in een hopeloze po sitie. Ze zagen geen kans de rust te nerstellen en de zaak kwam in de in middels opgerichte Verenigde Naties. "eze besloot in 1947 tot verdeling van Palestina in een Joods en Arabisch deel. De Joden accepteerden dit, maar de Arabieren weigerden en begonnen steeds heftiger aan te vallen. Engeland besloot ten einde raad zich op 14 mei 1948 uit Palestina terug te trekken. Op dat moment woonden er 650.000 Joden in het land. Direct daarop kwam in Tel Aviv onder leiding van David Ben Goerion een voorlopige regering bijeen, die besloot tot de stichting van de staat Israël en de hoop uitsprak op een vreedzame samenleving en samen werking met de volkeren rondom. Daarvan is natuurlijk niets terecht gekomen. Het antwoord was een alge mene aanval van de omringende Ara bische landen: Libanon, Syrië, Irak, Transjordanië, Egypte en Saoedi-Arabië Zij zouden de Joden in zee drijven. Een hevige strijd begon, tweemaal onder broken door een korte wapenstilstand op aandrang van de V.N. De Palestijnse Arabieren moesten op bevel van de aanvallers vluchten en wie zich onder Joodse bescherming zou stellen, zou als een verrader beschouwd worden. Tot grote verbazing van de hele we reld zegevierde echter in de ongelijke strijd het nog jonge en primitief geor ganiseerde leger der Joden. Begin 1949 kwam er een wapenstilstand, maar tot een vrede waren de Arabische landen nimmer bereid. Enige honderdduizen den in Arabische landen wonende Jo den vluchtten naar de Joodse staat, ter wijl 800.000 Palestijnse Arabieren als vluchtelingen in kampen werden opge nomen in de z.g. strook van Gaza en in West-Jordanië, waar ze tot vandaag toe een ellendig bestaan leiden, in leven gehouden door de V.N. en de Wereld raad van Kerken. De Arabische landen willen ze niet hebben; ze wensen dat Israël ze opneemt. Maar dit is onmogelijk om politieke en economische redenen. Israël heeft honderdduizenden Joodse vluchtelingen en emigranten moeten opnemen op zijn kleine grondgebied. Omstreeks 1956 telde het al 1.700.000 Joodse bewoners. In dat jaar had de tweede botsing plaats met de vijand. Daar met name de Egyptenaren het de Israëli's moei lijk maakten, besloten de laatsten ge bruik te maken van het conflict tussen Egypte enerzijds en Engeland en Frank rijk anderzijds over het Suez-kanaal en ze deden een inval in het Sinaï-schier- eiland, dat binnen zeven dagen in hun bezit was. Enige maanden hielden zij het bezet, maar toen trokken ze zich op aandrang van de V.N. terug. X>e Golf van Akaba hielden ze echter open. Een vredestoestand werd echter niet geschapen. De Arabieren denken er niet aan de staat Israël in hun gebied te accepteren. Na elke nederlaag, die ze lijden, beginnen ze weer opnieuw met hun vijandige activiteiten, daarbij steeds gesteund door de Sovjet-Unie, die in het Midden-Oosten op die wijze ageert tegen het Westen. Ook nu heb ben de Arabische staten weer een ver pletterende nederlaag geleden, maar daaruit zal geen vrede resulteren. Steeds weer opnieuw denken ze: een volgende maal beter! Want Israël moet en zal vernietigd worden. De fleer J. J. Huizer te Stad aan 't Haringvliet heeft de bronzen medaille die hem 10 jaar geleden werd toegekend i.v.m. zijn 40-jarig dienstjubileum op het landbouwbedrijf van de fam. J. Wagner thans nu het dienstverband met 10 jaar was gecontinueerd inge wisseld voor een zilveren Onderschei ding die hem tijdens een bijeenkomst in „Trefpunt" door burgemeester Hor dijk lüerd uitgereikt. De heer Huizer is een van de vele oudgedienden die als „paardenknecht" begon en zich voor beeldig aan het gebruik van tractoren en andere landbouwwerktuigen heeft aangepast. In 't Trefpunt waren de heer en me vrouw Huizer met de familie Wagner, collega's en andere belangstellenden onder wie een vertegenwoordiging van de C.B.T.B. samengekomen. In het wel komstwoord dat door dhr. J. Wagner werd gesproken bracht deze de beide wereldoorlogen, de crisistijd en de wa tersnood in herinnering in welke tijden de landerijen tweemaal onder water hadden gestaan wat de boer en zijn personeel veel narigheid en verdriet had gebracht. Waren er voor de oorlog nog twaalf paarden op het bedrijf, in 1945 was er nog slechts een over terwijl thans in het dorp Stad aan 't Haring vliet geen enkel ros meer is! Met de intrede van de machines en de machi nale trekkracht was stellig veel ver beterd maar dhr. Wagner betreurde het dat daarnaast veel van de romantiek uit de landbouvvT is verdwenen. „U hebt ons altijd bijzonder trouw ge diend" zo richtte dhr. Wagner zich tot zijn jubilerende werknemer, die op 17- jarige leeftijd op het bedrijf was geko men. „Wij danken U en wij danken God voor wat Hij ons in u gegeven heeft, ook mevrouw Huizer werd voor haar soms moederlijke zorgen hartelijk dank gezegd waarna dhr. Wagner zijn woorden onderstreepte met de aanbie ding van een prachtige platen-wisselaar met versterker. Burgemeester Hordijk herkende in de jubilaris die 50 jaar lang bij dezelfde werkgever bleef een representant van een „uitstervend ras". Ook dhr. Hor dijk betreurde het dat door de dy namiek veel romantiek verloren is ge gaan nu het werken met tientallen p.k.'s gebruikelijker is dan de rustige arbeid met 1 pk. Spr. wist dat de steeds terugkerende afwisseling van zaaien, verpleging en oogst echter nooit zullen vervelen waarom hij veronderstelde dat dhr. Huizer die zijn werk met toewij ding en liefde deed de hele ontwikkeling maar voor lief heeft genomen. „Het paard is geheel verdwenen en daar voor in de plaats krijgen we een ze kere mate van luchtvervuiling die hier gelukkig nog door de westenwind ver dreven wordt!" Burgemeester Hordijk ging hierna over tot de uitreiking van de zilveren Eremedaille die hij de ver raste jubilaris op de rever speldde. De heer C. A. van Loon te Oude Tonge, voorzitter van de CBTB afd. Flakkee reikte de heer Huizer daarop het getuigschrift voor 50 jaar trouwe dienst uit. Hierna werd nog gesproken door dhr. P. W. Vogelaar, namens de Geref. Kerk te Stad aan 't Haringvliet; door dhr. Joh. Maliepaard die de jubilaris de zilveren draagmedaille aanbood en de voorman dhr. Drooger alsook door twee van de gebroeders Wagner. Vermeld zij nog dat dhr. Huizer 42 jaar lang onder dhr. J. Wagner werkte waarna het be drijf in 1959 door drie broers werd voortgezet. De receptie werd nog ge ruime tijd voortgezet; een welgemeend compliment aan de heer Rijnsbergen, eigenaar van hotel-café „de Haven" is hier zeker op zijn plaats. MIDDELHARNIS De 43-jarige W. H. Dijkman te Bor ne die kort geleden door de gemeente raad van Middelharnis als opvolger van dhr. van Ooyen per 1 juli a.s. werd benoemd tot hoofd van de Openbare Ulo te Middelharnis is zondag plotse ling overleden. De overledene was in Borne hoofd van een Ulo school. De 24-jarige Piet Hobbel uit Middel harnis en zijn verloofde To v. d. Maas uit Dirksland zijn zaterdag in een zie kenhuis in Chalot (Zuid Frankrijk) op genomen nadat zij betrokken waren ge weest bij een verkeersongeval. De juiste toedracht daarvan is nog niet bekend. Piet Hobbel is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen; zijn verloof de heeft maandagochtend een opera tie aan haar schouder moeten onder gaan. Ze waren vrijdagavond met een V.W. vertrokken naar hun vakantie bestemming in Spanje. DIRKSLAND Nieuws van „Amicitia" De muz. ver. „Amicitia" nam 10 ju ni deel aan het Federatief concours dat werd gehouden te Heerewaarden en behaalde in de afd. Uitmuntendheid een Ie prijs met 101 punten. De verloting ten bate van aanschaf nieUwe muziekinstrumenten zal worden gehouden op dinsdag 20 juni in het ver gebouw Animo, Secr. Rooijlaan des sav om 20.30 uur. De trekking zal ge schieden door Notaris de Vries. Belangstellenden zijn welkom. Deze week zijn wij gestart met het blad genaamd „Amicita" nieuws. Het is de bedoeling dat wij ieder half jaar dit blad uitgeven voor onze donateurs om een nauwer contact met elkaar te hebben en tevens onze kring van dona teurs uit te breiden. Geslaagd voor het vakdiploma Ta- I baksdetaUlist T. M. van Dijk alhier. Ds. P. Blok (links) predikant der Geref. Gemeente te Dirksland en burgemeester H. Bos van Dirksland hebben vrij dag de jarige T. Lugtenburg die die dag 100 jaar werd een bezoek gebracht en hem namens kerkelijke en burgerlijke gemeente gelukwensen aangeboden. Dhr. Lugtenburg is hier in een geanimeerd gesprek. Aan de binnenzijde van dit blad treft men een verslag van het daar gesprokene. OUDDORP Kerkdienst. Voor de Geref. Gem. alhier hoopt donderdag 22 juni ds. G. Mouw uit Middelharnis voor te gaan. Aanvang half acht uur. Auto tegen paal. De auto van A. Meijer is zaterdagmiddag tegen een electriciteitspaal aan een voortijdig ein de gekomen. Op de Oudelandseweg wil de dhr. K. Trommel de voor hem links van de weg gelegen inrit naar de wo ning van dhr. D. Hoek inrijden. Op dat moment passeerde hem dhr. A. Meijer. De beide wagens raakte elkaar met als gevolg dat de DKW van dhr. Meyer tegen een electriciteitspaal tot stilstand kwam. De draden knapten af en het Oudeland zat enige tijd zonder electriciteit. Beide wagens liepen aan zienlijke schade op. NIEUWE TONGE Geslaagd voor het vakdiploma Ta baksdetaillist J. J. Nieuwenhuizen al hier. Kerkdienst. Woensdagavond 7.30 u. hoopt ds. Mouw voor de Ger. Gem. al hier voor te gaan. OUDE TONGE Vergadering. De Vr. ver. „Weest een Zegen" hoopt op woensdag 21 juni a.s. om half acht nam. vergadering te houden in het ver. gebouw aan de Kolf weg. Inleiding door mevr. Abresch- Holleman, vrije bijdrage door mevr. Abresch-Breure. BroTid in loods. Vrijdagmiddag j.l. werd de brandweer gealarmeerd omdat er brand was uitgebroken in een der uienloodsen van dhr. Jan Buscop aan de Kolfweg, de loods was geheel gevuld met uien. De brandweer bestreed de brand met vijf stralen; een gedeelte van het dak verbrandde, ook de uien kregen schade. Candidaat v. Gorsel bezoekt gemeen te. Kandidaat W. v. Gorsel, beroepen naar de Herv. Gemeente van Oude Tonge, hoopt donderdag 22 juni een bezoek aan deze gemeente te brengen met zijn echtgenote, 's Avonds om 8 uur is er in het Ver. gebouw gelegenheid om met kand. Van Gorsel en zijn vrouw te komen kennis maken. De kerkeraad hoopt, dat zeer velen van deze gele genheid zullen gebruik maken. Zaterdagmiddag, 24 juni, is er om 3 uur in de kerk van de Herv. Gemeente verloting van de vrijgekomen zitplaat sen. Een ieder wordt verzocht hiervan goede nota te nemen! Geslaagden E.H.B.O. Vrijdag 16 juni werd E.H.B.O. examen afgenomen in het Wit Gele Kruisgebouw. Alle 14 daaraan deelnemende candidaten zijn geslaagd. De examinatoren waren dr. van de Peppel en dr. Voogd. De geslaagden zijn: M. Jochems, B. van Kampen, A. van Kouteren, Fr. v. Peperstraten, K. Vervloet, Th. van Vugt Jac.z., Ant. Hameeteman, Joh. Knape, mevr. D. van Peer-Luykse, mevr. A. de Leeuw-Melissant; mevr. N. de Gast-Tljl, mej, R. Hameeteman, mej. C. van Vugt Jac.d., mej. L. G. M. van Wereld. Na afloop van het examen hield dr. V. d. Peppel nog een kleine toespraak waarin hij wees op het belang over een parate E.H.B.O. kennis te beschik ken. Er waren nog 4 verlengingen van de diploma's, t.w. van de heren W. Ie Comte, J. PoUemans, J. A. de Leeuw, en J. Sala. OOLTGENSPLAAT Examens. Te Rotterdam slaagde voor het eind-examen Mulo, de heer C. van Dam Wz., P. Biggestraat 30; voor het eindexamen Handelsavondschool te Middelharnis slaagde (met lof) mej. Corrie den Braber J.Pd., Emmastraat 1, aan de Chr. Kweekschool „De Drie star" te Gouda slaagden voor het exa men Nuttige Handwerken, mej. P. Troost Jd., Kastanjestraat 3, die aan genoemde school ook haar akte onder wijzeres behaalde. -^ Oud-inwoner overleden. Op de leef tijd van 93 jaar is maandagmorgen ten huize van haar dochter Toscalaan 790 te Hoogvliet overleden mevr. L. Beijer- van Loon. De drie centrale Landbouworganisa ties hebben besloten voor heel Flakkee een ruilverkaveling aan te vragen. De voorzitter van de afd. Flakkee van de HoU. Mij. maakte dit maandagavond bekend tijdens een in hotel Spee te Sommelsdijk gehouden vergadering. De opzet is door de aan te vragen verka veling de doorsnijdingen en versnippe ringen van de landbouwgrond door nog aan te leggen Provinciale en Rijkswe gen op het eiland op te vangen. De Landbouworganisaties hebben bepaald niet enkel de eigen belangen op het oog. „Ooli de stedeling zal er van kun nen meeprofiteren doordat er ruime aandacht aan recreatieve voorzieningen als bebossing e.d. zal worden besteed" onthulde dhr. Mol. Dhr. Mol stelde zijn mededeling ter vergadering niet discutabel omdat aan een uitvoering een stemming en voor lichtingsvergaderingen vooraf zullen gaan. Van het Waterschap, de polders en de gemeenten zullen adhaesiebetui- gingen worden gevraagd; dhr. Mol ver onderstelde dat het de gemeenten veel waard zal zijn als bepaalde boerderijen die nu in de bebouwde kom staan naar buiten verplaatst worden. „Twintig jaar geleden kon je nog een pak op je duvel krijgen als je over ruilverkaveling begon en in ons gebied is men er nog huiverig en kopschuw van maar als bekend wordt dat er een weg over landbouwgrond wordt aange legd dringt en schreeuwt iedereen!" stelde dhr. Mol wijzend op het nut dat er een aanvrage wordt gedaan terwijl de praktijk leert dat dat in ruilverka- velingsbehoeftige gebieden veelal wordt nagelaten. Dhr. Mol maande de aanwezigen zich niet a priorie tegen ruilverkaveling uit te spreken temeer omdat aan de struc tuurverbetering van de bedrijven steeds hoger eisen worden gesteld. Desge vraagd wees spr. op de mogelijkheid dat niet elke polder evenveel aan de kosten zal hoeven bij te dragen, het zal mogelijli zijn dat de polders die qua watergangen en wegen in orde zijn minder zullen behoeven bij te dragen. 50 jaar lid Aan de heer Joh. Korteweg te Stad aan 't Haringvliet werd bij zijn 50- jarig lidmaatschap van de Holl. Mij. een gouden penning met oorkonde uit gereikt. Dhr. Mol prees de „jubilaris" die als een van de 6 a 7000 lalijvers in de crisistijd geen aanleiding had ge vonden om, zoals zovelen deden, zijn lidmaatschap op te zeggen. Spr. wist dat dhr. Korteweg het op zijn bedrijf niet altijd gemakkelijk heeft gehad, niettemin had hij zijn gezin goed kun nen verzorgen en zijn kinderen een op- Maandag heeft de aanbesteding plaats gehad van de aanleg van een paralel weg van Ouddorp naar Goederede en van Middelharnis naar Nieuwe Tonge met verbreding van de Nieuwe Tongse Langeweg en de aanleg van een weg over de vroegere trambaan achter de Nollendijk bij Melissant. Er waren slechts 4 inschrijvers, t.w.: Aannemings bedrijf „Schouwen-Duiveland" N.V. Zierikzee f 2050.000,—, De H.B.M. Ne derland N.V. Den Haag f 2.005,000,—; N.V. Aannemingsbedrijf N.B.M. Zaan dam te den Haag f 1963.000,—, N.V. Aannemingsbedrijf en Wegenbouwbe drijf P. H. Offringa Den Haag f 1878,000 De gunning is aan Ged. Staten. leiding gegeven zodat ze hun weg in de maatschappij hebben gevonden. Dhr. Mol sprak de hoop uit dat dhr. Korte weg voor velen een lichtend voorbeeld zal zijn opdat velen de organisatie trouw zullen blijven. Voorts deelde dhr. Mol mede dat sa men met de CBTB en de LTB een re quest is ingediend bij Prov. Staten te gen het „bestemmingsplan agrarisch gebied Ooltgensplaat." „Bij het zien van dat plan slaat ons de schrik om het hart omdat op practisch alle daar in gebruik zijnde landbouwgrond een zware druk komt te liggen die de be drijfsontwikkeling in de weg zal staan; er bestaat goede hoop dat dit plan niet in zijn huidige vorm zal worden aange nomen" verklaarde dhr. Mol. Aan het begin van de vergadering werd met enkele ogenblikken stilte de nagedachtenis geëerd van de overleden oud-voorzitter van de afdeling en voorzitter van de Holl. Mij., dhr. J. A. van Nieuwenhuijzen. Dhr. Mol wist hoe zeer vele uit de organisatie aan deze grote figuur waren gehecht. Voor de Flakkeese landbouw is vooral zijn werk als voorzitter van de Landbouwherstel- commissies na de oorlog en de ramp van zeer groot belang geweest. „Zijn werk was uniek en het zal zeker in de lijn van zijn gedachten hebben ge legen in het harnas te sterven" zo be sloot dhr. Mol. Wij maken onze abonnees die gewoon zijn te gireren er op at tent dat het derde kwartaal weer aanbreekt om het abonnements geld a f 3,weer over te schrij ven op onze girorekening nr. 167930. U bespaart daarmee de hoge incassokosten, wanneer wij U een postkwitantie zouden moe ten aanbieden. Zij, die een girorekening hebben kunnen ons machtigen voortaan het abonnementsgeld automatisch te laten afschrijven. Op verzoek sturen wij gaarne een machtigings-formulier voor auto matische giro toe. Voor uw medewerking zeggen wij bij voorbaat hartelijk dank. Administratie, N.V. Eilanden-nieuws. THOLEN Op de Rijksbuurtweg te Oud Vos- semeer is zaterdagmiddag de gehuwde 55-jarige heer Chr, Schot uit Tholen met zijn brommer verongelukt waarbij hij om het leven kwam. De heer Schot had des morgens een nieuwe brom fiets gekocht en ging des middags proef rijden. Op het kruispunt Rijksbuurtweg Polderweg gaf hij echter geen voor rang aan de auto van de heer A. H. uit Oud Vossemeer zodat hij tegen de grond geslingerd werd en zo zwaar ge wond, dat hij kort daarop overleed. Kerknieuws. De door de Ger. Kerk beroepen predikant W. Jeroense uit Oud Beijerland heeft bedankt. Thans is een beroep uitgebracht op kandidaat R. Klijnsma te Weesp.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 1